Влияние на Остатъчните скорости след дълбочинна кирхоф миграция преди сумиране Мая Григорова1Дата26.07.2017
Размер99.07 Kb.
ГОДИШНИК НА МИННО-ГЕОЛОЖКИЯ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. ИВАН РИЛСКИ”, Том 58, Св. I, Геология и геофизика, 2015

ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF MINING AND GEOLOGY “ST. IVAN RILSKI”, Vol. 58, Part I, Geology and Geophysics, 2015Влияние на Остатъчните скорости след дълбочинна кирхоф миграция преди сумиране
Мая Григорова1
1РЕКСИМсеиз ООД, 1680 София, maya.grigorova86@gmail.com
Резюме. Много често след извършване на Дълбочинна Kирхоф миграция преди сумиране (ДКМПС) в дълбочинните сеизмограми остават некомпенсирани кинематични поправки. В резултат на това е възможно при сумиране на дълбочинните сеизмограми да се откроят зони с влошена проследяемост на отражателните повърхнини. В отделни случаи е възможно дори при адекватен скоростен модел за миграционното преобразуване, получен на базата на итеративното прилагане на сеизмична томография, да се наблюдават известни различия с геоложкия модел. Такъв ефект е възможно да се получи при наличие на сложни геоложки модели, характеризиращи се с появата на разломи или изклинвания на пластовете. За компенсиране на възможни геоложки различия между реалния и съставения скоростен модел, в настоящото изследване е приложена допълнителна кинематична поправка, получена посредством анализ на остатъчните кинематични поправки върху дълбочинни сеизмограми, получени след финалната итерация на ДКМПС.
Ключови думи: Дълбочинна Kирхоф миграция преди сумиране (ДКМПС), Остатъчни кинематични поправки
Influence of Residual moveout corrections after pre-stack kircHhoff depth migration

Maya Grigorova1

1REXIMseis Ltd. 1680 Sofia, maya.grigorova86@gmail.com
ABSTRACT. Normal moveout, typically used to do velocity analysis in seismic data processing, is robust when reflectors are flat and velocity is laterally invariant. However, this method encounters difficulty when reflectors are dipping or velocity varies laterally. Prestack depth migration (PSDM) provides a powerful tool for velocity analysis in complex media. PSDM that can handle dipping reflectors and lateral velocity variations is robust in imaging complex structures. To process data by this method, one often needs to have a more accurate velocity model than may be obtained from simple velocity-analysis methods, such as normal moveout. Meanwhile, PSDM itself is an attractive tool for doing velocity analysis because of its high sensitivity to the velocity model. One approach to migration velocity analysis have been developed is residual velocity analysis (RMO), which is based on residual moveout to measure velocity error.
Key words: Prestack KirchoffKirchhoff Depth Migration (PSDM), Residual velocity analysis
Въведение

Въведение
Дълбочинната миграция се осъществява главно въз основа на скоростно-дълбочинен модел на средата, който е представен от интервалните скорости в дълбочина. При условие, че скоростният модел на средата е определен точно, то тогава и дълбочинната миграция позиционира отразяващите повърхности с висока точност. Поради тази причина, в сеизмичните дейности голямо внимание следва да се обръща на съставянето на скоростния модел на средата, първоначално във времевата област и впоследствие неговото трансформиране и подобряване в дълбочинната област.


Основни моменти в приложението на мето­диката

Много често, след извършване на ДКМПС в дълбочинните сеизмограми, остават некомпенсирани кинематични поправки. Причината за това е свързана с трансформацията на данните в процеса на миграционното преобразувание, в следствие, на което при сортирането на дълбочинните сеизмограми се наблюдава известно отклонение от първоначално подбраните за извършване на миграцията кинематични поправки. В резултат на това, е възможно при сумиране на дълбочинните сеизмограми да се откроят зони с влошена проследяемост на отражателните повърхнини (Liu, 1997).


За преодоляване на този проблем са използвани различни техники, като най-разпространената до този момент е свързана с детайлизиране на мрежата за извършване на томографията. Този подход, обаче, е свързан с големи изчислителни ресурси и допълнително време за изчисленията (Hilburn, et al., 2014). Като негова алтернатива започва да се прилага подход свързан със създаването на еднo направляващо изображение, което служи като ориентир за съставянето на подходяща кинематична поправка. Това изображение най-често е структура, чиято кинематична поправка следва да бъде проследена по целия профил. Целта е да се определи остатъчната кинематична поправка, която да бъде внесена като поправка още преди извършването на сеизмичната томография (Hale, 2009).

Методика на изследването
Целта на настоящия експеримент е да демонстрира как определени неточности в полето на скоростите въздей­стват на ДКМПС и по какъв начин сеизмичната томо­графия, в комбинация с анализ на остатъчните кинематични поправки, се повлияват от тях.
На фигура 1 е показана схематично последователността от процедури при съставянето на скоростния модел за ДКМПС.

Фиг. 1. Алгоритъм на последователността при съставяне на скоростен модел за дълбочинно преобразувание на сеизмични данни
За целите на изследването изкуствено са създадени аномални участъци в скоростните модели, посредством редукция или завишаване на скоростите в определени области по протежението на профила, като в останалата част от разреза скоростното поле е непроменено, с цел намиране на технологично решение за откриване на аномалиите.
Създадени са три скоростни модела, съдържащи аномални скоростни функции, които изкривяват полето на времето:

  • Модел-1 - с редуцирани скорости в интервала от 300 до 500 ОДТ;

  • Модел-2 - с увеличени скорости в интервала от 300 до

  • 500 ОДТ.

  • Модел-3 - без изменения в полето на скоростите.

Полетата на скоростите с така съставените модели са показани на фигура 2.


С така получените от директната трансформация време-дълбочина скоростни полета е извършена сеизмична томография, последвана от ДКМПС. Полетата на скоростите след сеизмичната томография са представени на фигура 3.

Фиг. 2. Полета на скоростите на моделите: Модел-1, Модел-2 и Модел-3
С така получените от директната трансформация време-дълбочина скоростни полета е извършена сеизмична томография, последвана от ДКМПС. Полетата на скоростите след сеизмичната томография са представени на фигура 3.

Фиг. 3. Полета на скоростите на моделите след сеизмична томография: Модел-1, Модел-2 и Модел-3
От полетата на скоростите след сеизмичната томо­графия може да се забележи, че те са много по-хомогенни и описателни по отношение на структурите, създадени от аномалните скоростни функции, изкривяващи полето на времето.
За компенсиране на възможни геоложки различия между реалния и съставените скоростни модели, в настоящото изследване е приложена допълнителна кинематична поправка. Тя е резултат на анализ на остатъчните кинематични поправки върху дълбочинни сеизмограми, получени след финалната итерация на ДКМПС. Този подход дава възможност интерактивно да бъдат анализирани дълбочинните сеизмограми, като по този начин ясно могат да се откроят недоизправени ходографи, в случай че има такива.
Методът на директния анализ на остатъчните скоростни върху вече мигрираните дълбочинни сеизмограми се отличава като бърз, не изискващ сериозни изчислителни ресурси, но и достатъчно надежден подход.
Диапазонът на остатъчните кинематични поправки е избран в интервала от -300 до 300 s/ft. На фигура 4 е показан анализът на остатъчните скорости за Модел-1 (Модел с редуцирани скорости в скорости в интервала от 300 до 500 ОДТ).

Фиг. 4. Анализ на разликата в остатъчните кинематични поправки преди (черната крива) и след (бялата крива) използването на сеизмична томография за определяне на скоростта на модела, Модел-1От анализа на остатъчните скорости на Модел-1, се наблюдава леко изместване на необходимата поправка в горната част на сеизмограмите към нулата, след прилагането на сеизмичната томография. В случая, обаче, то е крайно недостатъчно, въпреки големите остатъчни кинематични поправки, които са приложени. В дълбоките части новият скоростен модел се характеризира с по-ниски скорости, което води до изправяне на ходографите, с по-големи стойности на остатъчната кинематика.


На фигура 5 е показана карта на разпределението на остатъчните кинематични поправки за Модел-1.
От картата на разпределението на остатъчните кинематични поправки върху мигрирани в дълбочинната област данни на Модел-1, се открояват два участъка – единият в горната част на разреза, а другият точно под него в дълбоките отражения. Горният участък може се характеризира с твърде големи отрицателни остатъчни по-правки, докато под него, в дълбоките части, характерът на поправката е точно обратен – много големи положителни поправки. Наличието на такива участъци, при условие, че не съществуват геоложки обосновани причини за тях, се счита за сигурен знак, че скоростният модел е неподходящо съставен и вероятно съдържа неточни скоростни функции.

Фиг. 5. Карта на разпределението на остатъчните скорости за Модел-1

правки, докато под него, в дълбоките части, характерът на поправката е точно обратен – много големи положителни поправки. Наличието на такива участъци, при условие, че не съществуват геоложки обосновани причини за тях, се счита за сигурен знак, че скоростният модел е неподходящо съставен и вероятно съдържа неточни скоростни

функции.
На фигура 6 е изобразен анализът на остатъчните скорости на Модел-2 (Модел с увеличени скорости в скорости в интервала от 300 до 500 ОДТ).

Фиг. 6. Анализ на разликата в остатъчните кинематични поправки преди (черната крива) и след (бялата крива) използването на сеизмична томография за определяне на скоростта на модела, Модел-2

При анализа на остатъчните скорости на Модел-2, се наблюдава известно отместване на новия скоростен модел към нулата. За цялостното нулиране на остатъчната кинематика, обаче, в този случай би била необходима огромна остатъчна кинематична поправка и вероятно голям брой итерации на сеизмична томография.
От картата на разпределението на остатъчните кинематични поправки върху мигрирани в дълбочинната област данни на Модел-2, показан на фигура 7, се наблюдава твърде рязка граница между положителни и отрицателни остатъчни кинематични поправки, което е признак за нехомогенност на полето и необходимост от допълнителен брой итерации на процедурите за подобряване на скоростния модел, за евентуалното му изглаждане.
На фигура 8 е показан анализ на остатъчните скорости за Модел-3 (Модел без изменения в полето на скоростите).
На изображението се забелязва подреждане на съвкупността от данни близо до нулата на скалата на остатъчната кинематика. Това се счита за доказателство, че така съставения скоростен модел е коректен и внесената в данните кинематична поправка води до компенсиране на забавянето при регистрацията на данните с отдалечаване от източника (Grigorova, 2015).
На фигура 9 е показана карта на разпределението на остатъчните кинематични поправки върху мигрирани в дълбочинната област данни за Модел-3.


Фиг. 7. Карта на разпределението на остатъчните скорости за Модел-2

Изображението се откроява само с една област с пови­шена необходимост от остатъчни кинематични поправки в участъка между 420 и 470 ОДТ, което е в границите на допустимата грешка от 0,5%.
Фиг. 8. Анализ на разлката в остатъчните кинематични поправки преди (черната крива) и след (бялата крива) използването на сеизмична томография за определяне на скоростта на модела, Модел-3


отдалечаване от източника (Grigorova, 2015).

На фигура 9 е показана карта на разпределението на остатъчните кинематични поправки върху мигрирани в дълбочинната област данни за Модел-3.


Изображението се откроява само с една област с повишена необходимост от остатъчни кинематични поправки в участъка между 420 и 470 ОДТ, което е в границите на допустимата грешка от 0,5%.
Независимо от така създадените, по време на експриментаексперимента, несъвършенства в отделни части на моделите, от направеното сравнение между сумираните данни без наличие на остатъчни (допълнителни) кинематични поправки и след прилагането им, ясно се забелязва сериозното подобрение в качеството на получения резултат, след прилагане на остатъчните кинематични поправки в областите от разрезите, където поправката е била близка до нулата. В останалите части от дълбочинните изображения резултатите са неубеди­телни, което поставя под въпрос достоверността на изходните скоростни модели (Григорова, 2014).

Фиг. 9. Карта на разпределението на остатъчните скорости за Модел-3

Заключение
При наличие на силно изкривяване на полето на времето, предизвикано от допусната грешка при анализа на скоростното поле, измененията, които настъпват в данните могат да доведат до структурни изменения от геоложки характер. В такива случаи остатъчните кинематични поправки имат ключова роля за локализиране на аномалиите върху дълбочинните сеизмограми, като същевременно подобряват качеството на сумиране при интерактивната оценка.

Литература
Hilburn, G., He, Y., Yan, Z., Sherrill, F. High-resolution Tomography Using Offset dependent Picking and Inversion Conditioned by Image-guided Interpolation, 76th EAGE Conference & Exhibition 2014 Amsterdam RAI, The Netherlands, 2014, - Article № We G103 05.

Hale, D. Image-guided blended neighbor interpolation, CWP Report 634, 2009, 13 p.Фиг. 9. Карта на разпределението на остатъчните скорости за Модел-3


Литература
Hilburn, G., He, Y., Yan, Z., Sherrill, F. High-resolution Tomography Using Offset dependent Picking and Inversion Conditioned by Image-guided Interpolation, 76th EAGE Conference & Exhibition 2014 Amsterdam RAI, The Netherlands, 2014, - Article № We G103 05.

Hale, D. Image-guided blended neighbor interpolation, CWP Report 634, 2009, 13 p.

Liu, Z. An approach to migration velocity analysis, Geophysics, 62,. 4, 1997, 1238–1249 p.

Григорова, M. Технология за създаване на скоростни модели за дълбочинна миграция преди сумиране посредством сеизмична томография, Дисертация, 2014, 307 с.

Grigorova, M. Error recognition in velocity model building for prestak kirchoff depth miration using rmo analysis, GEOBALCANICA, Skopie, 5-7 June, 2015. – in print.

Статията е рецензирана от проф. дгн Стефан Димовски и препоръчана за публикуване от кат. „Приложна геофизика”.


Каталог: sessions
sessions -> Изследване чистотата на слънчогледово масло за производство на експлозиви anfo
sessions -> Laser “Raman” spectroscopy of anglesite and cubanite from deposit “Chelopech” Dimitar Petrov
sessions -> Св иван рилски
sessions -> Modeling of
sessions -> Управление на риска от природни бедствия
sessions -> Oценка на риска от наводнениe в елховското структурно понижение в района на гр. Елхово красимира Кършева
sessions -> Гравиметрични системи използвани в република българия и оценка точността на системи igsn-71 и unigrace при точки от гравиметричните и мрежи
sessions -> Toxicological assessment of photocatalytically destroyed mixed azo dyes by chlorella vulgaris
sessions -> Field spectroscopy measurements of rocks in Earth observations


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница