Въпрос 1: Как се определя справедливата пазарна стойност на придобитите активи и пасиви при метода на покупко-продажбатастраница4/7
Дата12.02.2024
Размер155.5 Kb.
#120290
1   2   3   4   5   6   7
kak-se-opredelya-spravedlivata-pazarna-stoiinost-na-pridobitite-aktivi-i-pasivi-pri-metoda-na-pokupko-prodajbata
Себестойностен метод

При себестойностния метод инвеститорът вписва инвестицията по разходите за нейното придобиване. Инвеститорът отчита приход само дотолкова, доколкото получава дивиденти при разпределянето на печалбата на предприятието, в което е направена инвестицията. Всеки доход от разпределение, превишаващ тази печалба след датата на инвестицията, се третира като възвръщане на разходите за първоначалната инвестиция.
Основни характеристики на себестойностния метод

 • Прилага се, когато е налице значително влияние.

 • Алтернативен метод за отчитане на инвестиции в асоциирани предприятия, който се използва само когато инвестицията е краткосрочна или съществуват строги ограничения върху способността за прехвърляне на средства.

 • При извършване на инвестицията тя се осчетоводява по себестойност.

 • Декларираните дивиденти се отчитат като приход.

В променения МСС 28 Инвестиции в асоциирани предприятия като основен метод за представяне на тези инвестиции в консолидираните финансови отчети на инвеститора е регламентиран методът на собствения капитал (параграф 13). Посочени са три изисквания, при които методът на собствения капитал не се използва:

 • инвестицията е придобита и държана с намерението за последваща продажба до 12 месеца, продажбата е много вероятна и се търси активно купувач на инвестицията. В този случай инвестицията се отчита съгласно разпоредбите на МСФО 5 Нетекущи активи, държани за продажба и преустановени дейности;

 • когато предприятието майка е освободено да изготвя консолидиран финансов отчет (съгласно параграф 10 на МСС 27), изготвя самостоятелни финансови отчети и в тях инвестицията се отчита по метода на справедливата стойност или себестойност;

 • при съвкупното спазване на четири изисквания:

 • ако инвеститорът е дъщерно предприятие,което е изцяло или частично притежание на друго предприятие и останалите собственици,включително и тези,които нямат право на глас, са били информирани и не възразяват инвеститорът да не прилага метода на собствения капитал;

 • когато крайното или междинното предприятие - майка на даденото предприятие-майка изготвя и представя консолидирани финансови отчети на разположение за публично ползване, които са в съответствие с МСФО;

 • инвеститорът не е регистрирал, нито е в процес на регистрация на финансовите си отчети в комисията по ценни книжа или друг регулиращ орган във връзка с емитирането на инструменти на публичен пазар;

 • дълговите или капиталовите инструменти на инвеститора не се търгуват на публичен пазар за ценни книжа.

Предимството на метода на собствения капитал е, че дава възможност да се отрази делът на инвеститора в нетните активи на асоциираното предприятие. Инвеститорът с оказването на значително влияние е въздействал върху крайните резултати на асоциираното предприятие.

Въпрос 5: Кога се преустановява прилагането на метода на собствения капитал.

Прилагането на метода на собствения капитал се преустановява, когато инвеститорът спре да упражнява значително влияние в асоциираното предприятие или използването на метода се явява неуместно поради обстоятелството, че асоциираното предприятие осъществява своята дейност при наличие на строги дългосрочни ограничения, които намаляват значително неговата способност да прехвърля средства към инвеститора. При положение че делът на инвеститора в загубите на асоциираното предприятие възлиза на или превишава отчетната стойност на инвестицията, инвеститорът обикновено преустановява своето участие и инвестицията се отчита по нулева стойност. Инвеститорът е възможно да отчита допълнителни загуби само ако е поел задължения или е извършил плащания от името на асоциираното предприятие. Когато предприятието, в което е направена инвестицията, реализира печалба, инвеститорът ще възстанови своето участие само ако неговият дял от печалбата превишава размера на загубата.Въпрос 6: На 1.12.1999г. предприятие “Х” инвестира в дългова ценна книга с номинал 200 000 лв.Тя има падеж на 1.12.2001г. при определен лихвен процент 8% и пазарен лихвен процент 4%. Лихвата се плаща на всеки шест месеца. За придобиването на инвестицията предприятието е платило 215 600 лв. Да се отразят придобиването на инвестицията, получаването на лихвите за първия период на плащане.

Когато пазарният лихвен процент е по-нисък от определния лихвен процент на облигацията, е налице покупка с премия и амортизируемата стойност се определя по формулата:
Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница