Военно формирование 24900Дата16.09.2017
Размер85.14 Kb.
#30332
ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 24900

1839, гр. София, кв. “Враждебна”, ул. “Осма”

ДО ________________________________

П О К А Н А

от

ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 24900 – СОФИЯ


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,


  1. Военно формирование 24900–София Ви кани да вземете участие в обществена поръчка с предмет “Поддръжка и ремонт на кухненско оборудване”. В тази връзка, моля да ни предоставите Вашата оферта по приложената спецификация.

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я

ЗА ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА КУХНЕНСКО ОБОРУДВАНЕ ВЪВ ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 24900 СОФИЯ№ по ред

НАИМЕНОВАНИЕ

Мярка

Количество

Мощност [kW]

Брой
плочи

Фурна

Нагревател

Хладилни
агрегати

Място на изпълнение

І. Кантари и везни.

1.

Тариране и поддръжка на везна автоматична до 10 кг.
ЗАВ: “Лясковец”, ДКС и ВДМС 10

бр.

5

 

 

 

 

 

в. ф. 24900

2.

Тариране и поддръжка на везна автоматична до 100 кг.
ЗАВ: “Лясковец”, ВЦМС 100

бр.

1

 

 

 

 

 

в. ф. 24900

ІІ. Техника за обработване и приготвяне на храна.

№ по ред

НАИМЕНОВАНИЕ

Мярка

Количество

Мощност [kW]

Брой
плочи

Фурна

Нагревател

Хладилни
агрегати

Място на изпълнение

1.

Печка електрическа с фурна
ЕП - 61

бр.
 

в. ф. 24900
фурна

бр.

3

10,9 

 

в. ф. 24900
нагревателни плочи

бр.
15

18

 

 

 

в. ф. 24900

2.

Електрическа печка 3 секции
ТОРГОТЕРМ

бр.

2

16,2

 
 

 

в. ф. 24900

3.

Електрическа печка 2 секции
ТОРГОТЕРМ

бр.

3

10,9

 
 

 

в. ф. 24900

4.

Електрически обръщателен
тиган ТЕО -05

бр.

1

9

 

 

 

 

в. ф. 24900

5.

Електрическа скара СЕРТ-3

бр.

1

3

 

 

 

 

в. ф. 24900

6.

Картофобелачка афтоматична КВ-325А

бр.

1

3

 

 

 

 

в. ф. 24900

7.

Зеленчукорезачка-кухненска многооперационна машина “FIMAR” TV 2000RK405T

бр.

1

11,9

 

 

 

 

в. ф. 24900

8.

Месомелачка тип М-32

бр.

1

1,1

 

 

 

 

в. ф. 24900

№ по ред

НАИМЕНОВАНИЕ

Мярка

Количество

Мощност [kW]

Брой
плочи

Фурна

Нагревател

Хладилни
агрегати

Място на изпълнение

9.

Универсална кухненска машина

бр.

1

1,1

 

 

 

 

в. ф. 24900

ІІІ. Други ел. уреди

1.

Бойлер 80 л.

бр.

2

3

 

 

 
в. ф. 24900
  1. Изисквания към участниците:

- Участниците да са лицензирани за извършване на дейността по предмета на услугата /прилагат се необходимите документи към офертата /.

3. Други специфични изисквания:

На база опита си от практиката, участникът следва да включи в стойността на услугата „Поддръжка и ремонт на кухненско оборудване” прогнозния риск от извършване подмяна на резервни части.

4. Ценовото предложение следва да бъде изготвено съгласно приложения образец и да включва:  • Цена за поддръжка и последващ ремонт с ДДС на кухненското оборудване съгласно спецификацията;

  • Крайна цена на услугата с ДДС;

  • Минимален срок на извършване на услугата “Поддръжка и ремонт на кухненско оборудване” – до 31.12.2013 г.

  • Минимален гаранционен срок на изпълнените ремонтни работи - 12 месеца;

  • Минимален срок за отстраняване на възникнали повреди на кухненското оборудване - до 24 часа;

  • Срок на валидност на офертата не по-малък от 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на крайния срок за подаване на офертите. Възложителят запазва правото да иска удължаване на срока на валидност на офертите и след изтичане на 30-дневния период на валидност.

  • Наименование и адрес на фирмата/дружеството, номер, код, БУЛСТАТ;

  • Телефон за връзка;

Оценката и класирането на офертите ще се извърши по критерия “най-ниска цена”.
Посочената цена следва да включва всички разходи по извършване на услугата включително вложения труд, резервни части и транспортни разноски.

Моля, същата да бъде изпратена в запечатан плик до 16:00 часа на 17.07.2013 г.

Оглед може да бъде извършен от 10.00 часа на 07.07.2013 г. до 16.00 часа на 10.07.2013 г., само след заявено желание и списък с ЕГН на служителите на фирмата, както и вид и номер на МПС, с което ще посетят авиобазата. Списъкът да се изпрати до 10.00 часа на предходния ден. При отказ от допуск в авиобазата ще бъдете уведомени своевременно.

При невъзможност за извършване на услугата и подаване на оферта в указаните срокове, моля да бъдем уведомени писмено за Вашия отказ.

Адрес за подаване на офертата:

гр. София, п.к. 1839

кв. “Враждебна”, ул. “Осма”

военно формирование 24900

факс: 02 / 945 60 57

на вниманието на полковник Димитър Иванов


Точка за контакт, при необходимост от допълнителна информация: к-н Румен Димитров – 0887799763.

Предложение на фирмите за сключване на договор се прави по реда на класирането им.
КОМАНДИР НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 24900 – СОФИЯ
ПОЛКОВНИК ДИМИТЪР ИВАНОВ

__.__.2013 г.

4/4

Каталог: 07.06.13


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница