Варна катедра по акушерство и гинекологияДата21.12.2017
Размер60.16 Kb.


МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Проф. д-р Параскев Стоянов”ВАРНА

КАТЕДРА ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ
Р Е Ц Е Н З И Я

от Проф. д-р Стефан Иванов Иванов, дмн Ръководител Катедра по Акушердтво и гинекология към Медицински университет – гр. Варна

Относно

Дисертация на Д-р Чавдар Атанасов Цветков: "Съвременно хирургично лечение на рака на вулвата" за присъждане на образователна и научна  степен "Доктор", научна спецеалност "Акушерство и гинекология" към Медицински университет - гр. Плевен, Катедра по Акушерство и гинекология, Онкогинекологична клиника.

 

БИОГРАФИЧНИ ДАННИ

Д-р Чавдар Атанасов Цветков е роден през 1965 г. в гр. Свищов. През 1991 г. завършва висше медицинско образование във ВМИ - гр. Плевен. Работи последователно  като ординатор в БНМП - гр. Елена от 1991 - 1994 г., от 1994г. до 1997 г. е платен специализант в Катедрата по Акушерство и гинекология - ВМИ - гр. Плевен, от 1998 г. до сега работи като лекар акушер-гинеколог към "Онкогинекологична клиника" на МУ – гр. Плевен. От 2006 г. е задочен докторант към "Онкогинекологична клиника" - МУ - гр. Плевен по научна специалност АГ.

Специалност по " Акушерство и гинекология"  Д-р Цветков придобива през 1997 г., втора специалност по "Онкология" придобива през 2002г.

Д-р Цветков провежда специализация по "Акушерство и гинекология" в Националния институт по Акушерство и гинекология през 1997г. През 1999г. Д-р Чавдар Атанасов Цветков провежда тримесечена специализация във водеща Университетска болница в Израел / The Barzilay Medical Center, Ashkelon Izrael; Faculty of Health Sciences, Ben - Gurion University, Departament of Obstetrics and Gynaecology/ в областта на Акушерство и гинекологията и Онкологията. Д-р Цветков специализира в Националния Онкологичен Център - гр. София през 2001г.

Впечатляващи са и петте специализирани курсове на Д-р Цветков а именно:

-"Колпоскопия" ВМИ - гр. София 1995г.

- "Ултразвукова диагностика в Акушерство и гинекологията" ВМИ - гр. София, 1997г.

- "Топографена анатомия и хирургия на органите на малкия таз" - ВМИ - гр. Плевен, 2001г.

- "Диагностична и оперативна лапароскопия в гинекологията" - І-во ниво, МУ – гр. Плевен, 2009г.

- Оперативна лапароскопия в гинекологията ІІ-ро ниво, МУ – гр. Плевен 2011г.

Д-р Цветков е изключително трудолюбив, съвестен и старателен колега. Владее английски и руски език - писменно и говоримо. Има отлична компютърна грамотност. Д-р Чавдар Атанасов Цветков според  колегите си, а и въз основа на мои лични наблюдения, се отличава със своя интелект, иновативност и възможност да взема бързи решения в трудни клинични ситуации.

НАУЧНА ПРОДУКЦИЯ

Д-р Чавдар Атанасов Цветков предоставя впечатляващ брой научни трудове: 35. На първо място дисертационния труд: "Съвременно хирургично лечение на рака на вулвата" за присъждане на образователната и научна степен "доктор";  списък на научни публикации и съобщения във връзка с дисертационния труд на брой 13; списък на публикациите в научни списания незвързани с дисертационния труд на брой 18. Публикациите в български списания са главно в списание "Акушерство и гинекология". Той публикува и в чужди списания като  "Monduzzi Editore" и в  "Clinical application of immunulogy the official Journal of BAIS". В публикациите и съобщенията свързани с дисертационния труд (на брой 13) Д-р Цветков е водещ автор в 12 от тях. В публикациите несвързани с дисертационния труд в 2 е на второ място, в 5 - на трето, в 6 - на четвърто място, в 4 - на пето място и в 1 публикация на шесто място.АНАЛИЗ НА НАУЧНАТА ПРОДУКЦИЯ

Научните проучваня на Д-р Чавдар Атанасов Цветков са свързани предимно с онкогинекологията като той проучва и изследва преканцерозите и първичния карцином на влагалището, ендометриалния карцином, малигнените бренерови тумори на яйчниците, светлоклетъчния карцином на шийката на матката, невросъхраняващата радикална хистеректомия при рак на шийката на матката, мястото на Колпоскопията при диагностиката на предрака и рака на шийката на матката и др. Основната му научно-практическа насоченост е "Сървеменно хирургично лечение на рака на вулвата", като по темата има 5 публикации и 8 научни съобщения. Впечатляващи и респектиращи са участията на Д-р Цветков в два престижни и иновативни научни проекта:

- Първият свързан с намаляване на уроинфекциите при пациентки, лекувани с радикална хистеректомия, 1-3.04.2005г. гр. Плевен /"Problem Solving for Better Health Workshop, organised by Dreyfus Health Foundation - New York - USA, Association for Better Health - Bulgaria, Medical University - Pleven and University Hospital - Pleven Project"./ 

- Вторият научен проект свързан с роботизираната гинекологична и урологична хирургия, 18.05.2011г. гр. Плевен / Third Bulgarian Workshop with practical sessions in Robotic Gynecology and Urology, The IX - th International Workshop on Da Vinci Surgery in SEE-participation in live surgery as moderator at Telecommunication Endoscopic Center, Medical University - Pleven, Bulgaria, May 18-20.2011.

В научната продукция на Д-р Цветков личи високата научна и клинична подготовка, информираността му, чувството за иновативност и висока ерудиция.

ПРИНОСИ

Промяната в световен мащаб на съвременната стратегия и тактика по отношение на хирургичното лечение на рака на вулвата - а именно използването на по - консервативни хирургични методи за лечение доведоха до по - кратък болничен престой на пациентките, по - малък брой следоперативни усложнения и значително по - добро качество на живот на тези пациентки. Именно с тези нови изисквания се е съобразил Д-р Цветков. Оценявам високо разделянето на 4 основни етапа на неговото проучване, завършващо с разработване на оптимизиран алгоритъм за лечение на болни с плоскоклетъчни карциноми на вулвата. Съгласен съм с изводите като искам да наблегна на следните по – важни:

- Авторът държи на индивидуализирания подход при хирургичното лечение на пациентки с рак на вулвата.

- Повечето от екзитусите настъпват през първите 2 години след оперативното лечение - 82,1 %

- Отчетената 5 годишна и 10 годишна преживяемост след прилагането на индивидуализирания подход са съответно 73% и 67%.

- По - голямата част от рецидивите на заболяването настъпват в първите 36 месеца след хирургичното лечение и отчетените 5 и 10 годишна преживяемост свободна от рецидиви са съответно 57% и 43%.

- По - консервативните оперативни техники водят до по - кратък болничен престой, по - малък брой следоперативни усложнения.

- Настъпването на рецидив на заболяването преди 20-ия месец след операцията има лоша прогноза за болната.

- Лоши прогностични фактори за настъпване на рецидив са големината на тумора над 3 см и засягането на ЛВП (LVSI).

Съгласен съм с всички приноси като искам да наблегна на някои оригинални приноси:

- Направено е проспективно клинично-епидемиологично проучване върху 113 пациентки с плоскоклетъчен карцином на вулвата за пръв път в България.

- Изследвани са основните фактори влияещи върху времето до възникване на рецидив.

- Разработен е оптимизиран лечебен алгоритъм за пациентки с плоскоклетъчен карцином на вулвата.

Изводите и приносите на Д-р Цветков са оригинални, иновативни и изцяло дело на неговата дисертационна работа.УЧЕБНО-ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

Д-р Чавдар Атанасов Цветков е един утвърден клиницист и колега с много добри преподавателски умения. Личните ми впечатления за преподавателските умения на Д-р Цветков при изнасяне на лекции и доклади по време на конгреси и симпозиуми са отлични.ДИАГНОСТИЧНО-ЛЕЧЕБНА ДЕЙНОСТ, ПРАКТИЧЕСКИ УМЕНИЯ И КЛИНИЧНА ПОДГОТОВКА

Д-р Цветков представлява прекрасно подготвен лектор, клиницист и специалист в областта на Акушерство и гинекологията и основно в областта на Онкогинекологията. Той е брилянтно обучен специалист онкогинеколог-хирург и минимално инвазивен хирург от школата на Проф. Горчев. Силно съм убеден, че той има прекрасни научни и клинични предпоставки за бъдещо развитие в научната област.НАУЧНА И ОБЩЕСТВЕНА АКТИВНОСТ

Д-р Чавдар Атанасов Цветков е един активен член на:

-Българското Дружество по Акушерство игинекология от 2001г.

- Българската Асоциация по Онкогинекология (БАОГ) от 2006г.

- Българската асоциация по минимално инвазивна гинекологична хирургия (БАМИГХ) от 2010г.

Д-р Цветков участва активно в научните форуми и инициативи на тези организации.

Научните и професионални интереси на Д-р Чавдар Атанасов Цветков са в следните области:

- лапароскопска гинекологична хирургия

- съвременно хирургично лечение на злокачествените заболявания на женската  полова система  

- рак на вулвата

- оперативна гинекология

Д-р Чавдар Атанасов Цветков е един прекрасен, възпитан и ерудиран колега.ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Д-р Чавдар Атанасов Цветков убедено считам, че със свята квалификация, учебно-преподавателска дейност, обществено-научна активност и оригинални приноси напълно отговаря на наукометричните критерии и показатели на Правилника за развитие на академичния състав в Медицински университет - гр. Плевен. Аз съм напълно убеден, че на Д-р Цветков въз основа на неговия дисертационен труд заслужава да му бъде присъдена образователната и научна степен "доктор" по  научна специалност "Акушерство и гинекология" към МУ - гр. Плевен. С много голяма вътрешна убеденост предлагам на уважаемото жури да присъди образователната и научна степен "доктор" на Д-р Чавдар Атанасов Цветков.   
09.03.2012г. Рецензент:

Проф. д-р Стефан Иванов Иванов, дмн
Каталог: procedures
procedures -> Декларация за оригиналност и достоверност
procedures -> Таблици за научно-изследователската и художествено-творческата активност на преподаватели, докторанти и студенти от професионално направление Педагогика на обучението по
procedures -> Списък на учебници и учебни пособия по профилиращи дисциплини за специалности
procedures -> Фармакоикономически анализ на лечението на захарния диабет през периода на бременност
procedures -> Таблици за отчитане на дейности по основни звена на пу (2007-2011)
procedures -> Преподаватели, участници в национални проекти през последните 5 години (2008 2012)
procedures -> С 581. 9(494)/ А23 David Aeschimann, Herve M. Burdet Flore de la Suisse et des territoires limitrophes 1994
procedures -> 3. Рецензии, отзиви, цитирания и други ни дейности през последните 5 години
procedures -> Таблици за отчитане на дейности по основни звена на пу (2007-2011) катедра “етнология”


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница