Военна академия „георги стойков раковски” рецензия от доцент доктор Иван Петров Панчев, доцент в катедра „Национална и международна сигурност”Дата22.10.2018
Размер85.5 Kb.
#92575

ВОЕННА АКАДЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ”

РЕЦЕНЗИЯ

от доцент доктор Иван Петров Панчев, доцент в катедра „Национална и международна сигурност” на факултет „Национална сигурност и отбрана” при Военна академия „Георги Стойков Раковски” гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 82, живущ в гр. София, ж.к. „Дружба 2”, бл.302, вх. Г ет. 4, ап. 18, дом. тел. 9787882, GSM 0898788135

на дисертационния труд на Пламен Тихомиров Петров

на тема: „ Организация на Договора за Колективна Сигурност в системата на международната сигурност ”

представен за придобиване на образоваелна и научна степен „доктор” в област на висше образование 9 „Сигурност и отбрана”, професионално направление 9.1 „Национална сигурност“, докторска програма „Военнополитически проблеми на сигурността”

София


2018 г.

 1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем

В представения от Пламен Тихомиров Петров дисертационен труд на тема „ Организация на Договора за Колективна Сигурност в системата на международната сигурност ” е формулиран научен проблем с важно значение при оценка на средата за сигурност и извеждането специфичните рискове и заплахи за международната сигурност.

Актуалността на темата се заключава в извеждането и формулирането на мястото, целта и задачите на Организацията на Договора за Колективна Сигурност, както и нейната роля и място за индифициране и неутрализиране съвременните заплахи и рискове за международната сигурност.

Позиционирането на Организацията на Договора за Колективна Сигурност в региони с висока степен на риск от възникване въоръжен конфликт, налагат нейното детайлно познаване, тенденциите за нейното развитие, както и сътрудничество със нея за укрепванато на мира.

По представения от автора дисертационен труд цялостно изследване за същността, ролята и мястото на Организацията на Договора за Колективна Сигурност в системата за международна сиггурност в Р.Бълтария не ми е извесно да е провеждано. Актуални разработки по темата има от редица руски автори, а в българската литература по тази тема има публикации професор доктор Наталия Бекярова.

Съдържанието на представения дисертационен труд напълно съответства на неговата тема и изцяло я покрива. Обемът на представените научни изследвания изчерпват в достатъчна степен зададената тема и представляват един цялостен и завършен в зададените от темата граници научен труд.

В дисертациония труд има редица положителни страни, които могат да бъдат формулирани в няколко области:  • извършени са задълбочени научни изследвания по отношение същността, ролята и мястото на Организацията на Договора за Колективна Сигурност, в системата за международна сиггурност.

  • постигнати са редица практико-приложни резултати, по отношение на тенденциите в трансформацията на ОДКС и формулирането на направления за сътрудничество с други ортанизации за сигурност – ШОС, ОССЕ , НАТО, и ЕС.

 1. Обща характеристика и структура на дисертационния труд

Авторът използва комплекс от теоретични, емпирични и статистически методи на изследване. Основен способ на изследване е системния подход, чрез който са разкрити същността, ролята, мястото и задачите на Организацията на Договора за Колективна Сигурност,

При провеждането на изследването авторът успешно е приложил ивент и контент-анализите за доказване на работната хипотеза. Чрез ивент-анализът са отчетени конкретните събития, свързани с дейността на Организацията на Договора за Колективна Сигурност в резултат на което сса направени изводи и прогнози за бъдещата дейност на ОДКС.

Чрез прилагането на контент-анализа авторът доказва динамиката на развитие, процесите на външна и вътрешна адаптация на ОДКС, като военнополитическата организация от незападен тип с което представен концептуален модел на трансформация и сътрудничество.

Представения от Пламен Петров дисертационнен труд е структуриран в увод; три глави; общи изводи; научни приноси; заключение; литература, включваща 109 наименования, (от които 29 - на руски език и 71 източника от Интернет) и 4 броя приложения с общ обем от 193 страници (в т.ч. 166 стр. основен текст, фигури -6, таблици - 5 и графики -5).

В увода е описана общата концепция на научното изследване. В него са разгледани актуалността на проблема и степента на неговата разработеност в българските и чуждестранни публикации. Определени са целта и основните задачи, посочени са предметът и обектът на изследването, формулирана е работната хипотеза. Отделено е място на използваните методи за изследване и са въведени необходимите ограничения. Обоснована е значимостта на изследването.

В първа глава се решава първата научноизследователска задача, с което се поставя общата теоретична рамка на изследването. Анализиран е процеса на създаването на Договора за Колективна Сигурност и преобразуването му в организация. Авторът е класифицирал периодите на развитие на организацията и научно обосновал, че същата е многофункционална система с политически и военен компонент, при което водеща е ролята на политическия компонент.

В втора глава се решават втората и третата научноизследователски задачи.

Изведени са основните характеристики на ОДКС. Изведени са рисковете и заплахите за сигурността в регионите където е позиционирана организацията. Основните заплахи и рискове за сигурността (тероризъм, незаконна миграция, трафик на хора и оръжие, трафик на наркотици) са в резултат на продължаващия конфликт в Афганистан.

Авторът е извел концептуален модел за трансформация на организацията в основата на който стои изграждането на комбинирана европейска и азиатска система за сигурност за противодействие на тероризъма, незакония трафик на наркотици и оръжие и трансграничната престъпност.

В трета глава се решава четвъртата и петата научноизследователски задачи.

В резултат на извършения анализ е доказана значимостта и ролята на Организацията на Договора за Колективна Сигурност на международно ниво.

За по-ефективно противодействие срещу заплахите и предизвикателствата, авторът извежда направленията чрез които ОДКС ще се стреми да изгражда комбинирана система и залага на съвместимост с организации и държави на основата на съвпадащи приоритети, интереси и ценностни предпочитания. В резултата на проведените изследвания са изведени основните вектори на взаимодействието на ОДСК с други организации за сигурност.

ООН признава важната роля на ОДКС в Централна Азия и я приема като необходима за поддържане на сигурността. Чрез приетата „Пътна карта за използване на миротвоческия потенциал 2017 – 2020 г.“ и сътрудничество с Контратерористичния Комитет на ООН, ОДКС се превръща в регионална система в международните отношения.

Развитието на отношенията с Организацията за Сигурност и Сътрудничество в Европа, Европейския съюз, ОНД и Шанхайската Организация е на основата на взаимодействието в областа на борбата с тероризма, незаконния трафик на наркотици и хора, пране на пари както и при ликвидиране на последиците при бедствия и аварии.

За България интерес представлява задълбочаване на двустранните отношения между ОДКС и Сърбия, която е със статут на наблюдател в организацията. 1. Характеристика на научните и научно-приложните приноси в дисертационния труд. Достоверност на материала

Приемам заявените в дисертационния труд научни и научно-приложни приноси. Считам, че целта на дисертационния труд е постигната, научноизследователските задачи са решени и хипотезата е потвърдена.

Използването на значимо количество научни трудове и справочна литература, прилагането на методите на математическата статистика за обработка на експерименталните данни и апробация на основните резултати и изводи, дават основание да се приеме, че дисертационния труд е достоверен и научно обоснован. 1. Оценка на научните резултати и приносите на дисертационния труд.

Научните приноси на Пламен Тихомиров Петров се заключават с обогатяването на съществуващата теория в областта на същността, развитието, задачите и мястото на Организацията на Договора за Колективна като регионална система за сигурност.

От съществено значение е формулирането на нови подходи за изграждането на модел на трансформация на Организацията на Договора за Колективна Сигурност и формулирането на направления за сътрудничество с други ортанизации за сигурност – ШОС, ОССЕ , НАТО, и ЕС.

Научните резултати от дисертационния труд могат да бъдат използвани от при формирането на външната политика на Република България със страните членуващи в тази организация, както и при обучението на експерти по национална сигурност и отбрана.

Научно-приложните приноси са свързани с разработването на концептуален модел за трансформация на ОДКС и неговото адаптиране в динамично променящата се среда за сигурност. В резултат на създаването на този модел Организацията е представена като регионален модел за колективна и международна сигурност.

Представеният дисертационен труд е самостоятелно научно-теоретично изследване с ярка практическа насоченост.

Считам, че постигнатите резултати, заявените в дисертационния труд научни и научно-приложни приноси са лично дело на докторанта Пламен Тихомиров Петров. 1. Оценка на публикациите по дисертацията и авторството.

Публикациите на автора, имат отношение към направените изследвания в дисертационния труд и са напълно съответстващи на темата на същия. Представени са 4 доклада, от които един изнесен на научната конференции на факултет „Национална сигурност и отбрана” във Военна академия „Г. С. Раковски” през 2016 г. и три на годишна университетска научна конференция на НВУ „В. Левски“ през 2016 и 2017 г.

 1. Литературна осведоменост и компетентност на докторанта

При разработването на дисертационния труд авторът е проучил 109 литературни източника (от които 29 - на руски език и 71 източника от Интернет), като монографии, публикации на постигнати резултати от научни изследвания, енциклопедична и справочна литература по формулирания научен проблем.

Използваните литературни източници са достоверни и актуални и имат отношение към областта на научните търсения на автора. Същите са ползвани и приложени коректно за обосновка на редица негови твърдения.

Пламен Тихомиров Петров притежава задълбочени познания по състоянието на основния научен проблем и творчески оценява литературния материал. 1. Оценка за автореферата

Авторефератът на дисертационния труд е оформен съгласно изискванията. В него коректно са отразени актуалността, целите, задачите и същността на дисертационния труд. В логическа последователност е проследена методологията на научните изследвания на автора и са подчертани получените научни и научно- научно-приложни резултати.

 1. Критични бележки

Наред с положителното в дисертационния труд на Пламен Тихомиров Петров са допуснати и известни слабости:

Целта на дисертационния труд не е формулирана достатъчно ясно, а пояснението към нея по същество формулира втора цел.

Научно-изследователските задачи са много общи и не задават точни параметри на изследването. Същите не са формулирани ясно и не кореспондират с разработените глави в дисертационния труд.

Част от общите изводи и изводите към отделните глави не са формулирани точно, звучат доста декларативно и не кореспондират с поставените задачи. Декомпозирането на изводите не дава точна и ясна преценка за извършените изследвания.

Налице са някои редакционни и правописни грешки, които не намаляват и не омаловажават достойнствата на дисертационния труд и постигнатите резултати.


 1. Лични впечатления и други въпроси, по които рецензентът счита, че следва да вземе отношение

Познавам Пламен Тихомиров Петров като докторант във Военна академия „Г. С. Раковски”. Същият притежава задълбочени теоретични знания и висока професионална подготовка.
10. Заключение

На основата на направения анализ на представения ми за рецензиране дисертационен труд мога да категорично да посоча, че той представлява задълбочено и самостоятелно научно изследване в областта на националната сигурност с ясно изразени научни и научно-приложни приноси. Представения дисертационен труд с автор Пламен Тихомиров Петров и автореферата към него напълно отговарят на изискванията на Закона за развитие на академичния състав и Правилника за неговото прилагане .за придобиване на образователна и научна степен „доктор”. 1. Оценка на дисертационния труд

Предвид посоченото давам положителна оценка на предложения за рецензия дисертационен труд на тема Организация на Договора за Колективна Сигурност в системата на международната сигурности предлагам на уважаемите членове на Научното жури да бъде присъдена образователната и научна степен „доктор” на Пламен Тихомиров Петров в област на висше образование 9 „Сигурност и отбрана”, професионално направление 9.1 „Национална сигурност“, докторска програма „Военнополитически проблеми на сигурността”

.

07.06.2018 г. РЕЦЕНЗЕНТ:ДОЦЕНТ Д-Р ИВАН ПАНЧЕВ
Каталог: wp-content -> uploads -> 2018
2018 -> Монтанска област дата/период Времетраене Населено място Засегнат район /улици, квартал, упи, пи
2018 -> И н т е р п р о д ж е к т e о о д
2018 -> С т а н о в и щ е от подп доц д-р инж. Станчо Георгиев Станчев
2018 -> Великден в малта директен полет от София 06. 04 – 09. 04. 2018
2018 -> O nastavnom programu za osmi razred osnovnog obrazovanja I vaspitanja
2018 -> Област Монтана Дата/период Времетраене Населено място Засегнат район /улици, квартал, упи, пи
2018 -> 1. Хомеостаза. Нервни и хуморални механизми на телесната хомеостаза. Видове регулаторни системи
2018 -> Почивка в кампания 2018 Бая Домиция, Неапол Giulivo 4
2018 -> Конкурс за детска рисунка 17. 30, Народно читалище „Съгласие 1862" фоайе Вечерен бал с маски 19. 00, зала „Съвременност" в Културно-информационен център „Безистен"


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница