Вариант 1 От какво зависи капацитета на съобщителната среда?Дата25.08.2016
Размер107.18 Kb.
#7259
ВАРИАНТ 1

1.От какво зависи капацитета на съобщителната среда?

Капацитет на съобщителния канал:B-честотна лента на канала

S-ниво на сигнала

N-ниво на шума

S/N-отношение сигнал шум
2.Какво означава кръстосан UTP кабел?Пример.

При кръстосан кабел е нужно да се промени подредбата на проводниците само на единия край на кабела, а другия край си е със стандартна подредба. Подредбата на проводниците в конекторите на кръстосания кабел е следната: на единия конектор - бял-оранжев, оранжев, бял-зелен, син, бял-син, зелен, бял-кафяв, кафяв; на другия конектор - бял-зелен, зелен, бял-оранжев, син, бял-син, оранжев, бял-кафяв, кафяв.


3.Какво представлява 10Base-2?

Скоростта на предаване е 10Mbps, предаването е теснолентово и максималната дължина на сегмента е 200m. Thick Ethernet, Thinnet, Cheapernet –предложен е, за да намали цената и сложността на инсталиране и става много популярен за офис окабеляване.


4. Какво означава MTU -максималан дължина за предаване при TCP протокола?

MTU (Maximum Transmission Unit) - максималната големина на пакет, който може да бъде изпратен от нашия интерфейс.


5.Какво означава управление на потока чрез плъзгащ прозорец на TCP протокола?

Не е ефективно да се изчаква потвърждение за всеки изпратен сегмент, преди да се изпрати нов. От друга стана, ако данните се изпращат непрекъснато, получателят може да не успее да ги обработи. За да се определи какво количество данни може да се изпраща във всеки момент се използва протокол на плъзгащия се прозорец. Всеки край на ТСР връзката посочва колко байта може да получи, като записва тази стойност в полето “размер на прозореца”. При получаване на данни, размерът на прозореца намалява. Ако той стане равен на нула, изпращачът трябва да престане да предава данни. След като данните се обработят (например бъдат предадени към по-горен слой), получателят увеличава размера на прозореца, което означава, че е готов да получава нови данни.

ТСР прозорецът посочва количеството данни (непотвърдени от получателя), които изпращачът може да предаде преди да получи потвърждение от получателя. Например нека два хоста обменят данни по ТСР връзка с размер на прозореца 64КВ. Изпращачът може да предаде само 64КВ данни, след което той трябва да спре и да чака за потвърждение от получателя. Ако последният потвърди получаването на всички данни, то изпращачът може да предаде още 64 КВ. Ако се получи потвърждение , например, за първите 32КВ, то изпращачът може да изпрати още само 32КВ данни.

Полето за дължина на прозореца е 16-битово, което ограничава размера на прозореца до 65535 байта. Предложено е ново допълнение за мащабиране на прозореца, което позволява да се поддържат по-големи прозорци.


6. За какво се използва URL?

URL (съкращение от Uniform Resource Locator) е стандартизиран адрес на даден ресурс, например документ или страница, в Internet или друго пространство. Всяка страница в World Wide Web има URL, който я идентифицира уникално. Той определя не само адреса в мрежата, но и типа на обекта на конкретния web-възел. Освен това той съдържа идентификатор, който определя метода на достъп до дадения обект. URL обикновено се състои от три части:

-Името на протокола, който ще се използва за транспортиране на ресурса върху Web ----Името на компютъра, върху който е разположен ресурсът

-Името на самия ресурс, дадено като път

Форматът на URL е следният: protocol://host-name[:port-number]/pathВАРИАНТ 2

1.От какво зависи параметъра BER?

BER (Bit Error Rate)-вероятност за битова грешка

BER=грешно предадените битове/всичко предадени битове
Основни параметри на съобщителната среда са:

BER(Bit Error Ratio)=грешно предадените данни/всички предадени данни


2.Какви основни функции изпълняват протоколите от каналния слой?

подниво MAC (Media Access Control – управление на достъпа до съобщителната среда). Тези протоколи определят размера и структурата на пакета, както и метода за едновременен достъп до кабела от няколко мрежови устройства.


3.Какво представлява 100Base-TX?

Скоростта на предаване е 100Mbps, предаването е теснолентово. Fast Ethernet, използващ два чифта Category 5 UTP или Type 1 STP кабел и е най-популярен за хоризонтално окабеляване.


4. Какви са проблемите при TCP протокола и безжичните локални мрежи?

При WLAN имаме малка надеждност на връзката и често се губат пакети и само малка част от WLAN са безжични а дригата част са с кабел. Затова при загубата на сегмент се усложнява и реакциата на съответния транспортен протокол.


5.Какво означава първоначално отваряне на връзката при TCP протокола?

При първоначално отваряне на връзката между два хоста е необходимо всеки един от тях да изпрати на другият началният номер (initial sequence number) на байтовата последователност, която ще изпраща, и съответно да получи потвърждение за получаване на този номер. Процедурата за установяване на връзка се нарича Three Way Handshake, в нормалния случай е следната:

- Хостът, който отваря връзката, изпраща SYN сегмент. В същият сегмент клиентът задава номера на порта на сървъра, с който ще осъществява връзка и началният номер на потока байтове, който клиентът ще предаде към сървъра.

- Сървърът отговаря със собствен SYN сегмент, включващ началния номер на неговия поток байтове. В сегмента се съдържа и потвърждение ACK за SYN.

- Клиентът трябва да потвърди т.е. да прати сегмент с ACK за получаването на SYN.
6.Каква е функцията на DHCP?

DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol ). Услугата DHCP централизира и управлява разпределението на информация за конфигурирането на TCP/IP като задава автоматично IP адреси и друга информация за параметрите на TCP/IP на компютри, които са настроени като DHCP клиенти.


ВАРИАНТ 3

1.100BaseT4?

Скоростта на предаване е 100Mbps, предаването е теснолентово, има 4 усукани двойки. Използва 4 чифта Category 3 или по-добър кабел и се прилага много рядко за евтини решения.2. На кои слоеве работят устройствата повторител, мост и switch?

- повторител/repeater/ - работи на физическия слой от OSI

- мост/bridge/ - канален слой - прозрачно свързване,свързване с маршрутизация от източника, свързване с преобразуване

- /switch/ - канален слой - използва се за филтриране на пакети на базата на информацията от каналния слой.Например ограничаване на broadcast. Намалява конфликтите в мрежата.


3. Какво включва IEEE 802.x?

Въз основа на спецификациите за слоевете на модела OSI няколко комитети от института IЕЕЕ разработиха стандарти за мрежови топологии и методи за достъп до локални мрежи. IEEE 802.x са мрежови стандарти, например:

802.3 (стандарта CMSA/CD за шинна топология), 802.4 (стандарта за шинна топология с управляващ маркер) и 802.5 (стандарта за кръгова топология с управляващ маркер), 802.11(стандарт за безжични локални мрежи WLAN).
4.Пример за филтрация на пакети при защитни стени?

Филтрация на пакети-Защитните стени взимат решение кои пакети могат да преминат през тях на база на конфигурирани от администратора правила. Тези правила могат да използват информацията от IP хедъра както и номерата на портовете.


5.Едновременно отворена връзка при TCP

Хост1:SYN=1,SEQ=x Хост2: SYN=1,SEQ=y

Хост1: SYN=1,SEQ=x,ACK=y+1

Хост2: SYN=1,SEQ=y,ACK=x+1

Хост1 прави активно отваряне на връзката, хост2 получава този сегмент и изпраща следващия SYNсегмент, извършва пасиво отваряне. Началният намер се подбира от всеки хост въз основа на неговия системен часовник.
6.SMPT(Simple Mail Transfer Protocol)- протокол за ел.поща. Определя начина , по който пощата се доставя от изпращача до получателя и дефинира вътршния формат на съобщението.

ВАРИАНТ 4

1. Кой параметър е определящ за каналния слой?

Каналният слой осигурява транспортирането на данните под физическия слой, подсигурявайки физическата адресация, мрежовата топология, информиране за неизправности, администрирането на информационният поток.


2. Каква е разликата между hub и switch?

Основна разлика между концентраторите(hub) и значително по-разпространените комутатори(switch) е в това, че концентраторите нямат възможност да буферират пропуснатите през тях пакети с данни, а комутаторите могат.


3. Сравнете какво адресиране се използва при каналния слой и маршрутизиращия слой.
4. От какво се състои MAC при IEEE 802.3

MAC (Media Access Control)-подслой на каналниоя слой, който служи за управление на достъпа до съобщителната среда. Подслоят МАС обхваща въпроси, свързани с откриването на конфликти при предаване.


5. Какво означава управление на пропускателната способност при TCP?

Често при TCP протокола се налага фрагментиране на съобщението на приложния процес, като всеки фрагмент се предава като отделен сегмент. Този процес се управлява в зависимост пропускателна способност през виртуалния канал.


6. Какво означава резолване на адреса при DNS?

DNS представлява система, която с помощта на DNS сървърите свързва IP адресите на машините в интернет със съответстващите им домейни, така че при заявка за зареждане на дадена страница, тя да бъде извикана от машината, на която е качена (хоствана). За целта DNS определя на кой IP адрес отговаря заявеното домейн име, открива машината с този IP адрес и зарежда съответната уеб страница в браузъра на потребителя.ВАРИАНТ 5

1. Функции на физическия слой.

Спецификациите за физическия слой обхващат техническите стандарти, необходими за постигането на съвместимост на мрежите. Те засягат нивата на сигналите, синхронизацията на предаването на данните и правилата за установяване на връзката.

Първият слой на модела - физическият слой - представлява набор от правила, свързани с хардуера за предаване на информацията. Той засяга нивата на сигналите, синхронизацията при предаването на данните и изискванията към обменяните сигнали за установяване на комуникационен канал. Физическият слой определя дали битовете ще се предават в полудуплексен (подобен на любителския радиообмен) или в дуплексен режим (който изисква едновременно предаване и приемане на информацията).
2.Дайте пример за усукано UTP(unshielded twisted pair).

10Base-T-използва напълно нова преносна среда(IEEE 802.3i)- използва два неекранирани чифта (усукана двойка) телефонен кабел(UTP): един чифт за предаване, един- за получаване

Категория 5 неекраниране усукана двойка(CAT5 UTP) е кабел, съдържащ 4 усукани двойки проводници.
3.Какво означава сегмент ACK2048 и WIN2048 на TCP дейтаграмата?

ACK - бит за потвърждение.

АCK 2048 и WIN 2048 са сегменти за управление на прозореца при TCP в зависимост от размера на буфера в хоста приемник, в случая когато в получателя се запише 2К, получателят изпраща на изпрашача сегменти АCK=2048 и WIN=2048
4. Какво е затворен трафик през хъбове?
5.Полета на IP дейтаграмата

*СХЕМАТА
6.От какво зависи изборът на MAC протокола при локални мрежи?

От топологията на локалната мрежа.ВАРИАНТ 6

1. Как влияе широчината на честотната лента върху параметрите на съобщителния канал?

Капацитет на съобщителния канал:B-честотна лента на канала

S-ниво на сигнала

N-ниво на шума

S/N-отношение сигнал шум
2. Ролята на bridge при редуциране на трафик

мост/bridge/ - канален слой - прозрачно свързване, свързване с маршрутизация от източника, свързване с преобразуване.

Bridge-предназначена е за прозрачно свързване на 2 мрежови сегмента като по този начин могат да се свържат безжично локалните мрежи на отдалечени офиси. Безжична връзка е възможна само между двете устройства, които работят в режим “AP Bridge”, като по този начин те прехвърлят прозрачно всеки пакет от единия локален LAN сегмент към отдалечения.
3.Структуриран WLAN

Реализирането на надежден канал и напълно свързана мрежа при голями помещения

(покриването на относително големи области) и голям брой мобилни станции (MH - mobile host) е трудно осъществимо без ретранслиране на излъчените пакети, поради ограниченията в излъчваната мощност. Това налага разделяне на мрежата на кетки (BSS - Basic service set) с принадлежащи MH, като към всяка клетка има базова станция (BS - точка за достъп), през която се реализира обмена с останалите клетки. Този принцип е в основата на топологията на структурираните мрежи.
4.ARP(Address Resolution Protocol)

Установяване на съответсвие между IP адрес и Ethernet адреса на хостовете в локална мрежа.


5.Скрит хост при WLAN-предаващата станция чува само себе си
6. За какво се използва протоколът BOOTSTRAP -ВООТР позволява на хостовете да се самоконфигурират динамично по време на началното си зареждане.
ВАРИАНТ 7

1. За какво се използвя сокета?

Сокет- комбинация от адрес на хоста и номер на порта. Сокетите са средство за локална и мрежова комуникация между два процеса. За пръв път тази идея се появява в BSD 4.2, а сега е разпространена в повечето операционни системи като стандарт за комуникация.


2. Какво е DHCP?

DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol )

Услугата DHCP централизира и управлява разпределението на информация за конфигурирането на TCP/IP като задава автоматично IP адреси и друга информация за параметрите на TCP/IP на компютри, които са настроени като DHCP клиенти.


ВАРИАНТ 8

1. Как се гарантира цялостта на мрежата при отпадане на абонат в IEEE 802.3?

Поставят се конектори и терминатори, при използване на оптичен кабел е изключително устойчив на шум; При изграждане на по-големи мрежи от този вид се използват повторители.


2. Каква е разликата между DHCP и BOOTSTRAP?

DHCP представлява TCP/IP стандарт за опростяване на управлението на IP конфигурацията. DHCP е разширение на протокола BOOTP(Bootstrap Protocol), който е базиран на UDP/IP (User Datagram Protocol/ Internet Protocol). ВООТР позволява на хостовете да се самоконфигурират динамично по време на началното си зареждане. Всеки път, когато даден DHCP клиент се стартира, той иска адресна информация за IP от DHCP сървър. Тази информация включва следното: • IP адрес. • маска на подмрежата. • Незадължителни параметри като адрес на подразбиращия се шлюз, адрес на DNS сървър. Когато някой DHCP сървър получи заявка за IP адрес, той избира адресна информация за IP от пул с адреси, дефиниран в неговата база данни и предлага тази информация на DHCP клиента. Ако клиентът приеме офертата, DHCP сървърът разрешава на клиента да използва адресната информация за IP за определен период от време.


3.За какво служи полето Destination Port в хедъра на TCP сегмента?

Destination Port- Порт на получателя

Всеки TCP сегмент съдържа номерата на портовете на източника и на приемника, така се определя за коя приложна програма е предназначен съответният сегмент.
4.За какво се използва TelNet протокола?

Протокол за мрежов терминал, който осигурява отдалечен терминален достъп до даден хост;


5. Какво означава термина „дейтаграмен” сокет?

„Дейтаграмен” сокет е тип мрежови сокет. Дейтаграмен сокет – използва UDP, т.е. ненадажден, изпращат се съобщения.


6. Какъв порт и какъв протокол се използва при DNS?

DNS-Заявката се изпраща обикновено по UDP Port 53 към Nameserver-а. DNS-Стандартът позволява и използването на TCP протокол. В случай, че няма външен DNS се използва EDNS, преносимата максимално допустима дължина на DNS-UDP пакетите е 512 Bytes. Големите отговори водят до това, да се пренасят на части. Чрез сваляне на флаговете за накъсване на информацията се информира запитващия клиент за това събитие. Тогава трябва да се реши, дали неговият отговор е правилен или не. В действителност се повтаря заявката по TCP Port 53.


Таймаут на пакетите е друга функция на мрежовия слой. Тази функция предотвратява зациклянето на пакетите. Осъществява се от поле в хедъра на дейтаграмата наречено TTL.

Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница