Увод Какъвто ме мислят хората, Партха


Трите свята на човешката еволюциястраница9/11
Дата24.04.2022
Размер183.5 Kb.
#114166
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
bezant religia
Свързани:
Шунгит-е-уникален-минерал

Трите свята на човешката еволюция


Твърде странни са имената, под които се знаят световете, където човек преминава своя живот. Твър­де разнообразни са и подразделенията на всеки един от тях, различна е и дължината на престоя на човека в тях." При все това, въпреки цялото това разнообра­зие, лесно може да се открие широката основа, върху което е издигнато това разнообразие.
Ако за момент пренебрегнем различията, ще за­бележим следните главни очертания:
1. Нашият физически свят, в който човек прекар­ва периода на живот във физическо тяло. Това е свят на причини, тук човек сее семена, реколтата от които ще прибира от другата страна на смъртта. Този имен­но факт прави физическия свят толкова важен, въпре­ки че престоя в него е относително кратък.
2. Светът, в който човек преминава след смърт­та, и който се нарича с много имена и има много под­разделения - рай, чистилище, Камалока ("святна же­ланията", Преталока ("място на духовете"). Всички те­зи имена съдържат представата за междинно състоя­ние, понякога за голямо щастие или за страдание, по­някога за чистилище или наказание, но не и за състо­яние на пълно блаженство, а за онези, които още вяр­ват в това - за състояние на безнадежден ужас, който ги бил очаквал в бъдещето.
3. Небесният свят, от който е изключено всяко зло: " И няма да влезе в него нищо нечисто, нито кой­то върши гнусни работи и лъжа..." Там участта на. блажените обитатели е радост, каквато земята не поз­нава, и мир, който земята не разбира.
Това, прочее са трите свята на човешката ево­люция. И в случая няма значение дали вярваме, че човек ги обикаля много пъти, докато постигне съвършенството на своята природа и докато Духът подчи­ни, преобрази и прослави материята, като я освободи от нейната първична грубост и я превърне в славна дреха, достойна за един син Божи, или дали мисли, че той минава през първите два свята само един път и влиза в третия за нескончаеми времена.
Изглежда малцина днес са образованите хора, ко­ито разглеждат третия свят - небесния - като състоя­ние на постоянна застинала и непрогресираща добро­та и щастие, където хората от всички степени несъ­вършенство изведнъж, като по чудо, стават съвърше­ни, било след смъртта или в "Съдния ден", и остават такива завинаги. Още по-малко са онези, които вяр­ват, че състоянието на страдание ще се преобрази в последния свят в безкрайни мъки - едно постоянно, застинало и непрогресиращо зло и агония. Към мал­цината, които все още могат да вярват в такива рабо­ти - странен продукт единствено на последните пет­надесет столетия - ние можем да хвърлим бегъл пог­лед и да отминем. Голямото мнозинство от онези, ко­ито отхвърлят прераждането и смятат, че човек тъпче тази земя само един път - и на каквато и да било сте­пен на еволюция и с какъвто и да бил характер при влизане и излизане - та те вярват, че човек продължа­ва да прогресира след смъртта и виждат в страдания­та там само едно необходимо и временно очистване, след което всички продължават да се развиват при по­вече или по-малко щастливи условия през безкрайни­те векове.
Повечето, ако не и всички, християни и спиритисти, заедно с поклонниците на Заратустра и мохаме­даните, споделят подобно разбиране. Всички индуси и будисти, някои спиритисти, християни, иарси и мо­хамедани, и всички евреи, които поддържат предим­но своите стари предания, смятат, че човек се развива след дълга поредица раждания и смърти, като остава, за по-дълго или за по-кратко, поред в трите, свята мно­го и много пъти, докато човек стане тържествуващ Син Божи, над когото смъртта вече няма власт. Спо­ред тях човек напредва нагоре през обширни периоди славно безсмъртие до висотата на един Риши, един Буда, един Христос, докато при настъпването на Но­щта - приключването на един специален период бо­жествено въплъщение - той остава в обятията на От­ца, чакащ зората на нов Творчески Ден.
По време на земния живот връзката на човека с тези три свята е постоянна. Той живее във физическия свят чрез телесната си дейност - мисли, желае и дейс­тва чрез мозъка и нервната система, и извършва още обикновени те растителни и животински функции. Чрез своите вълнения и желания той живее в средния свят, чиято материя е размесена с тази на физическия в не­говите материални чела. И накрая, чрез своите умст­вени способности той живее в небесния свят, те със­тавляват това, което съвременната психология нари­ча "субективен ум", чиято огромна сила науката запо­чва все повече и повече да цени. Тук науката идва на помощ на религията, защото това, което днес изучава като субективен ум, религията винаги е проповядвала като Душа - за разлика ог Дух. Субективният ум действа през целия земен живот на човека, когато той е буден и когато спи, преминава непроменен през смърт­та и очистен в последния свят и съединен с Духа, пре­минава в небесния свят - неговото родно място и истински дом.
В настоящият етап сравнително малко хора са напълно активни в съзнанието - Душа, макар несъзнавано това да влияе върху мозъчното сьзнанис, което с само частично негово проявление. Мнозинството, оба­че, преживява в това съзнание - Душа само ог време на време. В молитва и медитация човек изпитва него­вото влияние, и то понякога преодолява мозъчното съзнание, както в случаите на "преобръщане", на раз­нообразния "религиозен опит" и пр. Духът работи в пророци, апостоли и светии от всички религии; в ми­слители, художници и гении Душата владее пад мозъ­чното съзнание. Нисшият опит на Душата, както пре­ди, така и след смъртта, принадлежи на средния свят. Висшият опит, когато Душата е просветлена от духа, принадлежи на небесния свят, и Душата често може да живее в този свят, даже когато обитава в Тялото, както в случая на току-що споменатите. За повечето, обаче, този блажен опит, настъпва след смъртта, ко­гато пречистена, Душата влезе в своето небесно наследство.
Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница