Въпрос 1: организационно-икономически аспекти на информационното обществостраница1/2
Дата30.05.2017
Размер383.21 Kb.
#22332
  1   2
ВЪПРОС 1: ОРГАНИЗАЦИОННО-ИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО

1. Понятие за информационно общество.

Особености:

1.1. Основен приоритет на информацията и широкото използване на информационните технологии и телекомуникациите за овладяване на информационните потоци.

1.2.  Информационните общества са ГЛОБАЛНИ ОБЩЕСТВА.

1.3.  Информационните общества са общества на знанието.

2. Социални аспекти на информационното общество.

Особености:

2.1.  Възможност за включване на хората в обществения живот независимо от от националност, език, местоживеене и т.н.

2.2.  Възможност за автоматизация на дейности в обществения и личен живот и дейност на човека.

2.3.  Осигуряване на широк достъп до публична информация, информационни технологии и услуги.

2.4.  Издигане на по-високо ниво правата и отговорностите на гражданите.

3. Икономически аспекти на информационното общество.Особености:

3.1.  Едни професии изчезват, а други нови се появяват.

3.2.  Рязка промяна в организацията на труда – засилва се децентрализацията на управлението.

3.3.  Въвеждане в производство на нови видове продукти.

3.4.  Въвеждане на нови видове обслужване, методи на работа и гъвкаво работно време.

3.5.  Нарастване дела на работата от разстояние /teleworking/.

Предимства:


 • Развиване инициативността на индивида.

 • Разстоянията и географските райони губят значение.

 • Икономия на енергия, средства и време.

 • В трудовия процес вземат пълноправно участие и инвалиди, болни, възрастни и т.н.

 • Ускоряване развитието на компаниите с използване предимствата на новите технологии.

4.   Опасности в информационното общество.

Особености:

4.1.  Увеличаване дистанцията между тези които имат достъп до информационните технологии и тези които нямат достъп до тях /между развитите и слаборазвитите страни, между богатите и бедните слоеве на обществото/.

4.2.  Опасност от обезличаване на националните култури и идентичност вследствие глобализацията на процесите.

4.3.  Опасност от неконтролируемо разпространение на псевдокултура и псевдо ценности в широки мащаби.

4.4.  Нараства опасността от неконтролируем и нерегламентиран достъп до информация – лична, военна и т.н.

5. Развитие на информационното общество в България.

5.1. Основни принципи: • Подкрепа на конкуренцията.

 • Насърчаване на частните инвестиции.

 • Създаване на гъвкава правна уредба.

 • Предоставяне достъп до глобалните информационни мрежи.

 • Осигуряване на универсални информационни услуги.

 • Гарантиране на равни права за достъп до информационните ресурси.

 • Осигуряване на разнообразна по съдържание информация.

 • Създаване условия за реализиране на глобално сътрудничество.

5.2. Основни цели:

 • Разработване на нормативна база, правила и процедури за предоставяне на информационни услуги.

 • Осигуряване на равноправен достъп на гражданите до информационни и комуникационни услуги.

 • Осигуряване на равни възможности за обучение на гражданите за ползване на информационните услуги.

 • Създаване на нова среда за живот и работа, основани върху използването на съвременни информационни и комуникационни услуги.


ВЪПРОС 2 . КОМПЮТЪРЪТ КАТО УНИВЕРСАЛНО ИНФОРМАЦИОННО СРЕДСТВО
1. Обстоятелства предизвикали потребност от използване на компютри.

1.1.     Преброяване на населението в САЩ през 1890 г. • Изчислителна машина на Херман Холерит.

1.2.      Основни фактори, налагащи автоматизиране обработката на информация.

 • Повишаване цената на човешкия труд.

 • Увеличаващият се обем на информацията.

 • Промени в данъчната политика. – САЩ – 1935 г. – въвеждане на ДДС, променлив данък общ доход и др.

2.  Първи компютри.

2.1.   ENIAC (Elektronic Numerical Integrator and Calculator) – Електронно-изчислителна машина /ЕИМ/ предназначена за армията на САЩ. Тегло – 30 тона., заемана площ – 1400 кв. м., Консумирана мощност – 150 000 вата. Обем на паметта – 80 байта.

2.2.   ЕDSAK (Elektronic Delay Storage Automatic Compiuter) – ЕИМ завършена през 1949 г. Представлява първия компютър работещ със запаметена програма.

2.3.   UNIVAC I – ЕИМ завършена през 1948 г. Това е първият компютър проектиран специално за обработване на данни. Първата машина от този вид е използвана за преброяване на населението през 1950 г.3.  Миникомпютри и мащабируеми платформи.

4.  Системи за управление на бази от данни /СУБД/ и управленски информационни системи.

5.  Законът на МУР.

След 1970 г. интегралните схеми започват да се използват широко при производството на изчислителната техника. В тази връзка един от учредителите на ИНТЕЛГордън МУР забелязва, че всяка нова интегрална схема /чип/ компютърна памет е с приблизително два пъти по-голям обем от предишната, а времето между пускането им в производство е между 18 и 24 месеца. Тази зависимост се наблюдава и до момента и се нарича ЗАКОН НА МУР. Анализът на разгледаните по-горе тенденции показва, че за период от 10 г. бързината и мощта на компютрите нараства средно 100 /сто/ пъти. Паралелно с този процес се наблюдава рязко спадане на цената на компютрите. Наблюдаваният ефект се дължи основно на развитието на технологиите за изработка на интегрални схеми /чипове/ и най-вече на микропроцесорите и свързаното с това увеличаване на тяхното бързодействие при непрекъснато намаляване на тяхната цена.6.  Персоналният компютър.

Първият персонален компютър /ПК/ се реализира през 1974 г.  Наречен е персонален защото с него работи само един потребител. Появата на ПК е свързана основно с развитието на технологията, но не и с реалните потребности на бизнеса. Към този момент масово се използват мощни ЕИМ със значителна мощност с които едновременно могат да работят много потребители. Основното предимство на ПК е високата скорост с която се увеличава неговото бързодействие и памет при значително ниска спрямо големите ЕИМ цена. Като допълнително предимство може да се посочи възможността за използване в непретенциозни домашни и полеви /за преносимите ПК/ условия. Масовото разпространение на ПК започва през 1977 г. когато фирмата Епъл (Apple Corporation) пуска на пазара своя модел Apple II. Този процес значително се ускорява с появата на графичния потребителски интерфейс. Първоначално с ПК са се изпълнявали задачи свързани с текстообработка и електронни таблици. След 1973 г. с развитието на локалните компютърни мрежи започват да се изпълняват задачи характерни за големите машини – счетоводни задачи, управленски информационни системи и т.н.7.  Интернет.

Развитието на Интернет като глобална /световна/ компютърна мрежа /КМ/ и различните начини за комуникация /жични и безжични/ осигурява обмен на информация между ПК намиращи се във всяка точка на земята. През 1989 г. с разработването на протокола HTTP (HyperText Transfer Protokol) започва развитието на водещата днес информационна услуга на Интернет WWW (Word Wide Web или The Web). Протоколът WWW позволява да се създават и използват документи в които има препратки наречени ХИПЕРЛИНКОВЕ (Hiperlinks). Те позволяват динамична и целенасочена смяна на информацията върху екрана на ПК която се извежда от Интернет.8.  Влияние на изчислителната техника върху световната икономика.

Революцията в банковия сектор. Масовото навлизане на изчислителната техника в световната икономика започва в края на 60-те и началото на 70-те години. Компютърът започва да се използва за създаване, обработка и съхраняване на информация Значителна стъпка в развитието на тази техника се явява изобретяването на банкомата.Новите условия позволяват на всяка финансова /небанкова/ институция да предоставя финансови услуги като издаване на чекове, инвестиции и т.н.9.   Глобализацията на икономиката.

Масовото използване на ПК в значителна степен спомага за силно развитие на комуникациите. Последното обстоятелство създава нова работна среда за извършване на стопанска дейност.  Първоначално се е използвала само информация получена от Интернет, а впоследствие се развива и електронната търговия.ВЪПРОС 3. КОМПЮТЪРИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА НА ФИРМАТА

1. Обекти, обработвани и съхранявани в цифров вид.1.1.     Числа и текст.

1.2.     Графични изображения.

1.2.1. Векторни -Векторните графични изображения описват начина на построяване на един обект като се задава вида на елемента /линия, крива, многоъгълник и др./, координатите на основните точки, запълването и др. /CorelDraw/ и др. При наличие на снимка размерът на файла нараства рязко.

1.2.2. Растерни- Този тип изображения описват цвета на всяка точка при предварително зададена разрешаваща способност. Използват се при високо качество на изображението. Файловете се записват във формат BMP,  TIF /TIFF/, JPEG, GIF и др. От гледна точка на цветовете изображенията могат да бъдат пълноцветни и двуцветни.

1.3.     Звук /Аудио-сигнал/.

Звукът се представя в цифров вид като поредица от моментни стойности на аналоговия /непрекъснат/ електрически сигнал с честота подходяща за последващо възпроизвеждане. Файловете се записват във формат WAV, AU, MP3. В практиката се използва и друг метод за съхраняване, обработка и възпроиз-веждане на звук при който се записват поредица от команди към звуковите синтезатори вградени в звуковите карти. Файловете се записват във формат .MID.1.4.     Видеосигнал.

В цифров вид видеосигналите се съхраняват като растерни изображения за всеки кадър и синхронизиран към тях звук. Файловете най-често се записват във формат AVI или MPEG.1.5.     Анимация.

По същество анимацията представлява изкуствено създаден видеосигнал. Като основа служат векторни и растерни изображения или комбинации от тях.Файловете най-често се записват във формат AVI или MPEG.

  2.  Компресия.

Компресията е процес на обработка на цифров документ с повишен обем с цел намаляване на неговия обем на съхранение. Декомпресията е обратен на компресията процес.

 В практиката се различават два вида компресия на информация:

ВЪПРОС 4. БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ПРИ РАБОТА С КОМПЮТЪР

1. Приоритети и стратегии в политиката по професионална безопасност и здраве на държавите от Европейския съюз.

1.1. Нормативна уредба.

1.2. Инспектиране и контрол за прилагане на законодателството.

1.3. Провеждане на образователни и разяснителни кампании.

1.4. Въвеждане на финансови стимули. • Обществени субсидии за научно и техническо развитие.

 • Данъчни облекчения за компаниите инвестиращи в безопасността и здравето при работа.

 • Диференциране на годишните осигурителни вноски за професионални злополуки и заболявания.

1.5. Сертификация на продукти и услуги.

1.6. Обучение по безопасност и здраве при работа.

2.  Законодателна уредба в политиката по професионална безопасност и здраве в България.

2.1.  Закон за здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/.

2.2. Области регламентирани в ЗЗБУТ.

3. Изводи.

3.1.     Превантивна дейност за безопасност и здраве при работа за развитие на неизползвания досега потенциал от предприятията и икономиката.

3.2.     Съвременните, неувреждащи здравето форми на труд са принос в икономическата иновация и гаранция за високо качество на резултатите от труда.

3.3.     Европейската интеграция е немислима без работеща социална политика, което ще доведе до чувствителни подобрения както в жизнените условия, така и в условията на труд.


ВЪПРОС 5. НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ И ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА КОМПЮТЪРНО РАБОТНО МЯСТО

1.  Нормативна уредба в България.

1.1. Задължения на работодателя- Извършване оценка на условията на труд; Може да се осъществи лично или от специалист по хигиена на труда; Предприемане мерки за отстраняване на рисковите фактори за конкретното работно място; Обучение по техника на безопасност /ТБ/ на работниците; Организиране на профилактични здравни прегледи на работниците /преди всичко на очите/. 

1.2. Изисквания към работните места оборудвани с компютър.

1.2.1. Изисквания към техническите средства- Екран; Клавиатура; Работна маса и работна повърхност; Работен стол;   Работно място;

1.2.2. Пространствени изисквания Осветление и предотвратяване на отражение и блясък; Шумови нива; Микроклимат; Електрически и магнитни полета.

1.2.3. Изисквания към програмните продукти.2. Предпазни мерки срещу повреда на компютъра.

2.1. Основни фактори които могат да доведат до повреда на компютъра-   Екстремални температури; Прах; Магнитни полета; Нестабилно мрежово захранване; Водни и корозивни агенти.

2.2.    Основни действия за предотвратяване повреди на компютъра.

2.2.1.   Изключване на мощни консуматори /напр.: нагревателни уреди/ от контакта в който е включен компютъра;

2.2.2.   Включване на защита от смущения в захранването;

2.2.3.   Следене на температурния обхват;

2.2.4.   Предотвратяване на запрашеност на работното помещение;

2.2.5.   Елиминиране източници на вибрации към компютъра;

2.2.6.   Осигуряване защита от статично електричество;

2.2.7.   Вземане предпазни мерки срещу попадане на вода и течности.3. Безопасност на техническия персонал на компютърното работно място.

3.1. Последствия от електрически шок.

3.1.1.   Неравномерни свивания на сърдечния мускул;

3.1.2.   Изгаряния, обикновено концентрирани върху контактните точки;

3.1.3.   Неволно мускулно свиване, свързано с отхвърляне на тялото или невъзможност то да се отдели от контактната точка;

3.1.4.   Въздействия върху нервната система /временна загуба на памет, липса на двигателен контрол и др./.

3.2. Предпазни мерки срещу електрическия шок.

3.2.1.   Преместване модулите на компютъра само при изключено напрежение;

3.2.2.   Повишено внимание при работа с модули, които работят с високо напрежение – например: монитора;

3.2.3.   Да не се работи в уморено и нервно състояние;

3.2.4.   Поддържане на повишено внимание към всички модули на компютъра когато те са под напрежение.

3.3.   Оказване задължителна първа до лекарска помощ.

3.3.1.    При изгаряне от електричество;

3.3.2.    При изгаряния с мехури;

3.3.3.    Обширни и дълбоки изгаряния;

3.3.4.    При загуба на съзнание;ВЪПРОС 6. ОПТИМИЗИРАНЕ НА КОМПЮТЪРНО РАБОТНО МЯСТО
1. Основни елементи на компютърно офис оборудване.

В момента, масово разпространените  компютърни системи и конфигурации използвани във  фирмите по правило включват компютър, неговите периферни устройства и като минимум принтер.2. Основни параметри на компютърното работно място /КРМ/.

2.1. Експлоатационни изисквания към КРМ.

При закупуване на компютърни системи, коректните към клиента компютърни фирми се интересуват преди всичко от естеството на практическите задачи които ще се решават с него. На второ место и по възможност се интересуват и от финансовите възможности на клиента. Едва след изясняване на тези два момента се предлагат комбинации от отделни компютърни елементи и периферни устройства, оформени като оферти. 2.2. Баланс между цена на оборудването на КРМ и експлоатационните изисквания предявявани към него.

За да се намери точния баланс, следва ясно и точно да се конкретизира естеството и обема на работа която се предвижда да се изпълнява с него. Или формулирано по друг начин – да се направи равносметка, дали направените вложения са оптимални спрямо придобивките от използване на компютърната техника.

В практиката съществува неписано правило, че цената на ново закупена КК следва да се възвърне в едногодишен период, след което да носи дивиденти. Този момент става особено актуален ако се вземе в предвид всe по-ускоряващите се темпове на морално /не физическо/ остаряване на КК и софтуера с който те работят.

 

3. Изисквания към организация на компютърното работно място /КРМ/.

3.1. Изисквания за безопасни и здравословни условия на труд.

Едно от най-важните от тях е изборът на монитор и неговите параметри като: • Честота на опресняване на екрана.

 • Разделителна способност.

 • Брой цветове.

 • Дължина на диагонала.

 • Тип монитор. 

3.2. Изисквания към характеристиките на компютърната система.

3.2.1. Хардуер. • Изчислителна мощност /процесор/;

 • Оперативна памет;

 • Твърд диск;

 • Вход–клавиатура,мишка,скенер,цифров фото и видео-апарат, микрофон и др.;

 • Изход – звукови карти, високоговорители, принтер, проектори и др.

 • Средства за комуникации -

3.2.2. Софтуер.

3.3. Допълнителни изисквания към КРМ.

Допълнителните изисквания най-често зависят от специфични за конкретната дейност особености на работа. Най-често те са свързани с разположението на отделните елементи на КС

4. Използване на приспособления за работа в комфорт.

4.1. Компютърни бюра, маси и поставки.

4.1.1. За компютърните системи;

4.1.2. За  периферни устройства – принтери, факсове, скенери и др.

4.2. Работни столове.

4.3. Екранни филтри.

4.4. Приспособления за съхраняване и класификация на сменяеми външни запомнящи носители.

4.5. Почистващи средства.ВЪПРОС 7: ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА КЪМ КОМПЮТЪРА


 1. Представяне на информацията върху хартиен носител все още се използва масово. Като основни, могат да се изтъкнат следните причини:

1.1.   Трайно установени навици в обществото и основно човека за по-пълно възприемане на информацията именно от материален /за момента най-често хартиен/ носител.

1.2.   Масовост на използване на хартиените носители /вестници, списания, книги, плакати и др./ в бита на човека.

1.3.   Лесна и достъпна форма за оформяне на официални и юридически валидни документи свързана с процеса на узаконяване на тяхното съдържание чрез положен собственоръчен подпис на отговорното лице и фирмен печат.

1.4.  Все още ограниченото разпространение на компютърната техника в обществото.

1.5.  Все още ниското ниво на компютърна грамотност сред населението.

1.6.  Липсата на евтини преносими устройства /джобни компютри/ за разчитане на информацията и нейното предлагане за ползване в трайна и удобна за човека форма, аналогична на хартиения носител.  и др.   

Във връзка с гореизложеното, смело може да се прогнозира, че в бъдеще, относителният дял на информацията възприемана от човека върху хартиен носител ще намалява. По всяка вероятност, най-дълго хартиеният носител ще се задържи в сферите на държавната администрация, съдебната система, органите на реда и сигурността на страната.

2. Средства за пренасяне на информация в електронен вид върху хартиен носител.

2.1. Принтери - видове • Матрични /ударни/ принтери -Изображението се получава чрез удар на чукче /игличка/ върху текстилна лента, напоена с оцветител, която се движи между печатащия орган (знаконосител, печатаща глава) и хартиения носител, фиксиран върху твърда опора.

 • Лазерни принтери - страницата подлежаща на отпечатване, според логиката заложена в лазерния принтер се състои не от отделни символи, а от близо осем милиона отделни точки. Тяхното цветово състояние се пренася върху хартиен носител по определен начин, основан на фотоелектретния ефект.

 • Мастилено-струйни принтери - тук регистриращият орган е изпълнен във вид на дюза с резервоар, нямаща непосредствен контакт с хартията. В дюзата се създава налягане, в резултат на което навън се изхвърля тънка струя мастило. Електростатично или магнитно поле я разпръсква на финни капчици. Попаднали върху листа те бързо изсъхват.

2.1.2. Критерии за избор на принтер.

 • Себестойност на една отпечатана страница;

 • Качество на печат;

 • Разделителна способност;

 • Скорост на печат;

 • Допълнителни опции /възможности/ за работа предлагани от принтера- многократен печат на една и съща страница, двустранен печат; печат на различни материали по размер, тегло и качество; Визитки; пощенски и поздравителни картички;

2.2. Плотери.

Плотерът(Plotter) е устройство за принтиране на векторна графика, което се свързва с компютъра. Плотерите принтират изходния продукт чрез движение на химикалка през повърхността на хартия, което ги прави по-подходящи за изображения, изградени от линии, отколкото за растерни изображения. Те могат да възпроизвеждат сложни линейни съчетания, включително текст, но го правят много бавно, поради бавното движение на писалките.3. Средства за преобразуване и съхраняване на информация от хартиен или друг вид носител, както и от заобикалящата ни среда в електронен запис.

3.1. Скенери - Скенерите са устройства за преобразуване на графична информация от хартиени или друг вид носител в електронен вид. За целта са снабдени с фоточетящо устройство. При използване на специален софтуер скенираната текстова информация може да се преобразува във вид, аналогичен на изписан от човек текст с помощта на текстов редактор.

3.1.1. Видове скенери: Настолни; Ръчни; Черно-бели; Цветни.

3.1.2. Основни параметри на скенерите: Дълбочина на цвета; Оптична плътност; Разделителна способност.

3.2. Цифрови фотоапарати. Основни параметри на цифровите фотоапарати - Оптична разделителна способност; Оптично увеличение на изображението; Периферни запаметяващи устройства – флаш - памет; Възможност за запис на съпровождащ текст, съпровождащ звук; Вграден микрофон

4. Копирна техника - Критерии за избор на копирна машина: Брой копия на месец; Специфични изисквания на потребителя; Допустими размери и тегло на копирната машина; Продължителност на използване на копирната машина; Цена на консумативите /средна стойност на едно копие/.

5. Факс-машини. Видове:Черно-бели; Цветни.

6. Многофункционални средства за преобразуване и съхраняване на информация от хартиен или друг вид носител, както и от заобикалящата ни среда в електронен запис и обратно. Многофункционалните комбинирани устройства предлагат различни комбинации от функциите на принтер, скенер, копирна машина и факс. Така се постига по-ниска себестойност и съответно цена на техниката спрямо сумарната цена на отделните устройства, намалени изисквания към място в офиса и намалени енергийни разходи.Подходящи са за малки фирмени офиси със сравнително ниско ниво на натоварване на техниката и по-ниски изисквания спрямо качеството на работа.

7. Информационно обслужване и комуникации във фирмения офис- Телефон и факс; Видеоконференции и телеконференции; Вътрешна електронна поща. Посредством видеоконференциите и телеконференции се реализира едновременна връзка между два и повече участника, намиращи се в различни помещения или извън офиса на фирмата.


ВЪПРОС 8:АДМИНИСТРИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННОТО РАБОТНО МЯСТО

 

Проблеми с паметта на компютъра.1. Източници на проблеми с паметта на компютъра.

В компютърните системи основно се наблюдават четири източника на проблеми – хардуер, софтуер, потребители и външни фактори.2.      Проблеми свързани с хардуера.

2.1.  Дънна платка.

2.2.  Твърд диск /HDD/.

2.3.  Флопи-дисково /FDD/ устройство.

2.4.  Оптично записващо и четящо устройство /CD, DVD.

2.5.  Оперативна RAM памет.

2.6.  Видеокарта.

2.7.  Монитор.

2.8.  Клавиатура.

2.9.  Мишка.3.      Проблеми свързани със софтуера.

3.1.     Несъответствие между изискванията за съвместна работа между различни приложения /програмни продукти/.

В повечето случаи смущения могат да възникнат при опит за обмяна и работа с файлове създадени чрез използване на програмни продукти, предназначени за работа с различни версии на операционни системи.

3.2.     Несъответствие между изискванията за съвместна работа между различни версии на едно и също приложение;

В повечето случаи смущения могат да възникнат при опит за обмяна и работа с файлове създадени чрез използване на програмни продукти, предназначени за работа с различни версии на операционни системи и не записани във формат, който може да се разчита от всички програми.

3.3.    Несъответствие между хардуерните изисквания на софтуера и системата на конкретното РС на който той е инсталиран.

3.4.    Несвоевременно обновяване /ъпгрейд/ на софтуера.

3.5.    Промяна на обема или конфигурацията на паметта на компютъра.

3.6.     Използване на нелицензиран софтуер.

3.7.    Неправилна преинсталация на софтуера.

3.8.    Често инсталиране и деинсталиране на програмни продукти.

3.9.     Инсталиране на игри и други несвързани с дейността програмни продукти.4.   Неправилни действия на потребителя при работа с компютърната система.

4.1.    Системно неправилно изключване на компютъра.

4.2.    Некомпетентно изтриване на информация.

4.3.    Претоварване на компютъра с едновременно стартирани програми.

4.4.    Заразяване с компютърни вируси.

5.   Външни фактори.

5.1.    Смущения в електрозахранването – високочестотни импулси, токови удари и др.

5.2.     Работа при прекалено високи или ниски температури.

5.3.     Работа в условията на вибрации и сътресения.

5.4.     Работа в запрашена и нехигиенична среда.

5.5.     Работа при повишена влажност на въздуха.

5.6.    Вирусни и хакерски атаки по Интернет.

5.7.    Рязка промяна в метеорологичните условия – дъждовни и гръмотевични бури.

5.8.    Природни бедствия.

5.9.    Работа в среда на въздействие на силни електромагнитни излъчвания.6. Видове памет на компютъра.

6.1. Електронна памет.

6.1.1. Оперативна /ОП/.

·        Само за четене – ROM /енергозависима /;

·        С произволен достъп – RAM /енергонезависима /;

6.1.2. Кеш – памет /енергозависима /.

6.2. Дискова памет.

6.2.1. С вграден носител на информация.

·        Твърди /хард/ дискове /HDD/.

6.2.2. С външен /сменяем/ носител на информация.

·        Флопи-дискови /FDD/ запаметяващи устройства с магнитен запис.

·        Запаметяващи устройства с оптичен запис-CD ROM  /CD-R; CD-RW/, DVD ROM /DVD R, DVD RW/.

·        Устройства за архивиране на информация

6.3. Електронна флаш-памет.

7. Основни характеристики на твърдия /хард/ диск.

ВЪПРОС 9: МЕТОДИ И СРЕДСТВА ЗА ПОВИШАВАНЕ ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА НА КОМПЮТЪРА

1. Оценка на производителността на компютъра.

Понятието ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ на компютъра не може да се дефинира еднозначно. Като правило то се обвързва с характера на конкретните практически задачи които се решават с негова помощ и крайните срокове за тяхното изпълнение.

Производителността на компютъра зависи от конфигурацията и състоянието на хардуера, софтуера, квалификацията на потребителя и външни фактори.

2.    Хардуер.

2.1.      Процесор - Тактова честота 

2.2.      Оперативна RAM-памет- Обем 

2.3.      Дънна платка. 

2.4.      Твърд диск. 


 • Освобождаване на дисково пространство- Проверка на наличното свободно дисково пространство- алгоритъм

 • Отстраняване на излишни програми -АЛГОРИТЪМ:  Start/Control Panel/Add or Remove Programs/

 • Отстраняване на излишни файлове с разширение TMP.

 • Отстраняване на излишни компоненти на операционната система Windows.

 • Преместване на файлове които са създадени или записани от оператора-

 • Компресиране на информация.

 • Дефрагментиране на твърдия диск - алгоритъм

  3.   Софтуер.

3.1. Контрол от страна на оператора за количеството необходими програми, които се стартират автоматично при зареждане на Windows-алгоритъм Alt + Control + Del/Windows Task Manager/Processes/Посочва се програмата която трябва да се премахне/End Process

3.2. Контрол от страна на оператора за количеството програми, които са стартирани от него в процеса на работа.АЛГОРИТЪМ:  Alt + Control + Del/Windows Task Manager/Applicatoins/Посочва се програмата която трябва да се премахне/End Task

4.   Квалификация на потребителя.

 5.  Външни фактори- Най-често производителността на компютъра може да бъде намалена от въздействие на неблагоприятни външни условия; вирусни и хакерски атаки.ВЪПРОС 10: РАБОТА С ДОКУМЕНТИ

 1. Същност, функции и използване на макетните файлове

Макетният файл съдържа всички настройки, които предварително са направени в съответствие с вида на документа, с който се работи. Макетът е основа за създаване на нов документ.

При зареждане на Word се отваря макетен файл с име Normal.dot, което е действителното име на файла за макет(образец, шаблон) Blank Document. „Чисто белият” лист представлява документ с определени стандартни настройки относно формата на страницата и параграфа.

За различните дейности в бизнеса се използват документи, които могат да се изготвят по определен макет като например придружително писмо за факс, еднотипни договори и заповеди и др.Макетните файлове имат разширение .dot и се записват в папката Templates.Достъпът до тях се осъществява, като се изпълни командата File/New.


 1. Използване на стандартни макетни файлове – със съветник Fax Wizardи с макети които не използват съветници.

 2. Защита на документи

Документите могат да бъдат защитени от неправомерни опити за отваряне или промяна. При запазване на документа се изпълнява командата File/Save As/Options. В полетата Password to Open и Password to Modify се въвеждат пароли съответно за отваряне на документ и/или промяна при опит за запазване. Ако искате файлът да се отваря само за четене, трябва да се активира опцията Read-Only Recommended.При отворен документ можете да промените въведените пароли.


ВЪПРОС 11. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА Word

Всеки документ, който се създава самостоятелно или в екип от сътрудници, в повечето случаи се нуждае от редактиране, за да бъде точен и изчистен от грешки. Този процес е автоматизиран във Word с инструментите за проверка на правописа, граматиката и пренасяне на текст. Преди да се използват, следва да се зададе езика, на който е въведен текста на документа съгласно алгоритъма: Tools > Language > Set Language.1.  Проверка на правописа.

Word проверява правописа по време на въвеждане на текста, но тази проверка може да се извърши и след като се приключи с изготвянето на документа.

Времето на проверката се управлява от настройките на възможностите на списъка от команди Spelling в прозореца Spelling & Grammar.

 

При щракване с десния бутон върху подчертаната с червено дума се отваря меню за проверка на правописа.То предлага следните възможности:  • Spelling - за промяна на правописа като от предложения списък с близко символни думи се избира правилната дума;

  • Ignore All - за пренебрегване на правописната грешка

  • Add to Dictionary - за добавяне на думи в речника

 1. Търсене и заместване на текст – Edit/Find; Edit/ Replace.Избира се бутон Replace за едно заместване или бутон Replace All за заместване на всички места, където е oткрит текстът от полето Find What.

 2. Сортиране – за сортиране на избрани параграфи се използва командата Table/Sort. В диалоговия прозорец се определя начина на сортиране (възходящ или низходящ)

 3. Таблици -Таблица се създава чрез менюто Table -> Insert -> Table. Появява се диалогов прозорец в този прозорец определяте колко колони да има таблицата чрез Number of Columns, и броя на редовете в таблицата чрез Number of rows. За да фиксирате предварително ширината на колоните изберете Fixed Column width, за да се фиксира съдържанието автоматично изберете AutoFit to contents, а за да се фиксира автоматично към прозореца на документа AutoFit to window.
  Бутона AutoFormat ви дава възможност да изберете от предварително готовите формати за таблицата.

Форматиране на таблица се извършва от Table/Properties.

ВЪПРОС 12. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ПРЕД ПУБЛИКА

Една от основните информационни дейности е разпространението на информация. Начините, по които това може да бъде направено са много, но един от тях е от съществено значение. Това е представянето на информацията пред публика.1. Начини на представяне на информацията пред публика

Различават се два основни начина на представяне:

• Директно.

Директното представяне на информация пред публика е свързано с осъществяването на пряка връзка между представящият информацията и нейните потребители. В този случай, хората се срещат очи в очи на специално организирани мероприятия - представяния на продукти, стоки и услуги. Връзката между представящия и аудиторията е двупосочна, което позволява наличието на обратна реакция в момента на представянето. Потребителите на информация могат да задават въпроси, да правят коментари и да получават отговор. Прекият контакт, който се осъществява между говорещия и слушателите, оказва силно въздействие на аудиторията.• Индиректно.

Индиректното представяне на информация е свързано с нейното представяне, посредством някакъв носител. Това е случаят, когато хората получават информация от медиите – вестници, телевизия, радио, списания, афиши, електронни табла. При тях информацията се предава еднопосочно от информиращото средство към потребителя.2. Традиционни медийни формати.

Традиционните медийни формати, които се използват в директното представяне на информация пред публика, са : черна и бяла дъска, флип чарт, диапрожекционен апарат с диапозитиви, шрайбпроектор със слайдове от прозрачно фолио, табла. В самото представяне на информацията те играят поддържаща роля към изложението на говорещия. С тяхна помощ той може да онагледи своите думи и по този начин да привлече вниманието на аудиторията към разглежданата тема. Някой от тези медийни формати могат да се използват и в индиректно представяне на информация, като там тяхната роля е превърната в основна.3. Етапи в разработката на едно представяне

3.1. Първи етап – планиране

Първият етап в разработката на едно представяне е планирането. То включва следните основни пунктове:

•  Анализ на аудиторията

•  Уточняване на целите и съдържанието на представянето. Определя смисъла на представянето за слушателите.

•  Определяне на ключовите моменти - По-ясно определяне на неговото съдържание и структура. От 5 до 9 ярко откроени основни пункта. Към всеки основен момент да има подточки в които да се разгледат съпътстващите ги детайли. Тяхната бройка да бъде в същия интервал от 5 до 9.

•  Добро разпределяне на времето между основните части на едно представяне

Не по-дълго от 20 минути. То се разпределя в определени пропорции между основните части на представянето.

•  Пораждане на желание.3.2. Втори етап – разработване на презентацията.

В този етап с помощта на приложна програма се създава компютърна презентация. Създадената презентация трябва да бъде съобразена с изискванията към основните елементи на визуалния дизайн на презентационните материали. Тя може да бъде представена върху екрана на компютъра, да бъде прожектирана чрез мултимедия, за по-голяма аудитория или да бъде отпечатана върху фолио, диапрожекционен филм или върху хартия.

•  Разработване на слайдове . При разработване на слайдове има няколко основни положения, чието спазване би увеличило тяхното въздействие:

•  На един слайд трябва да бъде представена само една идея. Представянето на по-голям брой води до объркване у публиката;

•  Присъствието на ключови думи помага на аудиторията да запомни всеки пункт в представянето. Те имат по-голям ефект, когато са изведени като заглавия в горната част на слайда;

•  Разработване на печатни материали за раздаване - Това може да са листовки, ръководства, брошури. За тяхната ефективност също има няколко елемента, които са определящи:

•  Заглавията трябва да са в началото на всяка нова страница;

•  Шрифтовете с прост дизайн са за предпочитане при заглавията, а в основния текст може да се използват и серифни шрифтове;

•  Различните заглавия могат да бъдат оформени с различни шрифтове;

3.3. Трети етап – представяне

Класическата структура на едно представяне съдържа:Увод- от 10 до 15 % от времето на представяне. В тази част слушателите трябва да получат необходимата им информация за личността на представящия и общия план на представянето.

Изложение- около 75% от времето за представяне. Представянето на основната информация става именно в изложението. То трябва да съдържа от 3 до 5 части, които трябва да бъдат поднесени интригуващо да аудиторията. В своето изложение той трябва да се стреми да активира непрекъснато вниманието на публиката чрез показване на лично отношение към разглежданата проблематика, поддържане на активен диалог с публиката или периодично поставяне на въпроси.

Заключение – от 10 до 15 % от времето за представяне. Прави се кратко представяне на заключенията, до които са достигнали работещите групи.

4. Дизайн на презентационни материали.

Възможността на приложните програми за избор на шрифтове, цветове, изображения е многообразна при минимален разход на време и средства. Видът и начинът на оформяне на материалите се нарича дизайн на презентационните материали.

Основните елементи , които присъстват във визуалния дизайн на презентационните материали са: текст, линии, форми, текстури и цветове.

Текст. С текстът се представя същността на информацията за възприемане. Често той е свързващо звено между другите визуални средства. Това определя стилът на буквите.

•  Текстът трябва да е в хармония с останалите елементи;

•  Текстът трябва да съдържа ясни изречения;

•  Да се използват класически букви, а не декоративни;

•  Да се работи с несерифни шрифтове при подготовка на непечатен текст;

•  Заглавията в слайдовете да са кратки и ясни; да описват предназначението на слайда; да се поставят в началото на слайда; да не се използват съкращения; да се центрират и разполагат в горната част на слайда; да се изписват с голям шрифт; след заглавието да се оставя по един празен ред; Заглавията описват предназначението на слайда и е добре в тях да се използват ключови думи за по-лесно ориентиране на аудиторията; Дължината на текста в заглавията да не надвишава 3 реда;

•  Използване на курсив подсилва текста, привлича вниманието и неговата четливост.

Цветове. Цветовете добавят акценти в съдържанието на представения материал. Те повишават реализма чрез добавяне на естествени цветове, насочват вниманието към по-важна информация, открояват приликите и разликите.

•  Цветът на буквите трябва да контрастира с цвета на фона;

•  Топлите цветове привличат вниманието, докато студените го отдалечават. Подходящи комбинации са:

Цвят на фона

Цвят на обекта

Бяло

Тъмно син, зелен, черен

Светло сив

Син, зелен, черен

Син

Светло жълт, бял

Светло син

Тъмно син, тъмно зелен

Светло жълт

Виолет, кафяв, черен

Черен

Жълт

•  Цветовите комбинации, които трябва да се избягват като неподходящи са синьо-зелено, жълто-зелено, оранжево-червено.

Линии. Линиите са едноизмерни структури, чиято роля е да привлекат вниманието чрез придвижване на окото около дадена област. Те внушават действие, посока, движение и се използват за разделяне, свързване и изграждане.

Форми. Формите са двуизмерни структури, които представляват контур на обект. Те могат да бъдат силуети, геометрични и неопределени форми. Поради изчистения рисунък, който притежават, са лесни за възприемане и смисълът им е еднозначен.

Текстури. Текстурите са тримерни структури, които придават усещане за обем. Използват се за отличаване на отделни части, като по този начин се поставя акцент върху тях.

 


Каталог: old -> temi
temi -> Тема 1: Видове изображения, модели и формати
temi -> Утвърждавам: директор: / К. Петрова / професионална гимназия по икономика
temi -> Утвърждавам: директор: / К. Петрова / професионална гимназия по икономика
temi -> Тема 1: Изисквания за изработване на уеб-сайт
temi -> Тема компютърни мрежи
temi -> 1. Обща характеристика на информационните системи Същност Съществуват много дефиниции на понятието „информационна система”
temi -> План-конспекти по отчитане на външнотърговски сделки-теория
temi -> Тема проблемен анализ
temi -> Основни понятия при формиране себестойността на изделия в производствени предприятия
temi -> 1. Маркетингови проучвания Marketingsforschungen


Сподели с приятели:
  1   2
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница