В т у „Св. Св. Кирил и Методий“Дата03.03.2020
Размер327.74 Kb.


В Т У „Св. Св. Кирил и Методий“

Педагогически факултет


 Учебна дисциплина:Методика на обучението по изобразително изкуство в НУ


Проект за тест 

Разработила: Провeрил:

Айлян Рамушева проф.дпн Пл.ЛегкоступФ№ 890 У

Специалност: „ПНУП “ - І гр.

Магистър

Курс: Втори

Форма на обучение: Задочно


Велико Търново

2016 г.

І.ТЕМА:Концепции за детското изобразително творчество

1.въпрос:Кое се смята за основа на детското творчество?

а) реалния свят, въздействащ върху съзнанието на детето

б) вътрешни подбуди , заложени в самата човешка природа, инстинкти, които се изевяват в процеса на развитие

в) и двете

2.въпрос: Заради схематичността на изображението, образа създаден от детето се възприема като:?

а) изображение на реален предмет

б) като символ, знак

в) няма верен отговор

3.въпрос: Творческия процес зависи от?

а) настроение

б) съзнание

в) емоции

4 въпрос: Кога възниква проблемът с творчеството?

а) през 50-те години на ХХ в. в САЩ

б) през 50-те години на ХХ в. във Великобритания

в) през 50-те години на ХХ в. в Италия и Франция

ІІ тема: ОСОБЕНОСТИ НА ТВОРЧЕСКАТА ИЗОБРАЗИТЕЛНА ДЕЙНОСТ НА ДЕЦАТА ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

1 въпрос: Децата на каква предучилищна възраст лесно усвояват навика правилно да държат молив и четка и да ги използват?

а) на 2-3 годишна възраст

б) на 4-5 годишна възраст

в) на 6 годишна възраст

2 въпрос: Какво е необходимо на един художник за да има творческа дейност?

а) желание

б) способности

в) опит

3 въпрос: На каква годишна възраст детето притежава достатъчен запас от навици и е способно да ги използва съзнателно, избирайки самостоятелно необходимите подходи при изобразяването на нови подходи ?

а) на 3-4 годишна възраст

б) 4-5 годишна възраст

в) на 6 годишна възраст

4 въпрос: Децата от предучилищна възраст с какви цветове изобразяват добрите герои – Пепеляшка, Красавицата?

а) с разнообразни ярки цветове

б) с кафяв и черен цвят

в) само с един цвят по техен избор

ІІІ тема: ЕТАПИ В РАЗВИТИЕТО НА ИЗОБРАЗИТЕЛНИТЕ ИЗКУСТВА

1 въпрос: Кой период при децата се нарича „доизбирателен“?

а) когато имат право сами да си избират материала

б) когато педагога им предложи да предпочитат материали

в) когато в ръцете им за първи път попада изобразителен материал- хартия, молив, парче клина, кубчета , тебешири

2 въпрос: Кога започва изобразителния период в развитието на способностите ?

а) когато детето се запознава със свойствата на материалите

б) с появата на съзнателното изобразяване на предметите

в) и двата отговора са верни

3 въпрос: Децата кога по- лесно предават движението ?

а) при рисуването

б) при моделирането, поради пластичността на материала

в) не изпитват затруднение при предаване на движение

ІV.тема: РАЗВИТИЕ НА ИЗОБРАЗИТЕЛНИТЕ СПОСОБНОСТИ И ТВОРЧСТВОТО НА ДЕЦАТА ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

1 въпрос: Изобразителното изкуство съдейства за творческото развитие на…?

а) на способността на човек

б) на личността

в) на социалното развитие

2 въпрос: Изобразителните способности….

а) не са вродени качества, те съществуват само в процеса на развитие и не могат да се развиват извън конкретна дейност

б) са вродени качества

в) са генетични качества

3 въпрос:Човек с нарушение на зрителния апарат

а) може да достигне високи степени на развитието на изобразителните способности в живописта

б) може да добие умение за правилно графично изображение

в) отговор А и отговор Б са грешни, защото става на въпрос за нарушение на зрителния апарат

V тема: ВИДОВЕ ИЗОБРАЗИТЕЛНА ДЕЙНОСТ

1 въпрос: В детската градина изобразителната дейност включва следните видове дейности?

а) рисуване и моделиране

б) апликация и конструиране

в) рисуване, моделиране, апликация и конструиране

2 въпрос: При рисуването с бои (акварел или темпера) създаването на формата тръгва от?

а) контура

б) от цветното петно

в) няма определено изискване

3 въпрос: Моделирането включва работа с …?

а) мек материал

б) с твърд материал

в) не само с мек, но и с твърд материал (гранит, мрамор)

4. въпрос: При апликирането децата се запознават с ?

а) с прости форми

б) със сложни форми

в) с прости и сложни форми на различни предмети, частите и силуетите на които те изрязват и залепват

5. въпрос: Какви видове конструиране се използват в детската градина?

а) от строителен материал, от набор на конструктори, от хартия, от природни и други материали

б) само от набор на конструктори

в) от хартия и природни материали

VІ тема: РИСУВАНЕ

1 въпрос: Рисуването в детската градина колко вида бива?

а) един вид

б) два вида

в) три вида – рисуване на отделни предмети, сюжетно рисуване и декоративно рисуване

2 въпрос: Рисуването на отделни предмети, коя възрастова група затруднява най-много?

а) І възрастова група – деца на 3-4 годишна възраст

б) ІІ възрастова група – деца на 4-5 годишна възраст

в) ІІІ възрастова група – деца на 5-6 годишна възраст

3 въпрос: Каква е основната цел на сюжетното рисуване?

а) реалистично изобразяване на предмета в рисунка

б) изобразяване на предмети децата, които познават

в) да научи детето да предава впечатленията си от обкращаващата действителност

VІІ тема: Моделиране

1 въпрос:Върху какво влияят ситуациите по моделиране?

а) върху общото развитие на децата, но не и върху развитието им за естетика

б) върху общото развитие на децата, в това число и върху развитието на чувството им за естетика

в) върху развитието им за естетика

2 въпрос: Коя е по-лесна задача за детето, моделирането или рисуването?

а) моделирането

б) рисуването

в) не изпитва затруднение и при двете задачи

3 въпрос: В коя възрастова група децата се научават да уточняват представите за формата на предметите и за техния строеж?

а) във втора възрастова група

б) в трета възрастова група

в) в четвърта възрастова група

VІІІ тема: Апликиране

1 въпрос: Какво е апликация?

а) вид изобразително изкуство

б) залепване на изрязани части

в) вид приложно изкуство, използвано за художествено оформление на различни предмети, чрез прикрепване към основния фон на изрязани декоративни или тематични форми

2 въпрос: Вярно ли е, че апликацията притежава големи възможности за развиване на фантазията, въображението и творческите способности на детето?

а) не

б) да

в) не съвсем

3 въпрос: За апликация се използват?

а) различни видове бяла и цветна хартия

б) по плътна хартия – бял или цветен картон

в) тънка гланцирана хартия

ІХ тема: ПРИЛОЖНА ДЕКОРАТИВНА ДЕЙНОСТ

1 въпрос: Коя е най-важната задача в декоративното рисуване?

а) развитие на чувство за композиция

б) усъвършенстване на технически навици

в) развитие на чувството за цвят

2 въпрос: Декоративното моделиране учи децата ….?

а) да се развият композиционните умения

б) да придобият първоначалните изобразителни навици

в) да работят творчески:предварително обмислят темата, създават скица във вид на рисунка и в процеса на работа я следват, решават условно формата на предмета и украсата

3 въпрос: Работата върху моделирания орнамент развива….?

а) ума

б) малките мускули на китката на ръката, прави пръстите по-чувствителни и по - гъвкави

в) няма верен отговор

Х тема: ЗНАЧЕНИЕ НА ИЗОБРАЗИТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ДЕЦАТА

1 въпрос: За да се изобрази правилно предметът…?

а) е необходимо добро онагледяване

б) е необходима добра светлина

в) е необходима правилна представа за него, т.е да се видят характерните му черти, съотношението по между им, формата, цветът

2 въпрос: В процеса на изобразителната дейност се уточняват и задълбочават:?

а) зрителните представи на децата за обкражаващите ги обекти

б) обема на предметите

в) броя на предметите

3 въпрос: Винаги ли детската рисунка говори за вярна представа за предмета?

а) да

б) не

в) замисълът на детето е по-широк и богат от неговите изобразителни възможности, тъй като развитието на представите изпреварва развитието на изобразителните умения и навици

ХІ тема: ВЪЗПРИЕМАНЕ НА ОКОЛНАТА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ КАТО ОСНОВА ЗА ИЗОБРАЗИТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ДЕЦАТА

1 въпрос:Детското изобразително творчество се основава на?

а) опита на детето

б) на културата на възприятията

в) на неговото виждане

2 въпрос: Защо е необходимо при децата от предучилищна възраст да се даде възможност да се разгледа предмета предварително?

а) за да му е по-лесно

б) за да види и запомни основното, характерното, изразителното

в) понеже няма голям опит

3 въпрос:Смятате ли, че натрупването на впечатления представлява широка база за провеждане на ситуациите по изобразителна дейност?

а) категорично „ДА“

б) и „ДА“ и „НЕ“

в) не

ХІІ тема: СЕНЗОРНА ОСНОВА НА РАЗВИТИЕТО НА ВЪЗПРИЯТИЕТО

1 въпрос: Чрез възприятието в съзнанието на детето възниква ?

а) образ на материалната структура на худежественото произведение

б) образ на явление

в) няма верен отговор

2 въпрос: С помощта на зрението се възприема?

а) формата

б) много качества на предмета:форма, цвят, положение в пронстранството

в) познат обект

3 въпрос: Децата от подготвителна група са способни да..?

а) обследват

б) обощават, да класифицират с отделяне на общи признаци, като еталони, в които са концентрирани общи свойства

в) да не виждат сложните форми на предметите

ХІІІ тема: ОСОБЕНОСТИ НА ВЪЗПРИЕМАНЕТО НА ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ЖИВОПИСТТА, ГРАФИКАТА И СКЛУПТУРАТА ОТ ДЕЦАТА В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

1 въпрос: Живописта и графиката са?

а) видове изобразително изкуство

б) видове естетическо изкуство

в) изобразително и естетическо изкуство

2 въпрос: Хаотично положените линии, щрихи и петна са?

а) изразни средства на живописта

б)изразни средства на графиката

в) художествени изразни средства

3 въпрос: В коя група илюстрациите от детските книги се разглеждат с децата и при подготовка за ситуацията за да се запознаят с вариантите за изобразяване на предмета с различното му разположение върху листа, което позволява да се уточни представата за графичните образи на познатите предмети?

а) в първа група

б)във втора група

в) в подготвителна група

ХІV тема: ПОДГОТОВКА НА ДЕЦАТА ЗА УЧИЛИЩЕ В СИТУАЦИИТЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНА ДЕЙНОСТ

1 въпрос: На колко вида се разделят задачите в обучението по изобразителни дейности?

а) един вид - образователни

б) два вида – образователни и възпитателни

в) три вида-образователни, възпитателни и развиващи

2 въпрос: Развиващите задачи са насочени към:?

а) развитие на личните качества

б)психичните процеси- развитие на видовете мислене, развитие на въображението, развитие на зрително-образната памет, развитие на чувствата

в) обогатяване, конкретизиране и диференциране на образните представи на децата

3 въпрос:Създаването на адекватно педагогическо взаимодействие между художественото възприемане, художественото пресъздаване и изобразителното творчество на детето, като се даде възможност за усвояване на елементарни и начални знания, умения и отношения за изобразителната грамотност и култура е ?

а) основна цел на подготовката по изобразително изкуство

б) основна мисъл на подготовката по изобразително изкуство

в) основна цел на подготовката по изобразително изкуство и основна мисъл на подготовката по изобразително изкуство

ХV тема: ПРИНЦИПИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

1 въпрос: Изобразителното изкуство..?

а) възпитава

б) помага за опознаване на света

в) не само възпитава, но и помага на човек да опознае света

2 въпрос: В хода на обучението ученикът се води..?

а) от малките знания към обемните

б) от обемните към малките знания

в) постепенно от малките знания към обемните, развива се неговото умение от най-простите навици към сложните принципи на работа, като се ръковиди от принципа на систематичност и последователност, а той е тясно свързан с принципа на достъпност на обучението

3 въпрос: Рисуването в училище е?

а) забава и развлечение

б) не сериозен предмет

в) сериозен предмет, като математика, география, биология. Пред учащите се поставят редица учебни задачи, които задълбочават и обогатяват представите за обкръжаващата действителност

4 въпрос:Принципът на нагледност?

а) има огромно значение не само при овладяването на изкуството, но и като средство за развиване на наблюдателността и любознателността

б) се осъщестява, когато учащите се натрупват знания, обръщайки се към самите предмети и явления като източник на познанието

в) няма верен отговор

ХVІ тема: ЗАДАЧИ НА ОБУЧЕНИЕТО И ПРИНЦИПИ ПРИ СЪЗДАВАНЕТО НА ПРОГРАМА ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНА ДЕЙНОСТ

1 въпрос: Основната цел на обучението по изобразителна дейност е ?

а) развиване на творческите способности на децата

б) развиване на естетика

в) развиване на усет

2 въпрос: Принципите при създаване на програма са?

а) принцип за възпитаващия характер на обучението и достъпност

б) възпитаващия характер на обучението, достъпност на материала, създаване на програмен материал от простото към сложното, повтаряне на материала

в) принцип за достъпност на материала, принцип за създаване на програмен материал от простото към сложното и принцип за повтаряне на материала

3 въпрос: В І възрастова група в детската градина, ябълката се изобразява….?

а) във формата на кръг

б)във формата на кръг, оцветява се в един или два цвята

в) предават се типичните особености на формата на ябълката

ХVІІ тема: МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

1 въпрос: Под „натура“ в изобразителното изкуство се разбира?

а) натурални продукти се изобразяват

б) предмет или явление, което се изобразява при непосредствено наблюдение

в) и двата отговора са грешни

2 въпрос: Към словесните методи и принципи на обучение по изобразително изкуство се отнасят?

а) упражненията

б)разказът

в) беседата, указанията на възпитателя в началото и в процеса на занятието, използването на словесен художествен образ

3 въпрос: Евристичния метод способства за развиването на?

а) находчивостта, на активността

б) овладяване начините за използването на материалите

в) своеобразната нагледност

ХVІІІ тема: ОРГАНИЗАЦИОННИ ФОРМИ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА И НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ

1 въпрос: От какво се определя успешното решаване на образователните задачи по изобразителна дейност?

а) от добрата подготовка на учителя

б) от правилната организация на работата с деца и добре обмисленета система за съчетаване на занятие от различен тип

в) от активността на децата

2 въпрос: Колко типа ситуации съществуват по изобразителна дейност?

а) 2

б) 4

в) 6

3 въпрос: Кой идентифицира четири фази на учебния процес в рамките на урока по изобразително изкуство?

а) Емилия Василева

б) Дейф Мейер

в) Леонардо Давинчи

ХІХ тема: МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО В 1-4 КЛАС

1 въпрос: Препоръчителните материали и инструменти за художествената дейност в часовете по изобразително изкуства са?

а) тетрадка, пергел, химикал, триъгълник, линия, гумичка

б) хартия(бяла и цветна, картон), моливи, акварел, темпера, пастели, туш, пластелин, природни материали(шишарка, листа, слама), четки(меки, твърди, обли, плоски, писалка с перо)

в) всичко, което може да рисува и всичко върху което може да се рисува

2 въпрос: Вярно ли е, че към художествените техники спадат: колаж, апликация, хартиена пластика, монотипия?

а) да

б) не

в) това не са художествени техники

3 въпрос: В часовете по изобразително изкуство децата придобиват опит за?

а) адаптация

б) работа с цвят, тон, линия, пространство, форма при изпълнението на графични, живописни работи, работа с худежествени материали, като акварел, темпера, пастел, молив, четка, пластелин, хартия, картон и колективна творческа работа

в) самоконтролПоделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница