В ъ п р о с н и к п о гражданско процесуално правоДата30.11.2018
Размер72.79 Kb.
#106380


ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

=======================================================
В Ъ П Р О С Н И К

П О

ГРАЖДАНСКО ПРОЦЕСУАЛНО ПРАВО


(Учебна 2013 – 2014 г. - редовно и задочно обучение)


 1. Гражданският процес като защита и санкция.

 2. Гражданският процес като производство и правоотношение.

 3. Гражданско процесуално право.

 4. Материално гражданско право и граждански процес.

 5. Съотношение на гражданския с административния и наказателен процес и с конституционното правораздаване.

 6. Принципи на гражданския процес. Същност и видове. Принцип на законността в гражданския процес.

 7. Диспозитивно и служебно начало.

 8. Принципи на състезателността и равенството на страните.

 9. Принципът за установяване на истината в гражданския процес.

 10. Подведомственост. Понятие за гражданско дело.

 11. Подсъдност - понятие и видове. Родова и функционална подсъдност.

 12. Местна и договорна подсъдност.

 13. Правно значение на подведомствеността и подсъдността.

 14. Страни в исковия процес- понятие и видове. Процесуална правоспособност и дееспособност.

 15. Процесуална легитимация.

 16. Процесуално представителство – понятие, видове. Представителна власт.

 17. Процесуално представителство на физическите лица.

 18. Процесуално представителство на държавата и на юридическите лица.

 19. Понятие за иска. Право на иск.

 20. Процесуални предпоставки.

 21. Установителен иск.

 22. Осъдителен иск.

 23. Конститутивен иск.

 24. Предявяване на иска. Правни последици от предявяването на иска.

 25. Предмет на делото. Защита на ответника срещу иска.

 26. Процесуални действия на съда и страните - обща характеристика. Видове съдебни постановления.

 27. Форма и време на процесуалните действия. Процесуално бездействие.

 28. Същност на доказването и видове доказване. Предмет и обсег на доказването.

 29. Тежест на доказване. Доказателства и доказателствени средства.

 30. Обясненията на страните като доказателствено средство.

 31. Писмени доказателства. Видове документи и тяхната доказателствена сила.

 32. Свидетелски показания. Ограничения на свидетелските показания в допустимостта им като доказателствено средство.

 33. Веществени доказателства. Заключения на вещи лица.

 34. Посочване, представяне, допускане, събиране и оценка на доказателствата. Обезпечаване на доказателства.

 35. Първо (подготвително) заседание по делото. Заседание за решаване на делото.

 36. Постановяване на решението. Същност и видове решения. Стабилитет на решението.

 37. Сила на пресъдено нещо. Зачитане на силата на пресъдено нещо.

 38. Обективни предели на силата на пресъдено нещо.

 39. Субективни предели на силата на пресъдено нещо.

 40. Изпълнителна сила и конститутивно действие на решението.

 41. Другарство – понятие и видове. Правно положение на необходимите и обикновените другари.

 42. Процесуална субституция. Понятие, видове, хипотези.

 43. Встъпване и привличане на подпомагаща страна. Главно встъпване.

 44. Приемство в процеса – понятие и видове. Прехвърляне на спорно право във висящия процес.

 45. Обективно съединяване на искове. Характеристика на кумулативното, евентуалното и алтернативното съединяване.

 46. Форми на обективно съединяване на искове. Възражение за прихващане.

 47. Оттегляне и отказ от иск.

 48. Изменение на иск. Форми и видове.

 49. Съдебна спогодба – фактически състав и правни последици.

 50. Спиране и прекратяване на производството по делото.

 51. Порочни процесуални действия на страните и на съда. Поправка на явна фактическа грешка, тълкуване на неясно решение, допълване на непълно решение.

 52. Нищожни, недопустими и неправилни съдебни решения.

 53. Обжалване на решенията – понятие и видове.

 54. Право на въззивно обжалване. Образуване на въззивното производство – проверка за допустимост.

 55. Разглеждане на въззивната жалба от втората инстанция. Решения на въззивния съд по жалбата.

 56. Касационно обжалване на решенията. Предмет, основания и правомощия на касационния съд. Решения на касационната инстанция.

 57. Обжалване на определенията.

 58. Отмяна на влезли в сила решения по чл. 303 ГПК.

 59. Отмяна на влязло в сила решение по молба на трето лице (чл. 304 ГПК).

 60. Брачен процес.

 61. Съдебна делба.

 62. Производство по търговски спорове.

 63. Бързо производство и защита на нарушено владение.

 64. Същност и видове арбитраж. Арбитражно споразумение.

 65. Арбитражен съд. Образуване и развитие на арбитражното производство.

 66. Същност и правни последици на арбитражното решение. Отмяна на порочното арбитражно решение.

 67. Изпълнителен процес – обща характеристика. Видове.

 68. Изпълняемо право и изпълнително основание. Изпълнителни способи.

 69. Заповедно производство. Изпълнителен лист.

 70. Органи и страни на изпълнителното производство. Започване, спиране и прекратяване на изпълнителния процес.

 71. Секвестируеми и несеквестируеми имуществени права.

 72. Изпълнение на парични притезания. Обща характеристика на изпълнителните способи: продажба на движими вещи; продажба на недвижими вещи.

 73. Особености на изпълнението върху вещи в съпружеска общност. Изпълнение върху вземания на длъжника.

 74. Изпълнителни способи за непарични притезания.

 75. Защита на длъжника срещу принудителното изпълнение.

 76. Защита на конкуриращ взискател. Защита на трети лица при изпълнение върху чужда вещ.

 77. Защита чрез обжалване действията и отказите на съдия-изпълнителя.

 78. Цел и същност на обезпечаването на иска. Обезпечителни мерки.

 79. Производство по обезпечаване на иска.

 80. Обща характеристика на охранителните производства. Особености на производството за установяване на факти.

 81. Общи правила на нотариалните производства.

 82. Нотариални актове. Други нотариални удостоверявания.

 83. Местни, чужди и международни граждански дела. Понятие, обхват и източници на международния граждански процес.

 84. Международни граждански дела, подведомствени на българските правораздавателни, изпълнителни и охранителни органи. Съдебен имунитет. Пророгиране и дерогиране на подведомствеността на нашите съдилища по международни граждански дела.

 85. Приложим процесуален закон и доказване по международни граждански дела. Отвод за висящ процес в чужбина.

Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

 1. Сталев, Ж. Гражданско процесуално право, изд. Сиела, София 2012 г.

 2. Корнезов, Л., Гражданско съдопроизводство, том Първи, Исков процес, Софи – Р, София, 2009г.

 3. Корнезов, Л., Гражданско съдопроизводство, том Втори, Съдебни и несъдебни производства, Софи – Р, София, 2010г.

 4. Чернев, С. Заповедно производство, изд. Сиби, 2012 г.;

 5. Сборник в памет на проф. Ж. Сталев, Сиела, 2009 г. В сборника има работи във връзка с учебната програма от С. Чернев, Р. Иванова, Борислав Белазелков, Камелия Цолова, Г. Ганчев

 6. Иванова, Р., Бл.Пунев, С.Чернев, Коментар на новия Граждански процесуален кодекс, ИК Труд и право, 2008;

 7. Сталев, Ж. Сила на пресъдено нещо, 2007 г.;

 8. Чернев, С. Инстанционността в гражданския процес на РБългария, Софи-Р, 2006 г.

 9. Брайков, С. Преобразуващи искове и преобразуващи решения. 1974 г.;

 10. Марков, Г. Въпроси на косвения съдебен контрол върху административните актове в гражданския процес. ДП, 1988 г., кн.4;

 11. Силяновски, Д. Процесуални решения и тяхната законна сила, 1962 г.,кн.3;

 12. Силяновски, Д. Понятието страна в процеса. Юр. архив, 1931 г. кн 4;

 13. Силяновски, Д. Изясняване фактическата страна на спора в гражданския процес, 1961 г.;

 14. Корнезов, Л. Въззивно производство, 1998 г.;

 15. Корнезов, Л. Касационно производство, 1998 г.;

 16. Цончев, КР. Съдебна делба, 1985 г.;

 17. Мингова, А. Въззивно и касационно обжалване на съдебните решения, С. Софи-Р, 1999 г.

Септември, 2013 г.Катедра по Гражданскоправни науки

Методи и критерии на оценяване
По време на обучението се прави текуща проверка на знанията от асистента (чрез писмени изпитвания и тестове), а в края на курса се провежда изпит от водещия дисциплината. Изпитът се провежда на два етапа:

- писмен – по време на който се задава теоретичен въпрос. Оценката е по системата да-не.Издържалите писмения изпит се допускат до устен, по време на който от студента се очаква да отговори писмено на три конкретни въпроса (измежду 600-700 въпроса от цялата материя), а впоследствие се провежда беседа с изпитващия с цел проверка на общото владеене на материята, включително уменията за анализиране и аргументиране. Разрешава се ползването на закони, учебници, записки и др. Целта е студентът да разполага с информация, с която би разполагал по време на работата си като юрист. Предоставяне ползването на помощни материали с информация повишава изискванията към знанията и уменията на студентите, като същевременно ги поставя в среда, близка до тази, в която ще практикуват бъдещата си професия.

Текущите резултати от колоквиумите могат да имат тежест до 20 % от крайната оценка.
Каталог: paunov -> Konspekti pravo
Konspekti pravo -> Латинска правна терминология и казуистика анотация на курса
Konspekti pravo -> Юридически факултет факултативният курс по Съдебна реторика
Konspekti pravo -> Закон за съдене на людете. Обща характеристика и съдържание на закона. Теории за произхода на зсл
Konspekti pravo -> Закономерности в международните отношения. Обект и предмет на международните отношения
Konspekti pravo -> Въпросник по търговско право – II част учебна 2016-2017 Г
Konspekti pravo -> Юридически факултет задочно обучение основи на европейското право
Konspekti pravo -> К о н с п е к т по банково право
Konspekti pravo -> Миграционно и бежанско право
Konspekti pravo -> И същностни черти на науката
Konspekti pravo -> Юридически факултет


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница