Вълчи дол Област Варна общинска администрацияДата02.06.2018
Размер101.91 Kb.
#70952line 3


line 7 Вълчи дол Област Варна

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

line 4

тел.05131/23-13 - кмет; 27-20 - зам.-кмет; централа 23-15; факс 05131/34-50

9280 гр.Вълчи дол, пл.”Хр.Ботев”№1; e-mail: oba_valchidol@mail.bg

line 5line 6


Приложение № 13

ПРОЕКТО - ДОГОВОР

ЗА УСЛУГА

Днес, …........... в гр. Вълчи дол, общ. Вълчи дол, обл. Варна, между:ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, с адрес: гр. Вълчи дол, пл. „Христо Ботев“ № 1, с ЕИК по БУЛСТАТ 000093474, представлявана от Инж. Пенка Йорданова, Кмет на община Вълчи дол и Антоанета Йорданова – директор дирекция „ФСД” при Община Вълчи дол, наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна,

и

................................................................................................................, ЕИК .........................., със седалище и адрес на управление: ................................................................................ представлявано от ...................................................................................................................., наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна,


и на основание чл. 41 и сл. от ЗОП, във връзка с проведената процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на детска ясла и млечна кухня към ОДЗ „Здравец“ гр. Вълчи дол, ДВХУИ-с. Оборище и домашен социален патронаж на територията на Община Вълчи дол“, публикувана в електронната страница на Агенцията по обществени поръчки под № ........../............г. и Решение № ...../.....................г. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ, се сключи настоящият договор, с който страните по него се споразумяха за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема и се задължава периодично/ежедневно да доставя на детска ясла и млечна кухня към ОДЗ „Здравец“-гр. Вълчи дол, ДВХУИ-с. Оборище и Домашен социален патронаж на територията на Община Вълчи дол, хранителни продукти, посочени по вид и количество в заявки от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или определени от него лица, а именно: ………………………………… ………………………………… (редакцията тук е според СОП, за която се сключва договорът), както и да прехвърли правото на собственост на доставените стоки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, срещу единични цени, посочени във ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като кандидат в откритата процедура по ЗОП за възлагане на настоящата обществена поръчка, открита с решение № ..../..........2012 г. на Кмета на Община Вълчи дол, която цена ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да плати.

(2) Доставяните хранителни продукти следва да бъдат придружавани с документи за качество, съдържание, срок на годност (който трябва да бъде не по-малък по 80 % от крайния срок), производител и становище на контролните органи, ако се изисква такова.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или определените от него лица имат право да заявяват, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ в такъв случай се задължава да достави, и други хранителни продукти, освен изброените в офертата по ал. 1.

(4) Заявени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или от определени от него лица хранителни продукти, които не са посочени в офертата по ал. 1, се доставят по средни пазарни цени, определени от “САПИ” ООД за регион Варна, актуални към датата на доставката. Справката от “САПИ” ООД се осигурява от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и трябва да е актуална към датата на доставката.

(5) Доставен хранителен продукт от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, чийто срок на годност е изтекъл преди деня на доставката или изтича в деня на доставката, не може да бъде обект на този договор и ВЪЗЛОЖТЕЛЯТ или определените от него лица не го приемат за доставка по смисъла на ал. 1 или 2, без да носят отговорност.

(6) Заявките, посочени в ал. 1 се изготвят и съобщават на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от длъжностни лица, работещи към ОДЗ „Здравец“ - гр. Вълчи дол, ДВХИУ-с. Оборище или към Домашен социален патронаж на територията на Община Вълчи дол.

(7) Доставката на хранителните продукти се извършва от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в складовете, посочени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в Приложение № 2 към настоящия договор, за което се съставят необходимите документи.

(8) Размерът на единичните цени, посочен в офертата по ал. 1 може да се променя само при повишаване или понижаване на пазарните цени на съответния продукт за регион Варна с 5 % или повече, в сравнение с размера на средномесечната цена, определена от “САПИ” ООД за месец юли без сключването на анекс. Отстъпката на съответния продукт, оферирана от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във финансовата оферта, неразделна част от настоящия договор, остава непроменена през целия договорен срок.

(9) Ако средните пазарни цени на доставените стоки се повишат с над 5 % в сравнение с пазарните цени на тези стоки към месец юли, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да фактурира доставни цени, съответни на повишените, при спазване на отстъпката по ал. 7, изречение второ, за съответния артикул.

(10) Ако средните пазарни цени на доставените стоки се понижат с над 5 % в сравнение с пазарните цени на тези стоки към месец май ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да плаща доставни цени, съответни на понижените, при спазване на отстъпката по ал. 7, изречение второ, за съответния артикул.

(11) Във всички случаи повишаването или понижаването на средните пазарни цени за регион Варна към датата на доставката се доказва с актуален бюлетин, издаден от “САПИ” ООД за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(12) При поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, всеки месец да представя актуален информационен бюлетин за пазарните цени за регион Варна, издаден от “САПИ” ООД, до 20 броя хранителни стоки (това е само за СОП 1), посочени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Информационният бюлетин по предходното изречение служи за проверка на заявявани и доставяни хранителни продукти, чиито цени варират през различните сезони. При непредставяне на бюлетина, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане на доставени стоки, за чиито актуални средни пазарни цени е изискал представянето му, без да носи отговорност за това.

(13) При фактуриране на по-високи единични цени на доставени хранителни продукти от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в сравнение с регламентираните в ал. 1, 4, 8, 9 и 10, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща доставените стоки само при условията и по ценовите размери, посочени в този договор.
ІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 2. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или определените от него лица имат право:

1. да получават хранителни продукти в количества и видове, заявени от тях, в срок до един работен ден, считано от датата на съобщаването на заявката;

2. да проверяват дали доставените хранителни продукти съответстват на заявеното количество и видове;

3. да проверяват дали доставените хранителни продукти отговарят на изискванията, посочени в чл. 4, т. 1, 3 – 6 и 8 от договора;

4. да откажат приемането на доставени хранителни продукти, в случай че констатират несъответствие при изпълнението с изискванията, посочени в чл. 4, т. 1, 3 – 6 и 8 от договора;

5. в случаите по т. 4 да изискат изпълнение съобразно изискванията на чл. 4, т. 1, 3 – 6 и 8 от договора, без да дължат плащане на новите транспортни разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща уговорената цена в срок 30 (тридесет) работни дни от представянето на фактура, подписване на необходимите документи от определените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лица след приемането на доставени хранителни продукти от тях, в съответствие с другите клаузи от договора.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или определените от него лица са длъжни да съобщят на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ своите възражения незабавно щом открият посочените в ал. 1, т. 4 несъответствия, включително и ако ги открият след приемането на доставени хранителни продукти.


ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 3. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получава цената на доставената стока в срока и при условията по чл. 2, ал. 2.

Чл. 4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. да доставя хранителните продукти по вид и количество, посочени в съобщената му заявка;

2. да доставя хранителните продукти на местата, посочени в чл. 1, ал. 7;

3. да доставя само хранителни продукти, които са произведени и/или складирани единствено в обекти, отговарящи на чл. 12 от Закона за храните, и регистрирани по чл. 12, ал. 2 от ЗХр;

4. да доставя хранителни продукти, които са в съответствие с добрите практики за производство и търговия с храни, системата за управление на безопасността на храните, системата за анализ на опасностите и критични контролни точки или съответните процедури, основани на нейните принципи, а също технологичната документация, въведени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или търговеца или производителя, от които ги е купил;

5. да доставя хранителни продукти, които са етикетирани и опаковани, съгласно изискванията на Закона за храните и приетите въз основа на него приложими нормативни актове;

6. да доставя хранителни продукти, които притежават по-дълъг срок на годност, считано от деня на доставката;

7. да доставя заявените хранителни продукти в срок до един работен ден, считано от датата на съобщаването на заявката;

8. да доставя заявените хранителни продукти с негови собствени или наети превозни средства, отговарящи на нормативните изисквания за превозване на хранителни продукти в Наредба № 5/25.05.2006 г. за хигиената на храните.

9. да представи на определените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лица фактура за доставените при условията на точки 1 – 8 и приети хранителни продукти;

10. в случаите по чл. 2, ал. 1, т. 4 и 5 от договора, да достави отново заявените хранителни продукти, като спази задълженията си, визирани в т. 1, 3 – 6 и 8, без да му се дължи плащане на новите транспортни разходи.


ІV. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 5 Единичните цени на отделните продуктите са определени в Приложение 12 , част от ценовата оферта на Изпълнителя от проведената обществена поръчка, което представлява неразделна част от настоящия договор.

Чл. 6. Прогнозната стойност на договора е ……. (……..) лв. без ДДС, като тя е само ориентировъчна, неокончателна и може да търпи промени.

Чл. 7. (1) Разплащане се извършва от бюджета на Възложителя.

(2). Разплащанията се извършват след представяне на фактура от изпълнителя, в срок от 30 (тридесет) календарни дни от датата на представяне на фактурата и двустранно подписани приемо-предавателни протоколи.

(3). Разплащанията се извършват по банков път, по сметки на Изпълнителя както следва:

IBAN: ……………………………………… BIC: ……………………..

При банка ………………………..

V. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКАТА
Чл.8. (1). Доставките се извършват периодично, след заявка от представител на Възложителя.

(2). По смисъла на настоящия договор представител на Възложителя е Ръководителят на съответното заведение на територията на Община Вълчи дол или упълномощено от него лице.

Чл.9. (1) Стоката се доставя с транспорт на изпълнителя (транспортните разходи са включени в цената на стоката) от и за негова сметка при спазване на посочения график и до складовете на Възложителя.

(2). Товаро-разтоварните работи се извършват от Изпълнителя.

(3). Стоката пътува на риск и отговорност на Изпълнителя, като собствеността на стоката се прехвърля върху Възложителя след разтоварването й.


VІ. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ
Чл. 10. При виновно неизпълнение на задължения по този договор всяка от страните дължи обезщетение за причинени вреди, съгласно разпоредбите на гражданското законодателство.

Чл. 11. (1) Обезщетение не се дължи за неизпълнение или забава, когато са причинени от непреодолима сила (форсмажорни обстоятелства).

(2) За възникването и преустановяването на непреодолимата сила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Непреодолимата сила трябва да бъде потвърдена писмено от БТПП. Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не бъде уведомен за непреодолимата сила или тя не бъде потвърдена от БТПП, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да се позовава на непреодолимата сила.

(3) Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е вследствие на неположена грижа от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при полагане на дължимата грижа то може да бъде преодоляно.


VІІ. ДЕЙСТВИЕ И СРОК НА ДОГОВОРА
Чл. 12. Договорът влиза в сила от деня на сключването му и действа за срок от 12 месеца.
VІІІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 13. Гаранцията за изпълнението на договора е парична/банкова сума, внесена/ учредена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преди сключването на настоящия договор, в размер на …..........….. лв., представляващи 3 % от общата стойност на договора без ДДС, която само с цел определяне стойността на гаранцията се приема, че е ………..……. лв. без ДДС.

Чл. 14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. три или повече пъти не изпълни едно и също или различни свои задължения, посочени в чл. 4, т. 1 – 8 и/или 10;

2. забави виновно доставянето на заявени хранителни продукти с повече от 10 дни.

Чл. 15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията без да начислява лихва върху нея, в срок до 3 работни дни след прекратяването на договора.
ІХ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 16. (1) Договорът се прекратява:

1. с изтичане срока на неговото действие;

2. по взаимно съгласие между страните, изразено писмено;

3. с тримесечно писмено предизвестие, чийто срок започва да тече от датата на получаването му.

Чл. 17. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора с или без предизвестие, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора с или без предизвестие при наличие на някоя от хипотезите на чл. 10 по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без да дължи обезщетение.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора с или без предизвестие, когато два или повече пъти чрез определени от него служители констатира с протокол, че доставените хранителни продукти са с лошо качество, поради което са негодни за консумация, с изключение на случаите, когато лошото качество се дължи на непреодолима сила, доказана по реда на чл. 7, ал. 2 от договора.

(4) Ако прекратяването на договора в случаите на ал. 1 – 3 е с предизвестие, то е с едномесечен срок и трябва да е в писмена форма.

Чл. 18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да прекрати договора по реда на чл. 13, когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не изпълни свое задължение по чл. 2, ал. 2 от договора, в срок до 30 дни след падежа.
Х. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 19. Адресите за кореспонденция на страните са тези, посочени в началото на договора. При промяна на своя адрес, всяка страна се задължава да уведоми другата за новия си адрес в тридневен срок от промяната.

Чл. 20. Съгласно чл. 43, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, страните по този договор не могат да го изменят или допълват, освен в случаите по чл. 43, ал. 2 от ЗОП и при спазване условията на чл. 43, ал. 3 от ЗОП.

Чл. 21. За неуредените случаи в този договор, възникнали по повод регламентираното с него правоотношение, се прилагат нормите на Закона за обществените поръчки, Закона за задълженията и договорите, както и на други приложими нормативни актове на българското законодателство.
Неразделна част от настоящия договор са Приложения № 1 за складове, № 2 ценово предложение, № ............... приемо-предавателни протоколи, сертификати за качество на храните, видове хранителни продукти с цени при подписване на договора

Договорът се състави и подписа в два еднакви екземпляра, по един за всяка страна.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

КМЕТ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ /......................................./

Инж. Пенка Йорданова

ДИР. ДИРЕКЦИЯ „ФСД”:...........................

/АНТОАНЕТА ЙОРДАНОВА/
Изготвил:

Теодора Димитрова-ст. юрисконсулт «ИПП»Каталог: docs -> 2013 -> obshtestveni porachki
2013 -> Заповед рд – 09 – 68 02. 10. 2013 г. Относно
2013 -> Информационните технологии и съобщенията изпълнителна агенция
2013 -> Списък на участниците
obshtestveni porachki -> Програма за развитие на сектор „рибарство 2007 -2013 Приложение №18 ценова оферта за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет
obshtestveni porachki -> Решение за откриване на процедурата; Обявление за откриване на процедурата
obshtestveni porachki -> Община вълчи дол договор №03/223/00227 от 10. 04. 2013г
obshtestveni porachki -> Програма за развитие на сектор „Рибарство" 2007 -2013", финансиранa от Европейския фонд за рибарство и Република България. ", както следва
obshtestveni porachki -> Община вълчи дол договор №03/322/00633 от 28. 06. 2011 г


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница