Увод Какъвто ме мислят хората, Партхастраница7/11
Дата24.04.2022
Размер183.5 Kb.
#114166
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
bezant religia
Свързани:
Шунгит-е-уникален-минерал

Закон за причинността


Божествената воля работи за правдата и тези, ко­ито я пренебрегват, неизбежно трябва да страдат. От­тук и непрестанното предупреждение на мъдреци и пророци, че всичко, което е противно на правдата, при­чинява страдания. Както е казано от Буда: "Когато един човек говори или върши нещо със зла умисъл, страданието го последва тъй, както колелата следват краката на воловете, които теглят колата... Когато един човек говори или върши нещо с чисти намерения, ща­стието го следва, както сянката му, която никога не го напуска." Апостол Павел изказва същата мисъл мно­го строго: "Недейте се лъга: Бог поругаваи не бива. Каквото посее човек, това и ще пожъне."
Днес никой не отрича, че природният закон е не­нарушим във физическия свят. Известно е, че със зна­ние човек може да използва един закон против друг и тъй да постигне резултатът, към който се стреми. "Природата се завладява чрез покорство" и науката е възможна само защото законите са ненарушими. По същия начин законът с ненарушим и в свръхфизичсс-ките светове, защото всички светове са създадени и поддържани от същия Бог и гой (законът) работи по Три главни линии, които изхождат от един троен Дух -Троицата, която е нашият Аз.
Чрез нашата воля, която се проявява и като же­лание, ние привличаме или отблъскваме околиите пре­дмети към и от нас. Това, което страстно желаем или искаме решително, идва при нас. Независимо от това дали е причинено от волята или от желанието, наше­то действие върху околните предмети и хора с причи­ната за въздействието - приближаване или отстраня­ване. Тъй наречените "щастливци" са хора със силни желания или силна воля. Един фин магнетизъм дове­жда в ръцете им това, към което се стремят. За да ра­боти бързо, една сила трябва да е издържана, твърда и сигурна в успеха си. Ако изучим внимателно света около нас, ние ще открием подобни сили както у себе си, така и у другите. Това е отражение на Божествена­та воля в нас, това, което казва: "Бъди! И то е." Ще си припомним тук и мисълта на Данте за Божеството - че в Него воля и дело са едно.
Нашата мисъл твори нашия характер, защото че­сто повтаряната мисъл става навик, а навикът посте­пенно кристализира в постоянно качество или част от характера. Мисълта е причината на делото и за ясно-видското зрение тя е неговата скрита страна: "Аз пък ви казвам, че всеки, който поглежда на жена с пожела­ние, вече е прелюбодействувал с нея в сърцето си."
Тялото върши това, върху което мисълта се спи­ра за по-дълго време: "Човекът е творение на мисъл­та; което мисли в един живот, това той става в друг." "Всичко, което ние сме, е резултат на това, което по-рано сме мислили: то е съградено върху наши мисли, то е съставено от нашите мисли."
Чрез нашата дейност - върху други - ние предиз­викваме върху себе си равно противодействие. Щас­тие, разпръснато между други, означава щастие, те­чащо обратно към нас самите. По същия начин и стра­дание, причинено на други, се връща при нас отново като страдание.
Колкото и жестоко да изглежда това учение, то е жестоко с красивата жестокост на природата,-чрез ко­ято Бог винаги говори и привежда нашите воли в съг­ласие с Неговата. Еврейският псалмопевеи признава това, когато възкликва: "И у Тебе, Господи, е милост­та, защото Ти ще въздадеш всекиму според делата." От радостта, която следва подир правдата, от стра­данието, което тича по стъпките на злото, ние науча­ваме как да хармонизираме наглата воля с Волята, ко­ято управлява световете. Човек може да сее каквото семе поиска, но това, което порасне от него, ще бъде от посятото семе, а не от някое друго. Постепенно чо­век се научава да избира добро семе.
В един такъв свят на закон, човек може да върви със сигурна стъпка, правилни желания му доставят правилни предмети, правилни мисли ще му изградят правилен характер, правилни действия ще му създа­дат правилни условия на живот. Тъй неговите тела ста­ват все по-добри инструменти на Духа и се приближа­ват към съвършенството.
Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница