Въпрос 1: Как се определя справедливата пазарна стойност на придобитите активи и пасиви при метода на покупко-продажбатастраница3/7
Дата12.02.2024
Размер155.5 Kb.
#120290
1   2   3   4   5   6   7
kak-se-opredelya-spravedlivata-pazarna-stoiinost-na-pridobitite-aktivi-i-pasivi-pri-metoda-na-pokupko-prodajbata
I = S + A + K + D + %P* -%Z - Di
където:
I -стойността на инвестицията
S - платените парични средства
А - пазарната стойност на емитираните акции
К - разходите на консултантски и други услуги
D - пазарната стойност на други активи
%P*%Z - процентът от печалбата или загубата
Di - получените дивиденти
Основни характеристики на метода на собствения капитал

  • Методът се използва при наличие на значително влияние.

  • Препоръчителен метод за отчита на инвестиции в асоциирани предприятия.

  • Направената инвестиция се осчетоводява по себестойност, която се формира от направените разходи за нейното придобиване.

  • Инвеститорът получава приход от инвестицията в размер, пропорционален на неговия дял в собствения капитал на асоциираното предприятие, който се отразява като увеличение на отчетната стойност на инвестицията.

  • Получените дивиденти от инвестицията се третират като намаление на нейната отчетна стойност.

  • Прилагането на метода се преустановява, когато инвеститорът спре да упражнява значително влияние в асоциираното предприятие или използването на метода се явява неуместно поради обстоятелството, че асоциираното предприятие осъществява своята дейност при наличие на строги дългосрочни ограничения, които намаляват значително неговата способност да прехвърля средства към инвеститора.

  • Когато външни лица притежават привилегировани акции на асоциираното предприятие, инвеститорът определя своя дял в печалбата след извършване на корекциите по отношение на привилегированите дивиденти, независимо дали дивидентите са обявени или не.

  • Отчетени на инвеститора и на предприятието, в което е инвестирал, следва да бъдат изготвени, като се прилага сходна счетоводна политика.

  • Положителните или отрицателни разлики между себестойността на инвестицията и дела на инвеститора в нетната стойност на чистите активи на асоциираното предприятие се осчетоводяват в съответствие с НСС 22 „Бизнес комбинации”.

  • Сред придобиването на инвестицията се извършва корекция на нейната отчетна стойност, за да се отрази влиянието на амортизацията, на амортизуемите активи (определя във основа на тяхната справедлива стойност) и амортизацията на разликата между себестойността на инвестицията и дела на инвеститора в справедливата стойност на чистите активи на асоциираното предприятие.


1   2   3   4   5   6   7
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница