Въпроси и отговори по мярка 112 „създаване на стопанства на млади фермери”страница1/5
Дата22.07.2016
Размер0.78 Mb.
  1   2   3   4   5


МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ


ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ПО

МЯРКА 112 „СЪЗДАВАНЕ НА СТОПАНСТВА НА МЛАДИ ФЕРМЕРИ” (НАРЕДБА №9 от 3.04.2008 г.)
Съдържание:


Този материал или части от него могат да се публикуват при условие, че се цитира източникът.
НОВИ ВЪПРОСИ ПОЛУЧЕНИ В ПЕРИОДА 01.04.2009 – 31.05.2009 г.

Изисквания към кандидатите - чл. 9 - чл. 11

Въпрос:

Мога ли да кандидатствам по мярка 112 след като през 2007 година бях санкциониран по директните плащания на площ (ДПП) за три години, тъй като имаше несъответствие над 50% от декларираните площи. В очакване на Вашия бърз отговор.Отговор:

В случай, че отговаряте на всички изисквания на Наредба № 9 от 3.04.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 112 "Създаване на стопанства на млади фермери" по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (Издадена от министъра на земеделието и продоволствието, обн., ДВ, бр. 42 от 25.04.2008 г.) и нямате изискуеми задължения към ДФ "Земеделие”, и не по-рано от 14 месеца преди датата на подаване на заявлението за подпомагане сте започнали да стопанисвате земя с цел производството на земеделска и животинска продукция няма пречка за Вашето кандидатстване.

Имайте предвид, че е необходимо също така да представите и следния документ:

Удостоверение за наличие или липса на изискуеми публични задължения към държавата, издадено от съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) не по-рано от месеца, предхождащ датата на подаване на заявлението за подпомагане”

В случай, че в справката от ТД на НАП е записано, че нямате налични такива задължения, то няма причината да не сте избираем по мярка 112.
Изисквания към проектите – чл. 12 - чл. 14

Въпрос:

В „Инструкцията за попълване на таблицата за изчисление на икономическите единици” в Код 3201 „Разсадници за трайни насаждения” е записано, че се включват площите за производство и размножаване на посадъчен материал от лозя, фиданки, резници от дървесни видове, предназначени най-често за паркове и градини: дървета, храсти, иглолистни, рози, горски фиданки и др. В електронната таблица за изчисляване на стандартната разлика на земеделското стопанство е записан показател - 7 288 лв./дка. Въпросът ни е дали може кандидат по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери” в бизнес - плана си през петгодишния период да предвиди растежа на стопанството си с 5,28 ИЕ, създавайки 1,700 дка разсадник за производство на посадъчен материал – топола и акация?Отговор:

Да, може! Освен за тютюн няма друга култура, за която да има изрична забрана за младия фермер след сключване на договора за отпускане на финансовата помощ да отглежда и съответно да увеличава с нея икономическия си размер. Възможните сектори на производство са включени в т. 2 на §1 на Допълнителните разпоредби на Наредба № 9 от 03.04.2008г. за прилагане на мярка 112. Разсадниците за трайни насаждения (за разлика от „Инструкцията за попълване на таблицата за изчисление на икономическите единици”, където са отбелязани самостоятелно) в т. 2 не са дадени отделно, а влизат към сектор - номер 11 “Производство на семена и посадъчен материал”, защото те са за производството на посадъчен материал.
Въпрос:

Задължително ли е по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери” увеличаването на икономическият размер на стопанството с 3 икономически единици чрез засаждане на трайни насаждения, да се направи чрез комасиране на съседните парцели около основният парцел по кандидатстването, който е 2 икономически единици? Може ли изискването за увеличение на стопанството да се счита изпълнено чрез засаждане на трайните насаждения в разпръснати парцели?Отговор:

Не е задължително увеличението на икономическите единици на стопанството Ви да е с парцели от комасиране или наемане, или арендуване на съседните такива около основния парцел, с който се кандидатства. Изискването за увеличение на стопанството може да се счита за изпълнено и чрез засаждане на трайни насаждения и в разпръснати парцели.


Процедура за разглеждане на заявления за подпомагане - чл. 17 – чл. 22

Въпрос:

Здравейте, кандидат съм по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери” от ПРСП и проектът ми е подаден през м. юни 2008г. През м. януари 2009 година получих искане за допълнителна информация на което съм отговорила, но до днес нямам нито отказ, нито одобрение. Защо вече почти година след подаване на проекта ми все още нямам никакъв резултат?Отговор:

Във връзка с вашия проект беше отправено запиване до Държавен фонд „Земеделие”-Разплащателна агенция (ДФЗ-РА). Беше установено, че в момента експертите от ДФЗ-РА Ви изготвят писмо, с което ще бъдете уведомена окончателно дали проектът Ви е одобрен или отхвърлен. Причините за забавянето се дължат на сложните казуси при Вашия проект свързани с обстоятелството, че една и съща земя за една и съща стопанска година е заявена от Вас по мярка 112 и от Вашия съпруг по схемата за единно плащане на площ (СЕПП) и съпругът Ви към датата на кандидатстване не е подал искане за заличаване на тази земя от неговото заявление по СЕПП. Актуалното състояние на Вашия проект може да проверите в „Справка за текущо състояние на проекти ПРСР” на страницата на ДФЗ-РА – www.dfz.bg в дясната страна на заглавната страница:

Условия за изпълнение на дейностите по проекта и контрол - чл. 27 – чл. 33

Въпрос:

Имам намерение да кандидатствам по Мярка 112 "Създаване на стопанства на млади фермери". Арендувам 14,832 дка земеделска земя в реални граници. През настоящата година ще отглеждам бели тикви. При изчисляване на икономическия размер на стопанството изпълнявам условията за 2 икономически единици (ИЕ) - получават се 2,02 ИЕ. С цел да приложа правилен сеитбооборот на следващата година залагам на царевица за зърно, но тогава икономическия размер на стопанството пада под 2 ИЕ. На третата и петата година, културите, които ще отглеждам ми осигуряват ръст с 5 ИЕ.

Въпросът ми е: Проблем ли е падането под 2 ИЕ през следващата стопанска година или е необходимо да има прогресия в икономическите единици през годините?

Отговор:

При изпълнението на бизнес плана Ви по отношение увеличението на икономическите Ви единици нашето становище е, че е необходимо да има постоянна възходяща прогресия при увеличението им, защото средствата се дават за подобряване на дейността на вашето стопанство и за постепенното увеличаване на икономическия му размер. Наистина е добре да бъдат редувани културите с цел правилен сеитбооборот, но това не трябва да бъде за сметка на намаляване на икономически размер на стопанството Ви, защото в противен случай има значителна опасност да бъде преценено, че сте създали изкуствени условия за получаване на помощта и проектът Ви да бъде отхвърлен. В тази връзка е препоръчително да обмислите внимателно какви култури да отглеждате за да постигнете от една страна увеличаване на икономическия си размер без да падате под 2 ИЕ, а от друга страна да имате подходящ сеитбооборот. Това например може да стане чрез по-голямо увеличаване за 2-та и 4-та година на размера на обработваната от Вас земя.


Въпроси към бизнес плана

Въпрос:

Ако в таблица 6 на бизнес плана по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери” е заложено: Управленски персонал: 1 бр. заетост: 12 месеца, производствен персонал: 1 бр. заетост: 10 месеца. Нали под управленски се разбира самият млад фермер? Моля за пояснения как трябва да бъде назначен и осигуряван другият, за да отговаря на мярката? Може ли производственият персонал да е назначен на намалено работно време?

Предварително благодаря за отговора!

Отговор:

Съгласно Наредба № 9 от 3.04.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Създаване на стопанства на млади фермери" по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (Издадена от министъра на земеделието и продоволствието, обн., ДВ, бр. 42 от 25.04.2008 г.) изискванията по отношение на работната сила касаят само физическото лице - млад фермер. Няма никакви изисквания по отношение на останалите заети в стопанството на младия фермер, дори теоретично може и да няма други заети лица т.е. самият фермер решава дали, за какъв период и на какво работно време да наема други лица, които да работят в земеделското стопанство.Като пример мога да Ви представим подобна таблица за сравнение:

Приемаме, че младият фермер както в повечето случаи освен управленски функции изпълнява и производствени функции (участва директно при обработката на земята и/или оглеждането на животните), както и административни функции (попълва различни дневници и дори сами си води счетоводство). Младият фермер наема и сезонно за 6 месеца един човек да му помага при изпълнението на производствените дейности.

Таблица 6. Работна сила, заета в земеделското стопанство (Описват се всички заети в дейността на стопанството независимо от начина на наемане включително и самият кандидат. Един зает, изпълняващ няколко функции (управленски и/или административни и/или производствени) се записва веднъж в таблицата, като се описват всичките му функции. В колона „В” се записва общата заетост за всеки вид персонал. Заетостта се записва до първото число след десетичната запетая.)

Вид на персонала

/Управленски, административен, производствен/

Брой

Заетост - месеца годишно

(общо за всеки вид)

А

Б

В

УПРАВЛЕНСКИ, ПРОИЗВОДСТВЕН И АДМИНИСТРАТИВЕН

1

12

ПРОИЗВОДСТВЕН

1

6

ОБЩ БРОЙ:

2

18


В заключение бихме искали да Ви обърнем внимание, че ако се затруднявате при изготвянето на заявлението за подпомагане и бизнес плана, може напълно безплатно да използвате услугите на Националната служба за съвети в земеделие. Областният офис на службата за съвети в земеделието може да намерите на интернет адрес:

http://www.naas.government.bg/index.php?option=com_htmlmap&view=htmlmap&id=1&tmpl=index&Itemid=63
Други въпроси

Въпрос:

Млад фермер с регистрация и набавени всички необходими документи в срок и с подходяща давност. Допустим ли е за подпомагане по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери”, при следното положение:

„Аренден договор за 6 години на парцел с начин на трайно ползване (НТП) - ливада. На същата ливада фермерът има намерения да засади овощен и декоративен разсадник. Необходимо ли е за целите на мярката да сменя начина на трайно ползване на парцела, и ако да, то моля посочете какъв НТП трябва да е записан в скицата. В цялата наредба никъде не се споменава за подобно изискване.”

Отговор:

В наредба №9 от 03.04.2008г. за прилагане на мярка 112 няма записано изрично изискване за промяна на начина на трайно ползване (НТП), за да се засади друга култура. В случай, че в друг нормативен акт няма забрана за промяна или изискване за предварителна промяна на начина на трайно ползване на даден парцел (в случая ливада), то за целите на мярката не е необходимо и не се изисква да се сменя начина на трайно ползване на парцела.ВЪПРОСИ ПОЛУЧЕНИ В ПЕРИОДА 01.01.2009 – 31.03.2009 г.

Изисквания към кандидатите -чл. 9 -чл. 11

(Глава втора, Раздел IІІ на Наредба № 9 от 3.04.2008 г.)

Въпрос:

Фермер на възраст под 40 години е регистриран като земеделски производител през 2004 г., което означава, че той няма право да кандидатства по мярка 112 "Създаване на стопанства на млади фермери" от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Фермерът е напълно лишен от зрение. Може ли в неговия случай /инвалид с придружител/ да се направи изключение, като му се даде възможност да кандидатства по мярка 112 и ако да, каква е процедурата?Отговор:

За съжаление чл.13 на Регламент на Комисията No 1974 от 2006 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, не дава никаква възможност за изключения дори за хора с увреждания по отношение на ограниченията в срока, за това кога най-рано може младият фермер да е започнал самостоятелна земеделска дейност за да е допустим за кандидатстване по мярка 112 "Създаване на стопанства на млади фермери" от Програмата за развитие на селските райони. В този член е записано, че от датата на която е взето решение да бъде одобрен проект на кандидат по мярка 112 (т.е. издадена е заповед за одобрение) не трябва да са минали повече от 18 месеца от датата, на която той е създал стопанството си, т.е. е започнал земеделска дейност.

По тази причина в наредбата е заложен период от 14 месеца, преди който да не може да са започнали дейността си земеделските производители включително и да са се регистрирали. За останалите максимум 4 месеца, за да се осигури защита на финансовите интереси на Общността и България, ДФ ‘Земеделие” - Разплащателна агенция трябва да прегледа подробно проекта, да извърши всички задължителни контролни проверки включително проверка на място. През този период евентуално фермерът трябва да изготви и представи допълнителна информация, която е пропуснал да включи в проекта или за която е необходимо допълнително разяснение.

В конкретния случай, г-н …………. най-вероятно ще може да кандидатства по мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанства" и/или по мярка 141 "Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране" от Програмата за развитие на селските райони. Необходимо е да се обърне към областния офис на службата за съвети в земеделието в гр. Плевен - там ще проверят дали отговаря на условията за кандидатстване по тези мерки, ще го посъветват какво трябва да предприеме за да отговори, в случай, че не отговаря и ще му съдействат да си подготви документите за кандидатстване по тези мерки.

В заключение трябва да се отбележи, че по мярка 141 „Подпомагане на полу-пазарни стопанства в процес на преструктуриране” помощта е 1 500 евро годишно в продължение на максимум пет години и не изисква съфинансиране от страна на земеделския производител, а по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” за млади земеделски производители, включително за г-н …………., помощта е по-висока спрямо останалите фермери и варира от 55% до 75% от стойността на проекта.
Въпрос:

Млад земеделски производител има първа регистрация по Наредба №3/1999 г. от 9 месеца, т.е. за първи път управлява земеделско стопанство. Преди да започне самостоятелна селскостопанска дейност е работил в земеделска кооперация по трудов договор на длъжност “тракторист –механизатор “ в продължение на 10 години. Смята ли се за изпълнено условието на чл. 9, ал. 1, т. 3 от Наредба № 9 от 03.04.2008 г. за прилагане на мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери” или работата по трудов договор в сферата на земеделието ще е пречка за кандидатстване ?Отговор:

В случая щом фермерът е работил като „тракторист - механизатор”, а не като управител на земеделско стопанство, то той изпълнява горното изискване на чл. 9, ал. 1, т. 3 от Наредба № 9 от 03.04.2008 г. за прилагане на мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери”.


Въпрос:

Дядо е прехвърлил на внука си земеделска земя. Внукът е малолетно лице. Бащата на лицето отговаря на всички изисквания по наредбата за кандидатстване по мярка 112 "Създаване на стопанства на млади фермери". Възможно ли е бащата на малолетното лице в качеството си на попечител да кандидатства с тази земя по мярка 112 и ако е възможно, какви допълнителни документи ще се изискват?Отговор:

Ще разделим отговорът на две части:

1. Собственост върху добивите

От дадената от Вас информация става ясно, че собственик на земята е малолетно лице, т.е при текущата ситуация то ще бъде собственик и на реколтата получена от тази земя, според чл. 93 от Закона за собствеността (ЗС): „Чл. 93. Добивът от вещта, като плодове, прираст от добитък, наем и други такива, принадлежи на собственика й.”За да може бащата да включи тази земя в своето земеделско стопанство и да е собственик на добивите е необходимо да бъде учредено право на ползване (наем, аренда или безвъзмездно).

Правото на ползване и различните му форми се регламентират в различни закони, съответно в:  • чл. 56, ал. 1 от ЗС дава общо определение за правото на ползване” - „Чл. 56. (1) Правото на ползуване включва правото да се използува вещта съгласно нейното предназначение и правото да се получават добиви от нея без тя да се променя съществено.”

  • чл. 228 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) се дава определение за наем - Чл. 228. С договора за наем наемодателят се задължава да предостави на наемателя една вещ за временно ползуване, а наемателят - да му плати определена цена.”

  • чл. 2 от Закона за арендата в земеделието дава определение за аренда на земеделски земи, както и за други недвижими и движими вещи, използвани в земеделието – „Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 35 от 1999 г.) (1) С договора за аренда арендодателят се задължава да предостави на арендатора за временно ползване обекта на договора, а арендаторът - да извърши определено арендно плащане.

(2) Добивите от отдадените под аренда обекти стават собственост на арендатора от момента на отделянето им. ”

2. Какви документи за право на ползване да представи бащата и за кои земи

Обърнете внимание на следното изискване към кандидатите за подпомагане по мярка 112, описано в чл. 9, ал. 1 т. 9 от Наредба № 9 от 3.04.2008 г. за нейното прилагане, а именно - "9. са собственици и/или наематели и/или арендатори на земята, която участва при изчисляване на минималния икономически размер на стопанството, изискван по т. 8; договорите за аренда или наем трябва да са с минимален срок 5 години, като е допустимо не повече от 14 месеца от срока да е изтекъл към датата на подаване на заявлението за подпомагане;”.

На база на всичко по-горе считаме, че за описаната от Вас ситуация, кандидатът подпомагане по мярка 112 трябва да представи задължително договор със собственика на земята (в конкретния случай това е малолетният му син) за наем и/или аренда за земята, която участва при изчисляване на минималния икономически размер от 2 ИЕ на стопанството със съответния срок.

От името на детето страна по договора за наем или за аренда или пък по учредяване на правото на ползване, което се извършва с нотариален акт, ще бъде неговата майка.Тъй като собственик на земята е малолетно лице, а за управлението на тяхната собственост законодателството е предвидило допълнителни разпоредби, ние препоръчваме да се сключи договор за временно ползване за цялата земя на сина, а не само за тази, която влиза в изчисляване на минималния размер от 2 икономически единици (ИЕ).
Въпрос:

Възможно ли е млад земеделски стопанин да кандидатства по мярка 112 "Създаване на стопанства на млади фермери" при условие, че има експертно решение от ТЕЛК за 60 % неработоспособност, като в решението е записано, че противопоказните условия на труд са: работа свързана с големи трудови норми, висока квалификация, голямо психическо и физическо напрежение, интелектуален труд и отговорност?Отговор:

След като текста на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. одобрен от ЕК и Наредба № 9 от 03.04.2008г. за прилагане на мярка 112 "Създаване на стопанства на млади фермери" не забраняват подобна възможност, то няма проблем кандидат с горните характеристики, отговарящ на всички изисквания по Наредба № 9 от 03.04.2008, да кандидатства и съответно да бъде одобрен.


Въпрос:

Земеделски производител иска да кандидатства по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери" с гъбарник. За сградата има и прилага всички необходими документи и разрешителни. Сградата е със статут на гъбарник. В тази връзка въпросът е дали е необходимо да представи документ за прилежащата земя под и около сградата, която е общинска собственост?Отговор:

Не е необходимо да представя документ за прилежащата земя под и около гъбарника. Трябва да се представи само документ за собственост и/или копие от вписан в службата по вписванията към съответния районен съд договор за наем за самия гъбарник с минимален срок 5 години, като е допустимо не повече от 14 месеца от срока да е изтекъл към датата на подаване на заявлението за подпомагане и то само в случай че отглежданите в него гъби участват при изчисляването на минималния икономически размер от 2 икономически единици (ИЕ).


Въпрос:

Кандидат по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери” в направление млечно говедовъдство е регистриран по Наредба 3 /1999г. през 2008 г. (не са изтекли 14 месеца). По паспорти на животните фигурира като 2- ри собственик, т.е. не повече от 14 месеца. За да докаже собственост на животновъден обект представя Постановление за възлагане на недвижим имот от 27.04.2005 година. В този акт за собственост кандидатът е вписан като собственик на краварник-обор и конюшня-краварник от 2005 година. Може ли проектът на кандидатът да бъде одобрен по мярка 112, въпреки че собствеността на животновъдни сгради е от 2005 година, при положение че всички останали документи показват развиване на селскостопанска дейност не повече от 14 месеца? (т.е. изпълнено ли е изискването по чл. 9, ал. 1, т. 3: „не по-рано от 14 месеца преди датата на подаване на заявлението за подпомагане са започнали да отглеждат животни в собствен/нает животновъден обект и/или да стопанисват земя с цел производството на земеделска и животинска продукция”?)Отговор:

В този случай е важно не кога земеделския производител е станал собственик на животновъдния обект, а кога е започнал да отглежда животни в него, защото той може да притежава този обект от 4 години, но в него да не са отглеждани животни или например обектът да е бил отдаден под наем на друг земеделски производител. При положение, че не са минали повече от 14 месеца, от когато земеделският производител е започвал отглеждането на животни, той може да кандидатства, но ако са минали няма да има това право. В чл. 9, ал. 1, т. 3 от Наредба № 9 от 3.04.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 112 "Създаване на стопанства на млади фермери". е описано точно това изискване, а именно: „не по-рано от 14 месеца преди датата на подаване на заявлението за подпомагане са започнали да отглеждат животни в собствен/нает животновъден обект и/или да стопанисват земя с цел производството на земеделска и животинска продукция”.


Каталог: Admin -> upload
upload -> Декларация за минимална помощ
upload -> Примерна таблица за допустимите разходи по дейности на база референтни цени
upload -> Програма за развитие на селските райони 2007 2013 г. П о к а н а за приемане на заявления за подпомагане по мярка 121 „
upload -> Програма за развитие на селските райони 2007 2013 г. Одобрявам: /изет шабан председател на ус
upload -> Програма за развитие на селските райони 2007 2013 г. П ъ р в а п о к а н а за 2013г
upload -> Фактология: в периода 30. 07–06. 08. 2010 г
upload -> Проект: Наредба за изменение и допълнение на Наредба №20 от 7 юли 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Възстановяване
upload -> Наредба №26 от 14 октомври 2010 Г
upload -> Програма за развитие на селските райони. "Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони"
upload -> Резюме на стратегия за местно развитие на миг раковски територия на прилагане на смр


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница