Външни отношения



Дата06.01.2017
Размер33.34 Kb.
#12061
ТипГлава
ПОЗИЦИЯ ЗА ПРЕГОВОРИ
ГЛАВА 26

ВЪНШНИ ОТНОШЕНИЯ

Обща позиция

Република България приема и изцяло ще прилага достиженията на правото на ЕС в областта “Външни отношения”.
Работната хипотеза на българското правителство е, че България ще стане пълноправен член на ЕС към 01.01.2007 г.
В областта “Външни отношения” България не предвижда необходимост от дерогации или преходни периоди.

Приемане и прилагане правото на ЕС

Като член на Световната търговска организация (СТО) България е базирала своята търговска политика върху принципите на СТО. Тези принципи са залегнали и в основата на Общата търговска политика на ЕС. В контекста на процеса на присъединяване, България активно ще координира своите позиции с ЕС в рамките на СТО, включително и многостранните търговски преговори, с цел да създаде условия за плавно присъединяване към ЕС и приемане на Общата търговска политика. България ще се присъедини към всички многостранни незадължителни споразумения и секторни инициативи в рамките на СТО, по които ЕС е страна.


Всички съществуващи и предвидени за приемане закони, мерки и режими в областта на търговската политика целят постигане на възможно най-голяма степен на сближаване с правилата на ЕС и са насочени към осигуряване на плавно приемане и прилагане на тези правила при присъединяването.
България вероятно ще поиска преходен период, за да запази преференциалния търговски режим с Бивша Югославска Република Македония1. Това искане се основава на желанието на България да допринесе за развитието на процеса на стабилизация и асоцииране в Югоизточна Европа, иницииран от ЕС, и да запази своите традиционни политически, културни и икономически връзки със съседната държава.
България оценява високо усилията, направени от ЕС, за подкрепата на стабилността в региона в частност чрез насърчаване на създаването на регионални организации за свободна търговия и икономическо сътрудничество като база за по-близка интеграция в региона на Югоизточна Европа. България очаква тези усилия да продължат и бъдеще. В този контекст България се позовава на заключенията от срещата в Хелзинки “ Споразуменията за стабилизация и асоцииране трябва да осигурят развитието на по близки връзки между всички страни в региона във всички области. Подкрепата на ЕС ще зависи от ясния и видим ангажимент на страните от Югоизточна Европа да сътрудничат за постигане на общите политически приоритети. Европейският Съвет подчертава, особената важност на подобряването на взаимоотношенията и премахването на търговските бариери, както и на бариерите за движението на хора между страните.”
България ще предприеме всички необходими мерки, за да приведе своите споразумения с трети страни в съответствие с правото на ЕС преди присъединяването.
Всички необходими институционални инфраструктури за прилагането на правото на ЕС в областта на външните отношения са налице и ще функционират в пълно съответствие с правото на ЕС към датата на присъединяване на България към ЕС.

* * *
Българското правителство предлага преговорите по тази глава да бъдат временно затворени на базата на съществуващото законодателство на ЕС.

България е готова да открие допълнителни преговори преди края на Междуправителствената конференция, ако възникне такава необходимост поради приемането на нови елементи в законодателство на ЕС.

Negotiating Position

On Chapter 26

External Relations

OVERALL POSITION


The Republic of Bulgaria accepts and will implement in full the acquis in the field of External Relations.

As a working hypothesis, the Bulgarian Government considers that Bulgaria will become a member of the EU on 01.01.2007.

In the field of External Relations Bulgaria does not envisage necessity for derogations or transitional periods.

OVERVIEW OF THE ALIGNMENT WITH THE ACQIUS


As a member of the World Trade Organisation (WTO), Bulgaria leads a trade policy based on the WTO rules. These rules are also the basis of the Common Commercial Policy of the EU. In the accession process Bulgaria shall actively coordinate its positions with the EU within the WTO, including the multilateral trade negotiations, with the aim to provide for smooth accession to the EU and adoption of the Common Commercial Policy. The Republic of Bulgaria will join all plurilateral agreements and sectoral initiatives within the WTO to which the EU is a party.

All existing and envisaged trade policy laws, measures and regimes are targeted at achieving the closest approximation to the EU rules and at providing for smooth adoption and implementation of these rules upon accession.

Bulgaria might request transitional arrangements, aimed at maintaining the established preferential trade regime with FYROM2. This request is justified by reasons of contributing to the association and stabilization process in South-Eastern Europe, launched by the EU, and also of preserving its traditional political, cultural and economic ties with a neighboring country.

Bulgaria appreciates the efforts made by the EU to promote stability in the region in particular by encouraging the establishment of regional organisations for free trade and economic cooperation as a basis for closer integration in the region of South-Eastern Europe. Bulgaria expects these efforts to continue in the future. In this context Bulgaria resorts to the Conclusions of the Helsinki Summit to the effect that: ”The prospect of stabilisation and association agreements should enable closer relations to be developed between all of the states in the region in all areas. Support from the Union will depend on the clear and visible commitment of the states of South Eastern Europe to cooperate in order to achieve the common political priorities. The European Council stresses the major importance of improving relations and removing trade barriers and barriers to the movement of people between the countries concerned.”

Bulgaria will take all appropriate measures to ensure compatibility with the acquis of its agreements, concluded with third countries, until accession.

All necessary institutional infrastructures for the implementation of the EU legislation in the area of External Relations are in place and will be functioning in full conformity with the acquis by the date of accession of Bulgaria to the EU.


* *


*

The Bulgarian Government proposes the negotiations on this chapter to be provisionally closed on the basis of the existing acquis.



Should new elements of the acqius make it necessary, Bulgaria recognizes the possibility of opening supplementary negotiations before the end of the Intergovernmental Conference.



1 България е признала Република Македония, под нейно конституционно име.

2 Bulgaria has recognized the The Republic of Macedonia under its constitutional name

Каталог: bulgarian -> eurozone -> negotiations
negotiations -> Програма за прилагане на директива 99/13/ЕС
negotiations -> Приложение №2a Автомобилни бензини оловосъдържащи – в сила до 31 декември 2003г
negotiations -> Приложение №3a Автомобилни бензини не съдържащи олово – в сила от 1 януари 2004г
negotiations -> Допълнителната информация, предоставена по-долу, отразява настоящото наличие на данни
negotiations -> Позиция за преговори глава 22
negotiations -> Конференция брюксел, 21 ноември 2000 за присъединяването conf-bg 54/00 към европейския съюз
negotiations -> Проект/27. 02. 2002 междуправителствена конференция за присъединяване на република българия към европейския съюз
negotiations -> Към европейски съюз
negotiations -> Закон за изменение и допълнение на Закона за закрила при безработица и насърчаване на заетостта


Сподели с приятели:




©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница