„Водовземане от повърхностен воден обект р. Видима, с цел напояване на насаждения от боровинки чрез локална система за капково напояване, в поземлени имоти №121022 и №121023, находящи се в землището на сДата25.11.2018
Размер33.42 Kb.
#105891

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите


РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Съобщение по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС):
Във връзка с уведомление на „АКАД АГРОПОЙНТ“ ЕООД, гр. Павликени за инвестиционно предложение за „Водовземане от повърхностен воден обект – р. Видима, с цел напояване на насаждения от боровинки чрез локална система за капково напояване”, в поземлени имоти №121022 и №121023, находящи се в землището на с. Градница, с ЕКАТТЕ 17857, община Севлиево, област Габрово, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Велико Търново е уведомила „възложителите“ за приложимата процедура.

На основание чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС копие от писмото е изпратено до община Велико Търново и във връзка с това РИОСВ - Велико Търново уведомява за следното:
І. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Съгласно представената информация в уведомление с вх. №4668/06.12.2017 г., инвестиционното предложение (ИП) предвижда изграждане на система за капково напояване, с цел напояване на насаждения от боровинки. ИП ще се реализира в поземлени имоти №121022 и №121023, в землището на с. Градница, община Севлиево. Имотите са с начин на трайно ползване „нива“ и обща площ 8,998 дка. Същите ще се използват на основание договори за аренда на земеделска земя. Водовземането на вода за напояване ще се осъществява от повърхностен воден обект – р. Видима с място на водовземане с географски координати: N-42°58ʹ5,238ʺ, Е-24°57ʹ14,412ʺ. Производствения капацитет за напояване е следния:  • Максимален работен дебит – 2,28 л/сек (8,21 м3/час);

  • Поливна норма – 50 м3/дка за десет дена;

  • Продължителност на поливния процес – три месеца;

  • Поливен период – юни, юли и август;

  • Потребление на вода – 449,90 м3/за десет дена; 1349,70 м3/за месец; 4049,10 м3/за тримесечие (поливен сезон).

Водовземането от повърхностния воден обект ще се осъществява чрез мобилен помпен агрегат с бензинов двигател. Напорния преносен водопровод от мястото на водовземане до разпределителния възел в НП е с дължина 320 м и ще бъде вкопан покрай трасето на съществуващия път в поземлен имот №000068. Всички изкопи за полагане на преносния и разпределителните проводи ще се изпълняват механизирано с дълбочина до 1,00 м и ширина до 0,50 м, с предварително отстраняване на хумосния слой по трасето на линейните изкопи и последващо възстановяване на същия след обратно засипване на изкопите.
Съгласно разпоредбата на чл. 4а, ал. 1 от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция „Дунавски район“ с център град Плевен, относно допустимостта на ИП спрямо режимите, утвърдени в Плана за управление на речния басейн (ПУРБ) 2016 г. – 2021 г. и Плана за управление на риска от наводнение (ПУРН) 2016 г. - 2021 г. в Дунавски район. Със становище с изх. №6931/13.02.2017 г., БДДР гр. Плевен определя реализацията на ИП като допустимо спрямо ПУРБ и заложените забрани в него и спрямо ПУРН.
Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 1 – „Селско, горско и водно стопанство“, буква „в“„мелиоративни дейности в селското стопанство, включително напояване и пресушаване на земи на Приложение №2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС (ДВ бр. 91/25.09.2002 г., посл. изм. и доп. ДВ бр.12/03.02.2017 г.) и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

IІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка за съвместимост, съгласно чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС).

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ).

ИП попада в границите на защитена зона (ЗЗ) от екологичната мрежа „Натура 2000“ BG0000618 „Видима” за опазване на природни местообитания и дива флора и фауна по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), включени в Списъка на защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №122/02.03.2007 г. (обн. ДВ бр. 21/2007 г.).

Във връзка с чл. 40, ал. 2 от Наредбата за ОС не е необходимо извършване на проверка за допустимост по реда на чл.12, ал.1, 2, 3 и 4 от Наредбата за ОС.

Въз основа на възможността, предвидена в чл.10, ал.3 от същата наредба, РИОСВ–Велико Търново ще се произнесе на етап представяне на информация за преценяване на необходимостта от ОВОС.


/отговорено от РИОСВ – Велико Търново на 23.02.2017 г./

г

р. Велико Търново 5002, ул. “Никола Габровски“ №68, п.к.11 Стр. от


Тел: (+359 62) 620 358, Факс: (+359 62) 623 784

e-mail: riosvt-vt@riosvt.org, www.riosvt.orgКаталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> 4 дни/3 нощувки 14. 04. 2017 17. 04. 2017
2017 -> Бисер Иванов Райнов “подобряване на корпоративното управление чрез изграждане на базисен модел за вътрешен контрол”
2017 -> Синхрон медия” оод
2017 -> за нашият клас. Пътуването ще се проведе от (10. 07) до
2017 -> Средно училище „антон попов”-петрич изпитни програми за определяне на годишна оценка на ученици
2017 -> До (Бенефициент- наименование)
2017 -> Четвърто основно училище “ иван вазов”
2017 -> Айфоны-москва рф +7(967)199-80-08 +7 (903) 558-01-95 (Москва)


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница