Вид и брой ценни книжа: 6 481 960 броя обикновени безналични поименни акциистраница1/9
Дата01.01.2018
Размер0.65 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ” АД

РЕЗЮМЕ

Част ІII от Проспекта за публично предлагане на акции с цел търговия


ВИД И БРОЙ ЦЕННИ КНИЖА:

6 481 960 броя обикновени безналични поименни акции

Резюмето на проспекта представя накратко основните характеристики и рискове, свързани с дейността на “Златен лев Холдинг” АД и предлаганите акции на емитента. В интерес на инвеститора е да се запознае не само с резюмето, но и целия проспект (регистрационния документ и документа за предлаганите ценни книжа) преди вземането на инведстиционно решение. Комисията за финансов надзор е потвърдила настоящия проспект, но това не означава, че Комисията одобрява или не одобрява инвестирането в предлаганите ценни книжа, нито че поема отговорност за верността на предоставената в проспекта информация.

Членовете на Съвета на директорите на “Златен лев Холдинг” АД отговарят солидарно за вредите, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в регистрационния документ. Съставителите на годишните финансови отчети на Дружеството отговаря солидарно с лицата по предходното изречение за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни във финансовите отчети на Дружеството, а регистрираният одитор – за вредите, причинени от одитираните от него финансови отчети.

Дата на проспекта: 14.11.2005г.
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е:


1. Данни за членовете на управителните и на контролните органи, висшия ръководен състав, консултантите и одиторите и посочване на отговорността им относно изготвянето на проспекта, съответно на отделните му части 3

2. Систематизирана финансова информация; капитализация и задлъжнялост; причини за извършване на публичното предлагане и начин на използване на постъпленията от него; рискови фактори 3

Дружеството не е изготвяло пълни междинни финансови отчети за годините предхождащи 2005г., поради което представя ограничени сравнителни данни на база междинни финансови отчети към 30.09.2004г. 4

3. Информация за емитента 7

3.1. Историческа справка и развитие на емитента 7

3.2. Преглед на дейността 7

4. Резултати от дейността, финансово състояние и перспективи 14

4.1. Резултати от дейността 14

4.2.Ликвидност и капиталови ресурси 15

4.3.Развойна дейност, патенти и лицензи и други 17

5. Основна информация за членовете на управителните и на контролните органи на емитента, висшия ръководен състав и служителите 18

6. Информация за акционерите със значително участие и за сделките със свързани лица 21

7. Финансова информация 21

8. Информация за ценните книжа - предмет на публичното предлагане 22

9. Информация за публичното предлагане 25

10. Допълнителна информация 26

Информация: Инвеститорите на “Златен лев Холдинг” АД могат да получат Регистрационния документ, както и Документа за предлаганите ценни книжа и Резюмето, в офиса на “Златен лев Холдинг” АД на адрес: гр. София, ул. “Постоянство” № 67Б, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа, както и да се запознаят с него в информационния център на Комисията за финансов надзор с адрес гр. София, пл. “Света Неделя” № 6, всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа. Телефонна централа на Комисията: 02/94 04 999. Горепосочените документи могат да бъдат получени и от “Българска фондова борса – София” АД, след приемането на ценните книжа на Дружеството за търговия на регулиран пазар. Телефон за контакти на “Златен лев Холдинг” АД: 02/9654511, лицe за контакти: Велислава Торчанова-Милотинова.

“Златен лев Холдинг” АД информира инвеститорите, че инвестирането в ценни книжа е свързано с рискове като рисковите фактори, които са специфични за предлаганите акции, са разгледани подробно на стр. 3-6 от настоящото Резюме на проспекта за публично предлагане на акции на “Златен лев Холдинг” АД.1.Данни за членовете на управителните и на контролните органи, висшия ръководен състав, консултантите и одиторите и посочване на отговорността им относно изготвянето на проспекта, съответно на отделните му частиЧленове на Съвета на директорите на дружеството са:

  • Владимир Иванов Москов – председател на СД;

  • Никола Алексов Зикатанов – изпълнителен директор;

  • Христо Михов Памукчиев – изпълнителен директор;

  • Бисер Борисов Първулов – член на СД;

  • Свилен Борисов Първулов – член на СД;

  • Петър Симеонов Александров – член на СД.


Правни консултанти, с които емитентът има трайни отношения, както и на правните консултанти по тази емисия:

Екатерина Иванова Радева


Одиторите на дружеството:

Одитор на “Златен лев Холдинг” АД e “БДО България” ООД чрез Стоянка Йорданова Апостолова, регистрационен № 016.


Имената на лицата, отговорни за изготвянето на проспекта или на отделни части от него, както и декларация от същите, че при изготвянето му са положили необходимата грижа, и информацията, съдържаща се в него, доколкото им е известно, не е невярна, подвеждаща или непълна
Христо Памукчиев, Никола Зикатанов – изпълнителни директори - за икономическата част.

Кирил Илиев – главен счетоводител – за икономическата част.

Екатерина Радева – юрист – за юридическата част.
С подписите си, положени на последна страница на този документ, посочените по-горе лица декларират, че:

(1) при изготвянето на настоящото Резюме на проспекта са положили необходимата грижа за неговото съответствие с изискванията на закона;(2) доколкото им е известно, информацията в настоящото Резюме на проспекта не е невярна, подвеждаща или непълна.

2.Систематизирана финансова информация; капитализация и задлъжнялост; причини за извършване на публичното предлагане и начин на използване на постъпленията от него; рискови фактори2.1. Систематизирана финансова информация:

Таблица 1. Систематизирана финансова информация

( хил. лв.)

2002 г.

2003 г.

2004 г.

9 мес. 2004 г.

9 мес. 2005 г.

Приходи от дейността

835

7 436

1 001
1 990

Печалба/загуба от основна дейност

702

7 191

747
1 802

Нетна печалба/загуба от основна дейност

702

7 191

747
1 802

Нетна печалба/загуба за периода на акция (в лв.)

0,54

5,54

0,58
0,28

Сума на активите

4 593

11 591

12 233

11 771

13 540

Нетни активи (собствен капитал)

4 428

11 539

12 177

11 755

12 683

Акционерен капитал

1 296

1 296

1 296

1296

6 482

Брой акции

1 296 392

1 296 392

1 296 392

1 296 392

6 481 960

Дивидент на акция

-

-

-

-

1,00*

Доход на акция с намалена стойност

-

-

-

-

-

* Дивидентът е разпределен на база капитал 1 296 392, разпределен на 1 296 392 броя акции с номинал 1 лев всяка една.

Забележки: Междинните финансови отчети за 2005 г. са за първите девет месеца на годината и не са одитирани.Каталог: img -> uploaded -> docs
img -> Концерт на Guns 'N' Roses 22 23 септември 2010 в Белград
img -> Ню Йорк текстове под снимки Средната част на Манхатън, гледана от Сентръл парк
img -> Програма: 1-ви ден: 30. 12. 2014 (вторник)
img -> Дата на провеждане: 15. 12. 2011 програма
img -> Програмата се предлага с тръгване от: софия, пловдив и хасково; габрово, велико търново, казанлък, ст. Загора!!!
docs -> Отчет за управлението 2 ключови данни 11 баланс 12 отчет за приходите и разходите 14
docs -> Отчет за приходите и разходите 9 отчет за паричния поток 10


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница