Валутни баланси международните валутни баланси на страните отразяват валутните им вземания и задължения спрямо другите страниДата25.02.2018
Размер142.15 Kb.
ВАЛУТНИ БАЛАНСИ
Международните валутни баланси на страните отразяват валутните им вземания и задължения спрямо другите страни. По този начин в балансова форма се представят и отчитат движението на валутните средства и капитали, възникнали по повод вземанията и задълженията между страните.

Валутните баланси дават възможност да се анализират икономическите и други взаимодействия между страните, да се представят определени закономерности, да се определят платежните позиции на страната спрямо останалия свят, което позволява дадена страна да бъде отнесена към групата на кредиторите или длъжниците. Данните в балансите могат да бъдат съпоставяни и оценявани, което спомага за изграждане на бъдещи прогнози за развитието на състава и структурата на вземанията и задълженията в дадена икономическа среда.

Валутните баланси се съставят така, че да обхващат определена част от икономическите и другите взаимоотношения между страните и на тази основа-пораждащите се движения на валутите между тях. Тези баланси отразяват еднородни по своя характер сделки между страните и предполагат еднородно движение на валутни средства. Такива баланси са:

-външнотърговски баланс

-баланс на услугите и нестоковите плащания

-баланс на движението на капитали и кредити зад граница

-баланс на доходите от задгранични инвестиции

ВЪНШНОТЪРГОВСКИ БАЛАНС


Във външнотърговския баланс се представя валутния израз на разликата в стойността на всички изнесени или внесени стоки през границата на страната. Той е съпоставка на международния стокообмен и на външнотърговските позиции на страните. Балансът е валутен, защото на внесените или изнесени стоки противостоят обратно движение на валутни средства. На внесените стоки противостоят плащания към съответната страна вносител, а за изнесените стоки, страната получава парични постъпления.

Активно салдо на външнотърговския баланс имаме тогава, когато износът превишава вноса, което в парично изражение означава, че валутните постъпления превишават валутните плащания. Пасивното салдо предполага обратна тенденция.

Хронически активно или пасивно салдо имаме тогава, когато активният или пасивен характер на този баланс е трайно изразен. Причините за това се търсят в позициите на страната на международния пазар. Съответната страна изпитва влияние на основните пазарни тенденции и закономерности, а именно:

-съотношението между търсенето и предлагането на нейната продукция като цяло и в конкретния пазарен сегмент.

При намаление на цените, при които се реализира дадена стока и при промяна на обема и структурата на износа и вноса, е възможно да се реализират отрицателни резултати външнотърговска дейност. Тези цени обаче не се влияят само от международната стопанска конюнктура, но и от вътрешни фактори като икономическо регулиране, нормативната уредба на външнотърговската дейност и пр.

Какви са законодателните и препоръчителни мерки по отношение на външнотърговските режими, които предприема нашата страна в периода след 1989 година. На първо място това са постановленията, в които се указват възможните за внос и износ стоки на страната, условието за вноса и износа, различните постановления установяващи защитните мерки по отношение на нашето производство. Всичко това е свързано и с данъчните закони, митническия режим и пр.нормативи, които подпомагат цялостния процес на внос и износ, намиращ израз в платежния баланс.

Какви са външнотърговските режими на България?

Външнотърговските режими се определят съобразно постановленията на Министерския съвет, като тяхната последователност е: • Постановление №307 от 20.12.1994 година за режима по износа и вноса;

 • Постановление № 271 на Министерския съвет от 17 декември 1998 г. за мерките на търговската политика, свързани с вноса и износа

 • Постановление № 233 на МС от 8.11.2000 г. за външнотърговския режим на Република България.БАЛАНС НА УСЛУГИТЕ И НЕСТОКОВИТЕ ПЛАЩАНИЯ


Този баланс, подобно на предходния отразява движението на услугите и произтичащите от това валутни плащания между страните. На предоставени на други страни услуги съответстват парични постъпления, а на получени от други страни услуги-парични плащания. Активно салдо имаме тогава, когато предоставените услуги надвишават получените и валутният израз на предоставените услуги превишава този на получените.

В този баланс се включват услугите, които дадена страна извършва или получава. Кои са тези услуги: • постъпления и плащания във връзка с международния туризъм

 • постъпления и разходи за транспорт

 • преводи и комисионни

 • банкови и застрахователни услуги

 • приходи и разходи за извършени пощенски и телеграфски услуги и пр.

Този баланс се нарича още баланс на невидимата търговия, защото обектът на търгуване и плащания няма материален израз.

Какво показва статистиката за последната година?

Степента на търговска интегрираност на българската икономика е висока, но износът намалява в относително измерение. Поради високият растеж в България и забавянето на растежа в главните външнотърговски партньори на страната общата отвореност на българската икономика, измервана с дела на търговията със стоки и услуги от БВП, намалява от 58% (1997 г.) на 53% (2003 г.) за износа и нараства от 54% (1997 г.) на 63% (2003 г.) за вноса.

 • Относителният дял на българския износ от глобалния обем на стоковата търговия нараства с около 23% от 1997 г. до 2003 г. Най-важният експортен продукт на България е туризмът, приходите от който по платежния баланс обикновено възлизат на около 8% от БВП.

 • Износът на стоки за ЕС се състои главно от нерафинирана мед, черни горива, желязо, обувки и текстил и конфекция; вино, мебели и пр. Във вноса от ЕС най-значими са моторните превозни средства и фармацевтичните продукти.БАЛАНС НА ДВИЖЕНИЕТО НА КАПИТАЛИ И КРЕДИТИ


Този баланс съпоставя непосредствено движението на капитали и кредити, напускащи страната и потока от средствата, влизащи в съответната страна. Активно салдо се формира, когато постъпленията на чужди капитали и кредити превишава капиталите и кредитите напуснали страната.

Самото движение на капитали и кредити предполага и осъществяването на дългосрочни и краткосрочни операции.

Някои от дългосрочните операции са:

-продажба или покупка на ЦК; нова емисия на ценни книжа в съответната страна или чужбина

-получени или предоставени държавни заеми

-продажба на инвестиции в чужбина или нови инвестиции в чужбина

-преки инвестиции на чужденци в страната или наши инвестиции в чужбина

Краткосрочните операции включват:

-получени стокови или парични кредити от чужбина или дадени такива на други страни

-постъпления от чуждестранна валута по текущи сметки у нас или изтичане на валутни средства по текущи сметки в чужбина;

-получени погашения по стокови и парични кредити или направени такива, износ или внос на отечествени парични знаци в чужбина или на чуждестранни парични знаци

-продажба на кредитни документи.


БАЛАНС НА ДОХОДИТЕ ОТ ЗАДГРАНИЧНИ ИНВЕСТИЦИИ


Този баланс показва съотношението между получените доходи за изнесените в чужбина капитали, инвестиции и кредити и плащанията на съответната страна по получените капитали, инвестиции и кредити от чужбина. Този баланс акцентира върху доходите на съответните притежатели от направените инвестиции.

ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС
Платежният баланс е основният валутен баланс на всяка страна. Неговите съставни части са разгледаните валутни баланси. Практически в платежния баланс се отразяват всички плащания, които възникват между страните за определен период, обикновено 1 година, независимо от техния характер и независимо от срока на самите операции.
Друго едно определение за платежния баланс би могло да бъде следното:

Платежният баланс е счетоводна система за записване на всички плащания, които имат пряко отношение към движението на материални и финансови ресурси между една държава и останалия свят. Положителните стойности на елементите платежния баланс съответстват на валутни постъпления в страната, а отрицателните – на валутни плащания в чужбина. Сумата от всички (+) стойности = сумата на всички ( - ) стойности.
В ПЛАТЕЖНИЯ БАЛАНС ИМА НЯКОЛКО КЛЮЧОВИ ПОНЯТИЯ.

1. На първо място това са реалните и финансови транзакции. Платежният баланс борави с транзакции, а не с плащания. Транзакцията се дефинира като икономически поток, който влияе върху формирането, трансформацията, обмена, превода и погасяването на икономическата стойност. Включва промяната в собствеността на стоките/финансовите активи, финансово осигуряване на труда и капитала.Реалните транзакции в платежния баланс са свързани с движението на стоки и услуги (износ, внос, транспорт, туризъм). Износът и вносът на стоки се наричат видима търговия, услугите, свързани с транспорт и туризъм – невидима. В платежния баланс тези транзакции се отчитат като кредит (постъпления) и дебит (плащания).

Финансовите транзакции отчитат промяната в равнището на активите и пасивите на финансовите субекти в държавата- т.е. правителството, търговските банки и други финансови организации. Тук се включват плащанията и постъпленията по дългове и заеми, инвестиционни потоци, преводи на доход от страната към чужбина и обратно. В платежния баланс тези транзакции се отчитат като активи и пасиви.
2.Второто понятие, включено в ПБ е трансфери. Те биват няколко вида:

Некомпенсирани трансфери през националните граници на страните-това са трансфери, които имат еднопосочен характер и не възбуждат ответни задължения. Такива са:

-държавни субсидии

-финансови помощи

Текущите трансфери включват:


 • парични трансфери

 • дарения в натура

 • вноски в международни организации

 • преводи на доходи от физически лица, работещи в чужбина и обратно

Капиталовите трансфери включват:

-движение на финансови потоци с инвестиционно предназначение

-дългови инструменти

3.Третото понятие е потоци и фондове.

Фондовете определят международната финансова позиция на страната спрямо останалия свят: външни финансови активи-външните задължения на страната.

Всички видове транзакции са потоци.

Размерът на външния дълг е фонд и отчита състоянието към даден момент, докато обслужването му е поток и се отчита за определен период.

Международните валутни резерви на страната са фонд, а измененията в тях са поток.

4. Четвъртото последно понятие е измервателна единица

По принцип ПБ се съставя в твърда валута –СПТ или щатски долари, което позволява провеждането на сравнителни изследвания. Всички транзакции в други валути се конвертират в долари в съответствие с курса на БНБ към датата на съставяне на ПБ.


БНБ съставя и отчита ПБ на страната в съответствие със Закона за БНБ. Понастоящем, БНБ изготвя и публикува както аналитичното, така и стандартното представяне на ПБ в съответствие с петото издание на “Ръководството по платежен баланс” (МВФ, 1993), Наръчника по платежен баланс (МВФ, 1996) и “Ръководните правила на ЕЦБ”.

Методологията за отчитане на платежния баланс е свързана с тази на Системата на националните сметки (СНС).


СЧЕТОВОДНИ ПРИНЦИПИ И СТАНДАРТИ


Основното правило, прилагано при съставянето на ПБ, е прилагането на двойното счетоводно записване.


Като кредит, с положителен знак, се записват:

Като дебит, с отрицателен знак, се записват:

-износ на стоки и услуги

-получен или начислен доход

-компенсиращи записи за безвъзмездно получени реални и финансови ресурси

-увеличение на финансовите пасиви

-намаление на финансовите активи


внос на стоки и услуги

-платен и начислен доход • компенсиращи записи за безвъзмездно предоставени реални и финансови ресурси

 • увеличение на финансовите активи

намаление на финансовите пасиви

Времето на записване на операциите е моментът на смяна на собствеността.
Оценяването на транзакциите се извършва на базата на пазарни цени.
Промените в стойността на притежаваните активи или пасиви към чужбина, дължащи се на валутно-курсови и преоценъчни разлики НЕ СЕ ОТРАЗЯВАТ в ПБ.
КОМПОНЕНТИ НА ПБ

Компонентите на ПБ се съставят посредством Системата за отчитане на международните транзакции, която включва:

-отчетите на ТБ

-отчети на предприятията, които имат банкови сметки в чужбина

-специализирани проучвания и пр.
В аналитичното представяне компонентите на ПБ са класифицирани в следните основни групи:

1.Текуща сметка

2.Капиталова сметка

3.Финансова сметка

4.Грешки, пропуски, нето

5.Резерви и друго финансиранеТЕКУЩА СМЕТКА НА ПБ


Текущата сметка обхваща получаването и предоставянето на стоки и услуги, доход и текущи трансфери между страната и останалия свят.

Потоците, записани в кредитната страна, представляват: • частта от БВП, предоставена на останалия свят (износ на стоки и услуги)

 • -предоставените фактори за производство, изразени чрез получен доход (лихви, дивиденти)

 • компенсиращи записи за безвъзмездно получени реални и финансови ресурси (трансфери).

Потоците в дебитната страна представляват:

-брутният продукт, създаден в чужбина и придобит от националната икономика (внос на стоки и услуги)

-придобиване на фактори на производство (платени лихви и дивиденти)

-компенсиращи записи по безвъзмездно предоставени реални и финансови ресурси.


Текущата сметка се състои от 4 основни части:

-статията стоки

-услуги


-доход

-текущи трансфери


Текуща сметка. Статия “СТОКИ”


Тази статия обхваща преносими стоки, за които е налице смяна на собствеността между резиденти и нерезиденти. Данните, които се използват за статистиката са на база митнически декларации.

Негативно отражение върху платежния баланс на страната, респ. Върху текущата сметка оказва повишаването на енергийните цени и по-специално цените на течните горива. Оценките на международните финансови институции показват, че 10% увеличение на петролните цени, водят до около 0.2% по-нисък ръст на БВП и до 0.4% по-висока инфлация.


Текуща сметка. Статия “УСЛУГИ”


Услугите в ПБ отразяват резултатите от невидимата търговия. Тази статия съдържа 3 основни елемента:

-транспорт

-туризъм

-други услугиТранспортът включва по-голямата част от транспортните услуги извършвани от резиденти на нерезиденти и обратно. Това са всички плащания за товарни и пасажерски транспорт с всички видове транспортни средства. Към транспортните услуги се включват още финансови потоци, свързани с петролопроводи и газопроводи- те се измерват чрез транзитните такси за доставка на петрол и газ.

Туризмът включва всички видове стоки и услуги, включително и тези свързани със здравни и образователни услуги, предоставени на туристи, пътуващи служебно или лично.

Други услуги обхваща постъпленията и плащанията по всички останали категории услуги, различни от тези, свързани с транспорт или туризъм:

-комуникационни

-строителни

-застрахователни

-финансови

-компютърни и пр.


Текуща сметка. Статия “ДОХОД”


Тук се включват: “доходи от труд” и “доходи от капитал”.

Доходът от труд обхваща надници, РЗ и други помощи, плащани на нерезиденти в страната и получени от резидентите, работещи в чужбина.

Доходът от капитал включват всички видове доходи и плащания, които произтичат от притежаване на чуждестранни финансови активи от резиденти или на финансови задължения към нерезиденти. Тук се включват:

-доходи от преки инвестиции

-доходи от портфейлни инвестиции

-доходи от други инвестиции
Доходът от пряка инвестиция е доход в акционерно участие (дивидент, печалба, реинвестиран доход) и доход от притежаване на дългов инструмент (лихва).

Доходът от портфейлни инвестиции се формира като доход от пакет корпоративни акции (дивидент) или доход от притежаван дългов инструмент (лихва). Разликата от преките инвестиции в последната част е в характера (търгуеми инвестиционни ЦК) и матуритета (краткосрочен за портфейлни и дългосрочен за преки инвестиции) на притежаваните дългови инструменти.

Доходът от други инвестиции се състои от лихви върху друг капитал, от участие в чуждестранни институционални фондове.
Текуща сметка на ПБ. “Текущи трансфери”

Трансферите са всички реални и финансови средства, предоставени безвъзмездно от една икономика на друга. Текущите трансфери засягат пряко нивото на разполагаемия доход на една икономика и потреблението на стоки и услуги. Еднопосочни са и не включват замяна между икономически и финансови стойности. Текущите трансфери се правят основно от правителството и други лица. Към тези трансфери се включват: дарения, помощи, наследство, печалби от лотария, пенсии, данъци, вноски за СО и пр.

КАПИТАЛОВА СМЕТКА НА ПБ


Капиталовата сметка обхваща две категории:

 1. Капиталови трансфери, които включват 2 позиции:

-опрощаване на дълг

-прехвърляне на собственически права

2. Придобиване или предоставяне на нематериални и нефинансови активи –свързани с различните “права” за прехвърляне и управляване на фондове.

ФИНАНСОВА СМЕТКА НА ПБ


Финансовата сметка обхваща преките, портфейлните и други инвестиции.

Пряка инвестиция е тази, при която резидент на една икономика придобива дълготраен интерес в предприятие, намиращо се в друга икономика (повече от 10% от дяловия капитал или право на глас). Тези инвестиции се подразделят на акционерен капитал, реинвестирана печалба и друг капитал. Пряката инвестиция включва както първоначалната транзакция, така и всички последващи транзакции. Преките инвестиции в чужбина се отчитат като актив, а преките в страната като пасив.

Портфейлните инвестиции са:

 • вложения в акции, когато техният размер не надвишава 10% от дяловия/акционерен капитал на дружеството;

 • вложения в облигации

 • бонове

 • инструменти на паричния пазар

 • финансови деривати

Други инвестиции включват:

 1. Търговски кредити- т.е. вземания между партньори по търговска сделка, които не са обезпечени с търгуеми ЦК

 2. Заеми- т.е. получените и изплатени главници по дългосрочни и краткосрочни заеми между резидент и нерезидент, които не са обезпечени с търгуеми ЦК;

 3. Валута и депозити –т.е.в актива се представят измененията във валутните депозити на резиденти в чужбина, а в пасива-измененията в задълженията на ТБ, опериращи у нас към нерезиденти в местна и чуждестранна валута

 4. Други активи и други пасиви-т.е. осъществени транзакции по разни разчети, непокрити от останалите категории
ПРОПУСКИ И ГРЕШКИ, НЕТО

Пропуски и грешки е компенсаторна статия. Тя съществува в представянето на платежния баланс, защото системата за набиране на данни не е затворена, а представлява комбинация от различни източници на информация. Колебанията в Грешки и пропуски се дължат на:

-ревизии на данните за вноса и износа

-усъвършенстване на методологията за събиране на данни

-съществуващите обективни ограничения по събиране на информацията


РЕЗЕРВИ И ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ

В последната част на ПБ се включват:

 1. Валутни резерви, които представят изменението на валутните резерви на страната, управлявани от БНБ

 2. Ползвани кредити от МВФ

 3. Извънредно финансиране-предоставени финансови средства от международни и национални финансови организации в подкрепа на ПБ
Каталог: 2013
2013 -> Временно класиране „В”-1” рг мъже – Югоизточна България
2013 -> Конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент в професионално направление Растителна защита; научна специалност Растителна защита
2013 -> Задание за техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (дзи) – учебна година 2012/2013
2013 -> 1. Нужда от антитерористични мерки Тероризъм и световната икономика
2013 -> Тест за проверка на математическите знания и умения на учениците в началото на четвърти клас
2013 -> Днес университетът е мястото, в което паметта се предава
2013 -> Отчет за научноизследователската, учебната и финансовата дейност на националния природонаучен музей при бан през 2013 г
2013 -> Програма за развитие на туризма в община елхово за 2013 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница