Видове застрахователни разноски


Видове застраховки от бранша Отговорностистраница7/8
Дата14.12.2022
Размер93.76 Kb.
#115890
1   2   3   4   5   6   7   8
тема Елена
Свързани:
Анализ на разходите на фирма „Икар -в-04 ад за отчетната 2009г, праскова, тема 10
Видове застраховки от бранша Отговорности:

 • Застраховка „Отговорност на продукта“

 • Застраховка „Отговорност на работодателя“

 • Професионална отговорност на нотариус

 • Професионална отговорност на адвоката

 • Професионална отговорност на регистрирания одитор и пр.

Застрахователно покритие „Обща гражданска отговорност“

 • всички суми, които Застрахованият бъде законово задължен да плати за вредите, причинени от него на трети лица, настъпили през времетраене на застраховката, изразяващи се в телесно увреждане (вкл.смърт, заболяване или загуба на работоспособност) и/или в увреждане или загуба на движими и недвижими вещи;

 • съдебни разноски по дела срещу Застрахования;

 • целесъобразно направените от Застрахования разходи за ограничаване на вредите;

 • вредите се обезщетяват на основата на претенции, предявени за първи път писмено в рамките на давностните срокове, установени в гражданското законодателство, при условие, че събитията на чиято основа са предявени претенциите, са настъпили след началната дата на застраховката.

 • Застрахователна сума – лимит на отговорност /за едно събитие, в агрегат/

Финансови застраховки
Застраховането срещу финансов риск (Financial risks insurance) е събирателно понятие. Тази вид застраховане протектира срещу рискове, свързани с финансирането. По принцип тези рискове се изразяват в несигурност за връщане или плащане на дължими финансирани средства, т.е. които водят до потенциални финансови загуби. Финансови рискове са кредитен риск, лизингов риск, ликвиден риск, пазарен риск, инвестиционен риск, др.
26.1. Застраховка „Лизинг“
Отдаването под наем или наемането за определен период е известно под наименованието “лизинг”. Лизингът е форма на кредитиране или специфична форма на финансиране. На лизинг се вземат сгради, машини, съоръжения, заводи, автомобили, самолети, кораби, стоки за бита (хладилници, телевизори и други), т.е. вещи за стопанско и лично потребление.
Лизингът е възмездно наемане, за което лизинговата цена се плаща обикновено месечно. Той се осъществява посредством договор за лизинг.
Важно е да се отбележи, че по време на лизинговия период собственик на отдаденото имущество под наем е лизингодателя. Това е много важен аспект на лизинга и предвид обслужващите лизинга застраховки.
В зависимост от вида на обекта на лизинга обикновено се правят два вида застраховки, а именно:

 • Конвенционални застраховки

За конвенционални се считат застраховките, които обикновено се отнасят до застраховането на даденото имущество или услуги и свързаните с тях застрахователни интереси, без тук да се отчита лизинговата дейност. Отдаваното на лизинг имущество първо трябва да се свързва с всички присъщи му застраховки, включително издаването на полиците в полза на финансиращи институции като банки, лизингови компании и други. Дори за по-пълна гаранция по лизинга, когато лизингополучателят е физическо лице, може за него да се изисква застраховка “Живот” и застраховка “Злополука” в полза на финансиращата институция.
Така например при автомобилен лизинг освен лизинговата застраховка (финансовия риск) на погасителните вноски на лизингополучателя, в полза на лизингодателя нормално е да се прилагат конвенционалните – присъщите при автомобила застраховки – задължителната застраховка “Гражданска отговорност“ на автомобилистите, доброволните застраховки “Автокаско“, “Злополука на лицата в автомобила” и “Отговорност на шосейния превозвач”.

 • Лизингова застраховка

Лизинговата застраховка е финансова застраховка в полза на лизингодателя и покрива не плащанията по погасителния план от лизингополучателя. Тя покрива спирането на плащането на погасителните (наемните месечни, тримесечни и други) вноски от лизингополучателя, които се определят след приспадане на първоначалната (авансовата) вноска, ако има такава, от лизинговата стойност на обекта. 
Застраховка на “Кредит”
По принцип кредитното застраховане (Credit insurance) осигурява пълно или частично плащане на заем, когато заемополучателя почине или е неплатежоспособен поради неработоспособност или е безработен.
Следователно застраховката на кредит е предназначена да възмездява вземанията на кредитора (финансови институции, обикновено банки) за неплатената му сума или вноски (погасителни плащания) от неговия кредитополучател (физическо или юридическо лице). Застрахователното покритие трябва максимално възможно да следва формирания от кредитния договор финансов риск. Обезщетението обхваща частта на неиздължената сума по кредита в рамките на застрахователната сума, т.е. събрани от кредитора суми се приспадат от обезщетението.
Застраховката на кредит се характеризира като подчертано рискова за застрахователя, поради което при нея често се прилага франшиза, а преддоговорната информация (проучване) се оценява като много съществен момент.
Може да се каже, че тази застраховка е преимущество на по-големите или специализираните в това отношение застрахователни дружества.
Застраховане срещу безработица
Това застраховане не е нещо ново и се оценява като подчертано рисков тип застраховане. Застраховането срещу безработица, която не е по вина на безработния (може да я наричаме и принудителна безработица), е форма на разширяване на приходите на безработните при и/или след обезщетя-ването им по държавните схеми. Тук застраховането се стреми да елиминира разликата в дохода на работника между неговата заплата и съответната компенсация от социалния фонд.
Застраховката срещу безработица предлага временна финансова помощ – например за 3 месеца, обикновено 6 м., 9 м., до 1 година и в различни парични размери (с приспадане или без приспадане на компенсации или обезщетения по силата на нормативни актове и/или други застрахователни схеми със същото покритие).
Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница