В ъ п р о с н и к за предоставяне на информация относно употреби и алтернативи за употреби на перфлуороктан сулфонова киселина и нейните деривати (pfos)1 в различни приложения2страница1/4
Дата18.09.2016
Размер0.66 Mb.
#10061
  1   2   3   4


В Ъ П Р О С Н И К

за предоставяне на информация относно употреби и алтернативи за употреби на перфлуороктан сулфонова киселина и нейните деривати (PFOS)1 в различни приложения2

ДАННИ ЗА КОМПАНИЯТА

Наименование на компанията:
БУЛСТАТ:
Адрес:
Лице за контакт:

Име и фамилия

Длъжност

Телефон:
Факс:
e-mail:

Интернет страница:


Отрасъл по НКИД 2011:

(Национален класификатор на икономическите дейности)


Вид на компанията (производител, вносител/дистрибутор/потребител надолу по веригата, организация по оползотворяване и рециклиране и др.)
Дата:

Част I – Употреби на перфлуороктан сулфонова киселина (PFOS), нейните соли, перфлуороктан сулфонил флуорид (PFOSF) или нейните деривати

РАЗДЕЛ A – ОБЩИ ВЪПРОСИ

I-A-1: Произвеждали ли сте изделия/смеси, съдържащи PFOS, нейните соли, PFOSF или други деривати?

(Моля, виж Приложения № 1 и № 2 относно употреби и категории изделия, съдържащи или процеси, използващи като междинен продукт PFOS или нейните деривати).

 Да (Моля попълнете Таблица I-Б-1 в Раздел Б)

 Не


 Не ми е известно

I-A-2: Доставяли/внасяли ли сте в страната изделия/смеси, съдържащи PFOS, нейните соли, PFOSF или нейните деривати?

(Моля, виж Приложения № 1 и № 2 относно употреби и категории изделия, съдържащи или процеси, използващи като междинен продукт PFOS или нейните деривати).

 Да (Моля попълнете Таблица I-Б-2 в Раздел Б)

 Не


 Не ми е известно
I-A-3: Изнасяли ли сте от страната изделия/смеси, съдържащи PFOS, нейните соли, PFOSF или нейните деривати?

(Моля, виж Приложения № 1 и № 2 относно употреби и категории изделия, съдържащи или процеси, използващи като междинен продукт PFOS или нейните деривати).


 Да (Моля попълнете Таблица I-Б-3 в Раздел Б)

 Не


 Не ми е известно

I-A-4: Занимава ли се Вашата компания с рециклиране на изделия, съдържащи PFOS, нейните соли, PFOSF или нейните деривати?

(Моля, виж Приложения № 1 и № 2 относно употреби и категории изделия, съдържащи или процеси, използващи като междинен продукт PFOS или нейните деривати).


 Да (Моля попълнете таблици I-Б-4, I-Б 5 и I-Б 6 в Раздел Б)

 Не


РАЗДЕЛ Б – ПОДРОБНИ ВЪПРОСИ
Таблица I-Б-1: Моля, посочете типовете и количествата изделия/смеси, съдържащи PFOS, нейните соли, PFOSF или нейните деривати (PFOS), които са произведени от Вашата компания, включително концентрацията на тези вещества в изделията/смесите, годината на производство, периода на пускане на пазара, приблизително съдържание, експлоатационен срок на изделията и т.н. Където не разполагате с информация, посочете “няма данни”(н.д.). (виж Приложение № 2)


Видове

Изделия или

смеси


Търговско име или хим.име на PFOS

Приблиз.

съдържание

[тегловни %]


Количество на произведените изделия/смеси [kg/год.]

Количество на PFOS в изделията/смесите

[kg/год.]Забележка (година на производство)

Експлоатационен срок на изделието

Пример


Посочете за всяка година

Посочете за всяка година
Изделие X (вид)

PFOS

ScotchgardTM (3M)2 %

5000 kg/год

100 kg/год

Производство от 1995-2000:

2000


10 години

Изделие У (вид)

PFOSF

0.2 %

2500 kg/год

5 kg/год

Производство от 1997-2003:

2003


7 години

Изделие У (вид)

PFOS-K

0.06 %

10 000 kg/год

6 kg/год

Производство от 1998-2004:

2004


6 години

Смес(вид)

PFOS-Li

5 %

10 000 kg/год

500 kg/год

Производство от 1998-2004:

2004


2 години

1. Импрегниран текстил, текстилни изделия (тапицирани мебели, палатки, тенти, сенници, обувки)2. Защитни облекла3. Килими, мокети, изтривалки4. Кожа и кожени изделия (кожени мебели)5. Импрегнирани хартии/картони за опаковки6. Каучук и пластмаси7. ПАВ, бои и лакове8. Препарати за почистване, излъскване и полиране на коли и подове9. Вакси за излъскване на ски10. Пожарогасителни пени11. Електрически и електронни части за цифрови камери, мобилни телефони, цветни принтери и копирни машини, скенери, сателитно-комуникационна техника, радарни системи и др.12. Нефтопреработва-телна и минна промишленост13. Защитни покрития14. Мокрещи агенти, използвани в контролирани системи за нанасяне на галванични покрития;15. Фоторезисти или антирефлектиращи покрития за фотолитографски процеси16. Фотографски покрития, нанасяни върху филми, хартия или печатни платки17. Вещества, потискащи образуването на суспензия при недекоративно твърдо хромиране с хром (VI) в системи със затворен цикъл;18. Хидравлични флуиди за авиацията19.Добавки за печатни мастила за цветни принтери20. Други (посочете вида на изделието/сместа)ОБЩО
Таблица I-Б-2: Моля, посочете вида и количествата изделия/смеси, съдържащи PFOS, нейните соли, PFOSF или нейните деривати (PFOS), които сте доставили/внесли в страната (от ЕС или от трети страни), включително концентрацията на тези вещества в изделията/смесите, годината на доставка/внос, приблизително съдържание, експлоатационен срок на изделията и т.н. Където не разполагате с информация, посочете “няма данни”(н.д.). Добавете допълнителни редове, ако е необходимо. (виж Приложение № 2)

Вид на

изделието или

сместа


Търговско име или хим.име на PFOS

Приблиз.

съдържание

[тегловни %]


К-во на изделията/смесите [бройки и kg/год]

К-во на PFOS в изделия или смеси [kg/год.]

Забележка (години на доставка/внос, от ЕС, от трети страни, моля посочете страните)

Експлоата- ционен срок на изделието
Година на внос

От ДЧ на ЕС

От трети страни
ПримерПосочете за всяка година

Посочете за всяка година

Изделие A (вид)

PFOS

ScotchgardTM (3M)2%

5000 kg/год

100 kg/год

2004

Германия
10 години

Изделие B (вид)

PFOSF

0.2%

2500 kg/год

5 kg/год

2007
Китай

7 години

Изделие C (вид)

PFOS-K

0.06 %

10 000 kg/год

6 kg/год

2003

Англия
6 години

Смес D (вид)

PFOS-Li

5 %

10 000 kg/год

500 kg/год

2005
Китай

2 години

1. Импрегниран текстил, текстилни изделия (тапицирани мебели, палатки, тенти, сенници, обувки)

2. Защитни облекла

3. Килими, мокети, изтривалки
4. Кожа и кожени изделия (кожени мебели)

5. Импрегнирани хартии/картони за опаковки

6. Каучук и пластмаси

7. ПАВ, бои и лакове

8. Препарати за почистване, излъскване и полиране на коли и подове

9. Вакси за излъскване на ски

10. Пожарогасителни пени

11. Електрически и електронни части за цифрови камери, мобилни телефони, цветни принтери и копирни машини, скенери, сателитно-комуникационна техника, радарни системи и др.

12. Нефтопреработва-телна и минна промишленост

13. Защитни покрития

14. Мокрещи агенти, използвани в контролирани системи за нанасяне на галванични покрития;

15. Фоторезисти или антирефлектиращи покрития за фотолитографски процеси

16. Фотографски покрития, нанасяни върху филми, хартия или печатни платки

17. Вещества, потискащи образуването на суспензия при недекоративно твърдо хромиране с хром (VI) в системи със затворен цикъл;

18. Хидравлични флуиди за авиацията

19.Добавки за печатни мастила за цветни принтери

20. Други (посочете вида на изделието /сместа)

ОБЩО


Таблица I-Б-3: Моля, посочете вида и количествата изделия/смесите, съдържащи PFOS, нейните соли, PFOSF или нейните деривати (PFOS), които са изнесени извън страната от Вашата компания (за ЕС и трети страни), включително концентрацията на тези вещества в изделията/смесите, годината на износ, приблизително съдържание, експлоатационен срок на изделията и т.н. Където не разполагате с информация, посочете “няма данни”(н.д.). Добавете допълнителни редове, ако е необходимо. (виж Приложение № 2)


Вид на изделието

или сместаТърговско име или хим.име на PFOS

Прибл.

съдържание

[тегловни %]


К-во на изнесените изделия или смеси

[брой и kg/год.]К-во на PFOS в изделия или смеси

[kg/год.]Забележка (години на износ, за ЕС, за трети страни, моля посочете страните)

Експлоата-ционен срок на изделието
Година на износ

за ДЧ на ЕС

за трети страни
ПримерПосочете за всяка година

Посочете за всяка година

Изделие A (вид)

PFOS

ScotchgardTM (3M)2%

5000 kg/год

100 kg/год

2004

Германия
10 години

Изделие B (вид)

PFOSF

0.2%

2500 kg/год

5 kg/год

2007
Китай

7 години

Изделие C (вид)

PFOS-K

0.06 %

10 000 kg/год

6 kg/год

2003

Англия
6 години

Смес D (вид)

PFOS-Li

5 %

10 000 kg/год

500 kg/год

2005
Китай

2 години

1. Импрегниран текстил, текстилни изделия (тапицирани мебели, палатки, тенти, сенници, обувки)

2. Защитни облекла

3. Килими, мокети, изтривалки

4. Кожа и кожени изделия (кожени мебели)

5. Импрегнирани хартии/картони за опаковки

6. Каучук и пластмаси

7. ПАВ, бои и лакове

8. Препарати за почистване, излъскване и полиране на коли и подове

9. Вакси за излъскване на ски

10. Пожарогасителни пени

11. Електрически и електронни части за цифрови камери, мобилни телефони, цветни принтери и копирни машини, скенери, сателитно-комуникационна техника, радарни системи и др.

12. Нефтопреработва-телна и минна промишленост

13. Защитни покрития

14. Мокрещи агенти, използвани в контролирани системи за нанасяне на галванични покрития;

15. Фоторезисти или антирефлектиращи покрития за фотолитографски процеси

16. Фотографски покрития, нанасяни върху филми, хартия или печатни платки

17. Вещества, потискащи образуването на суспензия при недекоративно твърдо хромиране с хром (VI) в системи със затворен цикъл;

18. Хидравлични флуиди за авиацията

19.Добавки за печатни мастила за цветни принтери

20. Други (посочете вида на изделието /сместа)

ОБЩО


Таблица I-Б-4: Моля, посочете вида и количествата изделия, съдържащи PFOS, нейните соли, PFOSF или нейните деривати (PFOS), които Вашата компания рециклира, включително концентрацията на тези вещества в изделията/смесите, годината на износ, приблизително съдържание, експлоатационен срок на изделията и т.н. Където не разполагате с информация, посочете “няма данни”(н.д.). Добавете допълнителни редове, ако е необходимо.


Вид на изделието

Търговско име или хим.име на PFOS и нейните деривати

Прибл.

съдържание на PFOS

[тегловни %]


К-во на рециклираните изделия

[kg/год]


К-во на PFOS в изделията [kg/год]

Година

ПримерПосочете за всяка година

Посочете за всяка година
Изделие A (вид)

PFOS

ScotchgardTM (3M)2%

5000 kg/год

100 kg/год

2004

Изделие B (вид)

PFOSF

0.2%

2500 kg/год

5 kg/год

2007

Изделие C (вид)

PFOS-K

0.06 %

10 000 kg/год

6 kg/год

2003

Смес D (вид)

PFOS-Li

5 %

10 000 kg/год

500 kg/год

2005

1. Импрегниран текстил, текстилни изделия (тапицирани мебели, палатки, тенти, сенници, обувки)
2. Защитни облекла
3. Килими, мокети, изтривалки
4. Кожа и кожени изделия (кожени мебели)
5. Импрегнирани хартии/картони за опаковки
6. Каучук и пластмаси
7. ПАВ, бои и лакове
8. Препарати за почистване, излъскване и полиране на коли и подове
9. Вакси за излъскване на ски
10. Пожарогасителни пени
11. Електрически и електронни части за цифрови камери, мобилни телефони, цветни принтери и копирни машини, скенери, сателитно-комуникационна техника, радарни системи и др.
12. Нефтопреработва-телна и минна промишленост
13. Защитни покрития
14. Мокрещи агенти, използвани в контролирани системи за нанасяне на галванични покрития;
15. Фоторезисти или антирефлектиращи покрития за фотолитографски процеси
16. Фотографски покрития, нанасяни върху филми, хартия или печатни платки
17. Вещества, потискащи образуването на суспензия при недекоративно твърдо хромиране с хром (VI) в системи със затворен цикъл;
18. Хидравлични флуиди за авиацията
19.Добавки за печатни мастила за цветни принтери
20. Други (посочете вида на изделието /сместа)
ОБЩО
Каталог: items -> documents
documents -> Издадени решения за преценяване на необходимостта от овос в риосв гр. Шумен през 2007 г
documents -> 2009г. През 2009 г. „Зелена генерация”
documents -> Наредба №2 от 22 януари 2013 Г. За реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри
documents -> Директива на съвета 96/61/ес от 24 септември 1996 година
documents -> Програма за установяване на дългосрочни цели за качеството на въздуха
documents -> Закон за биологичното разнообразие
documents -> Закон за рибарството и аквакултурите
documents -> Закон за лечебните растения


Сподели с приятели:
  1   2   3   4
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница