Въпрос 1: Как се определя справедливата пазарна стойност на придобитите активи и пасиви при метода на покупко-продажбатастраница1/7
Дата12.02.2024
Размер155.5 Kb.
#120290
  1   2   3   4   5   6   7
kak-se-opredelya-spravedlivata-pazarna-stoiinost-na-pridobitite-aktivi-i-pasivi-pri-metoda-na-pokupko-prodajbata


УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО


ФИНАНСОВО – СЧЕТОВОДЕН ФАКУЛТЕТ

KУРСОВА РАБОТА


ПО СПЕЦКУРС „ФИНАНСОВО СЧЕТОВОДСТВО“

ИЗГОТВИЛ: ПРОВЕРИЛ:


ПРОФ. СНЕЖАНА БАШЕВА


Въпрос 1Как се определя справедливата пазарна стойност на придобитите активи и пасиви при метода на покупко-продажбата.
Оценява придобитите разграничими активи и пасиви, като използва следните правила:

 • Ликвидни ценни книжа - по текущата им пазарна стойност.

 • Краткосрочни вземания - по номиналната им стойност.

 • Дългосрочни вземания - по настоящата им стойност на сумите, които следва да се съберат, определени при текущи нива на лихвения процент и намалени с провизиите за несъбираеми вземания и прогнозираните разходи за събиране на вземанията.

 • Неликвидни ценни книжа - по ориентировъчни стойности, определени на база очакван ръст и пазарна стойност на ценни книжа на аналогичен субект със сходни характеристики: експертни мнения.

 • Незавършено производство - по продажни цени на готовата продукция, намалени със сумите за разходите за довършване и разходите за продажба.

 • Краткосрочни задължения - по номиналната им стойност, при положение че дисконтираният им размер не се отличава съществено от тяхната номинална стойност. В противен случай - по настояща стойност на задълженията.

 • Недвижими имоти - по пазарната им стойност.

 • Нематериални активи - по ориентировъчна цена или справедлива пазарна стойност.

 • Потенциални задължения - по настояща стойност на сумите, необходими за посрещането им и определени при текущи нива на лихвения процент.

 • Суровини и материали - по текущите им пазарни цени.

 • Готова продукция и стоки - по продажни цени, намалени с разходите по продажби.

 • Машини, съоръжения и оборудване - по пазарна стойност, определена чрез оценка или по историческа цена, намалена с натрупаната амортизация.

 • Дългосрочен дълг - по настоящата стойност на задълженията към датата на тяхното погасяване и определени при текущи нива на лихвен процент.


Въпрос 2Какво разбирате под положителна репутация. Как се отразява тя.
Търговската репутация е разликата между цената на придобиване и справедливата стойност на чистите активи на придобитото предприятие. Положителна търговска репутация-всяка положителна разлика между цената на придобиване и справедливата пазарна стойност на придобитите разграничими активи и пасиви към датата на разменната операция следва да се отрази като положителна репутация. Положителната репутация представлява допълнително плащане, което се извършва от придобиващата страна в очакване на бъдещи икономически изгоди. Положителната репутация се амортизира, като се признава за разход в рамките на нейния полезен срок. Възприетият от придобиващото предприятие метод за амортизация като правило трябва да отразява начина, по които се очаква да се получат бъдещите икономически изгоди. Ако това е невъзможно да се установи, се прилага линейният метод. Периодът на амортизиране не трябва да надхвърля 20 години. Неамортизираният остатък от положителната репутация се води по баланса, освен ако не възникне обезценка, която намалява бъдещите икономически изгоди. Тогава този остатък трябва незабавно да бъде признат като разход. Когато търговската репутация се признае като разход, тя повече не може да бъде възстановена в последващ отчетен период. Положителната репутация представлява бъдещи икономически изгоди за придобиващото предприятие, произтичащи от активи, които не е възможно да бъдат поотделно разграничими и признати. Тя се признава като актив в отчетите на придобиващия по оценка, равна на превишението на разходите за бизнес комбинацията над дела на придобиващия в нетните справедливи стойности на разграничимите активи, пасиви и условни задължения. Последващата оценка на положителната репутация се формира като разлика между първоначалната стойност и евентуалната загуба от обезценка. Проверката за обезценка трябва да се извършва поне веднъж годишно, като се спазват изискванията на МСС 36 Обезценка на активи. Възстановяването на предишно призната обезценка на положителна репутация не се допуска.

Въпрос 3: Какво разбирате под значително влияние.
Значително влияние - правото на участие при вземането на решения, свързани с финансовата и оперативната политика на предприятието, в което е направена инвестицията, но не и контрол върху тази политика. На практика се приема, че значително влияние е налице, когато даден инвеститор пряко или косвено посредством свои дъщерни предприятия притежава 20% или повече от акциите с право на глас в предприятието, в което е инвестирал. Когато даден инвеститор пряко или косвено посредством свои дъщерни предприятия притежава по-малко от 20% от акциите с право на глас в предприятието, в което е инвестирано, и са отчетени всички обстоятелства, това означава, че инвеститорът няма значително влияние.
Наличието на значително влияние намира израз във:


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница