Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“Дата22.07.2016
Размер23.63 Kb.
#223
Приложение 14

ВИСШЕ ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ „Н. Й. ВАПЦАРОВ“ИЗИСКВАНИЯ

ЗА ОФОРМЯНЕ НА РЕЦЕНЗИЯ на ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД

ЗА придобиване НА НАУЧНА СТЕПЕН
Р Е Ц Е Н З И Я

върху дисертационен труд за даване на научна степен...................................................................................

(ОНС „Доктор“; н. ст. „Доктор на науките“)
Автор на дисертационния труд: .............................................................

Тема на дисертационния труд: „...........................................................“

Рецензент (име, заемана академична длъжност и къде, научна степен): .............................

Рецензията не трябва да бъде по-голяма от 8 (осем) стандартни машинописни страници и в нея не следва да се преразказва съдържанието на рецензирания труд. Рецензентът е задължен да даде конкретен, ясен и точен отговор на следните въпроси – по реда, по който са поставени по-долу:

1. Актуалност на разработвания в дисертационния труд проблем в научно и научно-приложно отношение. Степен и мащаб на актуалността на проблема и конкретните задачи, разработени в дисертацията.

2. Познава ли дисертантът състоянието на проблема и оценява ли творчески литературния материал?

3. Избраната методика на изследване може ли да даде отговор на поставената цел и да реши задачите на дисертационния труд?

4. Кратка аналитична характеристика на естеството и оценка на достоверността на материала, върху който се градят приносите на дисертационния труд.

5. В какво се заключават научните или научно-приложните приноси на дисертационния труд? Например: формулиране и обосноваване на нов научен проблем (област); формулиране и обосноваване на нова теория (хипотеза); доказване с нови средства на съществени нови страни в съществуващи научни проблеми и теории; създаване на нови класификации, методи на изследване, нови конструкции, технологии и т.н.; получаване и доказване на нови факти; получаване на потвърдителни факти.

Характер на приносите за внедряване: методи, конструкции, технологии и т.н.

Каква е конкретно значимостта на тези приноси за науката и практиката?

6. Може ли да се оцени в каква степен дисертационният труд и приносите представляват лично дело на дисертанта?

7. Преценка на публикациите по дисертационния труд: брой, характер на изданията (международни, национални, ведомствени, служебни бюлетини и т.н.), в които са отпечатани. Какво е отражението им в науката – използване и цитиране от други автори, в други лаборатории, страни и пр.?

8. Резултатите от дисертационния труд използвани ли са вече в научната и социалната практика? Има ли постигнат пряк икономически ефект и пр.? Документи, на които се основава твърдението.

9. Мотивирани препоръки за бъдещо използване на научните и научно-приложните приноси: какво и къде да се внедри?

10. Авторефератът направен ли е съгласно изискванията? Правилно ли отразява основните положения и научните приноси на дисертационния труд?

11. Други въпроси, по които рецензентът счита, че следва да вземе отношение.

12. Заключение с ясно становище да се даде или не научна степен.


Дата ............ Рецензент: .......................

(подпис)
Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Правила за изменение и допълнение на Правила за търговия с електрическа енергия Съществуващ текст
2015 -> 120 Основно училище “Георги С. Раковски” София
2015 -> Премиерният сериал Изкушение от 12 октомври по бтв lady
2015 -> Агнешко месо седмична справка: средни цени за периода 7 – 14 януари 2015 г
2015 -> Пилешко месо седмична справка: средни цени за периода 7 14 януари 2015 г
2015 -> Бяла кристална захар седмична справка: средни цени за периода 7 – 14 януари 2015 Г
2015 -> Към въпроса за историята на крепостта сторгозия и хипотеза за произхода на името на гр. Плевен янко Бояджиев, Соня Лазарова


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница