В частна ползаДата05.08.2018
Размер67 Kb.
#77962

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

В ЧАСТНА ПОЛЗА


Настоящия Устав е приет на основание Протокол от 22.05.2009 год.на Общото събрание на сдружението и отразява настъпилите промени.  1. СТАТУТ, НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И СРОК

Чл.1 Асоциацията е самостоятелно юридическо лице, отделно от членовете си, учредено на принципа на доброволно участие на неовите членове, като дейността му се урежда от разпоредбите на Закона за Юридическите Лица с Нестопанска Цел, Устава и действащото в Република България законодателство.


Чл.2 Сдружението с нестопанска цел е с наименование „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА КОРАБНИТЕ СНАБДИТЕЛИ”, съкратено „Б.А.К.С”, наричана по-долу „Асоциацията”.
Корабен снабдител е юридическо или физическо лице – търговец, ангажирано професионално в доставката на консумативни и/или неконсумативни стоки или услуги за кораби, техните екипажи и пътници.
Чл.3 Седалището на Асоциацията е в гр.Варна, а адресът на управление: ул.”Александър Дякович” 7.

Всяко писмено изявление от името на Асоциацията трябва да съдържа неговото наименование, седалище, адрес на управление, както и данни за неговата регистрация вкл. Булстат номер.


Чл.4 Асоциацията не е ограничена със срок или друго прекратително условие.

Асоциацията може да притежава свой отличителен знак и печат.

Асоциацията е учредена на 24.11.1995 год.

Чл.5 Отчетната година на Асоцияцията е календарната година.
  1. ЦЕЛИ НА АСОЦИАЦИЯТА

Чл.6 Българската Асоциация на Корабните Снабдители има за цел:

6.1 да обединява и насърчава икономическите интереси на корабните снабдители в Република България

6.2 да съдейства и подпомага своите членове при осъществяване и усъвършенстване на специфичната им търговска дейност по обслужване на кораби в българските пристанища

6.3 да дава общи методически указания и насоки за практическа реализация и координация на дейността на членовете с цел нейното подобряване и оптимизиране

6.4 да представлява интересите на членовете на сдружението пред държавните органи и институции, корабособствениците и други органи и организации по общи въпроси на корабното снабдяване

6.5 да проучва нормативните документи и такива от значение за практиката на корабното снабдяване, да изучава чуждия опит в тази дейност и при необходимост да прави предложения пред компетентните държавни органи за правното й регламентиране

6.6 да представлява българските корабни снабдители в преговори, срещи и конференции със сродни организации от страната и чужбина по въпроси, отнасящи се до корабо-снабдителната дейност

6.7 да си сътрудничи с всяка друга организация, чиито интереси съвпадат с тези на Асоциацията и при необходимост стане неин член

6.8 да съблюдава за спазване правилата на лоялна конкуренция от членовете на Асоциацията и осъществява мерки за предотвратяване и ограничаване на действията, нарушаващи Закона за защита на конкуренцията.

6.9 средствата, с които ще се осъществяват целите на Асоциацията се състоят във вземане на задължителните за членовете решения, с изработване на правила за действие, организиране на семинарните обучения, сключване на договори

6.10 Асоциацията няма да осъществява стопанска дейност.
  1. ЧЛЕНСТВО

Чл.7 Членуването в Асоциацията е доброволно.

7.1 За член на Асоциацията може да бъде приет всеки добронамерен корабен снабдител, който споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав и плаща редовно и своевременно членския си внос.

7.2 Членовете на Сдружението се приемат от Управителния съвет. Кандидатите отправят писмена молба /бланков образец на Асоциацията придружена от поне две референции от корабособственици/. Приемането на членовете става с явно гласуване и мнозинство от 2/3. Новоприетия член заплаща встъпителна вноска и авансово три месечни вноски.

7.3 В случай, че Асоциацията е член на Международната асоциация на корабните снабдители /ISSA/, корабните снабдители следва:

А) когато членството започва не по-късно от 1-во число на месец юли, новоприетия член трябва да заплати приспадаща се за всеки член еднократна такса за членство на Асоциацията в ISSA в текущата година което ще даде правото на новоприетия член да бъде включен в ежегодната публикация на ISSA не регистъра на корабните снабдители за следващата година

Б) когато членството започва във втората половина на годината, еднократната такса за членство на Асоциацията в ISSA в текущата година не се дължи, при което новоприетия член няма да бъде включен в ежегодната публикация на ISSA на регистъра на корабните снабдители за следващата година.

7.4 Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на смърт или прекратяване на юридическото лице.


Чл.8 Членовете на Асоциацията са длъжни:

8.1 да спазват и изпълняват решенията на Общото събрание и Управителния съвет

8.2 да спазват Устава и да работят за постигане целите на Асоциацията

8.3 да заплащат редовно и своевременно членския си внос, както и да участват в общи разходи, гласувани от Общото събрание.

8.4 да пазят доброто име на Асоциацията и да работят за издигане на обществения й авторитет.

8.5 Членовете на Асоциацията са длъжни да се ръководят в своята дейност от правилата на етичния кодекс на ISSA


Чл.9 Всеки член на Асоциацията има право:

9.1 да участва в дейността на сдружението и в работата на Общото събрание

9.2 да бъде избиран в органите на управление на Асоциацията

9.3 да бъде информиран за дейността на Асоциацията и осъществява контрол върху работата на органите на управление

9.4 да участва в международни организации
Чл.10 Членството се прекратява:

10.1 по собствено желание с депозирано 14 дневно предизвестие до Управителния съвет

10.2 с прекратяване на юридическото лице – член на сдружението

10.3 с изключване

10.4 с отпадане

10.5 Решението за изключване се взема от Управителния съвет на Асоциацията с пълно мнозинство при наличието на виновно поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо. Решението за изключване може да се обжалва пред Общото събрание на сдружението

10.6 Отпадането на членство е налице при неизпълнение на членствените задължения, както и при неплащане на членски внос за повече от три последователно месеца. Отпадането се констатира от УС по документи и се оформя с надлежно решение.

10.7 Финансовата отговорност на всеки член е ограничена до стойността на членския внос, в т.ч. и участието в общи разходи /с целеви вноски/ до момента на прекратяване на членството.

10.8 След прекратяване на членството бившите членове са отговорни за заплащане на дължимите членски вноски и участия в общи разходи /с целеви вноски/ до момента на прекратяване на членството.

10.9 Прекратилия участието си в Асоциацията член губи право на всички направени от него до този момент вноски, както и от имуществото на Асоциацията
  1. ИМУЩЕСТВО

Чл.11 Имуществото на сдружението се състои от пари, вещи, вещни права и др., придобити във връзка с осъществяване на целите му.


Чл.12 Асоциацията набира средства от:

12.1 Встъпителни вноски

12.2 членски внос

12.3 участия в общите разходи /целеви вноски/

12.4 дарения от физически и юридически лица

12.5 решението за участие с целеви вноски, целта за постигането на която се правят, размера и начина на събиране се взема от Общото събрание с мнозинство 2/3 от членовете на Асоциацията.


Чл.13 Размерът на встъпителната вноска и на членския внос се определя от Общото събрание.


  1. УПРАВЛЕНИЕ

Чл.14 Органите на сдружението са Общото събрание и Управителният съвет.

14.1 В Общото събрание участват всички членове на Асоциацията, а решенията се вземат чрез гласуване на всеки член.
Чл.15 Компетентност на Общото събрание:

15.1 приема главните насоки за дейността на Асоциацията и утвърждава програма за нейното реализиране;

15.2 приема, изменя и допълва Устава на сдружението, както и други вътрешни актове;

15.3 избира, снема от длъжност и освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет;

15.4 взема решения относно размера на членския внос и целевите вноски;

15.5 приема бюджета на Асоциацията за следващата година и одобрява финансовия отчет на УС за изтеклата година;

15.6 разглежда жалбите срещу решения на Управителния съвет за изключване членове на Асоциацията;

15.7 приема отчета за дейността на Управителния съвет;

15.8 отменя решения на Управителния съвет, когато противоречат на законите и Устава на сдружението и други вътрешни актове;

15.9 взема решение за прекратяване на Асоциацията и назначава ликвидатор при прекратяването;

15.10 определя реда и начина за уреждане на имуществените отношения при прекратяване на членството;

15.11 взема решения за участие на Асоциацията в други организации, в т.ч. и международни, като определя представителите на Асоциацията в тях, както и ги освобождава от отговорност;


Чл.16 Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно и след приключване на финансовата година.

16.1 Общото събрание се свиква от Управителния съвет. То може да се свиква по искане на една трета от членовете на сдружението.

16.2 Ако в месечен срок от искането Управителния съвет не отправи писмена покана за свикване на Общо събрание, то се свиква от Съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.

16.3 Свикването се извършва чрез покана, обнародвана в „Държавен вестник” и поставена на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Асоциацията.

16.4 Поканата съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решения, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

16.5 Времето от публикуване на съобщението до откриване на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.


Чл.17 Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на членовете в седалището на сдружението най-късно до датата на публикуване или изпращане на поканата за свикване на ОС.
Чл.18 Общото събрание може да взема валидни решения, ако присъстват повече от половината членове. При липса на кворум, събранието се провежда 1 час по-късно на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на членовете.
Чл.19 Решенията на Общото събрание се приемат с обикновено мнозинство от присъстващите, а тези по член 15.2, 15.4, 15.9 и 15.10 са обвързващи, ако са взети с мнозинство от 2/3.

19.1 По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не могат да се вземат решения.


Чл.20 Сдруженивто се управлява от Управителен съвет.

20.1 Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от две години.

20.2 Управителният съвет е в състав от пет души, членове на сдружението: Председател, Зам.председател и трима членове.

20.3 Управителният съвет заседава най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на сдружението.

20.4 УС заседава при кворум ¾ от състава /присъствие на четерима члена/ и взема валидни решения с обикновено мнозинство /трима члена/, с изключение на решенията за приемане и изключване на членове, които се приемат с пълно мнозинство. Възпрепятствания да участва на заседанието член на УС може да гласува чрез пълномощник с изрично пълномощно.

20.5 УС организира и ръководи дейността на Асоциацията в периода между ОС и носи отговорност за това.

20.6 УС подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджета на Асоциацията.

20.7 УС подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Асоциацията.


Чл.21 УС може да взема решения и неприсъствено, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения от всички членове.


  1. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл.22 Председателят на УС се избира от членовете му за срок от две години с пълно мнозинство.


Чл.23 Председателят на УС представлява Асоциацията пред трети лица, държавни институции и учреждения и е отговорен за действията си пред Общото събрание и УС.

23.1 Председателят на УС:

А) организира изпълнението на решенията на УС и се отчита пред него;

Б) организира дейността на сдружението и осъществява оперативното му ръководство;
  1. СЕКРЕТАР / КАСИЕР

Чл.24 Освен ако в настоящия устав не е предписано друго, Секретарят/касиерът:

24.1 води цялата кореспонденция и протоколите от всички срещи и събрания;

24.2 води документацията на Асоциацията; протоколна книга с решенията на Общите събрания, протоколна книга с решенията на УС; книга за членовете на Асоциацията, счетоводна книга;

24.3 представя финансовия отчет пред УС, преди първата му среща след приключване на отчетната година, за неговото приемане от УС и последващо одобрение от Общото събрание;

24.4 представя бюджет за следващата финансова година пред УС, преди последната му среща в коя да е отчетна година, за приемането му от УС и последващо одобрение от Общото събрание;

24.5 следи също финансовата дейност да бъде в съответствие с бюджета и решенията на УС;

24.6 Секретарят/касиерът отговаря пред УС, който сключва договор между БАКС и Секретаря/касиера с описване на специфичните му/й задачи, задължения и възнаграждения.
  1. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА АСОЦИАЦИЯТА

Чл.25 Асоциацията се прекратява:

25.1 по решение на ОС с квалифицирано мнозинство;

25.2 с решение на окръжния съд по седалището на сдружението в определените от ЗЮЛНЦ случаи;

25.3 е обявена в несъстоятелност;
Чл.26 При прекратяване на Асоциацията се извършва ликвидация от УС. Той извършва предвидените от ЗЮЛНЦ действия по ликвидация на сдружението, осребряване на неговото имущество и удовлетворяване на кредиторите на сдружението, в т.ч и международни организации.

26.1 Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се разпределя пропорционално на направените членски вноски, в т.ч. и допълнителните вноски.

26.2 Сдружението не разпределя печалба.


  1. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.27 Асоциацията води книга на членовете си, в която се записват наименование, седалище и адрес на управление, фирменото дело за съдебна регистрация, ЕИН, ЕИК по ДДС и други идентифициращи членовете (физически и юридически лица) данни.


Чл.28 Асоциацията води протоколна книга с решенията на ОС, протоколна книга с решенията на УС и счетоводна книга. Протоколите се удостоверяват с подписите на Председателя и протоколчика.

Х. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Чл.29 Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия устав се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Настоящият устав е приет единодушно от всички присъствали на събранието на сдружението с нестопанска цел в частна полза „асоциация на Българските корабни снабдители” членове, състояло се на 22.05.2009 год.
В уверение на това, същите са положили своя подпис под Устава.
ЧЛЕНОВЕ
Каталог: uploaded -> file
file -> Утвърдил весела неделчева
file -> Конкурс за проект, при реализирането на проекти, финансирани със средства от европейските фондове, по реда на зоп
file -> Христо Смирненски
file -> I. Описание на клиентския терминал Общи положения на работата на системата
file -> Инструкция за експлоатация Техническото досие трябва да представя пълна информация за конструкцията, действието на везните, като съдържа
file -> Закон за изменение и допълнение на Закона за измерванията
file -> Ръководство на потребителя модул Компенсации Съдържание
file -> Тарифа за търговия на международните капиталови пазари чрез електронна платформа, предлагана от ип „Реал Финанс” ад
file -> Club hotel grand efe 2014 all inclusive programm 10. 00 – 23. 00
file -> Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол глава първа. Общи положения


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница