Великотърновси уноверситет св. Св. Кирил и методий курсова работа поДата03.01.2022
Размер106.86 Kb.
#113221
ТипПрограма
Държавна комисия по сигурността
Свързани:
кока кола

ВЕЛИКОТЪРНОВСИ УНОВЕРСИТЕТ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ

КУРСОВА РАБОТА ПОИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ И ЗАЩИТА НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ

НА ТЕМА:

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА“

Изготвил: Антония Валентинова Францова Проверил:………………..

Магистърска програма: Доц. д-р Ц. Маркова

Корпоративна и информационна сигурност

Курс: 3-ти семестър (задочно)

Фак. № 2007015219

Съдържание:

1. Увод………………………………………………………………..…….

2. Състав на Държавната комисия по сигурност на информацията...….

3. Задължения и отговорности………………………………………..…..

4. Заключение……………………………………………………………...

5. Източници………………………...……………………………………..

1. Увод


Държавният орган отговарящ за осъществяването на политиката за Защитата на класифицираната информация на Република България е Държавната комисия по сигурност на информацията (ДКСИ). Държавната комисия по сигурността на информацията е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище в София. Създаването и е породено от приемането на Закона за защита на класифицираната информация, обнародван на 30.11.2002г . Този закон за пръв път поставя въпроса за класифицираната информация и поставя под правна рамка нейната защита. Класифицирана информация се използва като общо понятие, включваща информацията представляваща държавна, служебна тайна и чуждестранна класифицирана информация . Необходимостта от защита на класифицирана информация се заражда от там, че от огромно значение за страната е териториалната цялост, неувереността и суверенитета и, именно за това е необходимо защитата на всякакви факти и обстоятелства, които биха нарушили сигурността. В тази разработка ще проследим състава, функциите и отговорностите на Държавна комисия по сигурност на информацията.

2. Състав на Държавна комисия по сигурност на информацията

Държавната комисия по сигурността на информацията е колегиален орган, който се състои от петима членове, включително председател и заместник-председател. По предложение на министър-председателя, Министерският съвет с решение определя състава на ДКСИ. Както председателят така и членовете на се назначават от министър-председателя за срок 5 години. Те трябва да са само лица притежаващи висше образование.

Първият състав на комисията е назначен с решение № 744 на Министерския съвет от 08.11.2002г.

Той включва:

• Цвета Маркова – председател

• Орхан Исмаилов- заместник председател

• Членове: Мария Митева, Мария Видолова, Веселин Целков

За изпълнението на отделни дейности председателят може да оправомощи и други членове на ДКСИ или служители от администрацията. Най-често при отсъствието на председателя функциите му се изпълняват от заместник-председателя или от определен със заповед на председателя друг член на комисията компетентен за конкретен случай. Заместник-председателят е този член от комисията, който подпомага председателя при изпълнението на неговите функции. Всички членове на комисията са равнопоставени и осъществяват нейните функции въз основа на взети от нея решения, както и задачи, възложени им от председателя. Членовете на ДКСИ са длъжни да опазват тайната и добросъвестно да изпълняват своите задължения.

При осъществяването на своите правомощия ДКСИ се подпомага от администрация. Общата численост на комисията и на нейната администрация е 298 щатни бройки и е разпределена съгласно приложението. Администрацията е обща и специализирана и е структурирана в дирекции. Ръководството на администрацията се осъществява от главен секретар, който се назначава от председателя. Главният секретар ръководи, координира и контролира функционирането на администрацията на ДКСИ.

Звеното за вътрешен одит осъществява дейността по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в комисията и нейната администрация в съответствие със Закона за вътрешния одит в публичния сектор. Звеното за вътрешен одит е на пряко подчинение на председателя на Държавната комисия и осъществява вътрешен одит по Закона за вътрешния одит в публичния сектор. Ръководителят на звеното за вътрешен одит докладва директно на председателя.

Финансовият контрольор е пряко подчинен на председателя и осъществява дейност съгласно Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор.

3. Отговорности и задължения

Държавната комисия по сигурността на информацията осъществява своята дейност, определена със Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ), като:

• организира, осъществява, координира и контролира дейността по защитата на класифицираната информация;

• осигурява еднаквата защита на класифицираната информация;

• осъществява своята дейност в тясно взаимодействие с органите на Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Министерството на външните работи и службите за сигурност и за обществен ред.

От огромно значение и важност е осъществяването на приемане, съхраняване, пренасяне и доставяне на документи и материали, съдържащи класифицирана информация. Държавната комисия води техният регистър, съдържащ защитена информация, която дори представлява държавна или служебна тайна. Тук ще поставим и въпроса за работата на служителите със този вид информация, именно за това ДКСИ организира и координира обучението за работа с класифицирана информация, осъществява методическо ръководство спрямо служителите по сигурността на информацията, издава задължителни указания до задължените по ЗЗКИ субекти.

При осъществяване на дейността си ДКСИ определя насоки и утвърждава планове за действие в случаи на възникване на опасност от увреждане на държавни интереси вследствие на нерегламентиран достъп до класифицирана информация. Тя извършва анализ и оценка на готовността по защита на класифицираната информация и дава задължителни указания в тази област. Разработва се и внася за приемане от Министерския съвет проекти на нормативни актове в областта на защитата на класифицираната информация. Тази комисия осъществява общо ръководство на дейността по проучванията за надеждност на лицата, на които е необходимо да работят с класифицирана информация, и по издаването на разрешение за достъп до съответното ниво на класифицирана информация, извършва проучване съвместно със службите за сигурност и по тяхно предложение издава разрешение на лицата, предложени за назначаване като служители по сигурността на информацията, също и съвместно със службите за сигурност и службите за обществен ред в случаите по чл. 45а, ал. 3 ЗЗКИ и издава или отказва разрешение за достъп до класифицирана информация. В случай на нерегламентиран достъп до класифицирана информация с ниво на класификация "Строго секретно" незабавно уведомява министър-председателя.

Държавната комисия по сигурността на информацията е постоянно действащ орган, който разглежда и решава въпросите от своята компетентност на заседания. Заседанията са закрити и се провеждат, когато на тях присъстват най-малко трима членове от състава и. По решение на комисията на определени заседания могат да бъдат канени да присъстват външни експерти или служители от администрацията на комисията, без право да участват в гласуването на решенията. При отсъствието на председателя на Държавната комисия по сигурност на информацията заседанията се ръководят от заместник-председателя или от друг оправомощен от председателя член. Допускат се и ситуации на отсъствие от заседание и на друг член на комисията, като документите, удостоверяващи отсъствието по ал. 1, т. 1 и 2, се прилагат към протокола от съответното заседание.

Допустимите отсъствия са само в следните ситуации:

• служебна командировка;

• законоустановен отпуск;

• изпълнява друга неотложна служебна работа, за която председателят е предизвестен.

Заседанията могат да бъдат редовни и извънредни. Държавната комисия по сигурността на информацията заседава редовно най-малко веднъж седмично при наличието на предварително оповестен проект на дневен ред. Проектът на дневен ред и материалите по него се предоставят на членовете на комисията най-късно два дни преди заседанието. Допълнителни точки могат да се включат в дневния ред по предложение на всеки член от комисията преди или по време на заседанието, като предложението се подлага на гласуване. При извънредни ситуации се свиква заседание от председателя по негова инициатива или по предложение най-малко на двама от членовете й. Решенията се приемат с явно гласуване и с мнозинство от повече от половината от общия брой на членовете. Ако има член на комисията, който не е съгласен с решение, го подписва с особено мнение. Особеното мнение се мотивира в срок 3 дни и се прилага към решението. Член на комисията, който не е присъствал на заседанието, може да мотивира особено мнение в срок 3 дни от отпадането на основанието по чл. 14, ал. 1. В случаите на заседания с кворум от трима членове на ДКСИ решенията се вземат с единодушие. За проведените заседания се води протокол, който се подписва от присъствалите на заседанието членове. В протокола се вписват имената на присъстващите на заседанието, разискваните въпроси от дневния ред, проведените обсъждания и приетите решения. Държавната комисия по сигурност и информация, освен поетата отговорност, изпълнява и други функции, възложени и със закон или с акт на Министерския съвет.

Членът с най-големи правомощия в комисията е Председателят. Той е човекът, който представлява Държавната комисия по сигурност и информация и има пълното право да свиква и ръководи заседания. Неговото главно задължение е да представя в Министерския съвет годишен доклад относно цялостната дейност по състоянието на защитата на класифицираната информация. Също така предоставя еднаква по обем и съдържание информация за дейността на Държавната комисия на председателя на Народното събрание, на президента на Република България и на Министър-председателя. С решение на председателя след провеждане на необходимите конкурси, назначава и освобождава държавните служители, сключва и прекратява трудовите договори на служителите по трудови правоотношения от администрацията на ДКСИ. Председателят със своите пълни правомощия представлява комисията пред останалите държавни органи и пред трети лица и сключва необходимите за дейността й договори. Също така може да изпълнява и други функции, възложени му със закон, с акт на Министерския съвет или с решение на ДКСИ

Дейността на Главният секретар е да оказва съдействие на членовете на комисията при изпълнението на техните правомощия. Той предлага на председателя за утвърждаване проекти на дневен ред за заседанията, организира подготовката на заседанията, като осъществява координацията и контрола по подготовката на материалите за разглеждане. Осъществява пряк контрол за спазването на сроковете за изпълнение на задачи, произтичащи от решения на ДКСИ и от заповеди на председателя. Изготвя ежегоден доклад за състоянието на администрацията, който след утвърждаване от председателя на ДКСИ се представя на главния секретар на Министерския съвет. При отсъствието на главния секретар неговите функции за всеки конкретен случай се изпълняват от определен от председателя на комисията директор на дирекция.

Звеното за вътрешен одит има отговорността да планира, извършва и докладва дейността по вътрешен одит в съответствие с изискванията на Закона за вътрешния одит в публичния сектор, международните стандарти за професионална практика по вътрешен одит, етичния кодекс на вътрешните одитори, статута на звеното за вътрешен одит и с утвърдената от министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния сектор. Те изготвят на базата на оценка на риска тригодишен стратегически план и годишен план за дейността си, които се утвърждават от председателя на ДКСИ, освен това се изготвя одитен план за всеки одитен ангажимент, който съдържа обхват, цели, времетраене и разпределение на ресурсите за изпълнение на ангажимента. След извършването на всичко това дава на председателя независима и обективна оценка за състоянието на одитираните системи за финансово управление и контрол. Също така оценява процесите за идентифициране, оценяване и управление на риска, въведени от председателя на комисията. Консултира и помага на председателя по негово искане, като дава съвети, мнения, обучение и други с цел да се подобрят процесите на управление на риска и контрола, без да поема управленска отговорност за това, докладва и обсъждат с него и с ръководителите на структурите, чиято дейност е одитирана, резултатите от всеки извършен одитен ангажимент и представя одитен доклад.

Ръководителят на звеното за вътрешен одит е човекът, който изготвя и представя на председателя на ДКСИ годишен доклад за дейността по вътрешен одит в съответствие с чл. 40 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

Финансовият контрольор осъществява предварителен контрол за законосъобразност при осъществяване на цялостната дейност на ДКСИ, като писмено изразява мнение относно законосъобразността на решения или действия, въз основа на които се поемат задължения или се извършва разход, съответно преди вземане на решението за поемане на задължението или за извършване на разхода, решенията или действията, свързани с разпореждане с активи и средства, включително поемането на задължение и извършване на разход. Редът и начинът за извършване на предварителен контрол от финансовия контрольор се определят с вътрешни правила, утвърдени от председателя на ДКСИ в съответствие с указанията на министъра на финансите. В отсъствие на финансовия контрольор неговите функции се изпълняват от определен от председателя на ДКСИ за всеки конкретен случай служител от дирекция.

Общата администрация осигурява технически дейността на ДКСИ и на нейната специализирана администрация и е организирана в три дирекции:

• Дирекция "Финансово-стопански дейности и управление на собствеността";

• Дирекция "Човешки ресурси и учебно-методическа дейност";

• Дирекция "Канцелария".

Дирекция "Финансово-стопански дейности и управление на собствеността":

Тази дирекция извършва финансовото обслужване и тяхната администрация, работи по проекта за бюджета и отита неговото изпълнение и впоследствие отчитането на приходите и разходите на ДКСИ. Отговаря за организирането на ремонтните дейности, поддръжката и застраховането на материалната база, също така и техническите прегледи на служебните автомобили и радиосредствата. Пред тях седи и важната отговорност по дейността за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Дирекция "Човешки ресурси и учебно-методическа дейност":

Тук са изправени задачите по изготвяне на актовете за възникване, изменяне и прекратяване на служебните и трудовите правоотношения, води и съхранява служебните досиета, личните кадрови дела и другите книжа във връзка със служебните и трудовите правоотношения на членовете на комисията и на служителите в администрацията. Изготвя удостоверения и други документи, свързани с трудовите и служебните правоотношения. Отговаря за обучението и развитието на персонала, като предлага и осъществява програми за обучение и професионална квалификация за служителите в ДКСИ.

Дирекция "Канцелария":

Осъществява дейности по деловодното обслужване и контрола на движението на документите, както и деловодното обслужване на председателя, заместник-председателя и членовете на комисията. Организира, осъществява и контролира движението на кореспонденцията, съдържаща некласифицирана информация. Осъществява дейности по организирането, опазването и текущото използване на документални фондове, научно-техническата обработка на документите и предаването им в държавните архиви, изготвя преводи на актове, официална кореспонденция и документи, необходими за дейността на ДКСИ и на нейната администрация. Пред тях стои и отговорността за актуалността на интернет страницата на ДКСИ.

Комисия по сигурността на информацията може да привлича външни сътрудници и експерти във връзка с изпълнението на конкретни задачи. Служителите в администрацията изпълняват възложените им задачи точно, добросъвестно и безпристрастно в съответствие със законите на страната. Те отговарят пред прекия си ръководител за изпълнението на работата съобразно длъжностните си характеристики. Дирекциите се ръководят от директори, които организират, контролират, планират и координират, отчитат се и носят отговорност за дейността и за изпълнението на задачите на съответната дирекция съгласно определените в правилника функции. Вътрешната координация между дирекциите, документооборотът, както и редът, начините и контролът за изпълнение на служебните задължения се определят с вътрешни правила и инструкции за работата на администрацията.

Специализираната администрация подпомага ДКСИ при осъществяването на правомощията й и е организирана в 5 дирекции:

• дирекция "Правна и международноправна дейност"

• дирекция "Защита на класифицираната информация";

• дирекция "Информационни фондове и системи";

• дирекция „Сигурност“

• дирекция "Специална куриерска служба".

Дирекция "Правна и международноправна дейност"

Осигурява правнонормативно дейността на председателя на ДКСИ и нейната администрация. Тя съгласува за законосъобразност актовете на председателя на комисията , както и актовете на главния секретар, издавани в съответствие с делегираните му правомощия. Разработва и дава становища по правни въпроси от компетентността на ДКСИ. Една от най-важните дейности на тази дирекция е помощта при осъществяване на общия контрол по защита на класифицираната информация.

Дирекция "Защита на класифицираната информация";

Организира за осъществяването на дейностите на дейностите по защита на класифицираната информация , както и следи прилагането на мерките за защита на информацията в областта на физическата, документалната, персоналната, индустриалната сигурност. Организира и контролира изпълнението на задълженията за ЗКИ , съдържащи се в международни договори, по които Република България е страна.

Дирекция "Информационни фондове и системи";

Пред тази дирекция стои отговорността за воденето на регистър на документите и материалите, съдържащи класифицирана информация, представляващи държавна или служебна тайна. Създава и води регистри на издадените, отнетите или прекратените разрешения, удостоверения, сертификати и следи за тяхната актуалност. Участва в провеждането на обучението за работа с класифицираната информация и в изготвянето на годишните доклади.

Дирекция „Сигурност“

Дирекция ,,Сигурност“ се ръководи от служителя по сигурността на информацията и подпомага изпълнението на неговите функции. Тя организира и осъществява регистриране, отчитане, разпределение, създаване на документи и материали, съдържащи класифицирана информация. Отговаря за организацията и поддръжката на всички комуникационни и информационни системи и мрежи. В тази дирекция се разработва план за действие в случай на нерегламентиран достъп до класифицираната информация и на такъв, който да бъде използван при военни действия или други извънредни положения.

Дирекция "Специална куриерска служба".

Приема, сортира, описва, съхранява, пренася и доставя кореспонденция и материали, съдържащи класифицирана информация съгласно Закона за защита на класифицираната информация и правилнира за прилагането му. Осъществява защита при нерегламентиран достъп и извършва анализи и оценки на рисковите фактори и предприема необходимите мерки за защита. Дирекцията води отчет за трафика на материалите, съдържащи класифицирана информация. При бедствия и извънредни ситуации, както и при военни положения, изпълнява дейността си, като осигурява военна пощенска свръзка по ред определен от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, министъра на отпраната и председателя на ДКСИ.

Всяка една от тези дирекции участва в изготвянето на годишен доклад относно цялата дейност по осъществяването и състоянието по Защитата на класифицираната информация.

4. Заключение

Държавната комисия по сигурност на информацията работи и извършва своите дейности с цел недопускане на застрашаване на сигурността на класифицираната информация. За целта е необходимо стриктно спазване на изискванията на нормативната уредба. Назначават се лица, които стриктно биха извършвали своите дейности, по начин, който би подпомогнал опазването на класифицирана информация. Приоритет на комисията е усъвършенстването на обучението чрез подобряване на програмите, чрез които се разширява кръга на класифицираните лица. Продължават да се извършват непрекъснати анализи и оценки на рисковете и опасностите пред Националната система за защита на класифицираната информация, със съвместните усилия на всички органи с компетенции в тази област. Държавната комисия затвърждава своя авторитет на институция ръководена от принципите на стриктно спазване на закона, бързина и ефективност на взимане на решения и висок професионализъм. С нейна роля се изгражда и осъществява надеждна функция и стремеж за бъдеща защита на класифицираната информация в Република България.5. Източници

1. Закон за защита на класифицираната информация, Февруари 2019г

2. Държавна комисия по сигурността на информацията, Първоначално обучение, София 2015г

3. Правилник за прилагане на закона за защита на класифицираната информация, ПМС№ 276 от 02.12.2002г

4. Етичен кодекс на служителите в ДКСИ, София 2019г.

5. Нормативна уредба

Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница