В случай на упълномощител акционер юридическо лицеДата23.12.2017
Размер58.73 Kb.
ПЪЛНОМОЩНО


В случай на упълномощител - акционер юридическо лице

Долуподписаният, …………………………, ЕГН ....................., притежаващ документ за самоличност. № ......................., издаден на .................... г. от ...................., с адрес: гр. ..............., ул. ..........№ ...., ет.........., ап.........., в качеството си на представляващ ……………………..... седалище и адрес на управление ………………………, ул……………….№., ет……., ЕИК …………….., в качеството на акционер , притежаващ ....................... /......................./ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на “Орел инвест” АД, ЕИК 121640360 със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Средец, ул. Хан Крум № 31, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа
или

В случай на упълномощител -акционер физическо лице

Долуподписаният, …………………………, ЕГН ....................., притежаващ документ за самоличност. № ......................., издаден на .................... г. от ...................., с адрес: гр. ..............., ул. ..........№ ...., ет.........., ап.........., в качеството си акционер на , притежаващ ....................... /......................./ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на “Орел инвест” АД, ЕИК 121640360 със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Средец, ул. Хан Крум № 31 на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжаУПЪЛНОМОЩАВАМ

В случай на пълномощник физическо лице

………………………, ЕГН ………………………, л.к. № ……………., издадена от МВР ………… на .......................г., с адрес:…………….., ул…………………, №….., ет. ………, ап…………,

Или


В случай на пълномощник юридическо лице

……………………, със седалище и адрес на управление ………………………, ул……………….№., ет……., ЕИК …………….., представлявано от …………………………, ЕГН ....................., притежаващ документ за самоличност. № ......................., издаден на .................... г. от ...................., с адрес: гр. ..............., ул. ..........№ ...., ет.........., ап.........., в качеството му на .....................................

да представлява управляваното от мен дружество/ да ме представлява

на Извънредното общо събрание на “Орел Инвест” АД, което ще се проведе на 24 февруари 2012 г. в 14.00 часа часа в седалището на дружеството в гр. София, ул. Хан Крум №31 и да гласува с всички притежавани от мен акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:
Дневен ред:

1. Приемане мотивиран доклад на Съвета на директорите на “Орел Инвест” АД по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК и чл.46 от Наредба №2 от 17.09.2003 на Комисия за финансов надзор за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема мотивиран доклад на Съвета на директорите на “Орел Инвест” АД по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК и чл.46 от Наредба №2 от 17.09.2003 на Комисия за финансов надзор за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа;

2. Приемане на решение за овластяване на Съвета на директорите на “Орел Инвест” АД да сключи сделка съгласно т.1 от мотивирания доклад за покупко-продажба на моторни превозни средства на „Гущеров и син” АД по справедлива пазарна стойност , а именно : лек автомобил Нисан Патфайндър за цена от 21600,00 (двадесет и един хиляди и шестотин) лева; лек автомобил Марка Пежо PARTNER XT 1,9 D/70 cat, вид:лек за цена от 6000,00 (шест хиляди) лева ; лек автомобил - БМВ ХЗ за цена от 37000,00 (тридесет и седем хиляди) лева или с обща стойност на сделката 64600,00 (шестдесет и четири хиляди и шестотин) лева. Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на “Орел Инвест” АД да извърши продажба на моторни превозни средства на „Гущеров и син” АД по справедлива пазарна стойност , а именно : лек автомобил Нисан Патфайндър за цена от 21600,00 (двадесет и един хиляди и шестотин) лева; лек автомобил Марка Пежо PARTNER XT 1,9 D/70 cat, вид:лек за цена от 6000,00 (шест хиляди) лева ; лек автомобил - БМВ ХЗ за цена от 37000,00 (тридесет и седем хиляди) лева или с обща стойност на сделката 64600,00 (шестдесет и четири хиляди и шестотин) лева съгласно параметрите , определени в т.1 от мотивирания доклад. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на „Орел Инвест” АД да извърши всички необходими правни и фактически действия за осъществяване на сделката, включително. като сключи договори за покупко -продажба на моторни превозни средства при спазване на това решение на Общото събрание на акционерите и в съответствие с приложимите разпоредби на действащото законодателство.

3.Приемане на решение за овластяване на Съвета на директорите на “Орел Инвест” АД да сключи сделка съгласно т.2 от мотивирания доклад за покупко-продажба на офис обзавеждане, подробно описано в мотивирания доклад, на „Гущеров и син” АД по справедлива пазарна стойност общо от 82249,00 (осемдесет и две хиляди двеста четиридесет и девет) лева ; Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на “Орел Инвест” АД да извърши продажба на офис обзавеждане, подробно описано в мотивирания доклад, на „Гущеров и син” АД по справедлива пазарна стойност общо от 82249,00 (осемдесет и две хиляди двеста четиридесет и девет) лева съгласно параметрите , определени в т.2 от мотивирания доклад. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на „Орел Инвест” АД да извърши всички необходими правни и фактически действия за осъществяване на сделката, включително. като сключи договори за покупко - продажба на офис обзавеждането при спазване на това решение на Общото събрание на акционерите и в съответствие с приложимите разпоредби на действащото законодателство.

4. Приемане на решение за извършване на промени в Устава на дружеството. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложените от Съвета на директорите промени в устава на дружеството а именно : 1.В чл.25, aл.3, изречение второ “ Същата се публикува в един централен ежедневник, най-малко 30 дни преди неговото откриване.” да бъде заличено 2. В чл. 52 след края на изречението точката се маха и се добавя “и 24.02.2012 г.”

Начин на гласуване по предложените решения по въпросите от дневния ред:


ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

по своя преценка

По т.1 от дневния ред

По т.2 от дневния ред

По т.3 от дневния ред

По т.4 от дневния ред


/ отбелязва се със знака Х или по друг начин само една позиция на всеки ред/

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване – против, по своя преценка, въздържал се пълномощникът има право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща /не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има /няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/да не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: ...........………………..…………..

Забележка1 : Член на съвета на директорите, съответно на надзорния и управителния съвет на дружеството може да представлява акционер в общото събрание на акционерите само в случаите, когато акционерът изрично е посочил начина за гласуване по всеки от въпросите от дневния ред в пълномощното.
Забележка2: Съгласно чл.116 от ЗППЦК пълномощното за представляване на акционер в ОС на акционерите трябва да бъде за конкретно общо събрание, да е изрично и нотариално заверено.
Каталог: files -> bulletin
bulletin -> Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към междинния финансов отчет
bulletin -> Отчет към 30. 06. 2009 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел "
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Вътрешна информация за „Холдинг Варна А” ад към 31. 12. 2007 г
bulletin -> Радослав милев кацаров име, презиме, фамилия: Радослав Милев Кацаров
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
bulletin -> Отчет по желание в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (мсфо), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (смсс) и одобрени от Европейския съюз


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница