В ъ п р о с н и к за кандидат-докторантски конкурсен изпитДата30.01.2017
Размер239.8 Kb.
Университет за национално и световно стопанство

Общоикономически факултет


В Ъ П Р О С Н И К

за кандидат-докторантски конкурсен изпит

по научна специалност Социология /шифър 05.11.01/


 1. Социологията като наука – за индивида и личността, за социалните групи и общности, за структурата и институциите на обществото, за обществото като система. Възникване и обособяване. Рационализъм, “позитивна епоха”, “позитивизъм”. Социална “статика и динамика”.


 2. Ветрило на съвременните социологически парадигми. Микро-, мезо- и макро-равнище на социологическата теория и методология. Теоретична и емпирична социология. Социологически метод. Операционализация до емпирични индикатори, агрегиране и теоретично абстрахиране.

 3. Социологията в България. Интегрираност и значимост на българската социология в развитието на световната социология през XX век. VII-ми световен конгрес по социология на МСА, Варна, 1970 г. Български социологически институции. Университетски катедри по социология.

 4. Макро-модели и перспективи. Микро-подход и перспективи. Взаимните преходи и органичност на социологическата перспектива при описанието, анализа и прогнозирането на социални и обществени феномени и процеси.

 5. Социологията като фундаментална наука, място в йерархията на обществените науки. Обществена значимост и престиж. Обективност и професионални стандарти в емпиричната и експертната социологическа работа. Наука, “свободна от ценности”.

 6. Политикономия и макро-икономика – в социологическа перспектива и системен подход. Властова и политическа рамка на икономиката – социологическа интерпретация. Структурно-функционални измерения на отношението “икономика – общество”.

 7. Предистория на икономическата социология. Античен етап – Платон и Аристотел. Средновековни възгледи – Августин, Аквински, Лутер, Калвин. Английска школа – Пети. Френски мислители – Фурие, Сен Симон. Предкласически дискусии за обособяването на икономическа социология.

 8. Предшественици и първи социолози. Томас Хобс: “естествено състояние” и обществен ред; “обществен договор”. Адам Смит: източник на общественото богатство, специализация на труда, два вида ефективност и мотивации, трите класи, задълженията на Владетеля. Дейвид Рикардо: количеството труд като мярка, актуален и минал труд, два вида стойност, ролята на парите. Огюст Конт: периодизация на историята, “колективен организъм”.

 9. Социологическите теории на Емил Дюркем и Макс Вебер, Й. Шумпетер. Социален феномен и “колективно съзнание”. Дуализъм на човешката природа. Механична и органична солидарност. Социално действие. Обясняваща и разбираща социология. Легитимност на господството. Аномия. “Духът на капитализма”. Обхват на икономическия анализ и социологически изследвания.

 10. Парадигмално разклоняване на социологията. Социалдарвинизъм. Функционален структурализъм. Конфликтни теории. Бихейвиористко и групово-динамично направления. Теория на размяната. Символен интеракционизъм. Феноменологична социология. Етнометодология. Социология на парите – Г. Зимел. Фискална социология – Д. Бел.

 11. Теория на дейността. Обект и субект. Потребности, интереси и мотивации. Цели и предназначение. Социално действие – обективна, смислова и комуникативна перспектива. Размяна, организация и йерархии. Мрежова теория за структурите и отношенията в обществото.

 12. Структурно-функционален подход и парадигма. Макро-модел на Толкът Парсънз. Функционални императиви. Основни сфери. Кумулиране на икономическата “енергия” и материализиране на ценностните образци (“информацията”) в системата. Устойчивост и развитие. Икономиката като база за адаптивност и развитие.

 13. Социологическа структура на обществото като система. Български макро-социологически модел. Основни обществени потребности и дейности-средства. Материално производство и икономика. “Реална икономика”. Социално-пазарна икономика. Социални инвестиции от страна на бизнеса и икономиката.

 14. Макро-социологически модел на Карл Маркс. База и надстройка” в системата на обществото. Производителни сили и производствени отношения. Начин на производство и политическа надстройка. Овещняване на отношенията и отчуждение. Експлоатация. Двете основни класа – диалектика в отношенията. Класа в себе си и класа за себе си. Съсловия. Структурно-функционален генезис на политическата революция.

 15. Периодизация на историята – икономическа и социологическа системна същност. Критерии за обособяване на различните епохи. Периодизация на Огюст Конт. Обществено икономически формации на Карл Маркс. Основни форми на зависимост – лична, икономическа.

 16. Индустриално и пост-индустриално общество.Стадии на икономическия растеж на Уолт Ростоу. Трите вълни на Алвин Тофлър. Теория и практика на конвергенцията. Макро-структурни измерения на Глобализацията. Докладите на Римски клуб. “Общество, основано на знанието”.

 17. Устойчиво общество – макро-социологически системен и екологично-ресурсен ракурс. Балансираност между основните сфери в системата на обществото. Социологически критерии за ефективност на икономиката. Социологическа перспектива към екологията и демографията. Невъзстановими природни ресурси и равновесие. Възпроизводството на населението и развитие на човешкия капитал.

 18. Обществени функции на икономиката. Финансови и социални критерии за ефективност на икономиката като цяло, на отделните отрасли в нея, на стопанските организации и корпорации. Неикономически фактори за стопанска ефективност и развитие. Демографски и социални бариери пред икономическото модернизиране и развитие. Марк Грановетер: “вграденост” на икономиката.

 19. Социална идентичност. Стратификационно-класова, родово-семейна, личностна идентичност. Професионална принадлежност и статус. Амбиция и кариера. Ефективност на “съвкупния работник”. Трудови и професионални добродетели. Екипност и лоялност.

 20. Протестанска етика и капитализъм. Либертианство и глобален капитализъм. Космополизъм и национализъм. Глобална либерална икономика, „отворени общества”, обратна тенденция към протекционзъм. „Глобализацията и недоволните от нея”.

 21. Фирмена култура. Символи и ритуали на принадлежност. Бизнес етикет. Организационна култура. Бизнес комуникации. Икономическа култура и модернизация на обществото. Икономическата култура като социална трансмисия. Нациите и културните различия. Българската икономическа култура.

 22. Обществена интеграция – социална, институционална, обществена. Свръх-богатството и крайната бедност като дезинтеграция. Бизнесът като социалното лидерство. Бизнесът и социални инвестиции. Индивидуализъм, атомизъм. Етноцентризъм и малцинства. Социално и икономическо изключване.

 23. Поколенчески отношения. Гражданска приемственост и иновация. Ювентизация и развитие. Ейджизъм и конфликтност. Сблъсъкът между поколенията в институциите и стопанските структури. Нов тип отношения. Демократичен стил на управление.

 24. Социални неравенства. Социална диференциация  общности и социална принадлежност; съсловия, класи, касти. Обществен статус  социална принадлежност и идентификация, формален статус, институционална позиция. Професия и занятие. Кариера.

 25. Социална стратификация и икономика. Разпределение на капитала и общественото богатство. Икономически отношения. Благоденствие и бедност. Скала “социална група” или “социално-професионална група”. Класификации на професионално-социалните слоеве. Фрагментиране на обществото.

 26. Елити. Икономическа, политическа и престижна роля. Привилегии и отговорности. Аристократични, демократични, олигархични елити. Циркулация на елитите. Качеството на елитите – “статусна несъвместимост”. Нови елити – “транзитни пътници”.

 27. Слоеве на средната класа. Професионализъм и инициативност, отговорност и свобода. Гражданско самочувствие и политическа активност. Професионална структура на средната класа. Глобализацията и свиването на средната класа.

 28. Слоеве на бедност. Относителна бедност и абсолютна бедност. Проблемите за загубата на идентичността и за дезинтегрирането. А-социалност на мизерията. Дълбочина на бед-ността. Четири компонента на бедността. Суб-култура на обедняването и бедността.

 29. Социална мобилност – вертикална и хоризонтална. Професионална мобилност. Цензови механизми, бариери на достъп. Трудова емиграция и имиграция. Безработица и дефицит на трудов ресурс.

 30. Глобализацията и промените в социалната стратификация. Социална поляризация. “Ново средновековие”. Сиви зони. Мафиотизиране. Сива икономика и (анти)социалност на капитала. Семейна икономика и гражданско самосъхраняване.

 31. Трудов ресурс и работна сила. Професионална и класово-слоева структура. Реализация и самореализация чрез труд и професия. Производителност на труда. Безработица. Дял на производителното население. “Класата на излишните”. Детски и младежки труд. Жените в труда и професионалната структура.

 32. Социологическа същност на труда. Специализация и разделение, кооперация. Като социална и обществена връзка, труд и социален статус. Професионализация на труда, подготовка и квалификация. Труд и жизнен цикъл. Трудът като ценност. Трудов пазар.

 33. Човешки капитал. Трудови добродетели и професионална подготовка. Поколенческа, културна и професионална приемственост. Корпоративни форми на подбор и интегриране на “човешките ресурси”. Управление на персонала. Теории и подходи за стимулиране на производителност и фирмена лоялност. Реализация и възпроизводство на човешкия капитал на обществото. Бизнес предприемачество.

 34. Семейството при възпроизводството. Социални и икономически функции. Като група и микро-общност. Домакинство, собственост, приходи и потребление. Като институция и общностна регламентация. Репродуктивни модели, ценности и мотивация.

 35. Световни индекси. Мониторинг на обществена система. Сравнимост и динамика на рейтинг. Индекс на човешкото развитие (HDI). Джини-коефициент за социална еднородност или поляризация (Gini). Индекси на развитието, на бедността, на потребителските цени, на корупцията, и др.

 36. Социология и икономикс в Европа и САЩ. Сепаративната ориентация в модерната икономическа социология. Релативна автономност. Интегративната ориентация в модерната икономическа социология. Регулативни принципи.

 37. Икономически системи и институции. Организациите в икономическия живот на обществото. Докапиталистическа еволюция на икономическите системи и институции. Икономически институции на модерния капитализъм. Формална и неформална структура. Сива икономика.

 38. Формализирани, неформални, виртуални общности – основни параметри и начин на функциониране. Власт и лидерство, харизма и обществено влияние. Обществена йерархия и социални мрежи, конкуренция и кооперация. Социална кохезия, интеграция и икономическа активност.

 39. Мрежово общество. Бизнес и професионални, социални и личностни мрежи. Типология на бизнес мрежите. Неформалните мрежи като коректив на институциите.

 40. Социологическа интерпретация на пазара. Механизми за регулиране. Интернет предлагане и пазаруване. “Пазарна икономика” или “пазарно общество”. Свръх-производство и предлагане, активен маркетинг, “изкуствени потребности”. Свръх-потребление, консумативен манталитет, спадащо ниво на удовлетвореност.

 41. Потребление – в индивидуална, групово-общностна, класово-професионална, стратификационна перспектива. Стил на потребление, престижна роля. Стандарт на живот и качество на живот. Социален и жизнен потребителски минимум. Потребителски кошници и измерване. Индекси на потребление и ефективност на икономиката.

 42. Икономика и социална политика на държавата. Социални инвестиции на бизнеса, благотворителност. Модели на социална политика – либерален, социално-пазарен, егалитарен. Специфични функции и целеви общности на социалната политика. Социално осигуряване и подпомагане. Солидарен и инвестиционен принцип.

 43. Неформална икономика. Видове, обхват, икономическа и политическа значимост. Сива и черна икономика – съвременни измерения.

 44. Икономическа миграция и емиграция. Мобилност на работната сила. Демографски измерения, възпроизводство на трудовия ресурс на нацията. Загуба или модернизиране на прозводителния човешки капитал за българската иконмика.

 45. Емпирично социологическо изследване. Предназначение и цели, програма. Хипотези и логическа структура за обработка и контрол. Инструментариум и организация. Финансиране и публична реализация.

 46. Представителност и валидност. Генерална съвкупност – дефиниране и предефиниране. Извадка и методика на извадката. Представителност и критерии за оценка. Мониторинг и панелни изследвания. Сравнимост на данни от различни изследвания.

 47. Индивидуална и съвкупна емпирична информация. Методики на регистрацията. Избор на методика. Комбиниране на методи. Въпросник, видове скали, отворени въпроси, типологии.Достоверност и надеждност на регистрираната информация.

 48. Работа на терен. Организация и подготовка, инструктиране и контрол при набирането на масива от индивидуална информация. Документиране на теренната работа. Надеждност и лоялност на анкетьорската мрежа.

 49. Обработка на регистрираната информация. Съвкупна информация. Факторен многомерен и дълбочинен анализ. Социологическа интерпретация. Доверителен интервал и сравнимост на рейтинги. Прогнозиране на социални и обществени явления и процеси.

ЛИТЕРАТУРА

Аврамов, Р. 1999. Стопанският 20 век на България. В: “България 20 век” /алманах/. София: Труд

Аврамов, Р. 2007. Комуналният капитализъм. Из българското стопанско минало. София: Фондация “Българска наука и култура”, Център за либерални стратегии

Андерсън, 1998. Въобразените общности. София. Изд. “Критика и хуманизъм”

Ападурай, А. 2006. Свободната модерност. Културни измерения на глобализацията. София. ЛИК

Арент, Х. 1993. Тоталитаризмът. София. Изд. “Панорама”.

Арент, Х. 1997. Човешката ситуация. София. Изд. “Критика и хуманизъм”

Атанасов, Ат. 1990. Достоверност и контрол при емпиричното социологическо изследване. София: Изд. БАН.

Атанасов, Ат. и колектив. 2004. Емпиричното социологическо изследване на социалната действителност: подходи, методи организация, проблеми и нови решения. София: Акад. изд. „Проф. М. Дринов”.

Арънсън, Е. 1986. Човекът – социално животно. София

Бар, Р., Ф. Тьолон, 2002. Политическа икономия. Т. 1 и 2. Изд. Кама

Бауман, З. 1999. Глобализацията. Последиците за човека. София: ЛИК.

Бауман, З. 2004. Общността. София: ЛИК.

Бауман, З., 2001. Постмодерната етика. Сфоия: Лик

Бек, У. 2002. Що е глобализация? София: „Критика и хуманизъм”.

Бек, У. 2001. Световното рисково общество. София: Обсидиан.

Бекер, Г., 1999. Икономическият анализ и човешкото поведение. В: Икономика и социология: американската икономическа социология след 1970 година. (Антология) Съст. Т. Чавдарова. София: Лик

Бекер, Г., 2007. Как да се гледа по икономически начин на живота. Икономически подход към социалните дейности. В: Научни трудове, Годишник №5, Пловдив: УИ “Паисий Хилендарски”

Бел, Д. 1994. Културните противоречия на капитализма. София: Изд. “Народна култура”.

Белева, И., 2001. Политика по заетостта и безработицата в България в преходния период (Анализ, оценки и перспективи). Софиа: Акад. Изд. “Проф. Марин Дринов”

Беров, Л., 1991. Развитието на капитализма и промени в класовата структура на населението. В: История на България 1878 – 1903, т.7. София: Издателство на БАН

Босаков, В. 1995. Хуманистичната социология на Флориан Знанецки, София.

Бочев, С., 1998. Капитализмът в България. София: Фондация „Българска наука и култура”

Бояджиева, П. 1998. Университет и общество: два социологически случая. София: ЛИК.

Бродел, Ф. 1999. Структури на всекидневието: възможното и невъзможното. София.

Блау, П., 1998. Социална размяна. В: Извори на социологията. Съст. Г. Фотев, ред. Х. Сантулов, Ст. Загора: Тракия

Бродел, Ф. без п. г. Структурите на всекидневието: Възможното и невъзможното. Т. І. София: Прозорец; Игрите на размяната. Т. ІІ. София: Прозорец

Бунджолов, А. 1995. Хетеротопии. София, Изд. “Критика и хуманизъм”.

Бурдийо, П., 2008. Икономически практики и времеви диспозиции. В: Социологически проблеми, бр. 1-2

Бурдийо, П. 1992. Казани неща. София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”.

Бурдийо, П., 2005. Практическият усет. София: Фигура.

Бурдийо, П., 2005а. Ритуалите на институиране. В: Социологически проблеми, бр. 3-4

Бъргър, П. 1999. Покана за социология. София.

Бъргър, П., Т., Лукман. 1996 Социалното конструиране на реалността. София: ИК ”Критика и хуманизъм”.

Вебер, М. 2001. Генезис на западния рационализъм. (ред. Кольо Коев). София: Критика и хуманизъм.

Вебер, М. 2003. Протестантската етика и духът на капитализма. София: Изд. Просвета.

Вебер, М. 1998. Смисъл и ценности. Антология. съст. К. Коев. София: Изд. “Критика и хуманизъм”.

Вебер, М. 1992. Социология на господството. Социология на религията. (прев. Румен Даскалов). София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”.

Вебер, М. 1993. Ученият и политикът. София.

Висенте, Ким. Човешкият фактор. Арго Паблишинг София. 2000.

Влайков, Ст. 2004. Социалният конфликт. София

Владимиров, Ж.. 1999. Културното наследство срещу демокрацията и пазара. София

Владимирова, К. 1995. На пазара на труда в България. Безработицата и алтернативите за трудова заетост. София: УИ “Стопанство”

Галбрейт, Дж. 1999. Пътуване през икономическото време. София: Изд. “Дамян Яков”

Генов, Н. 1982. Толкът Парсънз и теоретичната социология. София: Изд. на БАН

Генов, Н. 1986. Рационалност и социология. София: Изд. на БАН

Генова, Ж.. 2008. Социология за студенти по социални и стопански науки, администрация и управление. Пловдив: Унив. изд. “Паисий Хилендарски”

Георгиев, Б., 1991. Общностите – нашият дом. Класи, касти, етноси. София: Унив. изд. „Св. Климент Охридски”

Георгиев, Бл. 1989. Власт и неравенство при социализма. София

Гидънс, А. 2003. Социология. София: “Прозорец”.

Грановетер, М. 1999. Икономическото действие и социалната структура: Проблемът за вградеността. В: Икономика и социология. Антология. Съст. Т. Чавдарова, София: Лик

Грекова, М. (съст.) 2002. Градът: социална реалност и представи. София: „Изток – Запад”.

Грекова, М., 1998. Общността: очевидност на подобието или проблематизация на различието. В: Общности и идентичности. Съст. И ред. А. Кръстева. София: Петекстон

Даймънд, Д., 2007. Колапсът. Човешките общества между успеха и провала. София: Изток-Запад

Дарендорф, Р. 1993. Съвременният социален конфликт. София: ЦИД.

Давидков, Ц. 2002. Предприемачът. София

Делибеев, И. 1987. Теории и методи на ЕСИ. София

Деранев, С. 1989-1996. Социална психология. В 4 тома. София

Дечев, Т., 2006. “Гъвкави форми на работа” и (пост)индустриални отношения в Централна и Източна Европа. София: Fridrich Ebert Stiftung

Дечев Т., 2009. Индустриални отношения и „гъвкави решения” за защита на работните места при кризисни ситуации в контекста на европейския опит. В: Гъвкавост и управление на човешките ресурси при кризи, София: Сиела

Деянова, Л. 1994. Социология на символните форми. София: ИК „Критика и хуманизъм”.

Джиарини О., П. Лидке, 2001. Бъдещето на труда. София: Изд. Къща “Нови хоризонти”

Димитров, Г. 1995. България в орбитите на модернизацията. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”.

Димитров., Г. 2001. Университетски курс по социология, краят на ХХ век. Социология на свободата. София

Димитров, Д.В. 2000. Социология на труда. София

Димитров, Кр. 1988. Социология и социално-класова структура – метатеоретични, общотеоретични и научно-приложни проблеми. София

Димова, Д., Б. Георгиева, Н. Янев. 2002. Социална политика. София

Драганов, М. ред. 1997. Българинът в частния бизнес: типове личности. София: „Аля” .

Драмалиева, В. 2001. Справедливостта в етиката и в бизнес етикета. София

Дракър, П. 2000. Посткапиталистическото общество. София: ЛИК.

Дракър, П. 2002. Мениджмънт – предизвикателствата на ХХ в. София

Дъглас, М. 2004. Как институциите мислят. София: “41Т” ЕООД

Дьо Серто, М. 2002. Изобретяване на всекидневието. Т.1: Изкуства на правене. София: Лик

Дюверже, М. 1999. Социология на политиката. София: Кама.

Дюркем, Е. 1994. Критика и хуманизъм. София.

Дюркем, Е. 2003. Разделението на обществения труд. София: „Критика и хуманизъм”.

Дюркем, Е. 2002. Елементарни форми на религиозен живот. София.

Елиас, Н. 1999. Що е социология?. София: Изд. ЛИК.

Елиас, Н. 2001. Относно процеса на цивилизацията, т. I и II. София.

Елстър, Д. 1998. Марксизмът, функционализмът и теория за игрите. В: Икономика и социология: Американската икономическа социология след 1970 година (Антология) съст. и науч. ред. Т. Чавдарова, София: ЛИК

Ерхард, Л. 1993. Благоденствие за всички. София, Унив. Изд. Стопанство.

Живкова, В. 1998. Село и индустриализация – българският път. София: „Аля”.

Зимел, Г. 2002. Социология. Изследвания върху формите на обобществяване. Велико Търново: ПИК

Игълтън, Т. 2003. Идеята за култура. София: КХИзвори на социологията, 1998. съст. Г. Фотев.

Икономическа социология, 1996. под ред. на проф. Пачев, доц. Колев. София

Икономика и социология. Антология. 1999. Съст. Т. Чавдарова, София, Лик.

Икономическа социология. 1999. съст. Т. Чавдарова. София

Кабакчиева, П. 2001. Гражданското общество срещу държавата. София: Изд. ЛИК.

Кастелс, М. 2001. Възходът на мрежовото общество. София, ЛИК

Калхун, К. 2003. Критическа социална теория. Култура, история и предизвикателство на различието. София: КХ

Кейнс Дж. 2001(1936). Обща теория на заетостта, лихвата и парите. София: Princeps

Келиян, М. 1999. България и Япония: модернизация, средни слоеве и селски общности. София: М-8-М.

Коев, К. 2004. Елементарни форми на всекидневния живот. Макс Вебер и немското социално-научно познание от края на XIX век и началото на XX век . София: Просвета.

Коева, Ст. 2002. Пазарът като спонтанен ред. Приносът на Ф. А. Хаек. Варна: Изд. къща “СТЕНО”

Коева, Ст. 2003. Австрийската икономическа школа. Отличителни черти и индивидуални постижения. Варна: ИК Стено,

Колев, Бл. 2002. Икономическа култура. София, Университетско издателство „Стопанство”

Колев, Б., Т. Ракаджийска, М. Стоянова, С. Тодорава, 2009. Културални нагласи на българския бизнес в процеса на евроинтеграция. София: Унив. Изд. „Стопанство”

Конакчиев, Д. 2003. Основи на социалната политика. София.

Корнай, Я. 1996. Социалистическата система. Политическа икономия на комунизма. София, Акад.изд. „Проф. М. Дринов”

Костов, Г., 1979. Социологически аспекти на социалистическата организация на труда. София:Профиздат

Кюранов, Ч. 1977. Социални класи и социална стратификация. София.

Кюранов, Ч. 1982. Човешките общности (Очерци по социология на социалните общности) София: Наука и изкуство.

Кун, Т. 1996. Структура на научните революции. София: Изд. „Петър Берон”.

Културални адаптации на българския бизнес в процеса на евроинтеграция (ред. Б. Колев, Т. Ракаджийска), София: Унив. изд. “Стопанство”

Лазаров, Д. 2002. Социални измерение на прехода към пазарна икономика. София

Ланкастър, Лин. К., Дейвид Стилман. Сблъсъкът на поколенията. Традиционалисти, представители на бейби-бума, поколение Х, деца на хилядолетието. Изд. “Класика и стил”, С., 2004.

Латур, Б. 1994. Никога не сме били модерни. София: ИК „Критика и хуманизъм”.

Леви-Строс, Кл. 1996. Структурна антропология. София: Изд. „Христо Ботев”.

Левит, Ст., Ст. Дъбнър. 2006. Големите измами и как всички участваме в тях. София: Изд. „Кръгозор”

Линдси, Б. 2006. Глобалният капитализъм. София: Изд. «Дамян Яков»

Липовецки, Ж.. 2007. Време, консумиране и начин на живот в хипермодерните общества. София: НБУ

Малиновски, Б., Научна теория на културата & Функционалната теория. София: Изток-Запад

Манинг, Робърт. Нация на кредитните пари. Последиците от пристрастеността на Америка към кредита. Изд “Сиела”, С., 2005. (Robert D. Manning. 2000.)

Манхайм, К. 2002. Студии по социология на културата. София.

Маркс К. 1956. Теории за принадената стойност. ІV том на „Капиталът” София, Партиздат

Маркс, К. 1978б. Икономически ръкописи от 1857-1859 година. Критика на политическата икономия. Т. 46, част І и ІІ от събрани съчинения Маркс, Енгелс. София: Партиздат

Маркс, К. Фр. Енгелс, 1979. Немска идеология Т. 3. от събрани съчинения Маркс, Енгелс. София: Партиздат

Маркс, К. 1985. Към критика на политическата икономия. В: К.Маркс, Ф. Енгелс, Избрани съчинения., т. VІІ, София: Партиздат

Мендрас, А. 2002. Елементи на социологията

Миленкова, В. 1997. Учителят. Социологически портрет. София: Образование.

Минев, Д., и др. 2000. Променящите се лица на демокрацията: икономическа, индустриална, политическа. София: ФОБ

Минков, М. 2007. Защо сме различни? София: Класика и стил

Мирчев, М. 2005, 2007. Текстове 2, Покана за социология. 2-ро допълнено издание. ИК “М-8-М”, С., 2005 – допечатка от 2007.

Мирчев, М. 2003. Рязкото разслояване: измеренията на бедността в българското общество след 1989 г.. В: Текстове 2003. ИК “М-8-М”, С. Стр. 394-410.

Мирчев, М. 2009. Възпроизводство на населението. Социална стратификация, поляризиране и цивилизационно разслояване. М-8-М, София, стр. 304.

Михайлов, С. 1980. Емпиричното социологическо изследване. 2 изд. София: Партиздат.

Михайлов, С. 2003. Социологията в България след втората световна война. София

Михайлов, Ст., Н. Тилкиджиев (ред.). 1996. Енциклопедичен речник по социология. София: М-8-М. (Второ изд. 1997).

Михайловска, Е. 1996. Цивилизация и цивилизации. Теория и идеи на XX век. София.

Молхов, М., Т. Ракаджийска, 1995. Малко теория в океана от емпирия. В: Социологически проблеми бр. 3-4

Молхов, М., Св. Съйкова, Е. Ченгелова. 1995. Социологията. Обяснителни модели, структурни влияния, мотивационни процеси. София: Изд. Полиграф.

Мос, М. 2001. Дарът. Форма и основание за обмена в архаичните общества. С въведение от Клод леви-Строс. София: Критика и хуманизъм

Найденов, Г. 2003. Сто-годишната парадигма. София: ИС

Неделчева, Т. 1991. Град и власт. София; СИГМА-Н.

Неделчева, Т. 2004. Идентичност и време. София: Акад. изд. „Проф. Марин Дринов”.

Низбет, Р. 1992. Стремеж към общност. София: ЦИД, Institute for Contemporary Studies, International Center for Self-Governance

Николов, Л. 1982. Структури на човешката дейност. София: Наука и изкуство

Николов, Л. 2001. Социология на личността. Избрано. София: „Софи-Р”.

Нончев, Ив. 2000. Средната класа и социалните трансформации в България. СофияНовите лица на труда. 2002. Анотация, Съств. Р. Гладичева, София

Норт, Д., 2000. Институции, институционална промяна и икономически резултати. София: ЛИК

Олброц, М. 2001. Глобалната епоха. София.

Олсън, М., 2001. Възход и падение на нациите. София: Златорогъ

Ортега-и-Гасет, Х. 1993. Бунтът на масите. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”.

О’Хара, К. 2004. Доверието. Новата криза на обществото. София: Кръгозор.

Парсънз, Т. 1998. Обща теория в социологията. В:Извори на социологията. Съст. Г. Фотев, ред. Х. Сантулов, Ст. Загора: Тракия

Парсънз, Т. 2005. Еволюцията на обществата. София: КХ

Патчър, Б. , М. Броуди.1999. Бизнес етика. Енциклопедия. София

Пачев, Т. 2004. Икономическа социология. София

Пачев, Т. 2007. Нова икономическа социология. УИ “Стопанство”, София.

Петков, Кр. 1977. Моделиране и прогнозиране бюджета на времето на жените. В: Жената, труд и бит. София.


Петков, Кр. Инволюцията на етническия модел в България. В: Сп. Международни отношения. 1/ 2004.


Петков, Кр. и Бл. Колев. 1982. Социология на трудовия колектив. София, Изд. “Профиздат”.

Петкова, Кр. 2003. Социални нагласи и поведение. София: Институт по социология.

Попър, К. 1993. Отвореното общество и неговите врагове. (в 2 тома). София: Златорог.

Проданов, В. 2005. Насилието в модерната епоха. София, Изд. „Захарий Стоянов”, Унв. изд. „Св.Кл.Охридски”

Радаев, В. 2003. Понятие капитала, формы капиталов и их конвергенция. В: Общественые науки и современность, № 2

Рамчев, К. 2001. Икономическа психология. София

Рамчев, К. 2004. Психология и управление. София

Ракаджийска, Т. 198б. Маргинализацията на трансформиращите се елити - бариера пред устойчивото развитие на обществото. В: Социологически проблеми, бр. 1 и 2, с. 73-83,

Ракаджийска, Т. Преекспониране на социалния капитал в българското общество в процеса на евроинтеграция. В:сб. Сборник „Икономическа социология и психология”, съст. М. Стоянова; София: 2009

Ракаджийска, Т. 2005. Сегментация на пазара на труда. София

Ракаджийска, Т. 1998а. Труд, бизнес, ефективност. София: ЕОН 2000

Рийч, Р. 1992. Трудът на нациите. Как да се подготвим за капитализма на ХХІ век. София: Унив. изд. “Св. Климент охридски”

Селени, И., ред. 2002. Бедността при посткомунизма. София: „Изток-Запад”.

Смит, А. 2000. Националната идентичност. София.

Стефанов, Ив. 1998. Природата на културата. София.

Стефанов, Ив., А. Янева, съст. 2002. Антология по социология на изкуството. София.

Ставров, Б. 2004. История на социологията. София

Стиглиц, Джоузеф. Глобализацията и недоволните от нея. УИ “Стопанство”, ИК “ИнфоДар”, С., 2003. Стр. 324.

Стоилова, В. 2002. Пазарният ред. София: УИ „Стопанство”

Стоянова, М. 2003. Индустриализационните конфликти в българското общество в преход – 1989-2002. В: Социологически аспекти. София

Стоянова, М., К. Рамчев, Н. Московцев, С. Шевченко. 2004. Бизнес по американски, по руски, по български. София

Стоилова, Р. 2001. Неравенства и общностна интеграция. София: ЛИК.

Стюарт Д., П. Шамдасани. Фокус групи и практика.

Съйкова, Ив., С. Тодорова. 1994. Статистическото изследване. София: Изд. „Еркюл”.

Тапскот, Д., Д. Тикол, А. Лоуи, 2001. Цифров капитал. Да обуздаем силата на бизнес мрежите. София: Класика и стил

Тейлър, Ч. 1999. Безпокойството на модерността. София

Тилкиджиев, Н. 2002. Средна класа и социална стратификация. София: ЛИК.

Тилкиджиев, Н., М. Димов. 2003. Статусна основа на демократичната консолидация при посткомунизма. София: „Изток-Запад”.

Todorova, E. 2006. Reflections on today’s role of Sociology. In: Trajectories of Contemporary Sociology in Bulgaria. Special Issue& Sociological Problems, Pp. 36-44.

Тодорова, Е. 2008. Идентификацията в европейски контекст:от страха и недоверието към рационалното осмисляне. В: сб. “Евроинтеграцията – предизвикателства пред социологията”, п/р Бл. Колев, Издателство на УНСС, София.

Тодорова, Е. 2008. Личностно благосъстояние, чувство за удовлетворение, социална компетентност: стари и нови измерения. В: сб. Социална компетентност. Университетско издателство “Паисий Хилендарски”.

Тодорова, М. 2004. Клопката на изоставането: модерност, темпоралност и изследванията на източноевропейския национализъм. Академична лекция, по повод получаването на почетното звание «Доктор хонорис кауза» 2004 г. СУ – София

Тодорова, С. и др. 1998. Предприемачеството – социални отношения, ценности, образци на поведение. София

Тодорова, С. и др. 1996. Социология на труда. Пловдив.

Тодорова, С. 1999. Техническият прогрес и съдържанието на труда. София.

Тойнби, А. 2001. Изследване на историята. Възникване, развитие, разпадане и разлагане на цивилизациите. Т. 1, София: Изд. “Захари Стоянов”

Тофлър, А. 1991. Третата вълна. София: Изд. къща „Яворов”

Тьонис, Ф. 1998. Общност и общество. В: Извори на социологията. Съст. Г. Фотев. Ст. Загора: Тракия

Фотев, Г. 2004. Диалогична социология. София: Изд. „Изток-Запад”.

Фотев, Г. 1993. История на социологията. (в два тома). София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”.

Фотев, Г. 1999. Криза на легитимността. Изд. На БАН и Софийски университет.

Фотев, Г. 1979. Социологическите теории на Е. Дюркем, В. Парето, М. Вебер. София

Франц, В. 1996. Пазарът на труда. София: “Алтенбург” и “Форум 2000”

Фуко, М. 1992. Генеалогия на модерността. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”.

Фуко, М. 1998. Надзор и наказание. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”.

Фукуяма, Ф. 1997. Доверието. Новите основи на световния просперитет. София: Изд. Рива


Хабермас, Ю. 1991. Модерността един незавършен проект. В: Критика и хуманизъм №3

Хабермас, Ю. 1999. Морал, право и демокрация. София.

Хабермас, Ю. 1995. Структурни изменения на публичността. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”.

Хабермас, С. 2004. Постнационалната констелация. София

Хаджийски, И. 1974. Бит и душевност на нашия народ. Съчинения в два тома. София: Български писател

Хаджийски, И. 1986. Бит и душевност на еснафа и дребния ни собственик. Дял трети. След Освобождението. В: Социологически проблеми, бр.3

Хейн, П., 1995. Икономическият начин на мислене, София: Изд. «Тилиа»

Хобсбом, Е. 1996. Нации и национализъм от 1780 до днес. Програма, мит, реалност. София: Обсидиан.

Хофстеде, Х. 2001. Култура и организации. София, Класика и стил.

Хофстеде Х. П. Пидърсън, Х. Хофстеде, 2003. Изследване на културата. София: Класика и стил

Хънтингтън,С. 1999. Сблъсъкът на цивилизациите и преобразуването на световния ред. София

Хьойзинха, Й. 1982. Homo Ludens. Изследване на игровия елемент на културата. София: Наука и изкуство

Хусерл, Е. 2002. Кризата на европейските науки и трансценденталната феноменология. Въведение във феноменологическата философия. София, КХ

Чавдарова, Т., ред. 1999. Икономика и социология. София: ЛИК.

Чавдарова, Т. 2002. Неформалната икономика. София: ЛИК

Чалъков, И. И др. 2008. Мрежите на прехода. Какво всъщност се случи в България след 1989 г. София: Изток-Запад

Чемпдън-Търнър, Ч. , А. Тромпенаарс. 1992. Седемте култури на капитализма: ценностни системи за забогатяване в САЩ, Япония, Германия, Франция, Великобритания, Швеция и Холандия. Варна

Шнапер, Д. 2001. Нацията като общност на гражданите. София.

Шопов, Д. 2006. Индустриални отношения. София: Университетско издателство “Стопанстово”

Шютц, А. 1995. Добре информираният гражданин. (Есе върху социалното разпределение на знанието). В: Социологически проблеми, бр. 3

Шютц, А. 1999. Чужденецът. София: Изд. ЛИК.

Уилсънр Б. 2002. Религията в социологическа перспектива. София

Якока, Лий. Къде изчезнаха лидерите? Изд. “Сиела”, С., 2007. /Lee Iacocca. 2007/

Янакиев, Я., В. Георгиева, М. Молхов. 1996. Скалиране и скали при ЕСИ. София: изд. „Св. Георги Победоносец”.

Aitken, R,. 2007. Performing Capital. Toward a Cultural Economy of Popular and Global Finance. New York: Palgrave Macmillan

Altvater,L., 1993 The Future of the Market. An Essay on the Regulation of Money and Nature after the Collapse of “Actually Existing Socialism”. Trans. By P. Camiller, London-New York: Verso

Anderson P,. 1974. Lineages of the Absolutist State. London: New Left Book

Axelrod, R., 1984. The Evolutin of Cooperation. N.Y.: Basic Books

Becker, G., 1964. Human Capital. A Theoretical Analysis with Special Reference to education. New York: Columbia University Press, for National Bureau of Economic Research

Becker, G., 1974. Human Capital – A theoretical and Empirical Analysis. In: Reading in Labor Economic and Labor Relations. Eds. Lloyd G. Reynolds, Stanley H. Masters, Collette Moser, Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, Inc.

Berger, P., 1964. Some General Observations on the Problem of Work. In: The Human Shape of Work. Studies in The Sociology of Occupations. Ed. P. Berger N.Y. London: The Macmillan Company and Collier-Macmillan Limited

Bourdieu, P., 1991. Language and Symbolic Power. Cambridge, Mass: Harvard University Press (цит. по Димитрова 2008)

Bourdieu, P., 1977. Outline of s Theory of Practice. Cambridge: Cambridge University Press

Callon, M., 1998. An Essay on Framingand Overflowing: Economic Externalities Revisited by Sociology. In: The Laws of the Markets. Ed. M. Callon. Oxford and Malden: Blackwell Publishers/ The Sociological Review

Chandler, Jr. A. 1977. The Visible Hand. The Managerial Revolution in American Business. Cambridge, Massachusetts and London: The Belknap Press of Harvard University Press

Coleman, J., 1994. A Rational Choice Perspective on Economic Sociology. In: The Handbook of Economic Sociology. N.Y.: Princeton University Press & Russell Sage Foundation

Collins, R., 1992. Weber’s Last Theory of Capitalism: A Systematization. In: The Sociology of Economic Life. Ed. M. Granovetter and R. Swedberg. Boulder, San Francisko, Oxford: Westview Press

Crouch, C., 1993. Industrial Relations and European State Traditions. London: Clarendon Press

Featherstone M., 1996, Consumer Culture & Postmodernism. SAGE Publications, London.

Ferve, R., 1992. The Sociology of Labor Markets. New York, London, Toronto, Sydney, Tokyo, Singapore: Simon & Schuster International Group

Fligstein, N., 2002. The Architecture of Markets. An Economic Sociology of Twenty-First-Century Capitalist Societies. Princeton and Oxford: Princeton University Press

Foucault, M., 1979. Discipline and Punish. Tran. By A. Sheridan N.Y.: Vintage Books

Granovetter, M., 1981. Towards a Sociological Theory of Incomes differences. In: Berg (ed.) Sociological Perspectives on Labor Markets. New York, London at all: Academic Press

Granovetter, M. 1983 (1973). The Strength of Weak Ties. A Network Theory Revisited. In: Sociological Theory Volume 1

Granovetter, M., 1992 (1988) The Sociological and Economic Approaches to the Labor Market Analysis: A Social Structural View. In: The Sociology of Economic Life. (Eds) M. Granovetter and R. Swedberg, Boulder, San Francisco, Oxford: Westview Press

Granovetter, M. 1995. Getting a Job: A Study of Contacts and Careers. Chicago: University of Chicago Press.

Grint, K., 2000. The Sociology of Work. An Introduction. Oxford: Policy Press

Hauser, R., D. Featherman, 1977. The Process of Stratification. New York: Academic Press

Hintington, S., 1968. Political Order in Changing Society. New Haven, CT: Yale University Press

Homans, G., 1958. Social Behavior as Exchange. In: American Journal of Sociology, 65, pp. 597-606

Hughes, T., 1979. The Electrification of America: the Systems Builders. In: Technology and Culture. Vol.20, no.1

Hughes, T. 1983. Networks of Power: Electrification of Western Society 1880-1930. John Hopkins University Press

Kerr, C., 1974. The Balkanization of Labor Markets. In: Readings in Labor Economics and Labor Relations. (Eds) L. Reynolds, S. Masrers, C. Moser, New Jersey: Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs

Latour, B., 2005. Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network-Theory. Oxford: Oxford University Press

Law J., J. Hassard (eds) 1999 Actor Network Theory and After. Oxford and Keele: Blackwell Publishers and The Sociological Review Monograph Series

Livi-Strauss, C., 1966[1962]. The Savage Mind. Chicago, Il.: The University of Chicago Press

Levy, F., R. Murnane, 2004. The New Division of Labor. How Computers Are Creating the Next Job Market. New York: Princeton University Press

Linderberg, S., 1992. An Extended Theory of Institutions and Contractual Discipline. In: Journal of Institutional and Theoretical Economics 148: 125-154

Lin, Nan, 1999. Building a Network Theory of Social Capital. In: Connections 22 (1) INSNA: 28-51

Loveridge, R. and A. L. Mok, 1979. Theories of Labour Market Segmentation. A critique. The Hague, Boston: Martin Nijhoff Social Science Division

Loveridge, R. and A. L. Mok, 1980. Theoretical Approaches to Segmented Labour Markets. In: International Journal of Social Economics, 7(7): 376 - 411

Marsden, D., 1986. The End of Economic Man? Custom and Competition in Labour Markets. Brighton: Wheatsheaf Books

Marsden, D., 1999. A Theory of Employment Systems: Micro-Foundations of Societal Diversity. Oxford University Press

Martin, J., A. Norman, 1973. The Computerized Society. An Appraisal of the Impact of Computers on Society over Next Fifteen Years. Middlesex: Pelican Books

Offe, C., 1985. The future of the Labour Market. In: Offe, C. (ed) 1985. Disorganized Capitalism: Contemporary Transformations of Work and Politics. Oxford: Oxford University Press

Parsons, T., 1978. Action Theory and the Human Condition. New York: The Free Press

Parsons, T., N. Smelser, 1956. Economy and Society. London: Rutledge&Kegan Paul

Polanyi K., 2002. The Great Transformation. The Political and Economic Origins of the Our Time. Pax Britannica

Polanyi, K., 1992. The Economy as Instituted Process. In: The Sociology of Economic Life. Eds. By Granovetter, M., and R. Swedberg. Boulder, San Francisco, Oxford: West View Press

Potucek, M., 1999, Not Only the Market. The Role of the Market, Government and Civic Sector in the Development of Post-communist Societies. CEU Press.

Rakadjiiska, T., 1998, The High Marginalization of Bulgarian Society and the Risks of the Modernization. In: The Bulgarian Transition Challenges and Cognition., Sofia: BSA

Rastogi, P., 2000, Sustaining Enterprise competitiveness - Is the Human Capital the Answer? In: Human System Management, Vol.19 (цитирано по Атанасова 2008)

Rooney, D., G. Hearn, A. Ninan (Eds.) 2005. Handbook on the Knowledge Economy. Cheltenham, Northampton: Edward Elgar Publishing Limited

Ryan, P., 1981. Segmentation, Duality and the Internal Labour Market. In: The Dynamics of Labour Market Segmentation. Ed. P.Wilson. London: Academic Press

Schьtz, A., 1984. The Phenomenology of the Social World. N.Y. Northwestern University Press

Skocpol, T., 1994. Social Revolutions in Modern World. Cambridge: Harvard University Press

Sombart, W., 1998. The Quintessence of Capitalism – A study of the history and psychology of the modern business man. London & N.Y. (цитирано по Димитров, Р, 2006. Философия на богатството. София, Унив.изд. “Св. Климент Охридски”

Thirkell J., K.Petkov, S. Vickerstaff..1998. The Transformation of Labour Relations. Restructuring and Privatization in Eastern Europe and Russia. Oxford, New York: Oxford University Press.

Webеr, M., 1961. General Economic History. Trans. By F. Knight.N.Y.: Collier Books

Weber, M., 1978. Economy and Society. An Outline of Interpretive Sociology. Ed. By G. Roth and Cl. Wittich, Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press

Williamson, O., 1985. The Economic institutions of Capitalism: Firms, Markets, Relational Contracting. London: Macmillan

Veblen, T., 1899/1994. The Theory of the Leisure Class. Harmondwoorth: Penguin BooksVon Mises, L., 2002. Human Action. In: Диалог №4
ЗАБЕЛЕЖКА 1: Препоръчва се преглед на теченията на сп. „Социологически проблеми” през последните години. Има тематични броеве, ценни за теми от Въпросника.
ЗАБЕЛЕЖКА 2: Посочената литература е препоръчителна. Ако дипломантите имат достъп до книги, които преценяват, че ще им послужат по-добре по темите от Въпросника, могат да ги използват.
Катедра “Икономическа социология”

София, УНСС
Каталог: docs -> doktoranti
doktoranti -> Програма за кандидат-докторантски конкурс по специалност "Политология"
doktoranti -> П р о г р а м а по Икономикс
doktoranti -> П р о г р а м а за кандидат-докторантски изпит по специалност: “Икономика и управление”
doktoranti -> Програма за конкурсен изпит за докторантура по специалност икономика и управление
doktoranti -> Факултет "икономика на инфраструктурата"
doktoranti -> Конспект за конкурсен изпит за докторанти по специалност
doktoranti -> Конкурс за учебната 2011/2012


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница