Видове web-базирани приложенияДата06.09.2016
Размер130.28 Kb.
#8379
Видове WEB-базирани приложения

Тази и следващите след нея теми са посветени на някои аспекти на използването и проектирането на Web-приложения. Тематиката се разглежда от потребителска гледна точка. Тук не се разглеждат конкретни средства за създаване и програмиране на Web-приложения. Това е задача на специалисти по информационни и компютърни технологии. Специалистите в областта на туризма в своята непосредствена работа все повече използват  възможностите на глобалната мрежа Интернет, както за организиране на работата на фирмите и агенциите, така и за рекламиране на обекти, маршрути, услуги и т.н. За да използват ефективно тези възможности е необходимо да се знаят основите на изграждането на Web-приложения и по-специално интерфейса с потребителя.

10.1 Какво представляват Web-приложенията?

Разделянето на различните видове Web-приложения в различни категории и подкатегории обуславя ясно и точно дефиниране на самото понятие „Web-приложения". "Го се състои от две думи, всяка от които носи важна информация. Под Web, което се използва за съкратено представяне на World Wide Web, се разбира Интернет или необятното информационно поле на световната мрежа. Самият Интернет представлява набор от информация, услуги, ресурси, средство за обмен на данни, място за получаване на знания. Думата „приложение" според сайта Whatis.com е програма, проектирана да изпълнява специфични функции за потребителя или, в някои случаи, за друга приложна програма. Например за приложения като обработка на текст, програми за бази от данни, браузъри за Интернет, инструменти за разработка и комуникационни програми. Приложенията използват услугите на операционната система на компютъра и други поддържащи приложения. Накратко - Web-приложение, означава Интернет базиран специфичен код. В това кратко определение може да се допълни, че този код е със строго определена цел. Това означава, че Web-приложението изпълнява една или повече зададени задачи.

Web-приложенията са работна логика, която позволява действия на потребителя с Web-сайт, обмяна и взаимодействие с всички крайни системи. Пример за такива системи са сайтовете за получаване на информация за състоянието на банкова сметка, пазаруване on-line и др [28].

Друг важен елемент на Web-приложенията са специфичните им черти, които ги разделят от традиционните понятия за приложения и Web-сайт:

- Web-приложението установява уникална сесия и взаимодействие с всеки посетител (представител на приложение от този тип е сайтът на Hotmail);

- Web-приложението   предоставя   възможност   на   потребителите   да променят   данните   за   постоянно   (създаване,   обработване   и   съхраняване). Данните могат да се вземат от формата за завършена транзакция на продажба, от E-mail съобщение и др. Типичен пример е сайтът на Amazon.[13]

Това показва,че не всеки Web-сайт е типично Web-приложение. В обществото на световната мрежа за целта има разделение между Web-приложение и Web-сайт, като под Web-сайт се разбира сайт, който е основан на съдържанието си (content-based website). По-нататък се разглежда етапа на проектиране на Web-приложение, като се игнорират тези различия. Основното и в двете е, че са Web-базирани, което е важно за проектирането [4].

10.2 Архитектура

Компонентите, изграждащи едно Web-приложение се разделят на няколко нива, с цел улесняване на процеса на проектиране и изграждане на приложението. Чрез разделянето се дава възможност на различни разработчици или организации да пишат свой код, който да се интегрира с други самостоятелно написани модули и да се изгражда едно Web-приложение част по част, без да са необходими сериозни познания на проектанта вън всяка една област [26].

Web - приложенията са нещо повече от крайна станция, която поддържа определени услуги към операционната система. Това е взаимодействие между код, който осигурява услуги, данни или функционалност на Web-потребителите.

Схема на нивата, които определят едно работоспособно приложение е представена на фиг. 1.


User Interface code е код на потребителския интерфейс, написан от трето лице или от разработчика. Той е презентационният слой на Web-приложението. Този код създава вида и чувството на сайта. Нивото не представя само кода, който взаимодейства директно със софтуера на сървъра, но осигурява и код от страна на клиента, който може да изпълнява подготвителни задачи, които да не се извършват от сървъра. Всичко, въведено от потребителя, се пренася към сървъра чрез кода на потребителския интерфейс.

Типичните представители на езици за писане на код от страна на клиента са: HTML, Java, JavaScript, ActiveX и Visual Basic. Кодът на потребителския интерфейс може да бъде написан и от трети лица или от разработчика на приложението с помощта на инструменти за потребителски интерфейс (Graphical User Interface (GUI) tools). Този код директно взаимодейства с потребителя, софтуера на Web сървъра и междинната система.Web server software е софтуерът на Web - сървъра, написан от трети лица. Той поддържа физическата комуникация между браузъра на потребителя и приложенията, до които потребителят иска достъп. Управлява всички входящи и изходящи заявки по протоколите http и hups, потребителските сесии (изтекло време, състояние на сесията) и следи дали всички сесии протичат нормално.

Почти всички компании използват софтуер за Web - сървър, написан от други компании като Microsoft IIS, iPlanet и Apache. Те трябва да разчитат на производителите да поддържат код без грешки и да осигуряват подобрения, когато се открият проблеми.

Софтуерът на Web-сървъра взаимодейства директно с междинната система, операционната система, мрежата и кода на потребителския интерфейс.

Frontend system е междинна система, написана от трето лице или от разработчика. Тя взаимодейства директно с кода на потребителския интерфейс, операционната система и крайната система. При нормални обстоятелства потребителят не взаимодейства директно с този слой. Данните, които потребителят въвежда в потребителския интерфейс, ще бъдат допуснати до междинната система.

Междинната система може да е комбинация от код, написан от други фирми и/или собственоръчно написан код от разработчика. Примери за междинни системи са ColdFusion на Macromedia и WebLogic. Пример за код от страна на разработчика за междината система са Common Gateway Interchange (CGI), JSP и ASP.

Обикновено CGIs са написани на език от високо ниво като PHP, Perl, C/C++, Python и на шел-скрипт (от скриптовите езици). Java Server Pages (JSP), написан на Java и Application Server Pages (ASP), написан за ActivX, са станали по-популярни в днешно време.

Backend System е крайна система, написана от трето лице или от разработчика. Тя е реалната движеща част на всяко Web-приложение. Нуждите на бизнеса водят до развиването на крайната система, като улесняване на online транзакциите. Данните, въведени от потребителя, се пропускат до това ниво през потребителския интерфейс и всяка свързана междинна система. Крайната система взаимодейства директно с междината система, операционната система, базата от данни и възможно със самите данни.

Софтуерът за крайната система може да е общоизвестен продукт, написан по поръчка (комбинация от написан собственоръчно код и използване на готов код), напълно ново написано приложение от разработчиците или сложна система, изградена използвайки специализиран хардуер и комерсиален софтуер като средата SAP. Такива крайни системи са приложни сървъри и приложения за електронна търговия. Те са предназначени за сложни среди (банкиране и финансови услуги), за по-прости среди (online информационни услуги), за търсещи машини или за информационни справки.Database са бази от данни, написани от трето лице или от разработчика. Базата от данни е колекция от данни, която е организирана, така че съдържанието й да е лесно достъпно, удобно за управление и обновяване. Базата от данни контролира данните, които Web-приложенията използват и управляват.

Компаниите почти винаги използват системи за управление на бази от данни, които са написани от трети лица (MySQL, Oracle, DB2 и др). Веднъж създадена базата от данни може да се използва от много приложения. Базата от данни директно взаимодейства с крайната система, данните и операционната система.

Според технологиите и средствата, които се използват на различните нива от модела, приложенията се групират по различни начини. При различните приложения може да не се покриват всичките нива от модела.

10.3. Видове

 Според предназначението си сайтовете се делят на две големи групи:

-  информационно ориентирани;

- ориентирани към изпълнението на специфични задачи. Документно ориентираният или информационният сайт осигурява информация за потребителите с ограничено взаимодействие. Сайтове, които са задачно или приложно ориентирани позволяват на потребителя взаимодействия с информацията или изпълняване на някакви задачи, като прехвърляне на пари от банкова сметка или покупка. Хибридните сайтове комбинират характеристиките на двата основни вида. В този случай те са по-обобщени и линията между информационен и приложен се размива. Това абстрактно групиране предполага, че има преминаване от документни или печатно-ориентирани Web-сайтове към интерактивни програмируеми Web-сайтове.

Съществуват и други категории сайтове.

Информационните сайтове осигуряват информация за специфичен обект или организация. Те са най-разпространените в Интернет и често попадат в други категории. Тук се отнасят част от сайтовете, свързани с туризма.

Транзакционните сайтове се използват за ръководене на някакви транзакции или задачи. Сайтовете за електронната търговия, в това число и в туризма, попадат в тази категория.

Базираните на общност сайтове осигуряват информация или транзакционно-свързани удобства и са фокусирани към взаимодействието между посетителите и сайта. Тези сайтове насърчават взаимодействието между хора с еднакви възгледи.

Увеселителни сайтове се използват в мрежата или в някаква друга форма на забавно взаимодействие, което може да включва транзакционни, общностни и информационни елементи.

Други сайтове. Това са артистични или експериментални сайтове, лични Web-сайтове като лични бележки и сайтове, които не следват общите Web-спогодби или имат добре дефинирани стопански цели.

Според вида на организацията, на която принадлежат сайтовете или която плаща за тях, те се подразделят на:

-  комерсиални;

-  административни;

-  образователни;

-  благотворителни;

-  лични.

Според вида на информацията, която се представя в сайта или неговото приложение, сайтовете имат различно предназначение[26].

1. Бизнес и търговия:

-  специализирани места за бизнес;

големи корпорации във Web;

-  търговски центрове;

-  бизнес услуги във Web;

-  общински бизнес страници.

2.  Забавления и изкуства:

-  проекти за изкуство;

-  изкуства, музеи и галерии, публикации и колекции;

- забавления, телевизия, филми, спорт, музика, игри и интерактивност, живот в отвъдното.

3.  Образование, знания и изследвания:

-  мотивиране на учениците в образованието;

-  Web-училища;

-  обучаващи модули;

-  образователни средства;

-  знания и изследвания.

4.  Наука и технологии:

-  научни лаборатории;

-  изследователски групи;

-  институти за стандартизация;

-  университети.

5.  Комуникации, издателска дейност и информация:

-  индивидуални комуникации;

-  групови комуникации;

-  комуникации при организациите;

-  издателска дейност;

-  наблюдение и дистанционно манипулиране;

- информиране.

6. Правителство и общини:

-  инициатива за национална и глобална информационна инфраструктура;

-  международни проекти;

-  правителствена информация;

-  общински мрежи;

-  частни мрежи.

Има и друг интересен и разпространен начин за разделяне на Web-приложенията, който представя основните черти, характерни за дадена категория [16][30][10].

 

1.   Адвокатски - (advocacy):-  търси се мнението на хора за нещо;

-  интересува се от влиянието на законодателния процес;

-  опитва се да влияе на гласоподаватели;

-  представя дадена кауза;

-  опитва се да увеличи членовете на дадена организация;

-  осигурява точки за контакт на хора с еднакви интереси;

-  обикновено завършва на .org или .net.

-  Примери:

>     Sierra Club - http://www.sierraclub.org/

>     Physicians for Social Responsibility - http://www.psr.org

>     The National Anti-Vivisection Society - http://www.navs.org

>     The Minuteman Press Online - http://www.afn.org/~inpress/

>     The National Rifle Association - http://www.nra.org

>     Women Against Gun Control - http://www.wagc.com

2.   Бизнес и маркетинг (Business/Marketing):

-  рекламни страници на компании;

-  представя продукти или услуги;

-  осигурява поддръжка на клиенти;

-  помага на компаниите да си направят каталозите online;

-  осигурява обновяване на продукт или нова версия на продукт;

-  предоставя документация на продукт;

-  осигурява информация за живота на човека, демография или финанси;

-  завършват на .com.

-  Примери:

>     Micromat - http://www.micromat.coin/

>     Lands' End Direct Merchants - http://www.landsend.com/

>     General Motors - http://gm.com

>     the Ford Motor Company - http://www.ford.com

 

3. Информационни (Informational):-  осигурява реална информация за дадена тема;

-  осигурява статистическа информация;

-  осигурява резултати от проучване;

-  осигурява графика или календар на събития;

-  осигурява графика на транспорта;

-  осигурява информация като книга за справки;

-  осигурява справочник с имена или имена на компании;

-  осигурява графици на списък от курсове;

-  обикновено принадлежат на училищни заведения или правителствени организации;

- завършват на .gov или .gov + кода на страната или .edu.

Примери:

>     Library of Congress - http://www.loc.gov/

>     Environmental Protection Agency - http://www.epa.gov

>     OncoLink - http://www.oncolink.upenn.edu

>     HHSNews-http://www.cdc.gov/nchswww/releases/96news/96news/nrsmoke.hlm

>     Buddhist Studies WWW Virtual Library -http://www.ciolek.com/WWWVL-Buddhism.htmI

>     Smithsonian Institution - http://www.si.edu

>   SUNY Brockport - http://www.brockport.edu

 

4.   Новинарски -(News):- осигурява текущата информация за местни, регионални, национални или международни събития;

-  осигурява текущата информация  за специфични  теми  като  бизнес, компютри или забавления;

-  традиционно представляват страници на новинарските организации;

-  завършват обикновено на .com.

Примери:

>     Washington Post - http://www.washingtonpost.com/

>     Philadelphia Online - http://www.phillynews.com

>     Wall Street Journal - http://www.wsj.com

>     The New York Times - http://www.nytimes.com/

 

5.   Лични (Personal):- авторът е човек или семейство, без официално участие в организация;

-  състои се от лични впечатления от хоби или минали събития, лични произведения, лично мнение по дадена тема.

Примери:

>     Hawking Home Page -http://www.hawking.org.uk/home/hindex.html

>     The Official Home Page of Ken -http://www.personal.psu.edU/staff/k/i/kjrl06/index.html

>     Timothy Burke's Home Page -http://www.swarthmore.edu/SocSci/tburkel

 

6.   За забавления (Entertainment):-  включва  игри  или други  дейности  с  основна  цел  осигуряване  на удоволствие;

-   включват   музика,   анимации   или   видео   с   предназначение   да   се забавляват потребителите.

Примери:

>     Blue Mountain - http://www.bluemountain.com/

>     Yahoo! Games - http://games.yahoo.com/

 

Разделянето на Web-сайтовете се извършва по различни критерии в зависимост от това с каква цел се групират. Те могат да бъдат още: динамични, чието съдържание се определя спрямо база от данни и информацията от други сайтове в момент на заявката и статични, чиито структура и съдържание са предварително подготвени и си остават непроменени в течение на времето и при всяка заявка връщат един и същи отговор.Според сложността на изработване и проектиране могат да се дефинират пет различни видове Web-приложения: чист Web-сайт; статичен сайт с форма за въвеждане на информация; динамичен достъп до данни през Web-сайт; динамично създадени Web-сайтове и Web-базирани приложения.

Визуално групиране

Ако сайтовете се групират визуално, то те могат да се разделят на: такива, които разчитат повече на текст, които са фокусирани към графично представяне или са с художествено съдържание. Разграничават се четири насоки в проектирането[27].

Текстово ориентирани. Такива сайтове са относително малки, лесни за отваряне и често с минимален дизайн (фиг. 2);

GUI стил. Това са сайтове, които следват зададени конвенции за графичния потребителски интерфейс (GUI), най-често с горно ориентирано меню и излизащи прозорци. GUI - ориентираните Сайтове обхващат областта от добавяне на прости GUI механизми към текстово ориентирани документи до пълно функционални Web-приложения с изработен по поръчка потребителски интерфейс (фиг. 5.3).

Метафорични (Metaphorical). Те използват идеи от „реалния живот". Например сайт за употребявани коли, използващ формата на автомобилно табло и кормилен волан в дизайна и навигацията. Проектирането на образни сайтове се стреми към необикновена нагледност или интерактивност. Това може да разочарова или насърчи някои потребители (фиг. 5.4).

Експериментални. Проектирането на такива Сайтове прави нещата да изглеждат малко по-различни от нормалните. Те са раждат като изблик на нова, непредсказуема идея (фиг. 5.5).

Разбира се в Интернет се срещат комбинации от форми и потенциално нови категории сайтове.

Например как може да се определят порталните Сайтове (фиг. 5.6), които осигуряват обилно съдържание, навигационен избор и дори комуникативни средства в други свързани с портала страници? Това е стил на проектиране, който е използван в големите търговски сайтове.

 

 Класификацията на различните типове Web-приложения участва в оценяването на нивото на тяхната сложност и необходимите усилия за разработка. Дарт осигурява следната най-обща класификация на Web приложения, използвани в литературата:

-  информационни - съдържание само за четене с навигация и връзки;

-  за сваляне  (downloads) - информация,  която  може да се  сваля  от потребителя;

-  по поръчка - съдържанието може да се изработи според нуждите на потребителя;

-  за  взаимодействие  -  комуникация   между   потребителите  чрез  чат, статии, бюлетини или моментни съобщения;

-  с потребителски вход - комуникация чрез онлайн формуляр;

-  транзакционно ориентирани - последователност от действия (продукти и услуги);

-   ориентирани   спрямо   услугите  -  приложенията  осигуряват  онлайн услуги (плащане и др.);

-   портал - стартова точка, която насочва потребителя към друго Web-приложение извън домейна на порталното приложение;

-   достъп до бази от данни - запитване към база от данни и връщане на резултат;

-   хранилища за данни - запитване към колекция от големи бази от данни и получаване на резултат.

10.4 Видове елементи на WEB-страниците

Съществуват три основни елемента, които се срещат във всяка една Wet -страница [31].

Секции (section). Това е голяма Web - страница, която трябва да бъде групирана в няколко секции за по-добра нагледност. Познавателно изследване дава заключение, че хората могат да различат 3-5 части от информация по едно и също време. С намаляване на четимостта на компютърния екран в сравнение с книгата, дължината на секциите на Web-страница трябва да не надвишават 5. По-големите части могат да бъдат направени на подчасти.

Цвят, шрифт, изображения и мултимедия. Те се използват за разделяне на една секция от друга. С тяхна помощ се подпомага онагледяването. Използван се за добро усещане, нагласа за четене и разглеждане на страницата.

Текстови описания. Това е основното съдържание на повечето Web страници. Количеството на текста влияе на изгледа и усещането за страницата.

Според разгледаните елементи, които изграждат страницата и според тяхното използване могат да се разгледат 4 типа Web - страници.Въвеждаща страница (индексна). Нейната цел е да предложи връзки към други страници (страници със съдържание или други въвеждащи страници). Списъците от връзки към страниците могат да се групират в секции според някои категории. Цветовете и шрифтовете се използват да се подчертаят връзките   и   категориите.   Не   е   препоръчително   използването   на   големи изображения, тъй като тяхната основна цел е да насочат потребителя към други страници. Описателният текст в тези страници е кратък и стегнат.

Съдържателна страница (основна страница). Тя осигурява достъпната информация за потребителите. Параграфите са естествени сегменти от този вид страници. Изображенията са опционални за разширяване представите на потребителите. Употребата на цветове и шрифтове за основния текст трябва да са постоянни и минимални за улесняване на четимостта на информацията.

Интерактивни страници. В зависимост от това какво искат да видят потребителите, те могат да останат на същата или да преминат на следващата страница. Страниците за търсене трябва да бъдат прости интерактивни, докато сложните интерактивни позволяват влачене, пускане и други потребителски действия.

Поддържащи страници. Използват се за помощ на потребителите за разбиране на основните страници и/или завършване на задачи при интерактивни страници. Речниците са идеални кандидати за използването на страници за поддръжка. Наличието на помощна страница не трябва да прекъсва текущия навигационен поток, понеже те не са част от текущия навигационен контекст. Ако помощният текст е малко, може да се използва „помощна кутия" на същата страница вместо нова Web-страница. Докато за поддръжката на онлайн търсене по думи, може да се използват изскачащи прозорци, така че потребителят да остане на текущата страница.
Каталог: referats
referats -> Специализирани микропроцесорни системи (курс лекции) Учебна година 2008/2009
referats -> Програмата Internet Explorer
referats -> Високоскоростни компютърни мрежи. Високоскоростни км-класификация
referats -> Бройни системи основни бройни системи
referats -> Морфология и расология съдържание
referats -> 1 Строеж на атомите – модели Ръдърфор, Бор, квантово механични представи основни принципи, атомни орбитали, квантови числа
referats -> Международно наказателно право понятие за международното наказателно право
referats -> Тема 11. Връзка на асемблер с езиците от високо ниво
referats -> Въведение в операционите системи
referats -> Тема първа


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница