В района на град Девня се намират някои от най-големите промишлени предприятия в страната „Агрополихим" ад, „Солвей Соди" ад, тец „Девен" ад, „Девня Цимент" адДата20.11.2017
Размер32.76 Kb.
#35000


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕЧРЕЗ

Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

43-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
ДО

Г-Н АНГЕЛ НАЙДЕНОВ

НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ

ПГ БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯИзх. No.................................

София, ...................... 2015 г.


На Ваш № 554-06-73/27.01.2015г.

Относно: Контрол на атмосферния въздух в района на град Девня

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НАЙДЕНОВ,
В района на град Девня се намират някои от най-големите промишлени предприятия в страната – „Агрополихим” АД, „Солвей Соди” АД, ТЕЦ „Девен” АД, „Девня Цимент” АД.

Операторите на всички тях имат издадени комплексни разрешителни, в които са определени норми за допустими емисии на вредни вещества в атмосферния въздух. Тези норми съответстват на нормите от европейското законодателство, когато в последното са установени такива, или пък са определени на национално ниво. Съгласно последните налични резултати от мониторинга нa емисиите на цитираните предприятия, по доклади от собствени непрекъснати измервания за 2013г. (СНИ), единствено в ТЕЦ „Девен” АД са регистрирани превишения на НДЕ за прах и серен диоксид, за което на оператора на инсталацията са наложени два боря санкции в размер на 40 490лв.. На основание чл.65 от ЗООС, осемдесет на сто от санкциите за увреждане или замърсяване на околната среда над допустимите норми постъпват по бюджета на общината, на чиято територия се намира санкционираният субект, във връзка с което съответната част от наложените на ТЕЦ „Девен” АД санкции са преведени на община Девня (32 392 лв.). Приходите от тези санкции следва се изразходват за екологични проекти и дейности по приоритети, определени в общинските програми за околна среда (съгласно чл.65, ал.3 от ЗООС).

За контрол на качеството на атмосферния въздух е изградена на национално ниво и функционира Национална система за мониторинг на качеството на атмосферния въздух (КАВ). Нейната дейност се регламентира със заповед на министъра на околната среда и водите, в която се определят броя и вида на пунктовете, контролираните атмосферни замърсители и методите и средствата за измерване.

На територията на гр. Девня е разположена автоматична измервателна станция (АИС) „Изворите“, която работи в непрекъснат режим (24 часа). В АИС „Изворите“ се контролират концентрациите на следните показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух: фини прахови частици (ФПЧ10), серен диоксид, азотен диоксид/азотен оксид, въглероден оксид, озон, бензен, както и допълнителен показател – амоняк.

Единственият проблем по отношение на качеството на атмосферния въздух в град Девня след 2003г. е свързан с превишаване на нормите за фини прахови частици (ФПЧ10). По тази причина, съгласно изискванията на чл.27 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, община Девня разработва и изпълнява по отношение на този замърсител програми за намаляване нивата на замърсителите в атмосферния въздух и достигане до установените норми за вредни вещества. Последната програма е актуализирана през 2011г. и е със срок на действие до края на 2013г.

Независимо от дейността на споменатите по-горе големи промишлени инсталации и въздействието върху КАВ на други важни фактори (битово отопление, автомобилен транспорт), през 2014г. в АИС „Изворите“ не са регистрирани превишения на определените от законодателството норми за съдържание на серен диоксид, азотен диоксид/азотен оксид, въглероден оксид, озон, бензен и амоняк в атмосферния въздух. Съгласно резултатите от мониторинга, след 2011г., не са нарушени изискванията на законодателството и по отношение на такъв проблемен на национално ниво замърсител, какъвто са фините прахови частици. През 2014г. в АИС „Изворите“ не са регистрирани превишения както над средноденощната норма за ФПЧ10, така и над средногодишната концентрация на ФПЧ10.

Съгласно разпоредбите на чл.29 от Наредба №12 за норми на серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух (обн. ДВ, бр.58 от 2010г.), в районите, в които нивата на замърсителите са по-ниски от регламентираните, следва да се изпълняват мерки за поддържането им и за запазване на възможно най-доброто качество на въздуха в тях, за което община Девня е писмено уведомена.

С уважение,
ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА

МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ


С


офия 1000, бул. „Мария Луиза” 22

Тел: 940 6000, Факс: (+3592) 980 67 29Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница