Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“Дата17.10.2018
Размер29.47 Kb.
#90304
Приложение 16

ВИСШЕ ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ „Н. Й. ВАПЦАРОВ“


Процедура за публична защита на дисертационен труд

1. Процедурата за защита на дисертационния труд се открива с решение на факултетния съвет (ФС) за определяне на състава на научното жури и заповед на началника на Училището за неговото назначаване.

2. За свикването на научното жури началникът на Училището изпраща уведомително писмо.

3. Първото заседание на журито се състои от две части:Първа част. Деканът на съответния факултет провежда избор на председател на журито.

Втора част. Ръководи се от избрания председател на журито. На членовете на научното жури се предоставят материали за провеждането на процедурата по защитата във ВВМУ. Избират се рецензенти.

На рецензентите се връчват: дисертационен труд; автореферат; копие на публикациите по дисертацията; копие на документите на кандидата; извадка от приети от Училището документи за оценяване на равнището на научните изследвания на кандидата.

На останалите членове на журито се връчват: автореферат; копие на публикациите по дисертацията; копие на документите на кандидата; извадка от приети от Училището документи за оценяване на равнището на научните изследвания на кандидата.

Журито се произнася по законосъобразността на постъпилите материали. Води се протокол, който се подписва от протоколчика и новоизбрания председател.

Научното жури може да реши да изпрати автореферата за отзив до определени от него ведомства, научни организации и лица. Решенията на научното жури на първото заседание може да се вземат и неприсъствено, като обсъждането и гласуването се извършват чрез технически средства (конферентна връзка).

4. На членовете на научното жури се дава срок от три месеца от датата на назначаването му за подготовка на рецензии и становища.

5. След депозиране от членовете на журито на рецензиите и становищата в деловодството на Училището, по предложение на председателя, съгласувано с декана на съответния факултет, се насрочва защитата. Датата на защитата се обявява със заповед на началника на Училището.

6. Рецензиите, становищата и авторефератът на дисертацията се публикуват на официалната интернет страница на ВВМУ.

7. Провежда се публична защита, която се ръководи от председателя на журито. Води се протокол, който се подписва от всички членове на журито.

На публичната защита:

- Председателят на научното жури (или научният ръководител) представя дисертанта.

- Дисертантът прави кратко изложение на основните резултати от дисертационния труд.

- Членовете на научното жури представят рецензиите и становищата.

- Членовете на журито и всеки от присъстващите на публичната защита могат да задават въпроси и да правят изказвания.

- Дисертантът е длъжен да вземе отношение по зададените въпроси и направените критични бележки.

- Разискванията по дисертацията приключват при съгласие на поне трима членове на журито (за придобиване на научната степен „Доктор на науките“ – поне четирима).

- След изслушване на отговорите по въпросите и по изказванията, председателят на журито дава думата на всеки от членовете на научното жури за публично обявяване на своята оценка – положителна или отрицателна.

В разискванията при защитата могат да участват всички присъстващи. Допуска се неприсъствено участие на един член на журито (ако не е рецензент), като участието му в обсъждането и гласуването се извършва чрез конферентна връзка. При физическа невъзможност на член на журито да участва в заседанието чрез конферентна връзка, научното жури се попълва със съответния резервен член, който изпълнява задълженията на титуляра по процедурата. Той прочита рецензията/становището на титуляра и в края на защитата обявява своята оценка.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“
2015 -> Правила за изменение и допълнение на Правила за търговия с електрическа енергия Съществуващ текст
2015 -> 120 Основно училище “Георги С. Раковски” София
2015 -> Премиерният сериал Изкушение от 12 октомври по бтв lady
2015 -> Агнешко месо седмична справка: средни цени за периода 7 – 14 януари 2015 г
2015 -> Пилешко месо седмична справка: средни цени за периода 7 14 януари 2015 г
2015 -> Бяла кристална захар седмична справка: средни цени за периода 7 – 14 януари 2015 Г


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница