В ъ п р о с н и к за държавен изпит на магистри от спец. “Мениджмънт” Управление на персоналаДата11.01.2018
Размер35.81 Kb.
#43068
В Ъ П Р О С Н И К
ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ НА МАГИСТРИ ОТ СПЕЦ. “МЕНИДЖМЪНТ”
Управление на персонала

1. Политиката по управление на персонала. Същност, видове политики, етапи на проектиране.

2. Анализ и проектиране на длъжността. Същност, методи на описание на длъжността и разработване на длъжностна харктеристика.

3. Методика за разработване на система от рангове. Възможности за приложение, етапи на разрботване (основни фактори, субфактори, придаване на значимост, ранжиране).

4. Изграждане на система за мотивация на персонала. Основни категории (стимул, потребности, ценности, мотивация, мотиви), принципи и закономерности при създаване на мотивационни системи.

5. Колективните трудови спорове. Същност, разновидности, системи за разрешаване.Проектен мениджмънт

6. Проекти и проектно управление. Класификация на проектите.

7.Основни етапи в управлението на проекта и организация на проектната група.

8.Оценка за изпълнимост на проекта.

9. Стартиране на проекта и оперативно управление на осъществяването му.

10.Контрол върху реализацията на проекта и завършване.Европейска бизнес политика

11.Създаване и развитие на ЕС. Институции на ЕС.

12. Търговска политика на ЕС: принципи, форми и ограничения.

13. Конкурентната политика на ЕС – същност, цели, принципи. Основни аспеки на конкурентната политика на ЕС.

14. Икономически и валутен съюз на ЕС – същност, етапи, еволюция. Етапи в интеграцията към Еврозоната.

15. Обща аграрна политика на ЕС – същност, цели и принципи. Етапи в развитието на ОАП. Ограничителни режими.

16. Политика на ЕС в областта на храните. НАССР – същност, еволюция, принципи и етапи на приложение.

17. Обща политика на ЕС в областта на риболова – същност, цели и принципи. Безопасност на рибите, рибните продукти и аквакултурите.

18. Европотребителите: същност и права. Защита на интересите на европотребителите.

Социална отговорност на бизнеса

19. Развитие на теоретичните възгледи за отговорностите на бизнеса пред обществото.

20. Концепции, подходи и модели за социална отговорност.

21. Измерения на социалната отговорност на бизнеса в контекста на теорията за заинтересованите страни и теорията за представителството.

22. Международни инициативи за популяризиране на идеите за социална отговорност на бизнеса и международни стандарти за социална отговорност.

23. Инициативи за популяризиране на идеите за социална отговорност на бизнеса в България.Регионално развитие

24. Регионална политика на България. Същност, цели, приоритети. Структурна политика за развитие на регионите. Секторни оперативни програми.

25. Финансиране на регионалното развитие. Логика на финансирането. Национални и външни източници на финансиране.

Корпоративно ръководство II

26. Помощни органи към борда на директорите.27. Проблема за гласуването в корпорацията. Гласуване чрез представители.


ЛИТЕРАТУРА


 1. Алън, Д. Да задвижим нещата. Изкуството да сме продуктивни без стрес, прев. от англ., София, “Класика и стил”, 2002.

 2. Георгиева, Е., К. Симеонов. Европейска интеграция. Византия, София, 2005.

 3. Горчева, Т. Международни пазари. Европейско пазарно пространство. Абагар, В. Търново, 2000

 4. Джей, Р. Създайте страхотен екип. прев. от англ., София, “ИнфоДар”, 2001.

 5. Дракър, П. Мениджмънт за бъдещето. Класика и стил, София, 2003.

 6. Зафирова, Цв. Стратегическо управление. Наука и икономика, Варна, 2007

 7. Зафирова, Цв., Д. Киречев, К. Владова. Възможности за развитие и интегриране на българския малък и среден бизнес в ЕС. ИУ, Варна, 2002

 8. Зафирова, Цв. Българският бизнес в ЕС. Геа принт. Варна, 2011

 9. Коен, У. Новото изкуство на лидера. прев. от англ., София, “Класика и стил”, 2001.

 10. Конкурентност на българските експортни производства. под ред. на Ат. Гочев, Албатрос, София, 1997

 11. Конкурентоспособност на българската икономика. Център за икономическо развитие, София. 2000

 12. Ландсъбрг, М. Основи на лидерството, прев. от англ., София, “Класика и стил”, 2002.

 13. Лоурънс, П., Найтън Нория. Мотивирани. прев. от англ., София, “Класика и стил”, 2002.

 14. Маслоу, Ейб. Мотивация и личност. (прев. от англ.), София, “Кибеа”, 2001.

 15. Маринов, В. и кол. Европейска икономическа интеграция. УИ “Стопанство”, София, 2002

 16. Панайотов, Д. Стратегия и стопанска политика на фирмата. София, 1998.

 17. Серафимова, Д. Социалната отговорност на бизнеса и нейното оценяване. ИК „Геа-Принт”, Варна, 2009

 18. Узунов, Ст. Конюктура, пазари, цени. Сиела, София, 1999

 19. Цветкова, Хр. Стокова политика. София, 2001.

 20. Begg, I. Comentary: The simgle Market/ Interndl Market Programme in Europe. National Institute Economic Review,1998, April, /146/

 21. AMUE. Euro preparation guide for companies.

 22. Cuming, M. The Theory and Practice of Personnel Management. A New Approach, Sec. Ed., Prentice Hall, 1991.

 23. Tate, Jr. Business policy. Texas, 1992

 24. Torringhton, D., Laura Hall. Personnel Management. HRM in Action, 3 th ed. Prentice Hall, 1987.

 25. Zafirova, Tz. Strategies for Survival and Development of Bulgarian Small Business in the Process of Joining the European Union. Ekonomickĕ rozhl`ady, Ekonomska Univerzita v Bratislave. 1, 2003, Bratislava, Slovakia, Volume XXXII, pp.87-96.

 26. Маринов, В. и кол. Европейска икономическа интеграция. София, 2004

 27. Добрев, Д. Регионална политика на България в контекста на на фактическо членство в ЕС. ИУ-Варна, 2008

 28. Василева, Л. Единен европейски пазар. УНСС, 2011

 29. Зафирова, Цв. Българският бизнес и ЕС. Учебник с казуси. Варна, Геа Принт, 2013

10.04.2017 г.
Каталог: Uploads -> katedra su@ue-varna.bg -> Stop upr
Stop upr -> В ъ п р о с н и к за държавен изпит на магистри от спец. “Мениджмънт”
Stop upr -> В ъ п р о с н и к за държавен изпит на магистри по “мениджмънт”
Stop upr -> В ъ п р о с н и к за държавен изпит на магистри от спец. “Бизнес администрация” Диагностика и развитие на фирмата
Stop upr -> В ъ п р о с н и к за държавен изпит на бакалаври от спец. “Мениджмънт” Теория на управлението
Stop upr -> В ъ п р о с н и к за държавен изпит на бакалаври от спец. “Мениджмънт” Теория на управлението
Stop upr -> Бакалаври списък на студентите, които ще се явяват на комплексен държавен изпит /писмен/, спец. “Мениджмънт” 24. 06. 2016 г., 00 ч., зала 323 I комисия
Stop upr -> Бакалаври списък на студентите, които ще се явяват на комплексен държавен изпит /писмен/, спец. “Мениджмънт” 07. 09. 2015 г., 13. 00 ч., зала 128 I комисия
Stop upr -> Бакалаври списък на студентите, които ще се явяват на комплексен държавен изпит /писмен/, спец. “Мениджмънт” 24. 06. 2015 г., 00 ч., зала 323 I комисия
Stop upr -> Бакалаври списък на студентите, които ще се явяват на комплексен държавен изпит /писмен/, спец. “Мениджмънт” 21. 06. 2017 г., 00 ч., зала 323 I комисия


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница