Вх. № / ус на бдбб (попълва се от бдбб)Дата31.03.2018
Размер15.04 Kb.
#64195
БДББ До

Вх. №…..…./…………….. УС на БДББ

(попълва се от БДББ)

МОЛБА


от

д-р/доц/проф…………………………………………………………………………., с ЕГН………………………….., на длъжност…………………………………… в ……………………………………………………………………………….…………., служебен адрес и телефон:…… … … … … … … … … … … … … … … … ………………………………..……………………..……., постоянен адрес:… ……… …………… …………………………………………………….., настоящ адрес (ако е различен от постоянния):… ………………… ………………… ……………… … … … ……………………………………., GSM………………………….., e-mail……………………………..


Уважаеми господа,
Моля да бъда приет/а за член на сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност „Българското дружество по белодробни болести” – град София, рег. по ф. д. № 9439/2006г. – СГС, ФО, 7-ми състав, с БУЛСТАТ 175175986.

Декларирам, че съм запознат/а с Устава и го приемам, и в случай, че бъда приет/а за член на дружеството, ще изпълнявам всички свои задължения като такъв/такава.

Декларирам, че отговарям на условията за членство, предвидени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел и в Устава, като при преценка от страна на орган на дружеството, съм готов/а да го удостоверя.

С настоящата давам съгласието си мои лични данни да бъдат събирани, обработвани и съхранявани за нуждите на дружеството, разбирайки неизбежния характер на тези действия и това, че те са обект на правна регламентация.

Съгласен/Съгласна съм кореспонденцията на дружеството с мен да бъде осъществявана и чрез електронна поща.

Съгласен/Съгласна съм всички съобщения, отправени от дружеството до мой адрес/телефон/GSM/адрес на електронна поща, посочен в настоящата молба, да се считат за лично връчени, в случай, че е настъпила промяна, за която дружеството не е било писмено уведомено към момента на отправяне на съобщението.

Задължавам се при промяна на данните, посочени в настоящата молба, незабавно писмено да уведомя дружеството.

ПРИЛОЖЕНИЕ: документ за платен членски внос за .............год.


Дата:………….

гр…………….. С уважение:
Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Временно класиране „В”-1” рг мъже – Югоизточна България
2013 -> Конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент в професионално направление Растителна защита; научна специалност Растителна защита
2013 -> 1. Нужда от антитерористични мерки Тероризъм и световната икономика
2013 -> Днес университетът е мястото, в което паметта се предава
2013 -> Програма за развитие на туризма в община елхово за 2013 г
2013 -> Йордан колев ангел узунов
2013 -> 163 оу „ Ч. Храбър в топ 30 на столичните училища според резултатите от националното външно оценяване
2013 -> Гр. Казанлък Сугласувал: Утвърдил
2013 -> Подаване на справка-декларация по чл. 116 От закона за туризма за броя на реализираните нощувки в местата за настаняване


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница