Валентин каменов найденов



Дата21.08.2018
Размер25.68 Kb.
#82170
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р

Отдел „Местни данъци и такси”

гр.Несебър, ул.”Еделвайс” № 10, тел. 054/4 58 10



ЕИК по БУЛСТАТ

0

0

0

0

5

7

1

2

2















СЪОБЩЕНИЕ

по чл.32 от ДОПК
.№ 92-00-3484#1/ 24.10.2013г.

До ВАЛЕНТИН КАМЕНОВ НАЙДЕНОВ



(име/наименование на задълженото лице)

ЕГН / ЛНЧ / Служебен № от регистъра на НАП


































ЕИК по БУЛСТАТ











































Адрес за кореспонденция

Гр.Бургас ул.”Александровска” №45 ет.2

Адрес по чл.8 от ДОПК

Гр.Бургас ул.”Александровска” №45 ет.2



Представлявано от

………………………………..

(трите имена на представителя/пълномощника)

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение на таблото за данъчни съобщения на Община Несебър, при Дафинка Стоянова на длъжност главен експерт в офис 2 от 8,30ч. до 12,00ч. и от 13,00ч. до 16,30ч., за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация № МДТ-483/27.09.2013г. и Покана за доброволно изпълнение по чл.182, ал.1 от ДОПК изх.№ 94-00-3484/30.09.2013г. /ПД001308/2013г./.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.



орган по приходите:


ДАФИНКА СТОЯНОВА

...........................................................



(име,подпис, печат)

Поставено на таблото за съобщения на ……………...г.

Свидетели:

1. Д.Стоянова…………………………

/подпис/

2. Св.Иванова…………………………

/подпис/

Свалено от таблото за съобщения на ……………..г.

Свидетели:

1. Д.Стоянова………………………………

/подпис/

2. Св.Иванова………………………………



/подпис/

Обр. УДДд-12

Каталог: dopk
dopk -> О б щ и н а н е с е б ъ р отдел „Местни данъци и такси”
dopk -> Адрес по чл. 8 от допк: гр. Варна, общ. Варна, 8-ми приморски полк, №128, ет. 3, а
dopk -> Списък на длъжници по змдт във връзка с чл. 32 от допк публикуван на интернет страницата на Община Ямбол
dopk -> О б щ и н а н е с е б ъ р отдел „Местни данъци и такси”
dopk -> С ъ о б щ е н и е по чл. 32 във връзка с чл. 33 от допк
dopk -> О б щ и н а н е с е б ъ р отдел „Местни данъци и такси”
dopk -> О б щ и н а н е с е б ъ р отдел „Местни данъци и такси”
dopk -> О б щ и н а н е с е б ъ р отдел „Местни данъци и такси”
dopk -> О б щ и н а н е с е б ъ р отдел „Местни данъци и такси”
dopk -> О б щ и н а н е с е б ъ р отдел „Местни данъци и такси”


Сподели с приятели:




©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница