Вид на документаДата28.09.2017
Размер58.5 Kb.
#31163Тракийски университет – Стара Загора

Издание:

1.0

Вид на документа:

Оперативен документ№ на документа:

7.5.1_OD_4.0.1В сила от:

14.09.2011

Име на документа

Приоритетни направления на научните изследвания

Страница:

от

П Р И О Р И Т Е Т Н И Н А П Р А В Л Е Н И Я

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ


 1. Мехатроника и чисти технологии

 2. Информатика и информационни и комуникационни технологии

 3. Индустрия за здравословен живот и био-технологии

 4. Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии

 5. Културно-историческо наследство, национална идентичност и социална среда.


АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ

 1. Направление „Животновъдство“:

качеството и количеството на продукцията.

 • Репродуктивни технологии.

 • Опазване на генофонда на селскостопанските животни.

 • Производство и оценка на здравословни, безопасни и качествени храни от

животински произход.

 • Технологии за повишаване на продуктивността на селскостопанските животни.

 • Зоохигиена, благополучие и хуманно отношение към селскостопанските животни.

 • Съвременни енергоспестяващи технологии в животновъдството.

 • Биологично производство на животинска продукция.
 1. Направление „Растениевъдство“:

 • Иновативни технологии в растениевъдството.

 • Усъвършенстване на технологиите за отглеждане на земеделски култури.

 • Растително биоразнообразие.

 • Производство и оценка на здравословни, безопасни и качествени храни от

растителен произход.

 • Биологично производство на растителна продукция.
 1. Направление „Екология“:

агроекосистеми.

 • Екологизация на технологии и дейности в аграрния сектор.

 • Биоразнообразие и природни екосистеми.
 1. Направление „Аграрно инженерство“:

 • Иновативна аграрна техника, сгради и технологии.

 • Интелигентни системи за прецизно земеделие.

 • Енергоспестяващи съоръжения, сгради и технологии.

 • Възобновяеми енергийни източници в аграрния сектор.


ВЕТЕРИНАРНОМЕЦИНИСКИ ФАКУЛТЕТ

 • Проблемни заболявания – новости в диагностиката, етиология, патогенеза, лечение.

 • Благополучие на животните.

 • Безопасност на храните.

 • Новости относно разчитане статус на животинския организъм и ролята на различни повлияващи фактори.

 • Научни изследвания свързани с усвояване и внедряване на съвременни методики.


МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

 1. Направление „Хуманна медицина”

Фундаментални научни изследвания:

 • Регулация, модулация и контрол на имунен отговор. Автоимунитет и автоимунни заболявания, имуномедиирани болести

 • Определяне на генни полиморфизми и ефекта им върху генната експресия и асоциация с различни заболявания.

 • Оксидативен стрес.

 • Eкспериментални модели за проучване функциите на изолирани органи.

 • Молекулярна патология.


Проучвания върху етиопатогенезата, диагностиката и лечението на:

 • Злокачествени тумори – нови методи на изследване и прогнозиране.

 • Съвременна диагностика на хирургичните заболявания.

 • Диабет и метаболитен синдром, тиреоидни заболявания.

 • Паразитните болести.

 • Кардиологичните, нефрологичните, пулмологичните и гастроентерологичните болести.

 • Молекулярно-биологични и имунологични методи за изследване – приложение в

клиничните и диагностичните изследвания.
Екология и епидемиология.

2. Направление „Обществено здраве и здравни грижи”

Обществено здраве

 • Актуални въпроси на медицинската етика, биоетиката и човешките права.

 • Обществено здравеопазване, съвременни системи на здравеопазване и медицинско право.

 • Глобални проблеми на общественото здраве.

 • Безопасност на общественото здраве: съвременни предизвикателства и перспективи.

 • Здравна политика и мениджмънт

 • Съвременна епидемиология:

 • Промоция на здравето: стратегии и практики.

 • Информатика. Информационни технологии в здравеопазването.

 • История на медицината и здравеопазването.

 • Икономика на здравеопазването.


Здравни грижи

 • Състояние на здравните грижи и реформа на здравеопазването: актуални проблеми.

 • Усъвършенстване на практическото обучение по здравни грижи. Организиране на студентски практики по ендокринология и гастроентерология за работа с пациенти.
 1. Направление „Социални дейности”

  • Социална работа при интеграционните процеси на деца със специални образователни потребности – обучение и подкрепяща среда.

  • Управление на социалната работа – идентификационни параметри на институционалното управление и управлението на общността.

  • Етническата експертиза в процеса на социалната работа.

  • Човешки ресурси – параметри, компетенции, оценки.ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

 • Философия, социология и психология на образованието.

 • Европейски езици и междукултурно взаимодействие.

 • Информационни и комуникационни технологии в образованието.

 • Интердисциплинарни изследвания и иновации в образованието за интелигентен растеж.

 • Ключови компетенции за учене през целия живот.

 • Приобщаващо образование и активно социално включване.


СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

 • Отраслова икономика

 • Организация, управление, предприемачество и финансов мениджмънт, пазари

 • Регионално развитие, селски райони, туризъм, публична и бизнес администрация

 • Информационни технологии в образованието

 • Езикова компетентност

 • Спорт и здравеФАКУЛТЕТ „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ”

 • Машинно инженерство

 • Техника и технологии в транспорта и земеделието

 • Моден и текстилен дизайн и технологии

 • Безконтактни методи за оценка на качествени показатели

 • Дигитални технологии и методи за обработка на информация и управление

 • Енергийна ефективност

 • Топло- и газоснабдяване

 • Здравословни и безопасни условия на труд - оценяване на риска

 • Съвременни технологии за функционални, безопасни и екологично чисти храни

 • Модели и методология при обучениетоДИПКУ

 • Иновации в образованието.

 • Следдипломна квалификация на педагогически специалисти и устойчива връзка с пазара на образователни услуги.

 • Информационни и комуникационни технологии в образованието.

 • Мултикултурна образователна среда.

 • Приобщаващо образование.Актуална версия на типовата бланка за този документ може да бъде изтеглена на адрес:

www.unisz-iso.org
Каталог: wp-content -> uploads -> truni -> file
file -> Отчет за ибсф ра, ибсф ksf и ибсф 33 за средствата по набирателните сметки
file -> На класираните студенти от горните курсове задължително се представя: уверение от факултетната канцелария за студентско положение
file -> Ii- настаняването на класираните студенти от горните курсове ще започне на 1 септември и ще продължи до 9 септември
file -> Бюра на центъра за кандидатстудентска подготовка и информация (цкпи)
file -> Гаджева В. Синтез, свойства и биологична активност на спин-белязани и небелязани нитрозоуреи и триазени. Дисертация за присъждане на научна степен “Доктор”, 1991 Гаджева В
file -> Справка за известните цитирани публикации на доц д-р Светлана Методиева Димитрова, д м
file -> Списък на публикациите на доц д-р Светлана Методиева Димитрова, д м. Катедра “Социална медицина и здравен мениджмънт”
file -> На публикациите на доцМирослава Петкова Петкова, д пс


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница