Ведипема” еоод гр. София, община столична, област софияДата24.10.2018
Размер243 Kb.
ОБЩИНА ИСКЪР, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН


5868 гр.Искър, ул.”Г.Димитров”38, е-mail: iskar@atlantis.bg, тел.код:06516, тел:24-24, факс:21-96

Изх. № ......................./ ......................... 2015 год.
ДО

ВЕДИПЕМА” ЕООДГР. СОФИЯ, ОБЩИНА СТОЛИЧНА, ОБЛАСТ СОФИЯ

БУЛ. „ЧЕРНИ ВРЪХ” № 185, ВХ. 1, АП. 8

ИНЖ. МАЯ ПЕТКОВА АЛЕКСИЕВА

тел.: 0888199909

aleksieva_51@abv.bg
ЕТ „ЗОЯ ПАСКАЛЕВА”

ГР. ПЛЕВЕН 5800, ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

УЛ. „ХАДЖИ ДИМИТЪР”, № 18, ОФИСИ 3 И 4

ЗОЯ ГЕОРГИЕВА ПАСКАЛЕВА

ТЕЛ.: 0897890374

zoip@mail.bg
ЕКСПРЕС ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД

ГР. ПЛЕВЕН 5800, ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

УЛ. „ДОЙРАН” № 160, ЕТАЖ 1 , ОФИС 101

ЕМИЛИЯ ТОДОРОВА

expresseng2012@gmail.com

тел. 064 80 02 60


ПОКАНА


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ,

На 20.04.2015 г. Община Искър, обл. Плевен обяви обществена поръчка чрез открита процедура по чл. 14, ал. 3, т. 1 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна и улична мрежа в община Искър по три самостоятелно обособени позиции” както следва:


Обособена позиция (ОП) 1 – Ремонт на общински път PVN1080 и на улична мрежа в с. Долни Луковит, със следните подобекти:

1. Ремонт на общински път PVN1080 /ІІ-13, Кнежа-Искър/- Граница общ. (Кнежа – Искър) – Долни Луковит /ІІІ-137 от км 2+500 до км 11+90;

2. Ремонт на улична мрежа в с. Долни Луковит, в т.ч.:

2.1. Основен ремонт на улица "Софроний Врачански" в с. Долни Луковит;2.2. Основен ремонт на улица "Климент Охридски" в с. Долни Луковит;

2.3. Основен ремонт на улица "Цар Симеон" в с. Долни Луковит;

2.4. Основен ремонт на улица "Васил Левски" в с. Долни Луковит;

2.5. Основен ремонт на улица "Цар Асен" в с. Долни Луковит;

2.6. Основен ремонт на улица "Цар Освободител" в с. Долни Луковит.

Обособена позиция (ОП) 2 – Основен ремонт на улична мрежа в гр. Искър със следните подобекти:

1. Основен ремонт на улица "Иван Ведър" гр. Искър, от ОК126 до ОК135;2. Основен ремонт на улица „Малчика” гр. Искър, от ОК117 до ОК111 и от ОК111 до ОК314;

3. Основен ремонт на улица „Въло Йончев” гр. Искър, от ОК116 до ОК314 и от ОК115 към ОК114.Обособена позиция (ОП) 3 – Основен ремонт на улична мрежа в гр. Искър със следните подобекти:

1. Основен ремонт на улица "Михаил Кочев" гр. Искър, от ОК156 до ОК215;2. Основен ремонт на улица "Юрий Гагарин" гр. Искър, от ОК240 до ОК241;

3. Основен ремонт на улица "Славейков" гр. Искър, от ОК241 до ОК243.

В тази връзка Ви отправям покана за участие в процедура по реда на чл. 14, ал. 5, т. 2 от Закон за обществените поръчки с предмет: „Упражняване на Строителен надзор на СМР за „Ремонт на общинска пътна и улична мрежа в община Искър по три самостоятелно обособени позиции”.


Забележка: Включените улици в обособена позиция (ОП) 3 с обща прогнозна стойност 235 000,00 лв. без ДДС, ще бъдат изпълнявани след финансово обезпечаване на обособената позиция с продажба на общински имоти.

І. Правно основание и прогнозна стойност

Общината ще се възползва от правната възможност на разпоредбата на чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП, тъй като прогнозната стойност на услугата е 3 000.00 лв. (три хиляди лева) без ДДС и съответно 3 600,00 лв. (три хиляди и шестстотин лева) с ДДС за трите обособени позиции.


ІІ. Изисквания за изпълнението на поръчката

1. Място и срок за изпълнение на поръчката:

1.1. Мястото за изпълнение на поръчката е територията на кметство с. Долни Луковит и гр. Искър, община Искър, област Плевен, Република България, както следва:

Обособена позиция (ОП) 1:

А) Общински път PVN1080 /ІІ-13, Кнежа-Искър/- Граница общ. (Кнежа – Искър) – Долни Луковит /ІІІ-137 от км 2+500 до км 11+90;

Б) Улична мрежа в с. Долни Луковит, в т.ч.:

а) улица "Софроний Врачански" в с. Долни Луковит;

б) улица "Климент Охридски" в с. Долни Луковит;

в) улица "Цар Симеон" в с. Долни Луковит;

г) улица "Васил Левски" в с. Долни Луковит;

д) улица "Цар Асен" в с. Долни Луковит;

е) улица "Цар Освободител" в с. Долни Луковит.

Обособена позиция (ОП) 2: Улична мрежа в гр. Искър, в.т.ч.:

а) улица "Иван Ведър" гр. Искър, от ОК126 до ОК135;

б) улица „Малчика” гр. Искър, от ОК117 до ОК111 и от ОК111 до ОК314;

в) улица „Въло Йончев” гр. Искър, от ОК116 до ОК314 и от ОК115 към ОК114.

Обособена позиция (ОП) 3: Улична мрежа в гр. Искър, в.т.ч.:

г) улица "Михаил Кочев" гр. Искър, от ОК156 до ОК215;

д) улица "Юрий Гагарин" гр. Искър, от ОК240 до ОК241;

е) улица "Славейков" гр. Искър, от ОК241 до ОК243.
1.2. Срокът за изпълнение на поръчката е съгласно техническото предложение на участника за съответната обособена позиция и започва да тече след подписване на договор с избрания изпълнител и заверка на заповедната книга.

Забележка: Срокът за изпълнение на поръчката ще бъде съобразен със срока на действие на договора/и на изпълнителя на строително-монтажните работи, който ще се определи чрез открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки.
В обявената открита процедура срокът за изпълнение на СМР е както следва:

- за Общински път PVN1080 /ІІ-13, Кнежа-Искър/- Граница общ. (Кнежа – Искър) – Долни Луковит /ІІІ-137 от км 2+500 до км 11+90 и Улична мрежа в с. Долни Луковит е не по-дълъг от 60 календарни дни и не по-кратък от 20 календарни дни;

- за Улична мрежа в гр. Искър е не по-дълъг от 90 календарни дни и не по-кратък от 30 календарни дни.
2. Изисквания към Изпълнителя:

Изпълнителят, осъществяващ строителния надзор, е длъжен:

2.1. да притежава валиден лиценз/валидно удостоверение/, издаден/о от Дирекцията за национален строителен контрол/Министъра на МРР (МРРБ) за упражняване на Строителен надзор, съгласно чл. 166, ал. 2 от ЗУТ

2.2. да упражнява строителен надзор в съответствие с чл.168 от Закон за устройство на територията, като носи отговорност за:


  • законосъобразно започване на строежа;

  • осъществяване на контрол относно пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;

  • спиране на строежи, които се изпълняват при условията на чл. 224, ал. 1 и чл. 225, ал. 2 и в нарушение на изискванията на чл. 169, ал. 1 - 3;

  • осъществяване на контрол относно спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството;

  • недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството.


ІІI. Изискуеми документи и информация:

За да вземете участие в процедурата, моля да представите в срок до 20.05.2015 г. (понеделник) до 17:00 часа, следните документи и информация:  1. Попълнено и подписано Представяне на участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на Строителен надзор на СМР за „Ремонт на общинска пътна и улична мрежа в община Искър по три самостоятелно обособени позиции” по реда на чл. 14, ал. 5, т. 2 от Закон за обществените поръчки – попълва се Образец № 1;

  2. Заверено копие от валидно/валиден към датата на подаване на офертата удостоверение/лиценз, издадено/издаден от Дирекцията за национален строителен контрол/Министъра на МРР (МРРБ) по реда на чл. 166, ал. 2 от ЗУТ за извършване на дейността – Строителен надзор.

  3. Техническо предложение - попълва се Образец № 2.

  4. Ценово предложение - попълва се Образец №3.

  5. Проект на договор – само за информация


IV. Критерий за оценка на офертата: Оценяването на офертата се извършва по критерий „Най-ниска цена” (чл. 37, ал. 1, т. 1 от ЗОП) за общата стойност от трите обособени позиции, оферирани в ценовото предложение.
V. Място и срок за подаване на оферти:

Офертата се представя от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или по куриер с обратна разписка на адрес: Област Плевен, община Искър, град Искър, п.к. 5868, ул. „Георги Димитров” № 38, етаж втори, стая 207;

Срокът за подаване на офертите е до 20.05.2015 г. до 17:00 часа в деловодството на Община Искър !

Приложено, Ви изпращаме цитираните по-горе образци като неразделна част от настоящата покана.

Искренно се надявам, да приемете направеното от нас предложение и ни предоставие в посочения в поканата срок изисканите от нас документи на адрес: гр. Искър 5868, община Искър, област Плевен, ул. „Георги Димитров” № 38.

Приложение: съгласно текста.

С уважение,
инж. ВАЛЕНТИН ЙОРДАНОВ

Кмет на община Искър

Изготвил:

Бистра Минковска

Главен експерт „Обществени поръчки”

Съгласувал:Теменужка Василева

Директор на Дирекция ОППИТОПоделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница