Видове застрахователни разноски


Застраховки „Пожар“, „Индустриален пожар“ и Строително-монтажни работистраница5/8
Дата14.12.2022
Размер93.76 Kb.
#115890
1   2   3   4   5   6   7   8
тема Елена
Свързани:
Анализ на разходите на фирма „Икар -в-04 ад за отчетната 2009г, праскова, тема 10
Застраховки „Пожар“, „Индустриален пожар“ и Строително-монтажни работи
Един от най-старите браншове застраховане е пожарозастраховането. Възникнало е преди повече от триста години във Великобритания. Днес то е известно и като “имуществено застраховане”. От много години този бранш се нарича “пожарозастраховане”, тъй като застрахователната защита на имущества първоначално е обхващала само покритието на риска “пожар”.
Застраховки „Пожар“ (Simple fire) и „Индустриален пожар“ (Industrial and commercial fire), заедно със застраховка Строително-монтажни работи заемат голяма част от обема в Имуществено застраховане. Те са доброволни застраховки.
Застраховки „Пожар“ и „Индустриален пожар“ имат сходни характеристики. Условно разделение се прави по отношение на обектите /вкл. тяхното предназначение/ и субектите, предмет на застраховане, застрахователната сума на застрахованото имуществото, а именно:

  • Застраховка „Пожар“

Обекти: недвижимо и/или движимо имущество:
Недвижимо имущество, представляващо сграда или част от сграда с масивна или полумасивна конструкция, въведена в редовна експлоатация или с издадено разрешение за ползване – жилища (апартаменти, къщи), офиси, търговски обекти, складове, сгради за нискорискови производства и подобрения по сградите, гаражи;
Движимо имущество – домашно имущество, офис оборудване, машини и съоръжения, инвентар, стоково-материалн запаси.
Субекти: собствениците на движимото и недвижимото имущество, които са физически или юридически лица, институции или други.
Застрахователна сума: имущество със стойност до 1 000 000 лв. /обичаен лимит за РБългария/

  • Застраховка „Индустриален пожар“

Обекти: недвижимо и/или движимо имущество:
Недвижимо имущество, представляващо сграда или част от сграда с масивна или полумасивна конструкция, въведена в редовна експлоатация или с издадено разрешение за ползване – сгради, в т.ч. производствени, административни, битови и др.;
Движимо имущество – машини, съоръжения, оборудване, стопански инвентар, транспортни средства (без рег. №), стоково-материални запаси /материали, продукция/, др.;
Субекти: собствениците на движимото и недвижимото имущество, които са юридически лица, институции и други.
Застрахователна сума: имущества със стойност над 1 000 000 лв.
Покрити рискове – могат да се комбинират или предлагат пакетно:
Пожар /задължително покритие/; мълния; експлозия; имплозия, падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар (обичайно наричани още основно покритие или FLEXA – Fire, Lightning, Explosion, Aircraft and falling objects therefrom);
Природни бедствия (буря/ ураган, вихрушка, смерч, паднали върху застрахованото имущество части от сграда, дървета и клони; градушка; проливен дъжд; наводнение; увреждане от естествено натрупване на сняг или лед; измръзване/ замръзване);
Земетресение;
Злоумишлени действия на трети лица, вандализъм;
Изтичане на вода и пара от водопроводни, отоплителни и климатични инсталации;
Свличане и/или срутване на земни пластове и/или действие на подпочвени води;
Удар от превозно средство;
Късо съединение и/или токов удар;
Действия на морски вълни;
Стачки, граждански вълнения, бунтове и размирици;
Чупене на стъкла;
Гражданска отговорност към трети лица /обичайно само за физически лица, за юридически лица покритието е предмет на застраховка „Обща гражданска отговорност“/;
Загуба на доход от наем /само по застраховка „Пожар“/;
Временно настаняване /само по застраховка „Пожар“/;
Вреди при промяна на застраховката (без рисковете по застраховка „Карго”);
Други разходи, необходими за ограничаване на вредите във връзка с настъпилото застрахователно събитие (вкл. разходи за отстраняване на развалини и останки).
Застрахователна сума: Застрахователната сума се определя в лева или евро в рамките на действителна или възстановителна стойност на имуществата. Застрахователната сума и начинът на нейното определяне може да бъде определено по някои от следните начини:
- по възстановителна стойност – за новопостроени сгради (до три години) и за движими имущества, произведени в годината на сключване на застраховката;
-по действителна стойност – определена напри. чрез актуална експертна оценка на лицензиран оценител или вещо лице, пазарна стойност, данъчна оценка, др.;
- по счетоводни данни – отчетна, балансова стойност;
В рамките на застрахователната сума за определени имущества и покрития могат да се договорят подлимити на отговорност – за едно събитие и за всички събития за срока на застраховката, само участие на застрахования за определен риск.
Застрахователна премия: Застрахователната премия се определя на база тарифни числа в % от застрахователната сума, съгласно рисковите обстоятелства, вида на имуществата, застрахователното покритие и срока на застраховката.
Териториално покритие: Република България
Срок на застраховката: обичайно една година
При застраховка „Пожар“ може да се приложи и пакетен подход, т.е. предлагане на покритие с групирани рискове и фиксирана застрахователна сума и премия.
Застраховка „Прекъсване на дейността“ (Business Interruption – B.I.), или наречена още “Загуба на доход” (Loss of Profit – L of P) е застрахователно финансово покритие. Тя е доброволна застраховка. Нейната същност се изразява в покритие от застрахователя на загубения доход (печалба плюс постоянни текущи разходи и други) от застрахования в резултат на прекъсване на дейност поради претърпяна материална щета от покрит по имуществена полица риск (покрит риск от застраховката, покриваща материални щети).
Например, тя е класическа притурка към застраховката “Индустриален пожар”.
Следова­телно при нея необходимо условие е „покрит по имуществената поли­ца риск” да причини на застрахования обект “материална щета”, в резултат на която щета последица е “прекъсване на дейност”, което е довело до “загуба на доход (печалба)”.
Периодът на обезщетение обичайно е лимитиран до определен брой месеци.
Строително-монтажна застраховка – всички рискове” (Contractor’s All Risks)
“Техническото застраховане” или “Инженерното застраховане” се отнася към “Имущественото застраховане”.
Строително-монтажната застраховка – всички рискове се характеризира като относително нова застраховка. Истинското развитие на строително-монтажното застраховане започва в началото на ХХ век.
Обективна предпоставка за възникване на застрахователни отношения при това застраховане е договорът за строителство и /или монтаж.
Обекти на тази застраховка могат да бъдат имущества в процес на строителство, реконструкция и модернизация, монтаж, докато рискът, свързан с тези дейности, е в тежест на застрахования съгласно условията на договора за извършването на тези дейности.
При строителството обекти на застраховката могат да бъдат жилищни сгради, болници, административни сгради, заводи, фабрики, училища, пътища, тръбопроводи, мостове, жп линии и гари, летища, др.
По отношение на монтажа обект на застраховката могат да бъдат всички видове машини, съоръжения, апарати, инсталации, електрически двигатели, трансформатори.
Покритие: терминът “всички рискове” в случая трябва да се разбира в смисъл, че всеки риск, който не е специално изключен, е покрит от застраховката. Например покрити рискове са:

Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница