Водата при извора на река Поройна е чиста – това показа полевото изпитване, направено от експерти от Регионалната лаборатория –Шумен, Басейнова дирекция и риосв – Шумен пред ученици от ШуменДата31.03.2018
Размер112.9 Kb.
#64338
Водата при извора на река Поройна е чиста – това показа полевото изпитване, направено от експерти от Регионалната лаборатория –Шумен, Басейнова дирекция и РИОСВ – Шумен пред ученици от Шумен

18.03.2008 

Водата при извора на река Поройна е чиста – това показа полевото изпитване, направено от експерти от Регионалната лаборатория –Шумен, Басейнова дирекция и РИОСВ – Шумен. Показателите отговарят на изискванията , които се поставят към първа категория водоприемник – т. е.  С най-добри качества. Демонстрацията за взимане на водни проби и изследване на място беше направено пред ученици от от клуб “Екология” към Обединения детски комплекс в парк “Кьошковете”. Изследвани бяха показателите електропроводимост, киселинност и кислородно съдържание, които са основни и при пробонабиранията, които се правят за Националната система за мониторинг повърхностни и подземни води. Направен беше сравнителен анализ, като бяха използвани данни от системата, взети след град Шумен-край с.Радко Димитриево и след пречисвателната станция – край с.Дибич. Изводът, който беше направен от учениците и експертите беше, че след пречистването, водата на река Поройна подобрява показателите си.

В зависимост от сезоните се констатира силно колебание на съдържанието на разтворен кислород, БПК5, азот нитритен основно над пределните норми за трета категория водоприемник. По отношение на азот амониев замърсяването е под пределно допустимите норми за трета категория водоприемник.По този начин членовете на екоклуба осъзнаха ползите от създаването на пречиствателни станции и се присъединиха към призива за отбелязване на на Деня на водата в световен мащаб, който тази година е свързан с осигуряване на канализационни системи за населените места и селищните образувания.Тази година се навършват 15 години от отбелязването на Световният ден на водата - 22 март.

Инициативата за празнуване на Световния ден на водата се поражда през 1992 г. на Конференцията на Обединените нации „Екология и развитие”, проведена в Рио де Женейро. Генералната асамблея на Обединените нации определя 22 март да се чества като Световен ден на водата. Денят се отбелязва официално от 1993 г., като ежегодно се организират прояви в цял свят.

  КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ПОВЪРХНОСТНИТЕ ВОДНИ ОБЕКТИ В РАЙОНА НА ГР. ШУМЕН И ДЕЙНОСТТА ПО ОПАЗВАНЕ НА ВОДИТЕ Територията, контролирана от РИОСВ-Шумен, включва територии от два водосборни басейна. Това са Черноморски басейн с управление в гр.Варна – БДЧР и Дунавски басейн с център за управление гр.Плевен.Черноморският басейн обхваща всички повърхностни води, които се вливат в Черно море и подземните води за този район. В района на РИОСВ-Шумен попадат 3 поречия – р.Камчия, р.Провадийска - Белославско езеро и Добруджански реки. В Дунавският басейн са обхванати всички повърхностни води, които се вливат в р.Дунав и подземните води на тази територия. В района на РИОСВ-Шумен от този басейн са включени 3 поречия – р.Русенски Лом, р.Янтра и Дунавски и Добруджански реки.За община Шумен водните обекти, преминаващи през територията й, са с малък дебит и се заустват основно в р.Камчия и р.Провадийска. Поради  големината на гр.Шумен /над 100 000 еквивалентни жители/ и индустрията, замърсяването на водните обекти в района е засилено. Основни водоприемници на отпадъчни води от производствени дейности и канализации в общината са р.Поройна, р.Теке дере, р.Мадарска.  Старира конкурсът за есе "Гората-един застрашен свят"  11.03.2008 

 

 "Гората-един застрашен свят" е мотото на тазгодишният конкурс за есе, обявен от Националният доверителен екофонд, Сдружение “Екорогичен Форум” в партньорство с Национален парк "Рила". Конкурсът е посветен на Международния ден за опазване на околната среда и е за "Националната награда за природозащита Мими Праматарова". Победителите в конкурса ще получат отличията си на 4 юни в чест на Международният ден за опазване на околната среда.Мими Праматарова е директор на Национален парк "Рила" от 1996 г. до края на живота си и е една от най-ярките звезди на небосклона на природозащитата в България. Работила е като биолог в Национален парк "Пирин". Там създава изключително богат хербарий и събира информация, която е в основата на десетки научни трудове. Като биолог допринася за развитието на ботаническата наука в България. Патрон на наградата е г-жа Зорка Първанова.Класираните на първо място ще получат кристална статуетка и еднократна стипендия от 1000 лв. Стаутуетката е с инкрустация на рилска иглика - растение, което се среща единствено в Рила и никъде другаде по света. Втора и трета награда са съответно 500 и 300 лв. До участие в конкурса се допускат ученици, родени в периода 1 януари 1990 г. - 31 декември 1991г. Най-късната дата за получаване на творбите в Дирекция Национален парк "Рила" е 20 април. Съчиненията се изпращат само по пощата. Подробности за условията на конкурса можете да намерите на интернет-адреси www.rodope.org, www.ekofund-bg.org, www.rilanationalpark.org или в РИОСВ Шумен.     Стартира процедурата по набиране на проектни
    предложения за финансиране на проекти по линия на
    Норвежката програма за сътрудничество за икономически
    растеж и устойчиво развитие в България между Република
    България и Кралство Норвегия от 25 юли 2007 г.

      Приоритетни сектори и фокусни области на програмата


Средствата по програмата ще се използват за проекти за двустранно сътрудничество между български и норвежки партньори в четири приоритетни области, във всеки от които са определени фокусни области. В областта на опазването на околната среда могат да се разработват проекти в следните приотетни и фокусни области:
       -Приоритетни сектори - Намаляване на емисиите на парникови газове, включително проекти"съвместноІ изпълнение" по Протокола от Киото както и на други емисии във въздуха водата
       -Фокусни области  - Намаляване и предотвратяване на емисиите от парникови газове; подобряване на технологиите и процесите, изграждане на капацитет, регулиране   и   мониторинг.
 Анализ навлиянието на климатичните промени и мерки за адаптиране към климатичните промени;
Намаляване и предотвратяване на амърсяването на въздуха и водата и насърчаване употребата на нови екологични технологии.
 Управление на отпадъците и безопасно    транспортиране на опасни вещества
       -Подпомагане устойчивото производство - Дейности насърчаващи екотуризма, вкл. сертифициране и проверка

       >Бенефициенти


Всички публични и частни организации или неправителствени организации, регистрирани като юридически лица в България и действащи в обществен интерес, могат да кандидатстват за подкрепа, при условие, че установено партньорство с най-малко една организация, регистрирана като юридическо лице в Норвегия. "Innovation Norway" съгласувано с Националното координационно звено, одобрява насоки за определяне на критериите за избор на допустими партньорства.
       >Рамка на управление на Норвежката програма
   Управляващ орган - държавната норвежка компания "Innovation Norway"
Национално координационно звено - дирекция "Управление на средствата от ЕС", МФ
   Съвместен комитет - участват представители на двете страни. Той наблюдава изпълнението на споразумението и заседава най-малко веднъж на всеки 6 месеца.
   Консултативен комитет - ще бъде създаден допълнително с участието на "Innovation Norway" (председател), Национално координационно звено и представители на норвежка и българската страна. Ще дискутира изпълнението на програмата. За участие могат да бъдат поканени представители на частния сектор, гражданското общество, академичните среди или други заинтересовани страни. Ще докладва на 6-месечна база или толкова често, колкото е необходимо с оглед на нуждите на Съвместния комитет.

-Максимален размер на съфинансирането


Норвежкия принос под формата на безвъзмездна помощ няма да надвишава 60 % от разходите по проект с изключение на проекти, които се финансират от бюджета на централни, регионални или местни власти, като приносът при тях не може да надвишава 85 % от разходите по проект. В никакъв случай не може да се превишават максималните размери на съфинансиране на Общността. Приносът за НПО и социални партньори може да достигне до 90 % от разходите по проект.
Най-малко 5 % от общата сума по Споразумението ще бъде отделена за дейности, изпълнявани от НПО в приоритетните сектори.
Най-малко 1% от общата сума ще бъде отделена за фонд за подготовка на проекти в приоритетните сектори.
До 1,5 от общата сума ще бъде отделена за техническа помощ за Координационното звено.
Размерът на гранта по един е проект е между 250 хиляди евро и 5 милиона евро.
 Срокове
За всички проекти крайният срок на договаряне е до 30 април 2009 г. Крайният срок за изпълнение на договорите за всички проекти е 30 април 2011 г. Проектни предложения се приемат в срок до 31 декември 2008 г.
На адрес www.norwaygrants.org е публикувана подробна информация за програмата, както и апликационни форми, процедурни правила, ръководства за кандидатстване и възможности за намиране на норвежки партньори.
Офис на "Innovation Norway" в София:
Бул. "А. Дондуков" 54 Б
София 1000
Тел.: 981 94 24/94 34
Факс: 981 90 06
e-mail: sofia@innovationnorway.no

    Викторина за защитените местности и резервати в


     Шуменска област проведе клуб "Приятели на природата"
                      и РИОСВ Шумен
                       18.12.2007г.

    Викторина за защитените местности и резервати в     Шуменска област проведе клуб "Приятели на природата" към средношколското общежитие "Младост" в Шумен. Компетентно жури от РИОСВ Шумен и ПП "Шуменско плато оцени отговорите на момичетата, които бяха разделени в три отбора.


    Въпросите бяха разделени в 4 категории и бяха свързани със видовете защитени растения, защитените местности и историческите паметници в тях, както и с основни понятия в екологията.
   Момичетата представиха отборно и дрехи от отпадъчни материали. Журито оцени творческия и дизайнерския подход. Като практическа задача отборите показаха умения за разделно събиране на отпадъците, като направиха сортиране по видове и поставяне в съответния контейнер.
   Най-добре се представи отбор номер 1, която събра 87 точки, на второ място бе отбор 2 със 72 точки, а отбор 3 събра 63 точки.
   Пред състезателките и журито бяха направени презентации на екологична тематика. Те бяха изработени от момичетата-членове на клуб "Приятели на природата". Показаните умения реализират целите на проекта, спечелен от общежитие "Младост"- да могат да работят с компютър и да получат знания за опазването на оклната среда. Като част от този проект е и направената екскурзия до резерват "Патрейна", където младите хора се запознаха на място със защитените видове.
  Издадена е и брошура,в която екоклубът приканва: "Приятели бъдете, природата пазете!". Творческото начало при съставянето й е увенчано със стихотворението:

 "Еколог се аз наричам,


и пред всички се заричам
екоклуба да обичам.
За защитник се обричам!"

   РИОСВ Шумен ще продължава да партнира при всички инициативи на младите хора от клуб "Приятели на природата".

      РИОСВ -Шумен е партньор на средношколското
              общежитие "Младост" в Шумен

     РИОСВ Шумен подпомага реализацията на екопроект на средношколското общежитие "Младост" в Шумен. Екодейностите се финансират от Министерството на образованието и науката, а експертите на РИОСВ предоставят информация по различни екотеми и запознават младите обитатели на общежитието с основните принципи за опазване на околната среда. Първата екотема, представена пред ученичките е свързана с разделното събиране на отпадъците и начините за преработка. Предоставена е информация и за функциите на шуменската екоинспекция като контролен орган, осъществяващ държавната политика по опазването на околната среда.


  В проекта са заложени посещения на различни защитени местности в Шуменския регион и провеждането на конкурс за творба от природни и отпадъчни материали. РИОСВ Шумен предостави информационни материали на новосъздадения клуб към общежитието, наречен "Приятели на природата".

      Ден на Земята - кампания 2007


                  20.04.2007

    На 20 април 2007г. в РИОСВ Шумен се проведе награждаване на участниците в конкурса за творба, изработена от природни и отпадъчни материали. Още през февруари обявихме подготовката на събитието. Идеята възникна в резултат на съвместната ни работа със 7 детски градини от Шумен. Обединени от така наречения клуб „Малка Екология”. Името подсказва, че там с децата се работи по проблемите на опазването на околната среда. Детският празник , проведен на 18 април, също показа, че децата са получили ценни знания за опазването на околната среда, разделното събиране на отпадъците и тяхната повторна употреба. Активен съмишленик в реолизирането на всички инциативи е г-жа Йорданка Димитрова, ст. Експерт „Предучилищно възпитание” в Община Шумен.


     За участие в изложбата в шуменската екоинспекция постъпиха 90 творби, като с най-много /47/ се представя ЦДГ 32 „Дружба” с директор Венета Бучукова. Имаме участници и извън клуб „Малка екология”- това са творби от детска градина №19 – "Конче вихрогонче", от Основното училище в с.Друмево, гостуват и колажи и от гр.Правец и от гр.Провадия.
    Беше изключително трудно да отличим която и да е творба. Стана ясно, че децата осъзнават как безотговорното ни отношение към отпадъците се отразява негативно върху природата, как природата вика за помощ. В други колажи е застъпена мечтата на децата за чиста природа, има творби където умело са вложени отпадъчни материали за да се създаде цветно настроение, разработват се темите за честотата на водата, за чистотата на въздуха и за ползата от разделното събиране на отпадъци. Личи творческият подход и са усвоени задълбочени познания.
   ЦДГ 32 “Дружба” получи грамота за най-масово участие, ЦДГ 1 “Звънче” поздравихме за недвусмисления призив за опазване на околната среда, темата е разработена задълбочено и ярко.В колажите ЦДГ 25 присъстват разнообразни идеи, материали и похвати, децата осъзнават, че е нужен контрол за да има чиста природа. ЦДГ 19 се представи скромно по брой творби, но пък показа творчески подход при комбинирането на отпадъчни материали.В творбите на децата ЦДГ 12 се вижда как малчуганите осъзнават причинно-следствената връзка за изменението на климата и разбират необходимостта от разделното събиране на отпадъците. Тази идея е разработена успешно и от децата от ЦДГ 10, демонстрирани са умения за разделяне на отпадъците по вид. Естетическо послание носят колажите на децата от ЦДГ 5, слънчевите творби показват как може да се създаде красота от нетрадиционни и отпадъчни материали. Децата от с.Друмево пък демонстрират творчески подход при оползотворяване на отпадъчните материали. Изплетени са дрешки и чанвти от творбички. Това ни дава идея как с малко усилия можем да дадем нов живот на този вид отпадък и той да продължава да ни служи. Затова подаръци получават четвъртокласничките Неджедин и Фатме. Децата от ЦДГ 1 Симона, Дея, Кристина, Кристияна, Сашка и Мелех, са отличени за своята "Жаба на кокили". Селена, Виктория, Горан и Елена от ЦДГ 25 всеобхватно са отразили човешкото въздействие върху околната среда.Проекция на красотата на природата са направили Преслава, Никола, Мартин и Михаил от ЦДГ 5. Отличени са и природната картина на Миглена Добромирова от ЦДГ 19 и обгазените плачещи дървета на Николета Руменова от ЦДГ 12. Настроение създадоха колажите на Йоана и Петър, както и на Моника Красимирова от ЦДГ 32.
Деси, Снежана, Мариана и Ивелина от ЦДГ 10 са разработили темата за разделното събиране на отпадъци.
    Директорът на РИОСВ Шумен г-н Теофан Димитров се поздрави участниците с думите: "Пожелаваме ви да бъдете все така креативни, с въображението си да провокирате, да възпитавате любов към природата и непримиримост към безотговорноста спрямо опазването на околната среда. Защото планетата Земя е обща грижа, не само на институциите, но и на всеки от нас."

20.03.2007

   "Природата и хората на България през 21 век" е мотото конкурса за есе, обявен от Националният доверителен екофонд, Фонд  в партньорство с Национален парк "Рила". Конкурсът е посветен на Международния ден за опазване на околната среда и е за "Националната награда за природозащита Мими Праматарова".
Мими Праматарова е директор на Национален парк "Рила" от 1996 г. до края на живота си и е една от най-ярките звезди на небосклона на природозащитата в България. Работила е като биолог в Национален парк "Пирин".Там създава изключително богат хербарий и събира информация, която е в основата на десетки научни трудове. Като биолог допринася за развитието на ботаническата наука в България. Патрон на наградата е г-жа Зорка Първанова.
  Класираните на първо място ще получат кристална статуетка и еднократна стипендия от 1000 лв. Стаутуетката е с инкрустация на рилска иглика - растение, което се среща единствено в Рила и никъде другаде по света. Втора и трета награда са съответно 500 и 300 лв.
До участие в конкурса се допускат учаници, родени в периода 1 януари 1989 г. - 31 декември 1990г. Най-късната дата за получаване на творбите в Дирекция Национален парк "Рила" е 23 април.Подробности за условията на конкурса можете да намерите на интернет-адреси www.pafbg.org, www.ekofund-bg.org, www.rilanationalpark.org или в РИОСВ Шумен.

15.03.2007


 
   Нова еко-инициатива предприеха Шуменската гимназия за облекло, хранене и химични технологии "Ас.Златаров", с която РИОСВ има споразумение за сътрудничество. На 15 март бе учреден клуб "Екология". В училището има специалност "Екология" и се реализират образователни еко-инициативи съвместно с шуменската екоинспекция.Членовете на новия клуб- ученици от 9 и 10 клас, си поставиха за цел да облагородят и залесят пространството около училището и да съставят екологичен кодекс, който да бъде спазван от всички ученици. Инициативите на младите еколози са свързани преди всичко с опазването чистотата в училище и изучаване на биоразнообразието в шуменския регион. Ръководството на училището търси възможности сред различни донорски организации за финансиране на ремонт и оборудване на специализиран кабинет за паралелките, изучаващи екологични дисциплини.

   В ЦДГ№5 стартира реализацията на проект, спечелил 2000 лв от конкурса “За чиста околна среда”. С филмче по темата за разделното събиране, предоставен от РИОСВ, започна 15 март за малчуганите. По-късно, деца от предучилищната група представиха песни и стихотворения на еко-теми е засадиха първите пролетни цветя в двора на детската градина. С това започна на реализацията на екологичния проект "За чиста околна среда". Заедно с родителите в почивните дни ще бъде извършено залесяване,почистване и боядисване на оградите на детската градина.


  Разделно събиране на отпадъците ще започне в 7 детски


              градини в Шумен
                  23.02.07

Стартирането на разделно събиране на отпадъците в 7 детски градин в Шумен бе обсъдено на работна среща в РИОСВ Шумен. В тези детски заведения се работи по екологични програми от няколко години. В срещата участваха екоексперти, ръководствата на детските градини и представители от отдел “Просвета” към Община Шумен и организацията по оползотворяване на отпадъците “Екобулпак”. Уточнени бяха основните насоки на образователната кампания за разделно събиране на отпадъците, както и възможностите за реалното му въвеждане. Предвижда се да бъдат проведени театрални постановки, игрови ситуации и открити уроци пред родителите.
Каталог: items -> documents
documents -> Издадени решения за преценяване на необходимостта от овос в риосв гр. Шумен през 2007 г
documents -> 2009г. През 2009 г. „Зелена генерация”
documents -> Наредба №2 от 22 януари 2013 Г. За реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри
documents -> Директива на съвета 96/61/ес от 24 септември 1996 година
documents -> Програма за установяване на дългосрочни цели за качеството на въздуха
documents -> Закон за биологичното разнообразие
documents -> Закон за рибарството и аквакултурите
documents -> Закон за лечебните растения


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница