Въпрос: Стопанска дейност и отчетностДата15.10.2018
Размер100 Kb.
#89162
Въпрос: 1. Стопанска дейност и отчетност.

Стопанската дейност-това е дейноста на хората по възпроизводството на материални блага.При нас се осъществява от търговските дружества.Те осъществяват тази дейност.Стопанската отчетност бива 3 вида: Оперативна дейност- майстор, шивач, обущар, бригадир; Статистическа дейност- набира информация за отделни области,изследва масови явления и еднородни процеси; Счетоводна отчетност-основен оправленски процес.

Измерителите на стопанската дейност са 3 вида: Натурален измерител-обем, бр., кг.; Трудовият измерител-човеко-час; Стойностен измерител-обществен труд на производителя, потребител на стойност.

Върпос: 2. Счетоводна отчетност.

Счетоводството е научнообоснована единна система за наблюдение количественото измерване в паричен израз,анализиране,контролиранеи качествено характеризиране на капитала на собственика. На средствата и източника на средства,на процесите и стопанско-правните отношения.

1) Счетоводството е научнообоснована система със свой предмет. Прилага историческия и диалектическия метод, който разглежда процесите и явленията в тяхното непрекъснато изменение и развитие.

2) Счетоводството е единна система, обуславя се от единството на отчетно-информационното исигуряване на структурните единици от материалната и нематериалната сфера.

3) На основата на наблюдението счетоводството регистрира.анализира и контролира измененията в капитала в ресурсите, в източниците, в процесите и стопанско- правните отношения.

В обхвата му с включени капитала на собственика и стопанско- правните отношения, подаващи се на количествени измервания.

Функции:

1) Информационна функция: Тя е продиктувана от потребителността да се осигури подходяща икономическа информация за осъществяване на оправленските функции и саморегулиране на системата. Тази функция е закономерен израз на обективните процеси.Тя е свързана с планирането.

2) Контролна функция: Тя се появява във 3 форми: Предварителена, текуща и последователна.

3) Познавателна функция: Тя предполага опознаване на обективните условия и резултатите( + или - ) на дейността на структурната единица и нейното използване в интерес на дружеството.

4) Възпитателна фукнция : Тя намира приложение,както при разкриване на слабостите и негативните тенденции, така и на успехите.Тя се отнася за членовете на колектива.

Задачи: Задачи свързани със информационна фунцкия; Задачи свързани с обхващане на стопанските процеси, документо-оборот ; Задачи свързани с контролната функция; ... с предаване на информация за крайния фунансов резултат; ... с усъвършенстване на подготовката,квалификацията и обучението ; ... със изпълнение на договорените задължения.


Въпрос 3 : Законова уредба.

Законът за счетоводството урежда:

1) Изисквания към всеобхатността и достоверността на счетоводството в предприятията, изготвяне на счетоводните отчети и резултатите от дейността им.

2) Определя предприятията по смисъла на чл.2- търговци, юридически лица, бюджетните предприятия.

3) Урежда съдържанието, съставянето на годишните счетоводни отчети на предприятията: баланс, отчет за доходи, отчет за парични потоци, отчет за собствения капитал и др.

4) Закона урежда изискванията към лицата,които съставят годишните финансови отчети.

 счетоводството се изгражда на основата на отвърден от ръководството индивидуален сметкоплан, който има за база националния сметкоплан.

 законно са определени първичните и вторични документи.

 радикално решение на въпроса за законосъобразността и целесъобразността на извършените разходи.

 дава се оценка на активите и пасивите и тяхното придобиване: историческа цена- цената при добиването, по себестойност или при справедлива цена.

 установи се нова уредба за новогодишното счетоводно приключване,като се регламентира състава и съдържанието на ГФО.

 даде се законова уредба за съхраняването и опазването на счетоводната документация.

 кратко са маркирани нормите „ статуса” за главния счетоводител.

 нормативно се установи институцията на дипломирания експерт счетоводител и правото му да проверява и заверява ГФО.

 нормативно се установиха санкциите за лицата,които нарушават закона за счетоводството „Член 46 – Член 47”.

 със закона се регламентираха изискванията за информация.

 определи се съдържанието на отчета за управление на предприятието,подлежащо на одит.

НСС и МСС – те са утвърдени на 21.03.2005г. Целта за стандартите е да се осигури организационно и методическо единство при извършване на счетоводната дейност.

Активи- придобит и контролиран ресурс, който се използва с цел да носи икономически изгоди. Пасиви- задълженията на предпирятието. Капитал – паричен израз на стойността на активите. Капиталът бива 2 вида- привлечен и собствен. Финансов резултат – това е печалбата или загубата за едногодишна дейност на предприятието.Счетоводна печалба или загуба е крайният финансов резултат преди начисляването на разходи за данъци. Балансова печалба – това е печалбата или загубата след начисляване на разходите за данъци.
Въпрос 4 : Предмет на счетоводството.

Това е капитала на производството и неговия материално – веществен и стойностен израз. П .. С .. Пр... С1... П1 .

Обекти на счетоводството: 1) Средства на предприятието(ресурси) – като обект на счетоводството – съвкупност от ср-ва, предмети на труда и вземани и обощени парични средства ; 2) Източници на стопански средства – те характеризират произхода , прихода и разхода на стопанските ср-ва (пасивите) и целевото предназначение. От значение е и начина на придобиване(собствени,държавни,банкови кредити или са под формата на задължения) ; 3) Стопански операции и процеси – всяко конкретно изменение на счетоводството се третира като стопанска операция в кръгооборота. Стопански процеси – те са съвкупност от взаимносвързани и последователно осъществявани стопански операции ; 4) Стопанско – правните взаимоотношения – това са взаимоотношенията,в които се крият спорни моменти. Те възникват по силата на нормативен акт( закон , наредба , правилник и др.). Те се делят на два вида : условни ср-ва и основни задължения.
Въпрос 5 : Метод на счетоводството.

В теорията и практиката метода се третира като път, средство за постигане на определени цели и решаване на конкретни задачи. Метода на счетоводството има свои елементи. : 1)Документиране и инвентализиране – а) документиране – има 3 задачи : да отрази стопанските задачи ; да обхване всички стопански операции, да осигури данни за вътрешния финансов контрол , данъчния контрол , такси и др. Опр. : По външна форма това е писнема бланка,която съдържа стопанската операция , време и място на извършването и. Тези и др. елементи се наричат реквизити. Те биват задлъжителни и допълнителни. б) инвентаризация – проверка чрез преброяване,премерване и претегляне към опр. момент на наличните активи на предприятието и неговите пасиви. Биват : пълни и частични ; планови и извънпланови. Реда е : издава се заповед на ръководителя, определя се комисия с прецедател, определяне на обектите и срока на извършване на инвентаризация. 2) Система на счетоводни сметки и военно записване – а)Система за счетоводни сметки – обективно създадена методолигия за получаване на информация късаеща целия възпроизводствен процес. 3 броя модели : А , П , АП.

б) Двойно записване – способ за отразяване а взаимно свързани операции , произтекли при стопански средства и източници на средства. То е сърцевината на метода на счетоводството. Ние може да дебатираме 1 с-ка и да кредитираме 1 или няколко като по този начин отразяване двустранно настъпилите изменения без да нарушим балансовото равенство. 3) Баланс и балансово обобщаване – баланс – то е способ за икономическа групировка и периодическо обобщаване на П и А а предприятието в определен момент. В основата му лежи балансовото обобщаване като един от основните елементи на метода на счетоводство. Съставя се във формата на таблица в две части А. и П. , които са равни. 4) Сводката , оценката и калкулацията.
Въпрос 6 : Счетоводен баланс.

Същност – има латински произход.То е способ за икономическа групировка и периодическо обобщаване на пасивите и активите на предприятието в определене момент. В основата му лежи балансовото обобщаване като един от основните елементи на метода на счетоводството.Съставя се във формата на таблица в две части – актив и пасив, които са равни (актива=пасива).1)Съдържание на баланса-състои се от разделни групи и балансови статии(пера):

а) 1-ва група ДМА( група 20).

2-ра група ДНМА( група 21).

3-та група ДФА( група 23)

4-та група Търговска репутация( група 29).

б) краткотрайни активи : материални запаси; краткосрочни вземания; краткосрочни финансови активи; парични средства.

Сумата в баланса се посочва в хил.лв.,за да има съпоставимост.

Пасив на баланса:

- собствен капитал; основен капитал ; резерви.

Финансов резултат – дългосрочни пасиви; дългосрочни задължения-гр.101.

Краткосрочни пасиви- краткосрочни задължения.

Нетекущи активи- разбират се ДМА.

2) Видове баланси: Встъпителен баланс(начален) ; приключителен годишен – по закона за счетоводството- задължетелен ; ликвидационен ; единичен- само за 1 предприяти; сборен- на гр. предприятия; консулидационен; имуществен ; сливащ – при обединение на предприятия; помирителен.

3) Класификация на балансовите статии. Главните синтетични сметки : Активни – имат само дебитно салдо; Пасивни – имат кредитно салдо; Корективни – регулиращи( сметки от гр. 24).

4) Условни,активни и пасивни.

5) Модели балансови изменения.
Въпрос 7 : Система за счетоводни сметки.

Счетоводството има 67% от цялата отчетно-икономическа инфорация.

1) Определение- обективно създадено методология за получаване на информация,касаеща целия възпроизводствен процес.

а) Изиксвания към системата : да е гъвкава и изчерпателна ; да дава възможност за разкриване на нови обекти на отчитане; да е в синхрон с нормативната докуменатция; да дава възможност за бързо реагиране.

б)Строеж – дебит- сметка – кредит; с две страни

в) Модели и счетоводни сметки – 3 броя : активни сметки , пасивни , активно-пасивни сметки – отнасят се за стопанските операции и за стопанско-правните отношения( дебитно или кредитно салто)

г) Елементи на счетоводната сметка – дебит – активна сметка – кредит.

Под дебитна сметка пишеме салдо на годината,дебитен оборот, общ сбор и салдо в края на годината. Дебит – пасивна сметка – кредит . Под кредит пишеме салдо в началото на годината, салдо в края на годината.


Въпрос 8 : Класификация на счетоводните сметки.

Принципи на класифициране – каква информация трябва да намираме .

- според икономическото съдържание според отчитаните чрез сметки обекти

- според функионалния характер на обектите

- по степен на обобщаване на данните.

- по информационно предназначение и структура на сметките

- според връзката им със счетоводния баланс

Синтетична сметка – това е главната сметка.

Аналитична сметка – отделна подсметка.

1) Сметки за отчитане на стопански средства по състав и функционална роля в производствения процес : ДМА , разходи за придобиване на ДМА , амортизация , материали.С тяхна помощ се набира информация за стопанската мощ на предприятието.

2) Сметки за отчитане на източниците на стопански ресурси- те характеризират обектите на счетоводството по пасива или баланса.

3) Сметки за отчитане на стопанските процеси - доставки от най-различно естество , разходи за придобиване на ДМА,разходи за ликвидация на ДМА и други.

4) Сметки за отчитане на непосредствените сметки – взаимоотношения от правен характер : наемодатели , гарантодатели , кредитори и др.

Класификация на счетоводите сметки:

- с-ки за капиталите ; с-ки за дълготрайните активи ; - с-ки за материалните запаси ; - с-ки за разчетите на предприятието с неговите контрагенти. ; - с-ки за финансовите ср-ва ; - с-ки за разходите ; - с-ки за постъпленията ; - условни активи и пасиви.
Въпрос 9 : Двойно записване.

Това е способ за отразяване на взаимно-свързани операции , проистекли при стопански ср-ва и източници на ср-ва.То е сърцевината на метода на счетоводстовто.Ние може да дебатираме 1 с-ка и да кредитираме 1 или няколко, като по този начин отразяваме двустранно насъпилите изменения без да нарушим балансовото равенство и обратно: може да дебатираме 1 или няколко с-ки, но да кредитираме само 1 с-ка.

Контролно значение на двойното записване – то отразява еднакви по стойност и противоположни по х-р изменения в отчитаните обекти. Двойното записване изразява 3 двойки равенства.

Коренспонденция на счетоводните сметки – това са връзките м/у счетоводните сметки по обекти на отчитане.

Счетоводни статии ( контировка на счетоводните сметки – да се осчетоводи).
Въпрос 10 : Счетоводно отчитане на нетекущите ДА.

Определение: Това са ср-ва на труда, които имат материално–веществена ф-ма и се използват в продълйителен период от време като пренасят своята стойност в/у стойността на новопроизведения продукт под ф-мата на амортизанционно отчисление.

Групират се на дълготрайни материални, нематериални активи,дългосрочни инвестиции, дългосрочно-финансови активи(гр. амортизациите) на дългосрочните биологични активи и на репутация.Отчитат се със синтетичните сметки от групи 20, 21,22,23,24,27,29.Към тези групи синтетични сметки може да се откриват и аналитични с-ки.Процесите на придобиване и ликвидация на ДМА се осъществяват с помощта на на 2 с-ки : с-ка 616 – разходи за придобиване на ДА и сметка 617 – разходи за ликвидация на ДА. И 2-те с-ки се използват само докато траят процесите.Докато процеса на придобиване не е приключил, те могат да имат салда с-ка 616 – отразя по дебита всички разходи ; с-ка 617 дебитира със всияки разходи по ликвидацията ; сметка 241 – амортизация на ДА , тя се кредитира с размера на начислената амортизация.Придобиване на ДМА – при създаване на предприятието с дебит на сметките Д20 (200-209), а кредитираме К сметка 100( Осн. капитал) ( сметка 426 по записане дялови вноски).

Намаление на ДМА – има тогава,когато начисляване изхабяване на ДМА. При брак и при ликвидация, физически машини – дългоупотреба,морално остарели компютри – нови.


Въпрос 11 : Годишно счетоводно приключване

То е венеца на финансовата стопанска дейност на предприятието.Подготовката ангажира времето и усилията на всички служби и звена от счетоводството на предприятието, но преди всичко на счетоводната служба.Главната движеща ф-ра е гл. счетоводител.Това го задължава да планира на време работата по приключването.За това той разработва няколко документа.

- вътрешен план график за организацията по приключването утвърдена от ръководителя на предприятието.

- извършва се счетоводен инструктаж на МОЛ , счетоводителите и другите ръководители и служители от счетоводството на предприятието.

- изисква се привеждане на счетоводната документация в наличност и порядък.

- приемат се мерки на пълна сългасуваност на работата м/у счетоводството и останалите звена на предприятието.

Етапи на годишно счетоводно приключване”

- инвентаризация на А и П

- установяват се размерите и счетоводно се отразяват резултатите от инвентаризацията.

- установяват се разликите от преоценката на дългосрочните инвестиции.

- установяват се общите и променливите разходи и се отнасят по с-ка 610 за основна,611 за спомагателна,612,613.Както и разходите по икономически елементи ор гр. 60(от 600-609)

- разпределят се променливите общи разходи като се дебитира 610 и се кредитира 613, с която се приключва.

- установяват се разходите за бъдещи периоди от гр. 65,които могат да останат с дебитни салда както и приходите от гр. 75 , които могат да останат с кредитни салда.

- приключване сметки от група 62 и 72.

- обощаване на разходите за дейностите и калкулиране на себестойността на готовата продукция.

- за приходяване готовата продукция и установяване на салдото по с-ка 302.

- счетоводно отразяване на фактическата себестойност на продадената готова продукция от сметка 700.

- приключване на с-ка 614 и 615 със с-ка 700.

- приклъчване на с-те от група 70 със 122 с-ка.

- отчитане на крайния финансов резултат

- установяване оборотите и салдата по счетоводните сметки

- съставяне на предварителна обортна ведомост.

-съставяне на счетоводните статии за данъчните временни разлики по реда на чл.23 от закона за корпорат.дан.облагане.

- съставяне на отчета за приходите и разходите към 31.12.

- съставяне на годиншната данъчна декларация за определяне на данък печалба.

- усчетоводяване на разликите за довнасяне на данък печалба.

- съставяне на окончателната оборотна ведомост към 31.12.

- съставяне годишния баланс на предприятието.

- съставяне приложенията към годишния финансов отчет.

- проверка и заверка на ГФО.

- обсъждане на ГФО и вземане на конктретни решения.
Въпрос 12 : ГФО.

Съдържа 4 основни документа: годишния баланс за предходната година; отчета за приходите и разходите ; отчета за собствения капитал ; отчета за движение на паричните потоци – от основна дейност , от инвестиционна дейност, от финансова дейност. ГФО съдържа приложение,състоящо се от най-малко 12 приложения.По същество това са справки за ДМА, за данъците и др.

Има закон за независимия финансов одит.

Одиторския доклад включва : обективно представяне финансовото имуществено състояние на предприятието.Може да маркира решените проблеми и да препоръча на ръководството целесъобразни промени. Одитора има право да завери, да откаже частично или да завери със особено мнение доклада.


Въпрос 13 . Счетоводно отчитане на краткотрайни активи.

Това са тези активи,които могат да се потребят или да се използват в срок до 1 година.Това са материали,продукция и стоки. Счетоводни сметки ( 300-309). Това са активни сметки. Когато се дебитират се увеличават, когато се кредитират се намаляват. Те могат да имат само дебитно салдо. При тях оценките са 3 вида: по цена на придобиване, по себестойност и по пазарна цена.Когато извършваме разход трябва да мине през група 60, всеки един разход да отнесем като разход на икономически елемент, трябва задължително да се отнесе като разход на дейността,като разход от функционално значение. Задължително се Д610 | К600.

Стоки – продукт на труда,предназначен за пазара – сметка 303 – активна.Изразява наличните стоки в склада.Счетоводните записвания при придобиване на стоките са аналогични при счетоводните записвания и придобивания на материалите.

Д303 / Д4531 | К50 , 51 , 40 .Продукция: това е крайния завършващ етап от дейността на едно предприятие. Тя акомулира всички разходи за нейното производство от гр. 60 – разходи по икономически елемент,счетоводните записвания :

- за отразяване на всички разходи по икономическите елементи за периода: Д60 ( от 600-609) | К активни пасивни сметки, гр. ( 50 , 40 , 151 , 49 и т.н.).

- за приключване на разходите по икономическите елементи и отнасянето им. Д61( 610 , 611 ) | К60 .

- за отразяване на производствената продукция по фактическа себестойност. Д302 | К 610-611 .
Въпрос 14 . Счетоводно отчитане.

Разходи на икономическия елемент – разходи по дейността на нашето предприятие. Могат да бъдат преки – в момента на извършването им , може да ги отнесем към контретна д-т ; непреки – свързани изцяло с производството : материални , трудови, на разходи за дейността : разходи за материали , разходи за външни услуги , разходи за амортизации , разходи за заплати , разходи за данъци и такси и др. Това са синтетични сметки от гр. 60-609. Тези сметки отчитат процеси , от резултата на тези процеси може да бъде произведена вечествена или невеществена продукция , или незавършено производство в края на годината. Тези с-ки се Д с извършените разходи, а се К при отнасянето им във функционално предназначение( по сметки от друпа 61).

Счетоводни записвания : за отразяване на разходите за материали – Д600 | К301 , гр. 15 , гр .422 , 400; за отнасянето на разходите за материали по предназначение . Дгр.61 ( от 610 до 619) | К600.

Счетоводното отчитане не разходите за външни услуги – реклами , обяви, съобщения, телефони , наеми и всички родове транспортни услуги.

- счетоводна опреция,която пускаме е Д601 | К400 , 501 , 500. Д61 ( 610 до 619) | К601.

- счетоводно отчитане на мортизацията Д602 | К240 , 241. Д61( 610 до 619) | К602.

- за отразяване разходите за заплати – те биват условни , трудови , допълнителни , обезщетени.

- за начисляване на възнагражденията Д603 | К 420 Д61 ( 610 до 619) | К603

- за начисляване на обезщетенията Д609 | К420

- за отчитане на осигуровките – сметка 604

- за начислените суми , за социални и здравни осигурвки Д604 | К46 ( 460 до 464) . За приключване на сметка 604 : Д61 ( 610 до 619 ) | К604

- за начислените суми за сметки на персонала – дебитна сметка 420 , К – сметка 461 или 462.

- за начисленит социални помощи , съгласно трудовото законодателство Д604 | К420

- Разходи за алтернативни разходи и такси , данъци и други Д605 | К450 или 459.

- за приключване на сметка 605 и отнасянето и към предназначение Д61 ( 610 до 619 ) | К605

- за начисляване на разходите за провизии Д606 | К494 , 495.

- за приключването и отнасянето им – с-ка 615 Д615 | К606

- за отразяване на други разходи

Счетов. записвания са начисляване на разходите от този характер Д609 | К400,422,490,500,301.

- за приключването на разходите и отнасянето им по предназначение Д61(610-619) | К609.

Особености : във отрасъл транспорт , строителство и съобщения( разх. гр. 60) може да се приключат индиректно от група 70.
Въпрос 15 . Счетоводно отчитане на разходите и дейностите.

Дейностите се делят : разходи за основна дейност – формулират се от основни производствени разходи ; разходи за стопанска дейност ; разходи – постоянни ; общи разходи променливи ; разходи за продажба на продукция ; разходи за придобиване на ДМА ; разходи за ликвидация на ДМА ; разходи за нестопанска дейност ; административни разходи.

Тези разходи се извършват от гр. 61 ( от 610 до 619 ). Всички са синтетични сметки,към които могат да се откриват и аналитични с-ки.Така например 6100 – разходи за промишлена дейност ; 61001 – разходи за произвеждане на продукт ; 61010 – разходи за търговска дейност ; 61002 – разходи за транспортна дейност ; 61003 – разходи за разтениевъдство ; 61031 – разходи за животновъдство.

Счетоводни записвания при отчитане на разходите за основна и спомагателна дейност.

Д610/Д611 | Кгр60(601 до 609).

- за отразяване на производствена продукция или краткотраини биологични активи.

Д302,313, 314, 315 , 319 | К610.

Счетоводна операция в строителството за актуваните СМР и предадените на клиента невеществени продукти , счетоводната операция е Д700 | К610.

- когато производствената продукция, без използването на с-ка 302, тогава отново дебатираме Д700,701,702 | К610.

Разходи – по аналогия отчитаме всички разходи за останалите отрасли. Незавършеното производство се осъществява при инвентаризация в края на отчетния период сметка 610 – разходи за основна дейност.


Въпрос 16 . Счетоводно отчитане.

Опр.: Паричен израз със собствените активи на предприятието. Представлява вложеното имущество на собственика във стопанската дейност. Собсвения капитал х-ра правния произход на имуществото. Формира се при учредяването на предприятието и е относително, може да се променя само при решение на собственика. Елемент на собствения капитал е печалбата. Привлеченият капитал е чуждият, който е ангажиран при осъшествяване на стопанската дейност на предприятието: 2 форми – дългосрочни пасиви ( заеми от банки за период над една година ) и краткосрочни пасиви ( заем до 1 година). Счетоводни сметки – за отчитане на капитала. С-ка 100 – основен капитал, тя е пасивна. При К се увеличава , а при Д се намалява. Основен капитал се дебатира по два начина: чрез записване на дялови вноски при реално внесени активи или чрез записани дялови вноски по невнесени реално активи. Счетоводни записвания : 1) За записвания основен капитал при учредяване на търговско дружество Д426 | К100 ; 2) За получени парични средства при формиране на основен капитал Дгр.50 | К100 ; 3) За получени непарични вноски за формиране на основен капитал Дгр.20,21 | K100 ; 4) За увеличаване на основен капитал за сметки на разервите на предприятието Д110,119 | К100 ; 5) За увеличаване на основния капитал за сметка на неразпределената печалба от минали години Д121 | К100 ; 6) За увеличение на основния капитал за сметка на дължими дивиденти Д425 | К100 ; 7) За учеличение на основния капитал за сметка на съществуващи задължения към кредиторите Дгр.15,гр.40 | К100 ; 8) При намаление на основния капитал и при покриване на загуби от предходни години Д100 | K120 ; 9) Намаление на осн. к-л при връщане на акции и дялови ср-ва в парияни ср-ва Д100 | Kгр.50 ; 10) Намаление при връщане на акции и дялове в материални активи Д100 | Кгр.20, гр.21, гр.30, гр.31.

Аналогично счетоводните операции могат да се вземат и при намаляване на разервите(с-ки 110,119).
Въпрос 17 . Счетоводно отчитане на приходите от продажби на продукция.

1) Специални условия за признаване на приходите от продажбата на продукцията.Приходите от продажбите се признават когато са изпълнени едновременно следните условя – продавача е прехвърлил на купувача значителни рискове и изгоди относно собствеността на продукцията ; продавача не запазва контрол и участие на продаваната продукция ; сумата на прихода може надеждно на бъде изчислена ; продавача има икономическа изгода от сделката ; извършените разходи по сделката може да бъдат надеждно изчислени.

Приходите не се признават при сделки, при които продавача запазва значителни рискове,свързани със собствеността: когато продавача поема задължения за незадоволително изпълнение , което не е покрито с гаранция ; когато получаването на прихода от конкретната продажба зависи от акумулирането, натрупването на приход от купувача, но след като продукцията е продадено на 3-то лице ; когато експедираната продукция подлежи на монтаж, който е съществена част от договора и следва да се изпълни ; купувачът има право да анулира покупката по причини, посочени в договора за покупко – продажба и предприятието не е сигурно дали ще получи някакви постъпления. От тук следва че приходът се признава след като правата на собственост биват прехвърлени на купувача т.е. когато има установено право на участие(клиента).

2) Счетоводни сметки на продажби и записвания – използва се с-ка 700 , а това са приходи от продажби на продукция.Тя се К. със продажната стойност на продукцията, а се Д със отчетната стойност на продукцията, както и със самите разходи по продукцията Д 700 К, а от долу деб. оборот и кред. оборот.

Разликата м/у К. и Д. оборот е финансовия резултат. Когато К.> Д. тази разлика е положителна и обратно К. < Д, говорим за загуба.

а) за получените суми от продажбите ( когато не се използват сметките от гр.41 – клиенти т.е. ние продаваме и парите ни постъпват Дгр.50(15) | К700/ К4532.

б)За отразяване на предадената по фактура продукция на клиентите Д410(гр.41) | К700/К4532.

в) За отписване на строително – монтажни работи – при тях се натрупват разходите при гр.60 -> 610 -> с-ка 700.

г) Дебитна с-ка Д700 | К610

д) За отписване на животните по балансова стойност Д700 | К313,314.

Ако не водим сметка 302, не водим и сметка 610 . Водим разходите от група 60.

е) За отразяване на крайният финансов резултат Д122 | К700 и Д700 | К122.Въпрос 20 . Счетоводно отчитане на данъците.

Финансовият резултат е крайния резултат от дейността на предприятието. Тогава говорим за счетоводна печалба – когато приходите превишават разходите и счетоводна загуба – когато разходите превишават приходите. Финансов резултат за преобразуване – той се увеличава по 25 позиции и намалява по 18. До 15 фежруари финансовият резултат трябва да бъде преобразуван: Д122К, Д122 | К451 – данък печалба.

Операция за превеждане на този данък Д451 | К501.

При начисляване данък на общините Д605 | К450.

При превеждане на данък на общините Д450 | К501.

Доходите подлежат на облагане от: трудови правоотношения : дейност като едноличен търговец ; от занаятчийска дейност ; от упражняване на свободни професии ; деиности в областта на селското, горското и водното стопанство ; продажба и замяна на недвижиму имущество; пътни,въздухоплавателни и водни превозни средства ; доходи от продажба на акции , наем , рента и аренда ; авторски и лицензионни възнаграждения, доходи от дивиденти , премии и награди от спортни състезания.

Необлагаеми доходи от продажба или замяна на : апартамент,къща или вила – продавача е живял не по-малко от три години от датата на продажба ; до 2 недвижими имота на продавача,които не са основни жилищни , както селскостоп. и горски имоти ; пътни , въздушноплавателни и водни превозни средства придобити не по-малко от една година преди продажбата им ; движимо имущество.

Суми получени от задължително пенсионно здравно осигуряване ; лихвите по влоговете и депозитите в търговските банки ; обезщетенията при средните и тежки телесни повреди – смърт и професионални заболявания ; обезщетение за претърпели неимуществени вреди ; лихвите по съдебно-установени вземания ; парични и непарични доходи от социално подпомагане ; стипендии за обучение у нас и в чужбина ; печалбите от спорт тото и държавна лотария.


Въпрос 21 . Счетоводно отчитане на разчетнтие взаимоотношения.

Процеса на своята д-т предприятието влиза в различни разчетни взаимоотношения.Част от тях пораждат вземания , а др. задължения. Вземанията се отразяват в А. на баланса и са резултат от намаляване на активи и увеличаване на пасиви . Задълженията са резултат от неуредени своевременно отношения на предприятието към външни или вътрешни контрагенти. По същество вземанията и задълженията съставляват разчетните взаимоотношения на предприятието и биват 2 вида : краткосрочни до една година ; дългосрочни над една година за уреждане.

1) Разчети с доставчици – те възникват от момента на извършване на разходи за външни ускги , доставка на активи и други. Счетоводно тези взаимоотночения се изразяват от гр.40 ( от 400 до 409 – доставчици – синтетични сметки ) . Сметка 40 – е пасивка сметка когато се кредитира тя се увеличава,а когато се дебитира, се намалява.

Счетоводни записвания – при доставка на активи и услуги - Д20,21,30,31,51,60 | К400 – доставчици – когато няма ДДС , а когато има Д453.

б) при рекламации при доставчика Д440 | К400.

в) при преоценка на задълженията при доставчиците във валута,съгласно закона за счетоводство.

- когато пазарната стойност е по-ниска от балансовата,тогава Д622 | K300.

- когато пазарната стойност е по-висока от балансовата взимаме операция Д400 | К722.

- при отписване на задълженията към доставчиците : Д400 | К709.

- при погасяване на задълженията към достачика Д400 | К гр.50 .

2) Разчети с клиенти – те възникват при продадени активи или отказани услуги на трети лица. Взаимоотноенията с клиентите възникват в момента на извършване на сделката.Счетоводното отчитане става с група 41( 410 до 419 ) – клиенти. С-ка 410 е активна , тя се Д. при вземанията от клиента, а се К. при погасяване на задълженията:

-Д410 | Кгр.70 / К4532- когато сме продали продукция.

- при погасяване на задълженията Дгр.50(15) | К410.

Вземанията са обект на преоценка.

Когато курса на БНБ е по-нисък от стойноста на вземанията се взима операция Д622 | К410, а когато курса е по-висок Д410 | К722 – при погасявания на вземания Д501 | К410 – когато не си плаща клиента Д609 | К410.

3) Разчети с персонала и съдружниците – тя се отчита със сметките от група 42 ( 420 до 429). Разглеждаме сметка 420 – пасивна сметка, има само кредитно салдо. Сметката се увеличава когато се К. , а се намалява когато се Д. Към нея може да се водят аналитични сметки.

а) счетоводни записвания – при начисляване на заплатите Дгр.60 ( 603) | К420.

б) социални осигуровки Д460 | К420 – за начислените лихви по неполучени задължения Д620 | К420 .4) Начислени удръжки в/у заплатите : начислени удръжки за социално и здравно осигуряване Д420 | Кгр.46. ; за данъци ДОД – Д420 | К452 ; за начислени одръжки за надчети Д420 | К441 ; при неотчетен служебен аванс Д420 | К422 ; при отписани неизплатени възнаграждения Д420 | К709.
Каталог: files -> files
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Дебелината на армираната изравнителна циментова замазка /позиция 3/ е 4 см
files -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
files -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
files -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България
files -> Георги Димитров – Kreston BulMar
files -> В сила oт 13. 05. 2005 Писмо мтсп обезщетение Неизползван Отпуск кт


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница