Вид на урока Тема на урока Очаквани резултати Ученикът: Основни понятия Основни знания Брой часовестраница1/2
Дата14.12.2017
Размер372.02 Kb.
#36741
ТипУрок
  1   2

№ на урок


Вид на урока


Тема на урока


Очаквани резултати

Ученикът:Основни понятия

Основни знанияБрой часове


Месец


№ на седмица


Първи учебен срок 18 седм. – 72 часа
Начален преговор


1.


Преговор


Начален преговор. Тест с решения

Умее да решава тестови задачи върху учебния материал за 6. клас

Основни понятия и знания по матетатика от 6. клас


2.


Проверка


Входно ниво.

Тест № 1 Тест № 2Проверка и оценка знанията на учениците


Тестът като форма за оценка


Тема 1. Цели изрази


3.


Нов урок


Тъждествени изрази


Използва различни начини за доказване на тъждества

Тъждествени изрази

Тъждество
4.


Нов урок


Формулата

(ab)2 = a2  2ab + b2• Знае формулата (ab)2 = a2  2ab + b2

• Умее да прилага формулата при тъждествени преобразувания на изразиТеореми – формули за съкратено умножение

(ab)2 = a2  2ab + b2
5.


Упражнение


Формулата

(ab)2 = a2  2ab + b2. Упражнение• Умее да прилага формулата при различни задачи

• Умее да повдига тричлен на квадрат6.


Нов урок


Формулата

(a + b)(ab) = a2b2• Знае формулата (a + b)(ab) = a2b2

• Умее да прилага формулата при тъждествени преобразувания на изрази(a + b)(ab) = a2b27.


Нов урок


Формулата

(ab)3 =

= a3  3a2b + 3ab2b3


• Знае формулата
(ab)3 = a3  3a2b + 3ab2b3

• Умее да прилага формулата при тъждествени преобразувания на изрази(ab)3 = a3  3a2b + 3ab2b38.


Упражнение


Формули за съкратено умножение. Упражнение

• Умее да прилага формулите за съкратено умножение при опростяване на изрази най-малка и най-голяма стойност на израз

• Анализ на получен резултат

• Намират най-малка или най-голяма стойност на някои изрази
9.


Нов урок


Формулата• Знае формулата

• Умее да прилага формулата при тъждествени преобразувания на изразинепълен квадрат10.


Упражнение


Формули за съкратено умножение. Приложения


• Знае формулите за (xy)2 и (xy)3

• Умее да прилага формулите за съкратено умножение при доказване на тъждества


намиране числена стойност на израз

(xy)2 = (xy)2

(xy)3 = (xy)3

11.


Нов урок


Разлагане на многочлени на множители чрез изнасяне на общ множител

Умее да разлага многочлени на множители чрез изнасяне на общ множител


разлагане

общ множител
12.


Нов урок


Разлагане чрез формулите за съкратено умножение


• Умее да разлага многочлени на множители чрез формулите за съкратено умножение

• Осмисля симетричността на равенството при формулите13.


Упражнение


Разлагане чрез формулите за съкратено умножение. Продължение

Умее да разлага многочлени на множители чрез формулите за съкратено умножение


14.


Нов урок


Разлагане чрез групиране

Умее да разлага многочлени на множители чрез групиране

15.


Нов урок


Разлагане чрез комбирано използване на различни методи

Умее да разлага многочлени на множители чрез използване на два от изучените метода


16.


Упражнение


Разлагане чрез комбирано използване на различни методи. Продължение

• Умее да разлага многочлени чрез комбинирано използване на различни методи

• Запознава се с метода “допълване до точен квадрат”квадратен тричлен

допълване до точен квадрат
17.


Нов урок


Тъждествено преобразуване на изрази. Приложения


• Умее да прилага тъждествените преобразувания на изрази при опростяване на изрази;
доказване на тъждества;
рационално смятане;
практически задачи.

18.


Обобщение


Обобщение на темата „Цели изрази”


• Знае формулите за съкратено умножение и умее да ги прилага

• Знае методите за разлагане и умее да ги прилага19.


Проверка


Тест върху темата „Цели изрази”

Проверка и оценка знанията на учениците върху темата
Тема 2. Основни геометрични фигури

20.


Упражнение


Въведение в геометрията

(преговор с допълнение)Запознава се с основни понятия, аксиоми, определения, теореми, доказателство на теорема, задача за доказване

Има представа за аксиоматично изграждане на геометрията21.


Нов урок


Точка, права и отсечка

Знае: отсечка, вътрешна точка за отсечка, дължина на отсечка, сравняване на отсечки, равни отсечки, среда на отсечка, сбор и разлика на отсечки

• среда на отсечка

• сравняване на отсечки

• чертане на отсечка, която е сбор или разлика на две отсечки22.


Нов урок


Лъч, полуравнина и ъгъл


Знае: ос, лъч, полуравнина, ъгъл, вътрешна точка на ъгъл, мярка на ъгъл, сравняване на ъгли, ъглополовяща на ъгъл, сбор и разлика на ъгли


• лъч, полуравнина

• сравняване на отсечки

• чертане на ъгъл, който е сбор или разлика на два ъгъла23.


Нов урок


Съседни ъгли, противоположни ъгли. Перпендикулярни прави

• Знае свойството на съседните ъгли

• Умее да го прилага в задачи• съседни ъгли

• противоположни ъгли

• прав ъгъл, остър ъгъл, тъп ъгъл24.


Упражнение


Съседни ъгли, противоположни ъгли. Перпендикулярни прави. Продължение

• Знае свойството на противоположните ъгли

• Умее да прилага свойствата на съседните и връхните ъгли в задача

• Знае понятието “перпендикулярни прави”


• Решаване на задача за доказателство

• Изказване на теорема в условна форма
25.


Нов урок


Ъгли, получени при пресичането на две прави с трета. Признак за успоредност на две прави

• Познава видовете ъгли, получени при пресичането на две прави с трета

• Знае признакът за успоредност на две прави• Теореми-признаци

• Кръстни ъгли

Съответни ъгли

• Прилежащи ъгли
26.


Упражнение


Признаци за успоредност на две прави. Упражнение

• Знае теореми-признаци за успоредност на две прави

• Умее да ги прилага в задачи27.


Нов урок


Аксиома за успоредните прави


• Знае аксиомата за успоредните прави

• Знае теореми за успоредност на прави и следствия от тях• преки доказателства

• косвени доказателства
28.


Нов урок


Свойства на успоредните прави


• Знае свойствата на ъглите, получени при пресичане на две успоредни прави с трета

• Знае теореми-следствия• разстояние от точка до права

• пета на перпеникуляр
29.


Нов урок


Триъгълник


• Знае определението за триъгълник и елементите му

• Знае видовете триъгълници

• Знае определенията за височина, медиана и ъглополовяща в триъгълник


Определение на:

триъгълник

• височина

• медиана

• ъглополовяща в триъгълник30.


Нов урок


Сбор на ъглите в триъгълник


• Знае свойството на ъглите в произволен триъгълник

• Знае, че сборът от острите ъгли в правоъгълен триъгълник е 90°

• Умее да прилага свойствата на ъглите в триъгълник


•  180°

• Aко  90°, то  90°

• Параметризира геометрични ситуации при решаване на задачи за изчисление31.


Нов урок


Външен ъгъл на триъгълник


• Знае определението за външен ъгъл

• Знае свойствата на външен ъгъл на триъгълник

• Умее да прилага тези свойства в задачи


Външен ъгъл

Вътрешен ъгъл
32.


Упражнение


Триъгълник. Упражнение


• Умее да сравнява ъгли

• Прилага изучените свойства в различни задачи

• Запознава се с решаване на задача с допълнително построение


Параметризира геометрични ситуации при решаване на тестова задача

Допълнително построение
33.


Обобщение


Обобщение на темата „Основни геометрични фигури”


• Умее да решава задачи за изчисление и доказателство върху изучената тема

• Умее да решава задачи с допълнително построениеПараметризира геометрични ситуации при решаване на задачи за изчисление и доказателство34.


Проверка


Тест върху темата „Основни геометрични фигури”


Проверка и оценка знанията на учениците

Тема 3. Уравнения


35.


Нов урок


Числови равенства. Свойства


Знае свойствата на числовите равенства и умее да ги прилага

• числово равенство

• вярно числово равенство
36.


Нов урок


Уравнение с едно неизвестно


Знае понятието уравнение и понятията, свързани с него


уравнение

лява, дясна страна

членове

корен (решение)да решим едно уравнение


37.


Нов урок


Еквивалентни уравнения


• Знае понятието еквивалентни уравнения

• Знае теоремите за еквивалентност на уравнения

• Прилага теоремите при решаване на уравнения


Еквивалентни (равносилни) уравнения38.


Нов урок


Уравнението

ax + b = 0

• Знае да решава уравнението ахb  0 при a  0 и a  0


Линейно уравнение39.


Упражнение


Уравнението

ax + b = 0. Упражнение

• Решаване на уравнения, свеждащи се до уравнението ахb  0

• Умее да се „освобождава от знаменател”Освобождаване от знаменател40.


Нов урок


Уравнението

(ax + b)(cx + d) = 0Умее да решава уравнения от вида (ax + b)(cx + d) = 0 и уравнения, свеждащи се до тях


Разбира смисъла на логическия съюз “или”41.


Нов урок


Уравнението

|ax + b| = cУмее да решава уравнения от вида |ax + b| = c и уравнения, свеждащи се до тях


Уравнение с модул (модулно уравнение)42.


Нов урок


Уравнения, свеждащи се до линейни


• Умее да решава уравнения, свеждащи се до линейни

• Решава уравнения чрез използване на методите на разлагане43.

Нов урок

Линейно параметрично уравнение

Умее да решава параметрично уравнение

Уравнение с параметър


44.


Нов урок


Моделиране с линейни уравнения


• Умее да моделира твърдения с математически равенства

• Умее да използва уравнения при моделиране на ситуацииМоделиране с линейни уравнения – етапи на моделирането45.


Упражнение


Моделиране с линейни уравнения. Упражнение

Умее да оценява получения резултат съобразно моделираната ситуация

46.


Нов урок


Задачи от движение


Умее да моделира ситуации при движение чрез уравнения

Svt47.


Упражнение


Задачи от движение. Продължение

Умее да моделира ситуации при движение по река чрез уравнения

vпо течениеvсп. в.vтеч.

vсрещу теч.vсп. в.vтеч.


48.


Нов урок


Задачи от работа


Умее да моделира задачи от количество работа Q


Qnt

n – норма

t – време


49.


Упражнение


Задачи от работа. Продължение


Умее да моделира задачи от работа, при които количеството работа се приема за единица
Класна работа за I срок

Предвидени са 3 учебни часа: 1 час за подготовка, 1 час за писмена работа, 1 час за поправка.
50.


Нов урок


Задачи от капитал


Умее да моделира и решава задачи от капитал


лихва

лихвен процент

акциз

брутна заплата
51.


Нов урок


Задачи от смеси и сплави


Умее да моделира и решава задачи от смеси и сплави

процентно съдържание

проба52.


Обобщение


Обобщение на темата „Уравнения”


• Обобщаване на знанията от темата

• Решаване на по-сложни задачи, които комбинират знанията от темата53.

Проверка

Тест върху темата „Уравнения”

Проверка и оценка на знанията на учениците

Каталог: file download
file download -> Ако се захвана да оборвам всяко спекулативно малоумие във визираната статия трябва да напиша 10-20 страници
file download -> Книга е абсолютно любителски и аматьорски. Предварително се извиняваме, за нядяваме се, малките неточности и грешки в превода
file download -> Учебниците – арена на страсти Издателските групи „Просвета”
file download -> Съюз на математиците в българия с откриването на 40. Юбилейна пролетна конференция. Имам приятни спомени още от


Сподели с приятели:
  1   2
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница