Въпроси и отговори по процедура bg161PO003 04 „развитие на приложните изследвания в изследователските организации в българия”Дата02.01.2018
Размер54.52 Kb.ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ПО ПРОЦЕДУРА

BG161PO003-1.2.04 „РАЗВИТИЕ НА ПРИЛОЖНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ”

ВЪПРОС № 6)

Здравейте г-жо/ г-не,

Казвам се Владимир Димитров. Работя в Института по лозарство и винарство, гр. Плевен(ИЛВ-Плевен), на длъжност гл. ас., по спец. аграрна икономика.
Тази сутрин попаднах на Обява процедура за подбор на проекти: BG161PO003-1.2.04 "Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България". Имаме голям интерес и намерение да кандидатстваме по този проект.

Питането ни е: Тъй като ИЛВ-Плевен е част от системата на Селскостопанска академия(ССА), можем ли да участваме в тази програма, чрез изготвен от нас проект, при същите условия както са описани в обявата и процедурните документи?

Благодарим Ви за предварително за отговор!

С уважение:

Вл. Димитров

vladimirov@abv.bg


11.01.2013 г.

ОТГОВОР № 6)
В т. 2.1.1 „Общи критерии за допустимост на кандидатите“ изчерпателно са посочени допустимите по процедурата кандидати, както следва:
„а) Български висши училища, получили последна валидна оценка при институционална акредитация от 6,00 до 10,00 или оценка не по-ниска от "добра" съгласно Глава десета от Закона за висшето образование (обн. ДВ бр. 112 от 27.12.1995) в случай, че решението за акредитацията е издадено преди изменението на закона, обн., ДВ, бр. 61/2011 г., или
б) Факултети към български висши училища, съгласно чл. 26 от Закона за висшето образование, получили последна валидна оценка при институционална акредитация от 6,00 до 10,00 или оценка не по-ниска от „добра” съгласно Глава десета от Закона за висшето образование в случай, че решението за акредитацията е издадено преди изменението на закона, обн., ДВ, бр. 61/2011 г. или действащите към факултетите обслужващи звена (по смисъла на чл. 25, ал. 3 от Закона за висшето образование), или
ВАЖНО: Поради липса на самостоятелна правосубектност, факултетите към българските висши училища и действащите към факултетите обслужващи звена (по смисъла на чл. 25, ал. 3 от Закона за висшето образование), могат да кандидатстват по настоящата процедура единствено чрез висшето училище, към което те са създадени.
в) Институти или академични специализирани звена на Българската академия на науките, или

г) Експериментални лаборатории и изследователски институти по смисъла на чл. 60 от Закона за администрацията (обн. ДВ, бр.130 от 05.11.1998.), или


д) Юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, регистрирани съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ, обн. ДВ, бр. 81 от 06.10.2000г.), които разходват имуществото си за развитието и утвърждаването на науката, техниката и технологиите.“
Следователно, необходимо е да прецените дали Института по лозарство и винарство, гр. Плевен отговаря на посочените критерии. За допълнителна информация, вижте отговора на въпрос №5.

ВЪПРОС № 7)

Здравейте,

Служител съм на ИМСТЦХ-БАН и подготвяме проект по процедура за кандидатстване : BG161PO003-1.2.04 „Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България”, със срок за подаване на документите по процедурата до 15.03.2013г. За всяка отделна инвестиция в ДМА следва задължително да бъдат приложени поне две оферти с предложена цена от доставчика/производителя. Въпросът ми е: Какъв трябва да бъде срокът на валидност на офертите?
Поздрави

доц.д-р Серьожа Вълкановserg@ims.bas.bg

11.01.2013 г.

ОТГОВОР № 7)
Под посочено в т. 2.1. „Описание и обосновка на дейностите по проекта“ от Раздел Б към Формуляра за кандидатстване предоставяне на две оферти, следва да се има предвид описаното в т. 2.3.1., т. 3.1.1. и т. 3.2.1 от Насоките за кандидатстване, а именно кандидатите е необходимо да представят най-малко две извлечения от каталози на производители/ доставчици и/или проучвания в интернет за всяко предвидено за закупуване оборудване. Изискванията към посочените документи са пояснени в каре „Важно“ в т. 3.1.1. и т. 3.2.1 от Насоките за кандидатстване, както следва: „Документите по буква „д“ трябва да съдържат информация за: наименование на оферента; технически и функционални характеристики на оборудването, цена на оборудването и вид на валутата.“ Няма изискване за срок на валидност.


ВЪПРОС № 8)
Здравейте,

 

Бихте ли ми отговорили научно-изследователски институт към Селскостопанска академия - Институт за изследване и развитие на храните - Пловдив, който е създаден с Постановление на МС № 163/27.09.1962 г. допустим кандидат ли е по проект "Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България"?


Благодаря Ви предварително?

 

Керанка Недеваketinedeva@abv.bg
11.01.2013 г.

ОТГОВОР № 8)
По този въпрос приложими са публикуваните отговори на зададени от кандидати въпроси № 5 и 6.
ВЪПРОС № 9)
По ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG161PO003-1.2.04 „РАЗВИТИЕ НА ПРИЛОЖНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ”
Имам следния въпрос:
Дали Селскостопанска академия (ССА) е допустим кандидат по процедурата, като се има предвид следното:


  • ССА е създадена със закон, съгласно който: Селскостопанската академия е организация за научни изследвания, за приложна, обслужваща и спомагателна дейност в областта на земеделието, животновъдството и хранителната промишленост

  • ССА има Устройствен правилник, приет с ПМС.

  • ССА е юридическо лице, второстепенен разпоредител с бюджетни средства към министъра на земеделието и храните, със самостоятелен бюджет.

  • ССА включва в структурата си: Централно управление; 27 научни института; 19  опитни станции; 2  експериментални бази към институти; Система за агропазарна информация САПИ; Национален земеделски музей.

Прилагам в отделен файл извадки от Закона за селскостопанска академия и Устройствения правилник на ССА.


Предварително благодаря за съдействието,
Екатерина Амова

Министерство на земеделието и храните

eamova@mzh.government.bg
ОТГОВОР № 9)
По този въпрос приложими са публикуваните отговори на зададени от кандидати въпроси № 5 и 6.
ВЪПРОС № 10)
Уважаеми госпожи/господа,

 

Във връзка с обявения информационен ден за София (21.01.2013 г.) по  оперативна програма BG161PO003-1.2.04 "Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България", моля да бъдем информирани за мястото и началния час на провеждане. 

С уважение,

доц.д-р Паскал Желязков, двм

Директор на Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт "Проф.д-р Георги Павлов"

бул."Пенчо Славейков" № 15

София, 1606ndrvmi-s@vetinst-bg.com
14.01.2013 г.

ОТГОВОР № 10)
Информационните дни по процедурата ще се проведат, както следва:
- 21.01.2013 г. – София, Хотел Радисън, зала „Александър“;

- 23.01.2013 г. – Пловдив, Новотел Пловдив, зала „Париж”;- 25.01.2013 г. – Варна, Гранд хотел Димят, зала „Рубин”.
Регистрацията на участниците е от 10:00 до 10:30 ч., а откриването на информационния ден е от 10:30 ч. Графикът, програмата и регистрационният формуляр за участие в информационните дни са публикувани на интернет страницата на оперативна програма на следния адрес: http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=658


Каталог: images -> module4 -> files -> 110
files -> Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги” /въпроси с номера 54-63, получени в периода 17. 12. 2010 – 27. 01. 2011 г
files -> Отговори публикувани на 04. 05. 20
files -> Отговор на въпроси №119 124 получени в периода 10. 05. 2012 -27. 05. 2012 г
110 -> Въпроси и отговори по процедура bg161PO003 04 „развитие на приложните изследвания в изследователските организации в българия”
files -> Отговори на въпроси с №63-68, получени в периода 06-08. 11. 2011 г. И публикувани на 18. 11. 2011 г
files -> Програма за разработване на иновации от стартиращи предприятия с подобна насоченост
110 -> Въпроси и отговори по процедура bg161PO003 04 „развитие на приложните изследвания в изследователските организации в българия”
110 -> Въпроси и отговори по процедура bg161PO003 04 „развитие на приложните изследвания в изследователските организации в българия”


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница