Въпроси и отговори по предложението на Комисията относно статута и финансирането на европейските политически партии и на европейските политически фондацииДата28.10.2018
Размер70.22 Kb.
#103896

Брюксел, 12 септември 2012 г.

Въпроси и отговори по предложението на Комисията относно статута и финансирането на европейските политически партии и на европейските политически фондации

Каква е целта на предложението?

Предложението на Комисията има за цел да се повиши видимостта, признаването и популярността, ефективността, прозрачността и подотчетността на европейските политически партии и свързаните с тях политически фондации. С оглед на тази цел предложението подобрява законодателната рамка и правилата за финансиране, отнасящи се до тях.

Новите разпоредби не се отразяват върху бюджета на ЕС, нито влияят по някакъв начин върху евентуални бъдещи решения относно общите суми, предвидени от бюджета на ЕС, за финансиране на политическите партии и фондации.

Каква е ролята на европейските политически партии и свързаните с тях политически фондации?

В Договорите и в Хартата на основните права се признава водещата роля, която политическите партии имат на европейско равнище, тъй като те допринасят за формирането на европейско политическо съзнание и за изразяването на политическата воля на гражданите на Съюза (член 10 от Договора за Европейския съюз и член 12 от Хартата на основните права на Европейския съюз).

В политическите партии на европейско равнище членуват националните и регионалните партии от държавите членки и, в повечето случаи, в тях се разрешава членство и на индивидуални граждани. Европейските политически партии са важни участници в процеса на укрепване на европейската демокрация, тъй като са в привилегирована позиция за установяване на връзки с гражданите и за сближаване на националното и европейското политическо равнище. С дейностите си за насърчаване на транснационалния политически диалог те допринасят за формирането на европейско публично пространство.

Съществува ли правна уредба за европейските политически партии?

От 2003 г. насам съществува правна уредба (Регламент № 2004/2003), която третира основно въпросите, свързани с финансирането на европейските политически партии, а след изменението от 2007 г. и това на европейските политически фондации. През 2012 г. на европейско равнище съществуват 13 политически партии и 12 политически фондации, които си поделят общо 31 млн. EUR. Въпреки че партиите и фондациите са признати на европейско равнище и получават финансиране от бюджета на ЕС, те са субекти по националното право.

Понякога те имат сходни наименования и членска маса, но европейските политически партии се различават от политическите групи в Европейския парламент.

Защо съществува необходимост от европейски правен статут за европейските политически партии?

Това е отдавнашно искане на Парламента, препотвърдено в резолюция, изготвена от европейската депутатка г-жа Marietta Giannakou и приета през април миналата година.

Европейските политически партии се превърнаха в ключови участници в политическия живот на Съюза. При все това по редица причини, включително статута им на неправителствени организации в правната система на дадена държава членка, досега те не бяха в състояние изцяло да изпълнят ролята, предоставена им от Договорите.

Европейският правен статут ще предостави на европейските политически партии признаването, от което се нуждаят, и ще им помогне да функционират по видим и ефикасен начин в Европа и извън границите ѝ. Това представлява значителна стъпка напред в укрепването на демокрацията в Европейския съюз.

Комисията се надява, че съзаконодателите ще могат бързо да постигнат съгласие по новите правила, за да могат те да влязат в сила за изборите за Европейски парламент през 2014 г.

Парламентът от години настоява за европейски статут за политическите партии на европейско равнище. Защо Комисията чака до днес, за да предложи такъв статут?

Създаването на правен статут за европейските политически партии е амбициозна стъпка с потенциални широки последици, която изискваше внимателен анализ.

През 2007 г., когато последно бяха извършени промени в правната уредба, Комисията не разполагаше с дстатъчно време и затова избра да въведе само ограничени промени в съществуващото законодателство.

За сметка на това днес всички условия са налице, за да бъде представено амбициозно предложение, което създава изцяло нова рамка, в която европейските политически партии и фондации могат да се развиват, да растат и да посрещат днешните и утрешните предизвикателства.Каква е връзката между това предложение за европейските политически партии и политическите фондации и предложението на Комисията от февруари 2012 г. за статут на европейската фондация?

През февруари Комисията прие законодателно предложение относно общия статут на европейските фондации. Това широкообхватно предложение цели да улесни европейската дейност на фондации с общественополезна цел, активни в области като здравеопазване, образование, наука или основни права. То дойде в отговор на многократни искания от заинтересованите страни и Европейския парламент в областта на социалната икономика и иновации.

В предложението за европейските политически партии и свързаните с тях европейски политически фондации се предлага специална правна, финансова и регулаторна рамка, адаптирана към техните нужди.

Предлага се статут както за европейските политически партии, така и за европейските политически фондации. Защо за тях се прилагат различни правила за финансиране?

Разходите на политическите партии и на политическите фондации са различни по характер. Самата същност на политическите партии, които трябва да са гъвкави, за да се приспособяват и реагират на непредвидени или внезапни политически събития, оправдава прилагането на специален режим към тях.

Европейските политически фондации обаче извършват задачи и имат разходи, които са сходни с тези на други неполитически фондации или организации, финансирани по програми на ЕС. Ето защо за тях не е оправдано да бъдат извадени от действащия понастоящем режим за предоставяне на безвъзмездни средства.

Какви точно ще бъдат критериите за достъп до европейския правен статут и финансирането от ЕС?

Политическите партии и фондации, които желаят да придобият европейски правен статут, като се регистрират на европейско равнище, трябва да отговарят на редица условия. Това включва да са представени в достатъчно голям брой държави — членки на ЕС, да спазват принципа за нереализиране на печалба и да зачитат принципите, на които се основава ЕС. Освен това Комисията предлага европейските политически партии и фондации да отговарят на високи стандарти по отношение на вътрешната демокрация и управление, прозрачността и подотчетността.

Надяваме се и очакваме, че тези условия, на които спокойно могат да отговорят сериозни и организирани транснационални съюзи на политически партии и физически лица, ще насърчат редовната поява на нови европейски политически партии.

Първата необходима стъпка за получаване на финансиране от бюджета на ЕС е регистрирането като европейска политическа партия или фондация. Въпреки това, като се имат предвид ограничените средства на ЕС за тези цели, Комисията счита, че партията трябва също да демонстрира в достатъчна степен европейска амбиция и да бъде подкрепяна от достатъчно голяма част от гражданите на ЕС, и съответно да представлява техните виждания и мнения. Ето защо, и в признание на ролята на Европейския парламент като директен представител на гражданите на Съюза, достъпът до европейско финансиране ще е запазен за тези европейски политически партии, които спечелят поне едно място в изборите за Европейски парламент.

Представянето на изборите е обективен начин за измерване както на европейската амбиция, така и на популярността на дадена европейска политическа партия, и на това допълнително условие трябва да се гледа като на стимул за пълноценно участие в европейския демократичен живот на възможно най-високо равнище.

Какво означава да се зачитат принципите, на които е основан ЕС? Евроскептичните политически партии ще бъдат ли ощетени?

Всички европейски партии и фондации трябва да зачитат някои основни прави и принципи. Те включват зачитане на човешкото достойнство, свобода, демокрация, равенство, върховенство на закона и зачитане на правата на човека и малцинствата.

Настоящите или бъдещи правила нямат намерение по никакъв начин да възпрепятстват конструктивните и демократичните дебати относно бъдещето на ЕС.

Позволява ли се на европейските политически партии да участват в национални референдуми, ако те засягат въпроси, свързани с ЕС?

Не. Финансирането на национални референдуми, дори и когато засягат въпроси на ЕС, е проблем, който трябва да продължи да бъде уреждан в съответствие с националното законодателство.Какви стъпки са предприети, за да се гарантира на гражданите, че европейското и частното финансиране ще бъдат използвани за законосъобразни цели?

Комисията предлага съществено да се повишат прозрачността, отчетността и контролът. Новите правила например ще задължат Европейския парламент да публикува подробна информация относно процедурите по признаване и финансиране, включително годишните финансови отчети, списъци с дарители, членовете на партиите или документи и устави, внесени в Европейския парламент като част от процеса по регистрация.

Освен това предложението предвижда цялостна система за мониторинг на получаването и изразходването както на европейското, така и на частното финансиране. Това ще включва сътрудничество и обмен на информация между съответните европейски участници и компетентните национални органи.

Комисията също предлага да се създаде стабилна система за наказания, която в зависимост от тежестта на нарушението, ще налага санкции, вариращи от дребни глоби до загуба на европейския статут.

Освен това, за да се предотврати злоупотреба с правилата за финансиране, предложението уточнява, че членовете на ЕП ще бъдат преброявани за целите на определянето на стойността на европейско финансиране на партията им, само ако останат с европейската политическа партия, с която е свързана тяхната национална или регионална партия. Това също следва да осигури по-голяма отчетност и прозрачност по отношение на европейските граждани и избиратели.

Променя ли европейският статут за европейските политически партии условията, при които се наема на работа персоналът на партиите?

Не. Нито трудовото, нито данъчното законодателство влизат в обхвата на член 224 от ДФЕС.

При все това, за да насърчи самофинансирането на европейските политически партии и фондации, Комисията предлага на транснационалните дарения да се предоставят същите данъчни облекчения, като на даренията, направени в рамките на държавите членки.

Защо предложението на Комисията за статута се допълва от работен документ на службите на Комисията относно финансовия регламент? Защо няма две официални законодателни предложения?

В момента се приемат изменения във финансовия регламент. Въпреки че по тях вече има официално съгласие между съзаконодателите, измененият регламент все още не е в сила и следователно не може да бъде допълнително изменян.

Работният документ, приложен към предложението обаче, бе одобрен от Комисията. Той ще бъде превърнат в законодателно предложение след като измененият финансов регламент бъде приет.

Двата документа следва да се разглеждат като пакет.MEMO/12/660

Каталог: rapid
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейската комисия е готова да започне преговори със сащ за споразумение за личните данни с цел борба с тероризма и престъпността
rapid -> IP/10/609 Брюксел, 26 май 2010 г. Европейската комисия се стреми да постигне високи стандарти за закрила на неприкосновеността на личния живот в рамките на споразумението за защита на данните между ес и сащ
rapid -> Европейска комисия — Съобщение за медиите
rapid -> Заседание на Съвета Външни работи Търговия Женева, 14 декември 2011 г. Председател г жа Hanna trojanowska
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Texte bg conseil europeen – bruxelles 15 & 16 octobre 2008 conclusions de la présidence


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница