Виолета Георгиева Костова, гр. Димитровград Ноември, 2013гДата21.01.2018
Размер127.54 Kb.
#51113

Информацияза преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС относно изграждане на” база за отдих” в поземлени имоти с идентификатори 00597.3.331 и 00597.3.332 по КК на с. Арда, общ. Смолян

Съставил : Виолета Георгиева Костова, гр. Димитровград


Димитровград
Ноември, 2013г.


Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

I Информация за контакт с възложителя:

1. Име, ЕГН, местожителство, гражданство на инвеститора – физическо лице, седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице

Физическо лице:

Име: Виолета Георгиева Костова

Егн: 5512078471

Местожителство: град Димитровград

Гражданство: Българско
2. Пълен пощенски адрес: Димитровград, ул.” Любен Каравелов” № 22, вх. „А”, ет. 2, ап. № 2
3. Телефон: 0391/ 2 30 78 , 0885522173
4. Лице за контакти: Красимира Костова Василева тел: 0885522173
II Характеристики на инвестиционното предложение:

2.1. Резюме на предложението

Информацията за инвестиционното предложение е изготвена в съответствие с изискванията на ЗООС, Приложение № 2 чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС.

Настоящото инвестиционно предложение е във връзка с издаване на разрешително за изграждане на „база за отдих” в землището на с. Арда, общ.Смолян, в местността „ Хармана”, съответно с обща площ 832 кв.м. и 731 кв.м, земеделска земя и с начин на трайно ползване-„ливада”. Имотите са собственост на Виолета Георгиева Костова и граничът с пътя премина- ващ през местността и свързващ съседните парцели.

Местоположението на поземлените имоти е представено върху скици в размер 1:1000. Инвестиционното предложение е отразено в карта на ПУП съответно в същия размер -1:1000.

Общата площ на имота е 1. 563 кв.м., върху която ще се изгради „ База за отдих” от 70 кв.м. на един етаж .


2.2. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение

Поземлените имоти са собственост на Виолета Георгиева Костова. На около 750 м. от имота се намира защитена зона ВG0001030 „Родопи-Западни”, включена в списъка от защитени зони приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет / ДВ, бр.85/2007г./Районът е облагороден, тъй като в съседните имоти има изградени „ Бази за отдих”. Регионът е утвърден като изключително подходящ за семейна вила за отдих и предоставя възможността за природосъобразен начин на живот на желаещите това.

2.3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности
Съгласно писмо изх. № КПД914-656-(1)/11.11.13Г. на РИОСВ-Смолян, територията на която ще се реализира Инвестиционното предложение – изграждане на „ База за отдих”, не попада в границите на защитени зони (ЗЗ) и защитени територии (ЗТ) от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000. Най-близко разположените ЗЗ до територията предмет на ИП е : ЗЗ за опазване на природните местобитания и дивата флора и фауна „Родопи-Западни” с код BG0001030 – отстои на около 750 м от територията на ИП.

2.4. Подробна информация за разгледани алтернативи
Не са разглеждани други алтернативи.

2.5. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството

Поземлени имоти (ПИ) № 331 и 332 се намират в землището на с. Арда, община Смолян. Собственост са на Виолета Георгиева Костова. Имотите граничът с парцели , собственост на жители от с. Арда. Част от тях са застроени , а други не.

Предвижда се инвестиционното предложение да е разположено на границата на двата имота. За изграждането му е необходима временна площ от 100 м2. Временните дейности по време на строителството ще бъдат развити изцяло върху имота.

2.6. Описание на основните процеси / по проспектни данни /, капацитет
Инвестиционното предложение предвижда изграждане на 1 бр. „ База за отдих”, състояща се от 70 кв.м на един етаж за едно четиричленно семейство.

2.7. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктора

Промяна на съществуващата пътна инфраструктура не се очаква. Имотът граничи с път, видно от предоставените скици в мащаб 1: 1000.
2.8. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите за закриване, възстановяване и последващо използване

В обхвата на проекта за изграждане на инвестиционното предложение ще се съдържа подробна разработка, касаеща реализацията му и план за безопасност и здраве. Изграждането, като организация ще се разгърне само върху имота и няма да засегне съседните имоти. Подходът за транспортна и друга техника към площадката ще се осъществява по съществуващия път, граничещ с имота. Експлоатацията на инвестиционното предложение не е свързано с действия, които ще доведат до съществени промени на района. При изграждането и експлоатацията ще бъдат използвани природни ресурси като вода, инертни материали и ел.енергия. Етапите на изпълнение са следните:

1.Подготовка на площадката за строителство-обхващащо всички ме-роприятия по изграждане на временните съоръжения, елементи и инфраструктура посочени в записката на ПОИС.

2. Кофражни, армировъчни и бетонови работи.

3. Довършителни работи.

4. Рекултивация на околната среда.


2.9. Предлагани методи за строителство

Изграждането на „ Базата за отдих” ще се осъществи със съответната строителна техника, необходима за параметрите на посоченото строителство.
2.10. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията

По време на изграждането и експлоатацията на инвестиционното предложение ще се използва съществуващ водопровод и ел.енергия. По време на извършване на строителните работи, инвестиционното предложение не включва използване, съхранение, транспорт, производство и работа с материали, които могат да бъдат опасни за околната среда и здравето на хората.2.11. Отпадъци, които се очаква да се генерират – видове, количе-ство и начин на третиране
Излишните земни маси и строителните отпадъци ще бъдат трети-рани съобразно действащата нормативна база.

Хумусният слой ще бъде отделен и депониран преди започването на изграждането. След завършването на строежа, теренът ще бъде подравнен и рекултивиран.

При експлоатацията на нвестиционното предложение формираните отпадъци ще бъдат третирани съобразно реда, определен в закона.

2.12. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда

Дейностите по време на строителството (изграждането на база за отдих) ще се осъществяват само върху площадката (имота) и няма да засегнат съседните имоти. Всички строителни материали ще бъдат транспортирани готови за ползването им на обекта.

Няма да има отрицателно въздействие върху околната среда. След завършване на строителните дейности, територията на обекта ще бъде подравнена и рекултивирана.

2.13. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение /например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство, третиране на отпадъчните води/
За осъществяване на инвестиционното предложение не се предвижда добив на строителни материали в района. Те ще бъдат транспортирани до строителната площадка в готов вид.

Водовземането ще се осъществи от съществуващ водопровод Ф 100. Приложен е окончателен договор с В и К ООД гр. Смолян. Изграден е водомерен възел за измерване на изчерпените водни количества. Битовите отпадни води ще се отвеждат в изгребна яма.

Ел.захранването на обекта ще се осъществява от съществуващата мрежа ниско напрежение. Предвидените кабели, електромерни касети са според изискванията на ЕVN България.

2.14. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение

Всички разрешителни, свързани с изграждането на инвестиционното предложение са надлежно набавени и окомплектовани в преписка, приложена към Информацията за преценяване на необходимостта от ОВОС.


2.15. Замърсяване и дискомфорт на околната среда
Предвиденото инвестиционно предложение не предполага замърсяване на почвите, водите и атмосферния въздух в района, както по време на строителството (изграждането на базата за отдих), така и по време на експлоатацията. Изграждането на базата за отдих ще бъде свързано с извършване на изкопни и транспортни работи. Не се предвижда използване на горивни процеси по време на строителните работи. Ще се използва основно електричество. Атмосферни емисии, които ще се формират само по време на строителството са незначителен шум и прахови емисии при изкопните работи. Прогнозната оценка за очакваното емисионно натоварване на атмосферния въздух в района на обекта вследствие неговото изграждане ще бъде незначително, локално, временно и ще засегне предимно територията на работната площадка. Не се предвижда отделяне на емисии на замърсители или опасни, токсични или вредни вещества в атмосферния въздух в района. От реализирането на инвестиционното намерение /строителство и експлоатация/ не се очакват вредни физични фактори-шум, вибрации, светлинни, топлинни, електромагнитни и йонизиращи лъчения.


2.16. Риск от инциденти

Политиката на инвеститора при избор на изпълнител за реализация на проекта е да изисква добра организация и използване на най-съвременни методи в строителния процес, които трябва да гарантират недопускане на инциденти – отрицателно въздействие върху околната среда, включително на площадката и прилежащите й територии, както и висока степен на контрол на качество на изпълнение на СМР. Строителната площадка ще бъде обезопасена чрез:

- знаци, предупредителни и указателни табели

- аптека, съхранявана от охраната

- пожарно обезопасяване, посочено в проекта за ПУП

Опазването на околната среда и нейните компоненти ще бъдат основна отговорност на изпълнителите на инвестиционното предложение.

Безопаснотта на работещите на строителната площадка ще бъде гарантирана от строгото спазване на нормативната база при изпълнение на СМР.

III Местоположение на инвестиционното предложение.


    1. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа.

Теренът, на който ще се реализира инвестиционното предложение, представлява ПИ № 00597.3.331 и 00597.3.332 в землището на с. Арда, община Смолян, собственост на Виолета Георгиева Костова.
    1. Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи.

Имотът е собственост на Виолета Георгиева Костова. Има осигурен излаз на път, който свързва района с пътя за с. Арда.

При строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение няма да бъдат засегнати съседните ползватели на земи и УПИ, а също и съществуващите вече частни имоти.
3.3. Зониране или земеползване съобразно одобрени планове
От приложените скици в размер 1:1000 е видно как е парцелирана земята в съседство. Тя представлява земеделска земя-„ ливади”.Имотите са със следните идентификатори: 00597.3.320, 00597.3.564, 00597.335-частна собственост и не са застроени.


3.4. Чувствителни територии, в т. ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични и хигиенни нужди и др., Национална екологична мрежа.

Съгласно писмо изх. № КПД-14-656-1/11.11.2013г. на РИОСВ-Смолян, територията на която ще се реализира Инвестиционното предложение – изграждане на база за отдих, не попада в границите на защитени зони (ЗЗ) и защитени територии (ЗТ) от Европейската екологично мрежа НАТУРА 2000. Най-близко разположените ЗЗ до територията предмет на ИП са: ЗЗ за опазване на природните местобитания и дивата флора и фауна „Родопи-Западни” с код BG0001030 – отстои на около 750 м. от територията на ИП.

Защитената зона е далеч от инвестиционното предложение. Видовете дейности, които ще се извършват на терена няма вероятност да окажат отрицателно въздействие върху природни местообитания и дивата флора и фауна, предмет на опазване в защитена зона BG0001030.

3.4а. Качество и регенеративна способност на природните ресурси
Няма да бъдат влошени. Подземните води се подхранват от валежите и техния ресурс е ежегодно възобновим.

По време на изграждането и експлоатацията на инвестиционното предложение ще се използва ел.енергия.

Строителните работи за инвестиционнто предложение не включват използване, съхранение, транспорт, производство и работа с материали, които могат да бъдат опасни за околната среда и здравето на хората.
3.5. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение
Не са разглеждани други алтернативи, тъй като първото местоположение на инвестиционното предложение съответства най-точно на изискванията на инвеститора и не противоречи на нито една нормативна база.

IV Характеристики на потенциалното въздействие /кратко описание на възможните въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение/

Няма да има отрицателно въздействие върху околната среда след реализация на инвестиционното предложение.4.1. Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови паметници на културата, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници – шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми

Реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже отрицателно въздействие върху здравето на населението в района. По време на изграждането на инвестиционното предложение, здравният риск на работещите се формира от наличните вредни фактори на работната среда /шум, вибрации, прах/. Определените въздействия са ограничени в периода на строителството и при работна среда на открито в рамките на работния ден. Потенциалният здравен риск е налице при системно неспазване на правилата за здравословни и безопасни условия на труд, съгласно изискванията на Наредба №2/2004г. за минимални изисквания за спазване на здравословните и безопасни условия на труд при извършване на СМР.

От реализирането на инвестиционното предложение не се очаква промяна в качеството на атмосферния въздух.

Изграждането на „Базата за отдих” не крие рискове от замърсяване на почвите или водите вследствие на изпускане на замърсители върху земната повърхност при точно изпълнение на проекта за изграждане и правилна експлоатация на инвестиционното предложение.

Характерът на инвестиционното предложение не е свързан с промяна на вида, състава и характера на земните недра и ландшафта. Очаквано въздействие: краткотрайно по време на строителството, непряко по време на експлоатацията.

Не се очакват негативни въздействия върху компонентите на околната среда.4.2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение
Съгласно писмо изх. № КПД-14-656-1/11.11.2013г. на РИОСВ-Смолян, територията на която ще се реализира Инвестиционното предложение – изграждане на база за отдих, не попада в границите на защитените зони (ЗЗ) и защитени територии (ЗТ) от Европейската екологично мрежа НАТУРА 2000. Най-близко разположената ЗЗ до територията предмет на ИП е: ЗЗ за опазване на природните местобитания и дивата флора и фауна „Родопи-Западни” с код BG0001030 – отстои на около 750м от територията на ИП.

На територията на имота и в близост няма други обекти, които могат да бъдат засегнати и да са защитени от Международен или Национален закон, поради тяхната екологична, природна, културна и друга ценност. На територията на инвестиционното предложение и в близост няма други обекти, които са важни или чувствителни от екологична гледна точка.4.3. Вид на въздействието / пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно/.
Базата за отдих ще се изгради в имота на Виолета Георгиева Костова след провеждане на съответните процедури съгласно ЗООСВ.

Очакваното въздействие ще бъде:  • Краткотрайно по време на строителството за период от около 1 месец.

  • Непряко по време на експлоатацията.

- Не се очакват негативни въздействия върху компонентите на околната среда.

4.4. Обхват на въздействието – географски район, засегнато население, населени места / наименование, вид – град, село, курортно селище, брой жители и др./
Очакваното въздействие може да се оцени като:

- с малък териториален обхват - на територията на имота по време на строителството - ПИ № 00597.3.331 и 00597.3.332 по КК на с. Арда,общ. Смолян, собственост на Виолета Георгиева Костова.

    1. Вероятност на поява на въздействието

По време на строителството вероятност от отрицателна поява на въздействие върху:

почви- няма

води-няма

въздух-няма

шум-краткотраен и незначителен

По време на експлоатацията вероятност от отрицателна поява на въздействие върху:

почви- няма

води-няма

въздух-няма

шум-няма


4.6. Продължителност, честота и обратимост на въздействието

Еднократно .4.7. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с продотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда.
По време на строителството е необходимо:

  • да се предвиди разделно изземване, депониране и оползотворяване на хумусния слой.

  • да се съгласува с Общинската администрация мястото и маршрута за депониране на строителните отпадъци.

4.8. Трансграничен характер на въздействието
Инвестиционното предложение няма да окаже въздействие с трансграничен характер.
Каталог: media -> content files -> file -> obqvi -> SDIE
SDIE -> По Приложение №2 на Наредбата за условията и реда за извършване на овос І. Информация за контакт с инвеститора
file -> К о л и ч е с т в е н а с м е т к а обособена позиция 1 доставка на месо и месни продукти
file -> К о л и ч е с т в е н а с м е т к а обособена позиция 1 доставка на месо и месни продукти
file -> Съобщение за публично предлагане на акции на “Актив Пропъртис” адсиц, гр. Пловдив”
file -> Образец №8 п р о е к т н а д о г о в о р
SDIE -> До директора на риосв гр. Смолян у в е д о м л е н и е
SDIE -> По Приложение №2 на Наредбата за условията и реда за извършване на овос І. Информация за контакт с инвеститора


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница