В името на Аллах, Всемилостивият, Милосърдният!Дата01.08.2018
Размер77.24 Kb.

(1)

В името на Аллах, Всемилостивият, Милосърдният!

Благодарността, славата и възхвалата е за Всевишния Аллах, Господарят на световете. И нека саляту селям да бъде за Мухаммед (саллеллаху алейхи ве селлем), неговото семейство, всичките му сподвижници и последователи до Съдния ден.

Уважаеми братя!

Науката е светлина, озаряваща пътя на човека към света, и е наследство на пратениците и техните последователи. Чрез нея се стига до опознаване на Всевишния Аллах, разграничава се халяла (позволеното) от харама (непозволеното), тя е признак за интелигентност и начетеност. Затова Ислямът отдава огромно значение на науката и е открит враг на невежеството. Още в първите низпослани айети Всевишният Аллах казва:اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم.

§Чети [о, Мухаммeд] в името на твоя Господар, Който сътвори ­ сътвори човека от съсирек! Чети! Твоят Господар е Най-щедрият, Онзи, Който научи чрез калема, научи човека на онова, което не е знаел.§/Сура “Алек”/96/: 1-5/

В Корана човекът е насочен към четене и размисъл, а това е пътят към науката, която е средство за избавление от безверието и начин за духовно, нравствено и социално издигане.

Ислямската наука помага на човека да опознае своя Създател, Неговите повели и забрани, да се реализира в живота и да достигне истинско щастие. Аллах Аззе ве Джелле казва:

(2)


§И знай [о, Мухаммед], че няма друго (истинско) божество, освен Аллах! ... § /Сура” Мухаммед”/47/:19/.

Това е първото задължение на човека, чрез науката да опознае Всевишния Аллах и Неговия Пратеник (с.а.с.), да приеме посланието, с което е изпратен, и да се напъти. Колкото повече той натрупва знание, толкова повече се привързва към религията и се приближава към Всевишния Аллах. Човекът, опирайки се на науката, получава ясни доводи, убеденост и увереност, за да разбере мъдростта от пребиваването си на този свят. Това е причината Ислямът да цени и напътства към науката. Аллах Субханеху ве Теаля казва на Мухаммед (с.а.с.):

§ ... Кажи: „Нима са равни онези, които знаят, и онези, които не знаят? Поучават се само разумните хора.”§ /Сура “Зумер”/39/:9/.§И нима онзи, който знае, че низпосланото на теб от твоя Господар е истината, е като онзи, който е сляп? Поучават се само разумните хора,§ /Сура “Раад”/13/:19/.

Науката - и светската, и религиозната, е помощник на човека, за да стигне до напътствие. Тя променя начина му на живот, прави го щастлив на този свят и му осигурява спасение в задгробния живот. Всевишният Аллах напътства да се прави дуа за увеличаване и обогатяване на знанието, като казва:
§ ... И кажи: „Господарю мой, надбави ми знание!”§/Сура Таха/20/:114/

И обещава да издигне онези, които вярват и са дарени с наука:

§…Аллах ще въздигне по степени онези от вас, които вярват и са дарени със знание...§/Сура Муджаделе/58/:11/

(3)


Пратеникът (с.а.с.) казва:

((من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة ))

Който върви по път в търсене на знание, Аллах му облекчава пътя за Дженнета.”- /Муслим/

Тези напътствия на Всевишния Аллах и Неговия Пратеник (с.а.с.) са дали истинския тласък към науката на първите мюсюлмани и на тези напътствия се дължат успехите, които предците ни са постигнали в областта на научното и културно развитие. Въпреки че днес мюсюлманите претърпяват застой в тази област, поради отклонение от религията и забравяне на тези напътствия, светът продължава да помни имената на ислямските учени, които са поставили основите на различните клонове от науката. Ибни Сина (Авицена) е смятан за бащата на медицината. Джабир Ибни Хайян е положил основите на химията. Мухаммед Ибни Ел-Хейсем е основател на физиката. Ел-Джабир е основателят на алгебрата. Ибни Бадже поставя основите на психологията. Ибни Халдун и Ибни Джерир Ет-Табари са положили основите на историята. В областта на религиозната наука върхово място заемат Имамите: Ебу Ханифе, Шафии, Малик, Ахмед Ибни Хамбели, Бухари, Муслим, Ибни Теймийе и много други известни учени, чиито имена и заслуги не могат да бъдат изредени поотделно, но те се знаят и помнят от ислямската общност. А градовете Медина, Багдад, Басра, Куфа, Дамаск, Кайро, Куртуба (Кордова), Бухара и много други се превръщат в научни и културни центрове.

Уважаеми братя!

Знайте, че науката е светлина и развитие, а невежеството е мрак и изостаналост. А за да се стигне до успех при придобиване на науката, влияят следните основни фактори:

1/Пълноценно възползване от детските и младежките години.

2/Ролята на семейството и училището.

3/Ролята на обществото и обкръжението, в което човекът живее.Имам Газали казва:„Когато човекът се ражда, е като бяла страница. След това под влиянието на обществото и отношенията му с обкръжението се формират неговата личност, качества и поведение. Семейството, в което се ражда,

(4)


го научава на родния език, на своите обичаи, религия и традиции, без той да може да се съпротивлява срещу това влияние. Ето затова отговорността за обучението и възпитанието на детето се пада на родителите. Техен ще бъде приносът за правилното и доброто възпитание и техен ще бъде срамът за грешките му.”

Пратеникът на Аллах (с.а.с.) предупреждава за това, като казва:

((أ لا كلّكم راع و كلّكم مسؤول عن راعيته ـ و فيه ـ والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته)) ـ رواه مسلم4701

Всеки един от вас е пастир, и всеки ще отговаря за повереното му,…човекът е пастир на семейството си и ще отговаря за него.”/Муслим/

Знайте също, че за да има полза от спечелената наука, трябва да са налице следните условия:
1/ПОДБУДАТА ЗА ТЪРСЕНЕТО НА НАУКА ДА Е СПЕЧЕЛВАНЕ ЗАДОВОЛСТВОТО НА ВСЕВИШНИЯ АЛЛАХ.

Целта от търсенето й не трябва да бъде спечелване на авторитет, богатство или слава.

Имам Газали е съставил етични правила, които ако се прилагат на практика, ще се постигне истинска полза от науката. Наставлявайки своя ученик, той казва:

Ей, момче! Колко нощи си прекарал буден в четене на книги и преговаряне на наученото, лишавайки се от сън? Не знам, каква е била подбудата ти за това! Ако е била за постигане на земни блага, докопване до власт или показване превъзходство над връстници и себеподобни, тежко ти и горко! Тежко ти и горко! Обаче ако твоето намерение е било да съживиш шериата на Мухаммед (с.а.с.), да изградиш характера си и да унищожиш в себе си изкушението към злото, то тогава блазе ти! Блазе ти!”

Относно искреността в намерението Всевишният Аллах казва :

فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا

§Който се надява за срещата със своя Господар, да върши праведни дела и в ибадета си на своя Господар никого да не съдружава с Него!”§/Сура “Кехф”/18/:110/
2/ПРИДОБИТАТА НАУКА ДА СЕ ИЗПОЛЗВА В ЖИТЕЙСКАТА ПРАКТИКА.
(5)

Когато човекът не практикува полученото знание, то се превръща в довод против него. Пратеникът на Аллах (с.а.с.) казва:((إن من اشد الناس منزلة يوم القيامة عالم لا ينتفع بعلمه.)) الدارمي.

Сред най-тежко наказаните в Съдния ден ще бъдат учените, които не са се възползвали от знанието си.” /Дарими/

Ебу Дерда (Аллах да е доволен от него) казва:

Най-много, от което се плаша, е момента, когато ще застана пред Аллах Теаля, Той да ми каже: „Ти спечели наука, а как се възползва от нея?!“

Имам Газали (Аллах да го помилва), наставлявайки своя ученик, казва:

(أيها الولد العلم بلا عمل جنون و العمل بغير علم لا يكون و اعلم أن كل علم لا يبعدك اليوم عن المعاصي و لا يحملك على الطاعة لن يبعدك غدا من نار جهنم) – عطار ص 120

Ей, момче! Знание без практика е лудост, а практика без знание не може. Знай, че знанието, което днес не те предпазва от прегрешенията и не те подтиква към подчинение и добродетелност, не ще те отдалечи и от Огъня на Джехеннема в утрешния ден.”

Имам Шафии (Аллах да го помилва) казва:(ليس العلم ما حافظ العلم ما نفع)

Не е наука това, което се наизустява, а наука е онова, което допринася полза.”

Пратеникът на Аллах (с.а.с.) е казвал:

((اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ...))- مسلم.

“…О, мой Аллах! Пази ме от наука, която не допринася полза…” /Муслим/

И е казвал още:

((اللهم إني أسألك علما نافعا و رزقا طيبا و عملا متقبلا.))

О, мой Аллах! Моля Те за полезна наука, добро препитание, и дела, които да бъдат приети!”/Ибни Маджех/


3/ПРИДОБИТАТА НАУКА ДА

СЛУЖИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЛИЧНОСТТА.

Тук трябва непременно да сме сигурни и убедени, че когато науката се използва добронамерено, тя винаги е в полза на човека, въздейства за формиране на висок интелект, широк кръгозор и помага за изграждането на високохуманни, нравствени личности, благородни в мислите и делата си.

Уважаеми братя!

В заключение нека да припомним, че с позволението на Всевишния Аллах днес сме свидетели на един нов тип(6)

педагогическо явление в масовото училище – религиозното обучение. Нека да изразим благодарност и задоволство на Аллах Субханеху ве Теаля за тази прекрасна възможност, да обърнем внимание и да положим необходимите усилия за възпитанието на подрастващото поколение според нормите на религията ни. Това е голям шанс за запознаване с богатия свят на Исляма и неговите ценности.Молим Всевишния Аллах да ни дари с Неговата милост и благоволение, да ни насочи към полезната наука, да ни отреди стабилност по правия път, да ни ощастливи в земния живот и да ни възнагради с Дженнет в отвъдния. Амин!
***

Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница