В съответствие с дефинициите, дадени от Регламента за прилагане на Регламент 1083/2006 гДата21.01.2018
Размер178.67 Kb.
#49969


О Б Щ И Н А РОМАН

3130 Роман, бул. Христо Ботев 134-136, тел. 09123/20 64, 09123/25 35, факс 09123/23 49

e-mail: .romanoa@mail.bg


У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:

К М Е Т


НА ОБЩИНА РОМАН:

/инж.Красимир ПетКОВ/

Приложение

към чл.24, т.9.7 и § 1, т.8 от ПЗР на СФУК

И н с т р у к ц и я

за предотвратяване, разкриване и съобщаване на нередности

Въведение

В съответствие с дефинициите, дадени от Регламента за прилагане на Регламент 1083/2006 г. и Регламент 1828/2006 и Закона за финансовото управление и контрола в публичния сектор нередност е всяко нарушение на разпоредба на европейското или националното законодателство, в резултат на извършено действие или пропуск на икономически оператор (служител, физическо или юридическо лице, или други органи), което оказва или би могло да окаже въздействие в ущърб на общия бюджет на Европейските общности или държавния бюджет на България чрез неоправдан разход на средства.

От определениeто за нередност биха могли да бъдат извадени следните изводи:


 • То се отнася за всякакво поведение, умишлено или неумишлено (действие или пропуск) на икономически оператор, което оказва или би могло да окаже въздействие в ущърб на общия бюджет на Европейските общности или държавния бюджет на България. Негова обективна последица трябва да е била нарушение на разпоредба от приложимото законодателство на Общността или на националното законодателство.

 • За да бъде квалифицирано като “нередност”, това поведение трябва да води до нарушение на разпоредба от законодателството на Общността или на националното законодателство.

 • Обхватът на понятието “нередност” трябва да се разглежда в контекста на законодателната рамка, особено във връзка със задължението държавите-членки на ЕС да установят системи за управление и контрол, които осигуряват добро финансово управление и адекватна одитна пътека за цялата система на изпълнение. Поради това, незачитането на тези задължения от страна на икономическия оператор, трябва да бъде доведено до знанието на Европейската комисия.

 • Всички институции, участващи в управлението на средствата от Европейския съюз (ЕС), трябва да предприемат необходимите мерки за предотвратяване и
  справяне с нередностите и за възстановяване на сумите, неправомерно
  платени в резултат от допуснати нередности или небрежност. Системата
  за предотвратяване, разкриване и коригиране на нередности следва да
  обхваща както средствата от ЕС, така и националните ресурси за
  съфинансиране.

Измама”, в съответствие с определението в Регламента за прилагане на Регламент 1083/2006 г., Регламент 2035/2005 г., Регламент 2168/2005 г. и Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор е всякакво умишлено действие или пропуск във връзка с:

 • използване или представяне на неверни, неточни или непълни твърдения или документи, което води до присвояване или неправомерно задържане на средства от общия бюджет на Европейските общности или бюджети, управлявани от или от името на Европейските общности, или държавния бюджет на България;

 • неразкриване на информация в нарушение на конкретно задължение, което има същото действие;

 • неправилно използване на такива средства за цели, различни от целите, за които са били първоначално отпуснати.

Измамата е специфичен вид нередност и се отличава от другите видове нередности с умишления си характер.

Измама, свързана с отпуснати помощи, се определя като деяния, извършени от лице, което заблуждава друго лице да му предостави субсидия, помощ, да направи принос или друго плащане от държавния бюджет, бюджета на законоустановен държавен орган, държавен фонд или общински бюджет, използването или предоставянето, на които по закон или други правни норми, е обвързано с условия, на които първото лице не отговаря и, по такъв начин, той заблуждава другото лице, включително и относно възможността за изпълнение на гореспоменатите условия.

Също така, деяния, извършени от лице, което (като служител, член, представител, или друго лице, оправомощено да действа от името на лице, което предоставя субсидия, помощ, прави принос или друго плащане от държавния бюджет, бюджета на законоустановен държавен орган, държавен фонд или общински бюджет) разрешава получаването на субсидия, помощ, принос или друго плащане от държавния бюджет, бюджета на законоустановен държавен орган, държавен фонд или общински бюджет, от трето лице, за което знае, че това трето лице не отговаря на условията за получаване на гореспоменатите средства.

Наказателната отговорност се определя от съответни разпоредби в наказателното право според степента на сериозност на извършеното, което е основа за оценяване на размера на щетите, причинени от измама.


Видове нередности

Нередностите могат да бъдат:

 1. Технически

Техническите нередности се дължат на доставката на материали или на по-нискокачествена изработка от посочената в договора за изпълнение, особено когато се касае за извършване на различни работи или за снабдяване. Качественият контрол се осъществява от изпълнителя по договора за строителство, услуга или доставка, а за осигуряване на качеството е необходим надзорът и ръководството на бенефициента.

 1. Договорни

Договорните нередности във връзка с извършване на различни работи, снабдяване или предоставяне на услуги се дължат на неправилно прилагане на правната уредба по отношение на даден договор. Задълбоченото познаване на правната основа на договора е от съществено значение за избягване на договорни нередности. Договорните нередности включват:

 1. неправилно делегиране на правомощия и задължения;

 2. сертифициране/верифициране на неправомерни плащания/недопустими разходи;

 3. неправилни указания за обекта;

 4. неправилно одобряване на материали или предложения на изпълнителя по договора;

 5. неправилно представяне на допълнения/различни варианти на поръчки за извършване на работи;

 6. неправилна обработка на фактурите, издаване от изпълнителя.

 1. Финансови

Финансовите нередности са свързани с измамно използване или кражба на средства, включително корупционни практики. Разделението на задълженията и принципът на четирите очи (т.е. да се изискват по два отделни независими подписа за отпускането на всякакви средства) следва да бъдат прилагани при всички случаи.

 1. Административни

Административните нередности се дължат на неспазване на съответните приложими правила за провеждане на търгове и финансиране на проекти.

Всички горепосочени видове нередности, според начина на причиняването им могат да бъдат:

 1. Умишлени

Умишлените нередности са свързани с действията на оператор от институциите, участващи в процеса на управление и изпълнение на дадена оперативна програма и финансираните чрез нея проекти (изпълнител по договор за строителство/доставка/услуга, бенефициентът, междинното звено, управляващия орган, сертифициращия орган, банки или други организации), целящи лично обогатяване или обогатяване на друго лице в противоречие с договора между изпълнителя и бенефициента, договора за финансиране между бенефициента и междинното звено и условията за изпълнение на оперативната програма, главно посредством:

 • фактури, издавани за услуги, стоки или работи, които в действителност не са извършени или предоставени (алшиви/фиктивни фактури);

 • фактури, издадени от фиктивна фирма (фалшификации на фактури);

 • дублирани фактури;

 • фактури, издадени за по-големи суми от действителните;

 • неотразени намаления за количество, цена и други във фактурите;

 • измамно превеждане на суми в погрешна банкова сметка;

 • манипулиране на констатации от документални проверки;

 • манипулиране на констатации от проверки на място;

 • фалшифициране и модифициране на счетоводни и/или други отчети и оправдателни документи;

 • неточно представяне или пропускане на събития, проекти или друга важна информация.

 1. Неумишлени

Неумишлените нередности са действия на оператор от институциите, участващи в процеса на управление и изпълнение на ОП и финансираните чрез нея проекти (изпълнител по договор за строителство/доставка/услуга, бенефициентът, междинното звено, управляващия орган, сертифициращия орган, банки или други организации), причинени поради небрежност и водещи, в повечето случаи, до нарушаване на приетите процедури. Основните неумишлени нередности са следните:

 • пропуски и грешки, в резултат на проявена небрежност;

 • неумишлено нарушаване на приетите правила и процедури;

 • незадоволителна контролна среда и система за финансово управление.

Според въздействието, което оказват нередностите могат да имат или да нямат финансово въздействие.

 1. Нередности с финансово въздействие

Това са тези нередности, които водят до плащане на неоправдани разходи на изпълнителя или бенефициента. Въз основа на искане на управляващия орган, изпълнителят или бенефициентът трябва да възстанови, в определен срок, сумите, изплатени за неоправдани разходи (неоправдано покрити разноски).

 1. Нередности без финансово въздействие

Това са тези нередности, които са установени преди възстановяването на неоправдани разходи на изпълнителя или бенефициента.

Според техният характер те могат да бъдат:

 1. Систематични

Системни нередности са тези нередности, които се повтарят или за които съществува голяма вероятност да се повторят по време на изпълнението на оперативната програма и финансираните чрез нея проекти. Те се дължат на недостатъци в системата на управление и контрол на оперативната програма, могат да се случват в хоризонтален порядък при всички проекти и да поставят под въпрос точността на декларациите за допустимите разходи. Като цяло, те са неумишлени нередности, произтичащи от дефект в системата за управление и контрол (напр. недостатъчно ясно определен обхват на контрола в системата).

 1. Еднократни

Еднократни нередности са тези нередности, които се случват само при един конкретен проект, а не в системата като такава. Те произтичат от действия или грешки, свързани с конкретен проект и не би трябвало да се появяват при други проекти, когато се спазват процедурите на финансово управление. Това могат да бъдат умишлени нередности или неумишлени нередности, причинени от небрежност.
Отговорни институции

Основните участници в управлението и изпълнението на проект по дадена оперативна програма – бенефициенти, междинно звено, управляващ орган, сертифициращ орган и одитиращ орган, са отговорни за докладване и администриране на нередности.Бенефициентите на проект/и, финансиран/и в рамките на съответната оперативна програма са отговорни за постоянното административно, финансово и техническо управление на проекта/ите, одобрени за финансиране по оперативната програма, включително за предприемане на необходимите дейности по администриране и докладване на нередности в рамките на съответният/ите проект/и до междинното звено.

Междинното звено на съответната оперативна програма, изпълнява делегираните й от управляващият орган задачи спрямо изпълняващите проекти бенефициенти, включително отговоря за предприемане на необходимите дейности по администриране и докладване към управляващия орган на нередности, разкрити, както от бенефициентите на оперативната програма, така и в рамките на междинното звено.

Управляващият орган на съответната оперативната програма, отговаря за цялостното управление и изпълнение на оперативната програма в съответствие с принципа за добро финансово управление, включително отговоря за предприемане на необходимите дейности по администриране и докладване към сертифициращият орган на нередности, разкрити, от бенефициентите на оперативната програма, междинното звено и управляващият орган.

Сертифициращият орган – дирекция “Национален фонд” в Министерство на финансите е отговорна за сертифицирането на разходите, за получаване на плащанията от ЕК и за осъществяване на плащанията по оперативната програма, в съответствие с установените за това правила и процедури, включително за администриране и докладване към Европейската Комисия на нередности, разкрити в рамките на програмата.

Одитиращ орган – дирекция „Одит на средствата от ЕС” в Министерство на финансите. Дирекцията е определена за одитиращ орган за Структурните и Кохезионния фонд, по смисъла на чл.59 (1) на Регламент на Съвета 1083/2006, с ПМС №94 от 25.04.2006 г. Одитиращият орган е отговорен за проверката на ефективното функциониране на системата за управление и контрол.

При наличие или съмнение за връзка на някое от лицата от съответните институции, на които следва да се подават сигналите за нередности, със случая на нередност, информацията се подава директно до: • ръководителят на ведомството;

 • ръководителя на сертифициращия орган в Министерство на финансите;

 • Централно звено за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности към Министерство на вътрешните работи;

 • OLAF (The European anti-Fraud office)

При получаване на сигнал относно съмнение за нередност Ръководителят на ведомството предприема съответните действия за докладване към сертифициращият орган.
Предотвратяване на нередности

Най-сигурният начин за намаляване на нередностите е те да бъдат направени неприемливи за различните органи и лица, ангажирани при изпълнението на програмите и проектите, финансирани чрез нея по време на целия период на изпълнение, съответно цикъл на реализация на проекта.

Нередности могат да възникнат на всеки етап от цикъла на изпълнение на програмата или даден проект, финансиран чрез нея, както и в ежедневните дейности на всяка участваща институция. Поради това, системите, изградени за разкриване и предотвратяване на нередности трябва да обхващат целия цикъл на продължителност на програмата/проекта.

За предотвратяването на нередности е необходимо:


 • Формиране на процедури за подготовка на проекти и тяхното последващо управление, в т.ч. осигуряване разделяне на функциите и отговорностите между ангажираните лица (установяване и поддържане на одитни пътеки);

 • Познаване на изискванията на съответната оперативна програма;

 • Познаване на нормативната уредба, приложима при изпълнението на проектите;

 • Познаване режима на обществените поръчки;

 • Познаване процедурите за мониторинг и докладване на проектите;

 • Изграждане на система за контрол;

 • Изграждане на счетоводна система за целите на съответната оперативна програма и финансираните чрез нея проекти;

 • Спазване на правилата за документооборот;

 • Обучения на служители на бенефициентите, ангажирани в изпълнението на проектите по оперативните програми, в т.ч. обучения във връзка с правилата за предотвратяване, регистриране и коригиране на нередности.


Разкриване на нередности

Разкриването на нередности може да стане при различни обстоятелства, при изпълнението на различни процеси и на различни нива. Нередности могат да бъдат регистрирани от персонала на управляващия орган, междинното звено, бенефициента при осъществяване на проверки в рамките на самия орган и извън него. Нередности се регистрират още и при одити, извършвани за целите на съответната оперативна програма върху бенефициента, междинното звено и управляващия орган.Нередности могат да бъдат разкрити посредством:

 1. Проверка на документи

Най-честата причина за установяване на нередност е изплащането на декларирани разходи, които не са допустими и за които липсва съответната съпровождаща документация.

Подробни проверки на исканията за средства и доклади за постигнат напредък, представени от бенефициента, биха могли да разкрият, че даден проект не е отбелязал напредък в постигане на установените индикатори. 1. Проверки на място

Въпреки че много нередности могат да бъдат открити чрез документални проверки най-добрият начин е да се посети обекта и да се сравни действителното състояние с представената документация.

По време на редовни посещения на обекта трябва да се осъществява контрол върху дейността на инженерите/изпълнителите/доставчиците чрез проверки на място на качеството и количеството, както и на системите за управление и контрол на бенефициента. Контролът, осъществяван по време на проверките на място се описва в съответни писмени процедури, които се изготвят от управляващия орган и придобива формална форма в съответните контролни листа, по които да се извършват проверки.

Доказателствата, събрани по време на проверка на място, могат също да покажат дали в изчислението на разходите, декларирани и платени преди това, са били включени недопустими такива.


 1. Публичност на място (местен печат/общественост)

Такава информация може да предостави доказателства, че даден проект не е изпълнил съответните изисквания за публичност

 1. Редовни/окончателни одиторски доклади

Одит, извършен от вътрешни или външни одитори, би могъл да разкрие нередности при изпълнението на даден проект, както и нередности, свързани с функционирането на системите за финансово управление и контрол.

Нередности, открити чрез горепосочените начини се отразяват в документи като: доклади за извършени верификации; доклади от извършени проверки на място; одиторски доклади на различните институции, осъществяващи одит за целите на съответната оперативна програма


Регистриране/вписване на нередности

Всички разкрити нередности или подозрения за нередности се регистрират/записват. Записите трябва да осигуряват: • възможност за проследяване на развитието на нередността и начина за нейното коригиране;

 • информация и доказателства, които могат да се окажат необходими при предприемане на действия срещу определени лица или организации (като например съдебна процедура);

 • последователна информация, в случай, че за нередностите следва да се информират други органи/институции.

Разкритите нередности и подозренията за нередности се регистрират в:

 • досиета за нередност

 • регистър за нередност (приложен образец)

За всеки отделен случай на установена нередност бенефициента поддържат отделно досие.

Достъпът до информацията от Регистъра за нередности е ограничен до лицата, които имат функции, свързани с администрирането на нередности. При поискване информацията може да се предоставя на контролни органи.Досието за нередност съдържа цялата писмена документация, която е набрана във връзка с всеки установен случай на нередност. Досието за нередност включва:

 • доклади за извършени нередности по проект, финансиран от съответна оперативна програма;

 • документация по разследването;

 • копие от одиторски доклади;

 • кореспонденция във връзка със случая на нередност, включваща: изпратени и получени уведомления/писма, съответните отговори и други документи;

 • информация, свързана със съдебни дела и други.

Досието по нередността трябва да носи същия идентификационен номер като идентификационния номер, под който е регистрирана съответната нередност.
Докладване на нередности

Всеки един от органите и лицата, ангажирани в процеса на управление на съответната оперативна програма и финансираните чрез нея проекти, който разкрие или узнае за нередност, на коя да е от фазите на изпълнение на програмата/проекта, следва незабавно да докладва за нея.

Информация за нередност, на база на която се стартира процедура за докладване на нередности може да бъде сигнал извън съответното ведомство (от външен контролен орган) или сигнал в рамките на ведомството (от вътрешен контролен орган, вътрешен одит, служител в следствие на изпълнение на заложените в контролната среда проверки и др.).

Възможните начини, по които бенефициента може да докладва сигнали за наличие на нередности и измами или подозрения за нередности и измами, са: • докладване до ръководителя на междинното звено на съответната оперативна програма, съгласно посочените изисквания;

 • докладване до ръководителя на управляващия орган на съответната оперативна програма;

 • докладване до ръководителите на Сертифициращия орган и Одитиращия орган в Министерство на финансите и/или

 • докладване до съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на европейската общност.

В Община Роман, като бенефициент на съответна оперативна програма, се определя “служител по нередности”, който отговаря за събирането и обобщаването на информация във връзка с установени нередности и докладването й на следващото ниво на управление.

Лицата, ангажирани с процеса на управление на съответния проект следва да подават сигнали за наличие на нередности и измами или подозрения за нередности и измами на служителя по нередности на бенефициента и ръководителя на бенефициента.

При наличие на съмнение за връзка на някое от лицата, на които следва да се подават сигналите за нередности и измами, със случая на нередност, информацията се подава директно до:


 • ръководителя на съответното ведомство;

 • Ръководителя на сертифициращия орган в Министерство на финансите;

 • Централното звено за координация;

 • OLAF

Служителят по нередностите –Директор на Дирекция ФСД АПИТО трябва:

 • да пази, на сигурно място, всички оригинални документи (или заверени копия, ако оригиналната документация трябва да бъде предадена), удостоверяващи извършването на нередността (или потвърждаващи подозрения за извършването й);

 • да вземе мерки за вписване в Регистъра на нередностите и образуване на “Досие на нередността” за всеки отделен казус на нередност, като данните и в двата документа бъдат актуализират редовно;

 • да осигури поверителност на информацията относно разкрита или подозирана нередност;

 • да документира и впише всички подробности около проведено разследване с цел:

 • разкриване на измами или нередности;

 • установяване на лицето/лицата, отговорни за извършване на измамата или нередността.

 • да информира бенефициента за подозираната или разкритата нередност, за отговорните лица и хода на разследването;

 • да осъществява административното обслужване на процедурите по нередностите.

Настоящата инструкция е утвърдена със заповед №................./....................... г. на кмета на община Роман и е неразделна част от Системите за финансово управление и контрол в Община Роман.

съгласувал:
Секретар на ОбА-Роман

Гл. юристконсултИнструкция за предотвратяване, разкриване и съобщаване на нередности


Р Е Г И С Т Ъ Р Н А Н Е Р Е Д Н О С Т Ипо ред на досие

Код и наименование на проекта

Оперативна програма

Редовна актуализация и проследяване развитието на въпроса

1

2

3

4О Б Щ И Н А РОМАН

3130 Роман, бул. Христо Ботев 134-136, тел. 09123/20 64, 09123/25 35, факс 09123/23 49

e-mail: .romanoa@mail.bg


З А П О В Е Д
________________/__________________ г.

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с предотвратяване на нередности в Община Роман в процеса на управление на проекти, финансирани от Европейския съюзУ Т В Ъ Р Ж Д А В А М

Инструкция за предотвратяване, разкриване и съобщаване на нередности, приложена към настоящата заповед.

Възлагам на г-н Христо Томов Христов Директор на Дирекция ФСД АПИТО , изпълнението на функциите на служител по нередностите в Община Роман.

Настоящата заповед с приложената към нея инструкция, чрез секретаря на общината, директорите на дирекциите ФСД АПИТО , УТАБ МДТ КПРТТ и ОЗК СП ОП и ОС” началниците на отделите МДТ КПРТТ и АПИТО , гл. счетоводител и финансов контрольор да се доведе до знанието на служителите от Общинска администрация – Роман , за сведение и изпълнение.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Съгласно текста

К М Е Т


НА ОБЩИНА РОМАН

/инж.Красимир Петков/


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница