Военно формирование 52370Дата22.10.2018
Размер35.54 Kb.
#92705
ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 52370
с. Негушево-2123, Софийска област, тел. – 92/29 901, факс – 92/29 930

П О К А Н Аза участие в обществена поръчка по реда на чл. 20, ал.4, т.3 и ал. 5

от Закона за обществените поръчки

с предмет „Строителни материали”
Военно формирование 52370 - Негушево, адрес: с. Негушево общ. Горна Малина, обл. София, Ви отправя настоящата покана за участие в реализиране на обществена поръчка с предмет: доставка на „Строителни материали”.

1. Доставка на следните материални средства:

Наименование на материалните средства

Мярка

Коли-чество

1.

Вар гасена в торби по 10 кг.

бр.

151

2.

Хоросан торба 20 кг.

бр.

152

3.

Гипсова шпакловка торба 15 кг

бр.

60

4.

Лепило за фаянс и теракот в торби - разфасовка 25 кг.

бр.

60

5.

Цимент , торба 25 кг. - сив 32,5 R

бр.

200

6.

Циментова шпакловка - торба - 25 кг.

бр.

27

7.

Воалит с посипка руло - 10 м2 с дебелина на по-малко от 4 мм

бр.

40

8.

Битум грунд за хидроизолация - течен баки-18л.

бр.

7

2. Място на изпълнение: военно формирование 52370-Негушево, с.Негушево, общ. Горна Малина, обл. Софийска.

3. Срок за изпълнение на доставката: до 30 /тридесет/ календарни дни от заявяване на доставката.

4. Други изисквания по предмета на поръчката - материалните средства предмет на обществената поръчка да покриват нормите за качество и надеждност съгласно действащото законодателство.

5. Офертата да съдържа:

5.1 Данни за лицето или фирмата, които правят предложението – административни данни (адрес, телефон, факс) и единен идентификационен код.

5.2. Техническо описание на материалните средства.

5.3. Ценово предложение, което да бъде за едница мярка / бр., кг., л., м, м2, м3/, за номенклатурите изброени в т.1 с включен ДДС.

Всеки участник може да подаде ценово предложение за една или повече от номенклатурите.

5.4. Сертификат за произход и качество на стоката /ако има такъв/.

5.5. Гаранционен срок /ако има такъв/.

5.6. Срок на валидност на офертата /не по-малко от 60 /шестдесет / календарни дни от датата на представянето й/.

5.7. Офертите да се представят в писмена форма на български език.

5.8. Офертите да бъдат подпечатани с мокър печат на фирмата. Могат да се изпращат на адрес Е-mail: vf52370@gmail.com, но задължително да са сканирани /за да се вижда подписът и печата на фирмата/!

6. Офертите ще бъдат оценявани, по отделните позиции по критерия ”най-ниска цена”.

7. Начин на плащане – в брой или по банков път.

8. Изисквания за документално оформяне на доставката:

- издаване на фактура от изпълнителя, подписана от представител на изпълнителя и на заявителя.

9. Участниците да представят офертите си във военно формирование 52370-Негушево в срок до 16:00 ч. на 08.06.2018 г. на адрес: с. Негушево, община Горна Малина, п.к.2123 - Е-mail: vf52370@gmail.com.
10. На разглеждане и оценка подлежат само оферти подадени в посочения в т. 9 срок.

За контакти : 02/ 922-99-14 – Михаил Илиев, Даниел Янчев
/Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница