Виенска конвенция за консулските отношения ратифицирана с Указ №947 на Държавния съвет на нрб от 1989 гPdf просмотр
страница1/24
Дата18.05.2022
Размер371.91 Kb.
#114325
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
02-VKKO-bg (1)


ВИЕНСКА КОНВЕНЦИЯ ЗА КОНСУЛСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ

(Ратифицирана с Указ № 947 на Държавния съвет на НРБ от 1989 г. -
ДВ, бр. 42 от 1989 г. В сила за НРБ от 10 август 1989 г.)
Обн. ДВ. бр.42 от 25 Май 1990г., попр. ДВ. бр.29 от 12 Април 2016г.
ПРЕАМБЮЛ
Държавите - страни по тази конвенция, отбелязвайки, че консулски отношения са установявани между народите от древни времена, вземайки под внимание целите и принципите на Устава на Организацията на обединените нации относно суверенното равенство на държавите, поддържането на международния мир и сигурност и развитието на приятелски отношения между държавите, имайки предвид, че Конференцията на Организацията на обединените нации за дипломатическите отношения и имунитети прие
Виенската конвенция за дипломатическите отношения, открита за подписване на 18 април 1961 г., убедени, че сключването на международна конвенция за консулските отношения, привилегии и имунитети ще допринесе за развитието на приятелски отношения между държавите независимо от техния държавен и обществен строй, съзнавайки, че тези привилегии и имунитети се предоставят не за изгода на отделни лица, а за да се осигури чрез консулствата ефикасно изпълнение на техните функции от името на съответните държави, потвърждавайки, че нормите на международното обичайно право ще продължават да уреждат въпросите, които не са изрично регламентирани от разпоредбите на тази конвенция, се споразумяха за следното:
Определения
Член 1 1
. За целите на тази конвенция употребените по-долу изрази имат следното значение: а) изразът "консулство" означава всяко генерално консулство, консулство, вицеконсулство или консулско агентство; b) изразът "консулски окръг" означава района, определен на консулството за изпълнение на консулските функции; с) изразът "шеф на консулство" означава лицето, на което е възложено да действува в това качество; d) изразът "консулско длъжностно лице" означава всяко лице, включително шефа на консулството, натоварено в това му качество да изпълнява консулски функции; е) изразът "консулски служител" означава всяко лице, заето в административните и техническите служби на консулството; f) изразът "член на обслужващия персонал" означава всяко лице, заето в домакинската служба на консулството; g) изразът "членове на консулството" означава консулските длъжностни лица, консулските служители и членовете на обслужващия персонал; h) изразът "членове на консулския персонал" означава консулските длъжностни

лица без шефа на консулството, консулските служители и членовете на обслужващия персонал; i) изразът "член на частния персонал" означава лице, заето изключително в частното обслужване на член на консулството; j) изразът "консулски помещения" означава сградите или част от сградите и принадлежащия терен, които независимо от това, кой е техният собственик, се използуват изключително за целите на консулството; k) изразът "консулски архив" означава всички книжа, документи, кореспонденция, книги, филми, магнетофонни ленти и регистри на консулството, както и материалите на шифъра, картотеките и мебелите, предназначени да ги предпазят и съхраняват.
2. Съществуват две категории консулски длъжностни лица: щатни консулски длъжностни лица и почетни консулски длъжностни лица. Разпоредбите на глава II от тази конвенция се прилагат за консулствата, ръководени от щатни консулски длъжностни лица; разпоредбите на глава III се прилагат за консулствата, ръководени от почетни консулски длъжностни лица.
3. Особеното положение на членовете на консулство, които са граждани на приемащата държава или имат постоянно местожителство в нея, се урежда от чл. 71 на тази конвенция.


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница