Вечерна гимназия „захари стоянов бургасДата13.01.2018
Размер40.17 Kb.
ВЕЧЕРНА ГИМНАЗИЯ „ЗАХАРИ СТОЯНОВ” - БУРГАС

Гр. Бургас – 8000 тел.056/54 32 18; 70 05 08

ул. „Юрий Венелин” № 2, Бургас GSM 0882 35 26 35; 0889 82 70 70

vg_zsbs@abv.bg
З А П О В Е Д
№ ………………./…………...
На основание чл. 84, ал. 3 от ППЗНП чл. 29г, ал. 1 от Наредба № 3/15.04.2003 г. за системата за оценяване, във връзка с чл. 29б от Наредба № 3/15.04.2003 г. за системата за оценяване и подадени заявления за обучение на ученици в самостоятелна форма и във връзка с подадени молби

О П Р Е Д Е Л Я М


І. РЕД ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА НА УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, сесия януари, юни, уч. 2014/2015 г. както следва:


 1. Изпитите се провеждат в ПИСМЕНА ФОРМА, освен в случаите по чл. 29д, ал.1, 2 и 3 от Наредба № 3/15.04.2003 г. за системата за оценяване.1.1. Изпитите се провеждат в две части - писмена и устна по чужди езици.

1.2. Изпитите се провеждат в две части - писмена и практическа, по информатика и информационни технологии

 1. Комисии за оценяване и провеждане на изпити на учениците от самостоятелна форма на обучение на основание чл.29 в, ал.1 т. 2 ал.3 и ал.4 от Наредба3/15.04.2003 г. за системата на оценяване, дата.

 2. Срок на изготвяне на изпитните материали – 3 дни преди изпита.

 3. Време и място на проверка на писмените работи – в деня на изпита в учителската стая.

 4. Изпитите се провеждат по утвърден график в стая №6 на І етаж.

 5. Място за оповестяване на резултатите – фоайето на първия етаж до два работни дни след изпита.

ІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА:

1. Комисия за организиране на изпита: • Получава от помощник директора протокол за дежурство при провеждане на писмен изпит, номенклатурен номер 3-82, който се води по време на изпита, както и информацията, необходима за попълване на 1-ва стр. на протокола.

 • Дежури при провеждането на писмен изпит по учебен предмет, като следи за нормалното му протичане.

 • Спазва продължителността на изпитите, съгласно чл. 29е от Наредба № 3 / 15.04.2003 г. за системата за оценяване.

Продължителността на изпитите е:

1. за прогимназиалния етап – VІІІ клас:

 • два астрономически часа - за изпитите, които се провеждат в писмена форма, и за писмената част от изпитите по чужд език, информационни технологии;

 • устната част от изпитите по английски език е не повече от 30 минути;

 • три астрономически часа - за информационни технологии за практическата част от изпита;

3. за гимназиалния етап:

 • три астрономически часа - за изпитите, които се провеждат в писмена форма, и за писмената част от изпитите по чужди езици, информатика и информационни технологии;

 • устната част от изпитите по чужди езици е не повече от 30 минути

 • пет астрономически часа - за информатика и информационни технологии за практическата част от изпита;

 • Не напуска изпитната зала, не води разговор, не се занимава с дейности, несвойствени за изпита, и не ползва мобилни устройства.

 • Не допуска в залата шум, движение или други действия, които нарушават нормалното протичане на изпита.

 • Не допуска подсказване и преписване.

 • Вписва в протокола за дежурство при провеждане на писмен изпит времето на излизане и връщане на учениците от и в изпитната зала.

 • Приема изпитните работи на учениците и отбелязва в протокола времето на предаване.

 • оформя окончателно протокола и го предава на директора на училището.

2. Комисия по оценяването: • Председателите на комисиите по оценяването подготвят задачите, материалите и критериите за оценяване съобразно предвиденото за изучаване учебно съдържание и ги представят на директора за утвърждаване в указания по-горе срок.

 • В деня на изпита председателят на комисията по оценяването присъства на задаването на темите за изпита/теглене на изпитните билети/, при необходимост дава кратки разяснения и напуска изпитната зала.

 • Провежда устната или практическата част по учебните предмети, по които това е предвидено и извършва оценяване на знанията и уменията на учениците.

 • След приключване на писмения изпит, председателят на комисията по оценяването получава от директора на училището изпитните работи на учениците, като удостоверява това с подписа си на водения протокол за дежурство при провеждането на писмен изпит.

 • Изпитните работи на учениците се проверяват и оценяват от председателя и члена/членовете на комисията /с червен и зелен химикал/. Резултатите се отразяват в Протокол за резултата от писмен, устен или практически изпит, с номенклатурен номер 3-80. Протоколът се използва като първичен - за всеки член на изпитната комисия, и като окончателен - за крайната оценка на ученика, определена от изпитната комисия. Формирането на крайната оценка от изпитите за определяне на годишна оценка е съгласно чл. 29з от Наредба № 3/15.04.2003 г. за системата за оценяване. Окончателният протокол се оформя от председателя на комисията по оценяването. На писмената работа се вписва обща рецензия и окончателната оценка на комисията, под която се подписват проверяващите лица.

 • След приключване на оценяването и в указания срок председателят на комисията по оценяването предава на директора на училището попълнените протоколи от изпита заедно с писмените работи, които са подредени по реда на вписване на учениците в протокола.

3. Оповестяването на резултатите се извършва от Стоянка Славова, при спазване на указаните по-горе срокове и място за оповестяване.

Заповедта да се връчи на лицата срещу подпис за сведение и изпълнение.Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Елка Димитрова на длъжност ПДУД
ГАЛИНА ЗЛАТАНОВА

Директор на ВГ „Захари Стоянов” –

гр.Бургас

Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница