Владимир КомаровДата19.10.2018
Размер34 Kb.
BG-гр. Велико Търново

ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Средно общообразователно училище /СОУ/ "Владимир Комаров", ул. Бяла Бона № 9, За: Веселин Ангеличев - Директор на училището, РБългария 5000, гр. Велико Търново, Тел.: 062 644396, E-mail: v_komarov@abv.bg

Място/места за контакт: Средно общообразователно училище /СОУ/ "Владимир Комаров"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.v-komarov.hit.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.v-komarov.hit.bg/profil.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство


КРАТКО ОПИСАНИЕ:

РЕМОНТ ПОКРИВ НА КОРПУС ОТ СОУ "ВЛАДИМИР КОМАРОВ" - гр. В. ТЪРНОВО - Видовете работи са съгласно Приложение 4 - Количествено-стойностна сметка - Доставка и монтаж на място /на покрива/ на ДЪРВЕНА носеща конструкция за нов скатен покрив /включително планки, подкоси и съединителни средства/, Доставка и монтаж покривно покритие по детайл тип SRP ND CLICK 25/PE, Доставка и монтаж на улуци от поцинкована ламарина и др.


КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45260000


Описание:

Покривни и други специализирани строителни и монтажни работи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Видовете работи и количествата са съгласно Приложение 4 - Количествено-стойностна сметка - Доставка и монтаж на място /на покрива/ на ДЪРВЕНА носеща конструкция за нов скатен покрив /включително планки, подкоси и съединителни средства/ - 24 м.куб., Доставка и монтаж покривно покритие по детайл тип SRP ND CLICK 25/PE – 665 м.кв., Доставка и монтаж на улуци от поцинкована ламарина – 107 м.кв. и др.


ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

89145 BGN


МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Средно общообразователно училище /СОУ/ "Владимир Комаров", гр. Велико Търново


NUTS:

BG321
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участниците задължително представят техническо предложение за изпълнение на поръчката под формата на обяснителна записка като посочват информация относно: - пълно описание на организация и методология, включващо пълно и задълбочено описание на обхвата на поръчката; - разпределението на предвидените ресурси в обособените етапи на работа; - методи, гарантиращи качествено изпълнение; - разпределение на задачите и отговорностите между участниците в процеса на работа, съобразени с определените методи и етапи на изпълнение; - подробно и детайлно посочени методи за отчетност и контрол, гарантиращи успешната реализация на поръчката; - логична и обоснована организация и методология, включваща реалистични и изпълними дейности. В обхвата на поръчката се включват видове работи съгласно Приложение 4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при изпълнение на обществената поръчка да спазва правилата за безопасност на уреждащата ги нормативна уредба. По време на строителството ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва: всички нормативни документи, касаещи строителния процес; техниката на безопасността на труда; ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. От Изпълнителя се изисква по никакъв начин да не уврежда околната среда. Видовете работи да се изпълняват в съответствие с изискванията на възложителя. Видовете работи да се изпълняват своевременно и с необходимото качество. Участниците задължително представят в офертата си анализи /подписани и подпечатани/ на видовете работи в обхвата на поръчката. Срокът за изпълнение на поръчката е 2 месеца, но не по-късно от 15.12.2014г.
КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта


ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Формула за определяне на краен коефициент "К": К = Ц х 40 % + Т х 50 % + С х 10%, където: Ц - Ценови критерий - показател за предлаганата цена от Участника. При оценяването се взема предвид предлаганото от участника общо сумарно възнаграждение за изпълнение на обществената поръчка. Най - висока оценка получава предложението, което ще има за своя последица изпълнение на поръчката срещу най- малък бюджетен разход. Офертата на участника с най- ниската предложена цена, получава 100т., а всяка следваща оценка се определя по следната формула: Ц = Ц min/Ци х 100 , където: Ц min-е най- ниската предложена цена; Цп - е цената на n-тия участник. Т - Техническа оценка - оценка на представената от участника обяснителната записка, включваща организация на изпълнението, план/подход за организацията и реализация на работите с обхват съгласно Приложение 1 (максимум 100). С - Срок за изпълнение на видовете работи /в работни дни/ - оценка на предложения от участника срок за изпълнение на видовете работи в обхвата на поръчката. Офертата на участника с най- кратък срок за изпълнение, получава 100т., а всяка следваща оценка се определя по следната формула: С = С min^n х 100 , където: С min-е най-краткия предложен срок за изпълнение; СП - е срокът за изпълнение, предложен от n-тия участник. Пълната методика за оценка на офертите е съгласно Приложение 1 към публичната покана.


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

14/10/2014 15:00


ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница