Висше училище “земеделски колеж” пловдивстраница1/2
Дата21.01.2023
Размер89.5 Kb.
#116350
  1   2
zdravoslovni-i-bezopasni-usloviya-na-trud-s-boi-lepila-i-raztvoriteli

Шуменски университет

"Епископ Константин Преславски"


Р Е Ф Е Р А Т
по дисциплината „ЗБУТ”
на тема:

Здравословни и безопасни условия на труд със бой,лакове и разтворители


Изготвил:


Марио Иванов Енчев Проверил:
Фак.№: 1240160113 Доц. Маргарита Бонева
Специалност: ас. Васил Василев
„Техника и технологии”
Шумен, 2013 г.
Съдържание


Увод 3 стр.
Работа с бои 4 стр.
Работа с разтворители 7 стр.
Ключови думи :
Бои , разтворители ,kN ( килонютон ), скелета , люлки , платформи.
1 kN = 1000N = 100kg

Увод:


Основната цел на този реферат е да ни запознае с условията за безопасна работа с бои, лакове и разтворители. Също така запознаване с техническите права и задължения на ръководителя. Какви са мерките за безопасна работа с тези материали. Необходимото оборудване за извършване на дейността свързана с тях. Ще се запознаем и с евентуалните увреждания от вдишването, поглъщането или контакт с част от човешкото тяло.Здравословните и безопасните условия на труд са такива условия на труд,които не водят до професионални заболявания и злополуки при работа и създават предпоставка за пълно физическо, психическо и социално благополучие на работещите лица. 1. Работа с бои

Лицата, извършващи бояджийски работи, е необходимо да притежават валидно удостоверение за придобита професионална квалификация бояджия.
Мерки за безопасност
Бояджийски работи на височина в затворени помещения да се изпълняват от скелета (стационарни или подвижни), работни платформи и преносими стълби, а външните бояджийски работи – от скелета, люлки или платформи.
При изпълнение на бояджийски работи в затворени помещения на височина над 3,50 м да се ползват само скелета и платформи.
Преди започване на бояджийски работи по вътрешността на сградата да се обезопасяват всички отвори в стените и пода. Предпазните капаци трябва да могат да понесат предвидените товари и да бъдат осигурени срещу разместване.
Преносимите стълби да се използват само като крайно решение. Те могат да бъдат използвани само в случай, когато е невъзможно или нецелесъобразно използването на строителни скелета, платформи или други по-удобни и по-безопасни съоръжения.
При използване на преносими стълби на извършване на бояджийски работи да се спазват следните изисквания:

 • Стълбите да имат достатъчна якост, да са обезопасени, изправни и се използват само по предназначение.

 • Когато стълбите служат за достъп до площадки с повече работещи и по тях има интензивно движение, за качване и за слизане да се използват отделни стълби.

 • Преди започване на ползването на стълбите те да се изпитват със статично натоварване 1,2 кN, приложено на едно стъпало, намиращо се по средата на стълбата. При извършване на изпитанието стълбата да се поставя в работно положение.

 • Забранено е използването на преносимата стълба за ръчно пренасяне на обемисти или тежки товари, напр. кофражни платна, греди и др.

 • По преносима стълба е забранено пренасянето на товари, по-тежки от 0,2 кN, а при удължени стълби чрез наставяне се разрешава товар, не по-тежък от 0,1 кN. Товарът не трябва да налага придържане с две ръце.

 • Забранено е поставянето и използването на преносими стълби в непосредствена близост до отвори в подовете и стените, до остри издадени предмети, открити съдове с опасни течности и материали.

 • Стълбите да се използват на нехлъзгав и равен под или терен и който не налага придържане на едното от двете рамена на двураменните стълби.

 • Да се използват само стълби, които имат на основите си приспособления, за намаляване на възможността от хлъзгане на стълбата, например грапави гумени капачета.

 • Стълбите да се осигуряват срещу преобръщане, например с монтирани куки за застопоряване на стълбата при еднораменните стълби.

 • Стълбите могат да бъдат използвани само при работи, чието естество не изисква изпълнението от повече от един работещ върху стълба.

 • При използване на стълбите тежестта на лицето, което я ползва със или без допълнителен товар, не трябва да надвишава допустимото й натоварване.

 • Забранено е използването на преносими стълби за извършване на работи по стени и тавани на височина, по-голяма от 3,5 м и за изкачване на товари (тухли, камъни, дъски и др.)

При работа на стълба да се спазва правилото на трите опорни точки. Работещият във всеки момент трябва да има опора със стабилна повърхност на три места от тялото си, например два крака и ръка, две ръце и крак.
При работа с двураменна преносима стълба е забранено “краченето” с нея.
При местене преносимите стълби да се освобождават от всички товари, поставени по тях.
Издигането и свалянето на и от височина на всякакъв вид товари да се извършва по механизиран начин.
Подготовката и изпълнението на бояджийски работи по повърхности, където е изпълнена електрическа инсталация, да се извършват при изключено напрежение.
Приготвянето и използването на бои, лакове и разтворители на строителна площадка трябва да се извършва съгласно указанията на производителя. Забранено е приготвянето на бои с отклонения от указанията на производителя, както и използването на бои и разтворители с неизвестен състав.
Боядисването на вътрешни повърхности с неводни бояджийски състави може да се извършва само във вентилирани помещения. Вентилацията да е принудителна.
 1. Сподели с приятели:
  1   2
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница