В ъ п р о с н и к за държавен изпит на магистри по “бизнес администрация”Дата10.04.2018
Размер59.36 Kb.
#66063
В Ъ П Р О С Н И К
ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ НА МАГИСТРИ ПО “БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ”
1. Цялостна, локална и тематична диагностика на фирмата

2. Основни принципи, съблюдавани при диагностиката на фирмата

3. Методологически особености на цялостната, локалната и тематичната диагностика на фирмата

4. Основни методически правила за диагностика на фирмената информационна система

5. Основни методически правила за диагностика на системата за оперативно управление на производството

6. Организационно развитие на фирмата (политика, промяна, съпротивителни сили, съпричастност)

7. Цялостен и локален модел за организационното развитие на фирмата

8. Основни принципи, съблюдавани при организационното развитие

9. Управление на пригодността (компетентността) на персонала

10.Управление на удовлетвореността на труда

11.Управление на групи и екипи


 1. Създаване и развитие на подходяща корпоративна култура

13.Социални умения на мениджърите за работа с хора

14.Същност на управленския контрол. Развитие на концепциите за контрол – класическа, поведенска, ситуационна.

15. Видове контрол. Контрол върху резултати от стопанската дейност и наблюдение върху условията за извършване на стопанска дейност.

16.Подходи за контролиране. “Бюрократична” контролна система. Контрол чрез пазарни механизми. Социален контрол. Национално законодателство и фирмена контролна дейност.

17.Показатели за фирмената дейност. Система от ключови индикатори за резултатите от фирмената дейност.


 1. Модели за връзката “стратегия – контрол”. Организация на контролната дейност.

19.Еволюцията на поведенската наука. Дейност и поведение. Дейностно поведенски модел. Двигатели на поведението. Дейност и активност. Стимули-лостове и стимули-мотиви.

20.Индивидуално поведение. Вътрешни и външни фактори. Степени на пресичане на факторите. Основна двигателна схема на индивидуалното поведение. Преориентиране на индивидуалното поведение.

21.Функции на управлението в международния мениджмънт. Планиране. Организиране. Контрол. Управление на човешките ресурси.

22.Средата в международния мениджмънт. Политик-правна среда. Икономическа среда. Културна среда. Технологична среда. 1. Стратегии в международния бизнес. Стратегии за интернационализация на бизнеса. Глобални стратегии. Стратегически алианси.

 2. Конкуренция и конкурентоспособност на международните пазари. Същност и видове конкуренция на международните пазари. Модел на М. Портър за „диаманта на конкурентните предимства”. Международна конкурентоспособност.

 3. Регионална политика на България. Същност, цели, приоритети. Структурна политика за развитие на регионите. Секторни оперативни програми.

 4. Финансиране на регионалното развитие. Логика на финансирането. Национални и външи източници на финансиране.

 5. Вътрешни и външни корпоративни субекти.

 6. Помощни органи към борда на директорите.

 7. Проблема за гласуването в корпорацията. Гласуване чрез представители.

 8. Теория на капиталовите пазари.

 9. Модел за оценка на капиталовите активи (САРМ).

 10. Индексни модели.

 11. Концепции и приложни теории за управление на операциите – MRP, MRP II, ERP, „точно навреме” (JIT), “тънко производство” и „теория на ограниченията”.

 12. Планиране на операциите – обща характеристика, етапи и елементи. Агрегатно планиране на продукцията, ресурсите и управление на веригата на доставките.

 13. Календарно планиране на операциите – ресурсна обезпеченост и ограничителни условия. Производствена програма. Производствен план-график. Гантов график. Мрежов график. MS project.

 14. Съчетаване и съгласуване на операциите.

 15. Календарни план-графици – генериране, графично представяне, осигуряване на стабилност.

2013 г.
ПРИМЕРНА ЛИТЕРАТУРА ЗА ПОДГОТОВКА

 1. Алън, Д. Да задвижим нещата. Изкуството да сме продуктивни без стрес, прев. от англ., София, “Класика и стил”, 2002.

 2. Ангелов, А. Основи на управлението. Пловдив, Тракия, 1997 г.

 3. Андреева, М. Еволюция на управленската мисъл. Хр. Ботев”, София, 1998 г.

 4. Боди.З. Кейн.А. Маркъс.А. Инвестиции. Натурела 2000

 5. Георгиева, Е., К. Симеонов. Европейска интеграция. Византия, София, 2005.

 6. Геров, К. Организационни структури и управление. “Г.Бакалов”, Варна, 1984 г.

 7. Горчева, Т. Международни пазари. Европейско пазарно пространство. Абагар, В. Търново, 2000

 8. Гълбрайт, Дж. К. Анатомия на властта. “Хр. Ботев”, С., 1993 г.

 9. Джарова, Ю. Промяна – стратегия на българските фирми. Диограф, С., 1991 г.

 10. Джей, Р. Създайте страхотен екип. прев. от англ., София, “ИнфоДар”, 2001.

 11. Димитров, Н., Цв. Зафирова. Стратегическо управление. Ръководство за семинарни занятия. ИУ, Варна, 2001

 12. Дочев Д., Теория на риска, Варна, 1999

 13. Дракър, П. Мениджмънт за бъдещето. Класика и стил, София, 2003.

 14. Дракър, П. Иновации и предприемачество. Класика и стил, София, 2002

 15. Зафирова, Цв. Стратегическо управление. Наука и икономика, Варна, 2007

 16. Зафирова, Цв., Д. Киречев, К. Владова. Възможности за развитие и интегриране на българския малък и среден бизнес в ЕС. ИУ, Варна, 2002

 17. Зафирова, Цв. и др. Международен мениджмънт. Варна, СТЕНО, 2012

 18. Иванчевич, Дж., О`Донели, Гибсън. Основи на мениджмънта. Отворено общество, 1997 г.

 19. Йорданов.Й.Финансови инвестиции.Варна 2001.

 20. Каменов, Д. Фирмено планиране, прогнозиране и контролиране. ИКОМ, С., 1999 г

 21. Коев, Й. Основи на предприемачеството. Стено, Варна, 2002

 22. Коев, Й. Малкият бизнес 2002. Проблеми и решения. Стено, 2002

 23. Коен, У. Новото изкуство на лидера. прев. от англ., София, “Класика и стил”, 2001.

 24. Коларов, Н. Инвестиционен бизнес-план. С., 1992 г.

 25. Конкурентност на българските експортни производства. под ред. на Ат. Гочев, Албатрос, София, 1997

 26. Конкурентоспособност на българската икономика. Център за икономическо развитие, София. 2000

 27. Копланд, Т., В. Антикаров. Реални опции. Класика и стил ООД, 2002

 28. Кълвачев, Ив. (ред.) Управление на предприятието. Г.Бакалов, В., 1989 г.

 29. Ландсъбрг, М. Основи на лидерството, прев. от англ., София, “Класика и стил”, 2002.

 30. Личев, Ил. и кол. Управленско счетоводство. Варна, ИУ, 1998 г.

 31. Лоурънс, П., Найтън Нория. Мотивирани. прев. от англ., София, “Класика и стил”, 2002.

 32. Маслоу, Ейб. Мотивация и личност. (прев. от англ.), София, “Кибеа”, 2001.

 33. Маринов, В. и кол. Европейска икономическа интеграция. УИ “Стопанство”, София, 2002

 34. Мескон и кол. Основы менеджмента. Москва, Дело, 1992 г.

 35. Панайотов, Д. Стратегическо планиране. Свищов, 2000 г.

 36. Панайотов, Д. Стратегия и стопанска политика на фирмата. София, 1998.

 37. Паунов, М. Стратегии в бизнеса. Дино, София, 1999 г.

 38. Пътев, Пл. Управление на портфейла, АБАГАР, В.Търново, 1996. 

 39. Станчева, А. Организация на управленската дейност. Стено, 2004

 40. Станчева, А. и кол., Основи на управлението. ТедИна, Варна, 1998 г.

 41. Станчева, А. Основи на управлението. Стено, Варна, 2003 г.

 42. Стоянов, Д. Конкуренция и стратегии. УИ “Стопанство”, С., 1995 г.

 43. Стоянов, С. Фючърси,опции и синтетични ценни книжа. София, 1999.

 44. Тодоров, К. Иновационни фирмени структури. Информа, С., 1990 г.

 45. Узунов, Ст. Конюктура, пазари, цени. Сиела, София, 1999

 46. Фабоци Фрэнк. Управление инвестициями, перев. С англ., ИНФРА-М, Москва, 2000

 47. Христов, С. Основи на управлението. ИУ, Варна, 1997 г.

 48. Христов, С. Основи на управлението-ІІ част. Стено, Варна, 2003 г.

 49. Христов, С. Т. Христова. Мениджмънт на човешките ресурси. Принцепс, 1995 г.

 50. Христов, Ст. Стратегическо управление. УИ “Стопанство”, София, 2000

 51. Христова Т. Мениджмънт на човешките ресурси. Принцепс, С., 1996 г.

 52. Цветкова, Хр. Стокова политика. София, 2001.

 53. Янков, Н. Основи на планирането. СА “Д. И. Ценов”, Свищов, 1998 г.

 54. Ackoff, R. The Art and Science of Mess Management. In: Managing Change, The Open University, 1993.

 55. AMUE. Euro preparation guide for companies.

 56. Aquiliano, N.T., R.B. Nase. Fundamentals of Operations Management. IRWIN, 1991

 57. Barnard, Ch. The Theory of Authority: the Functions of the Executive. In: Management Classics, BPI,1987

 58. Bass, B.M. Leadership: Good, Bettes, Besr, In: Ivanchevich, Matteson, Organizational Behavior and Management. BPI,1987

 59. Begg, I. Comentary: The simgle Market/ Interndl Market Programme in Europe. National Institute Economic Review,1998, April, /146/

 60. Cuming, M. The Theory and Practice of Personnel Management. A New Approach, Sec. Ed., Prentice Hall, 1991.

 61. Dale, E. Management: Theory and Practice. McGraw-Hill Book Co., 1969

 62. Digman, L.A. Strategic Management: Concepts, Decisions,cases. BPI,1986

 63. Doyle, P.Setting Business Objectives and Measuring Performance. Journal of General Management, v.2, No 2, 1994

 64. Drucker, P. The Practice of Management. Heinemann Professional Publishing,1989

 65. Drury, C. Management and Cost Accounting. Chapman&Hall. 1991

 66. Gordon, J. Diagnostic Approach to Organizational Behavior. Allyn and Bacon, 1993

 67. Handy, Ch. Understanding Organizations. Penguin Books,1993

 68. Hertzberg, F. One More Time: How Do You Motivate Your Employees. In: The Best of Harvard Business Review,1991

 69. Higgins, J.M. The Management Challenge. Macmillan Publ. Co., N.Y., 1991

 70. Ivanchevich, J., M. Matesson Organizational Behavior and Management. Wes Publishing Inc., 1993

 71. Jaques, E. In Praise of Hierarchy. Harvard Business Review, 1990, Jan.-Feb.

 72. Kanter, R.M.The Change Masters. Routledge,1992

 73. Kotter, J. Schlesinger. Choosing Strategies for Change. Harvard Business Review, 1979, Mar.-Apr.

 74. Kotter, J. What Leaders Really Do@, Harvard Business Review, 1990, May-June.

 75. Kraiewski, Р. Operations and Production Management. 1992.

 76. Miles, R. at all. Organizational Strategy, Structure and Process. Academy of Management Review,July 1978.

 77. Mintzberg, H. Structuring in Fives. Prentice Hall, N.J.,1994

 78. Porter, M. Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. Free Press, 1995

 79. Quinn, J., H. Mintzberg, R. James. The Strategy Process (Concepts, Context,Cases). Prentice Hall, N.J., 1988

 80. Razgaitis, R. Dealmaking Using Real Option and Monte Carlo Analysis. ”John Wiley&Sons,inc.Hoboken, New Jersey

 81. Sharpe W. Portfolio theory and capital markets, Mc Graw-Hill, New York, London, Tokyo, 2000

 82. Sharpe W., Alexander G., Bailey J. Investments. Prentice Hall, England Cliffs, New Jersey, 1999, 5 edition

 83. Tate, Jr. Business policy. Texas, 1992

 84. The theory and practice of investment management. John Wiley&Sons,inc.Hoboken,New Jersey - Fabozzi.F;Markovitz.H; 2002

 85. Torringhton, D., Laura Hall. Personnel Management. HRM in Action, 3 th ed. Prentice Hall, 1987.

 86. Vonderembse, M.A. Operations Management: Concepts, Methods, and Strategies. 1988

 87. Zafirova, Tz. Strategies for Survival and Development of Bulgarian Small Business in the Process of Joining the European Union. Ekonomickĕ rozhl`ady, Ekonomska Univerzita v Bratislave. 1, 2003, Bratislava, Slovakia, Volume XXXII, pp.87-96.

Каталог: Uploads -> katedra su@ue-varna.bg -> Stop upr
Stop upr -> В ъ п р о с н и к за държавен изпит на магистри от спец. “Мениджмънт”
Stop upr -> В ъ п р о с н и к за държавен изпит на магистри по “мениджмънт”
Stop upr -> В ъ п р о с н и к за държавен изпит на магистри от спец. “Бизнес администрация” Диагностика и развитие на фирмата
Stop upr -> В ъ п р о с н и к за държавен изпит на бакалаври от спец. “Мениджмънт” Теория на управлението
Stop upr -> В ъ п р о с н и к за държавен изпит на бакалаври от спец. “Мениджмънт” Теория на управлението
Stop upr -> Бакалаври списък на студентите, които ще се явяват на комплексен държавен изпит /писмен/, спец. “Мениджмънт” 24. 06. 2016 г., 00 ч., зала 323 I комисия
Stop upr -> Бакалаври списък на студентите, които ще се явяват на комплексен държавен изпит /писмен/, спец. “Мениджмънт” 07. 09. 2015 г., 13. 00 ч., зала 128 I комисия
Stop upr -> Бакалаври списък на студентите, които ще се явяват на комплексен държавен изпит /писмен/, спец. “Мениджмънт” 24. 06. 2015 г., 00 ч., зала 323 I комисия
Stop upr -> В ъ п р о с н и к за държавен изпит на магистри от спец. “Мениджмънт” Управление на персонала


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница