Въпроси с номера 1-23, получени в периода от 03. 01. 2011 г до 31. 01. 2011 гДата26.05.2017
Размер361.03 Kb.
ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG161PO003-2.1.11 „ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ В МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ”
/въпроси с номера 1-23, получени в периода от 03.01.2011 г.

до 31.01.2011 г./
Въпрос № 1:

Моля да отговорите на следните въпроси, свързани със схемата BG161PO003-2.1.11 "Технологична модернизация в малки и средни предприятия":


Въпрос 1: Относно Декларация за обстоятелства по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, Приложение Д от документацията за кандидатстване


Моля да уточните спрямо коя финансова година трябва да бъдат посочени данните на предприятието кандидат - 2009 или 2010?

Въпрос 2: Относно "Код по КИД-2008 на основната дейност на кандидата", стр. 2 от Приложение А и съпътстващи документи
Моля да уточните спрямо коя година трябва да бъде посочен кодът на основна икономическа дейност на предприятието кандидат - 2009 или 2010? Въпросът е продиктуван от факта, че предприятията отчитат принадлежност по КИД за всяка приключена финансова година и ако към 2009 г. предприятието е отчело като основен код, отговарящ на Сектор G Търговия, въпреки че е извършвало и производствена дейност, към 2010 г. приходите от производство по код, съответстващ по допустимост спрямо изискванията на схемата, могат да са значително по-големи и предприятието да отчете промяната във своята счетоводна документация и справките към съответните институции. Тогава възниква и въпросът допустим ли е такъв кандидат по настоящата схема?

Въпрос 3: Относно уточнение по текст от стр. 14 на документът Насоки за кандидатстване, а именно "Сконтирането ще се извършва от Управляващия орган с оглед гарантиране, че предоставената безвъзмездна финансова помощ ще бъде съобразена с интензитета за помощта, предвиден в регионалната карта за държавна помощ за България и с праговете и интензитетите, установени в Регламент на Комисията (ЕО) № 800/2008 и в Регламент No1998/2006, както и за докладване на помощта."


Моля да уточните дали предвиденото сконтиране ще бъде извършено спрямо размерът на помощта и по двата елемента "Инвестиции" и "Услуги", или само по Елемент "Инвестиции", ии за всички разходи, описани в Приложение Б - Бюджет на проекта?
Веселина Николова,

03.01.2011 г. (дата на постъпване на въпроса)


ОТГОВОР № 1:

1. При попълване на Декларацията за обстоятелствата по чл. 3-4 от Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП) – Приложение Д към Насоките за кандидатстване по процедура BG161PO003-2.1.11 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”, данните за средносписъчен брой на персонала, годишен оборот и стойност на активите се определят съгласно разпоредбите на чл. 4б – чл. 4г на ЗМСП. Всички данни (стойности) за посочените показатели се изчисляват на годишна база – въз основа на данните за предходната финансова година (чл. 4б, ал. 1 от ЗМСП).


2. Съгласно т. 2.1.2. „Специфични критерии за допустимост на кандидатите” от Насоките за кандидатстване, за да удостоверят, че осъществяват основната си икономическа дейност в допустимите сектори/раздели/кодове, кандидатите следва да представят към проектните предложения Удостоверение за код на основната икономическа дейност, издадено от Националния статистически институт. Издаденото удостоверение следва да е актуално към датата на подаване на проектното предложение. В случай, че кандидатът е регистриран по Закона за търговския регистър и кодът на икономическата дейност на предприятието е вписан в търговския регистър, това обстоятелство ще се проверява служебно съгласно чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър.
3. Сконтирането ще бъде извършвано по отношение на размера на безвъзмездната помощ и на двата елемента – елемент „Инвестиции” и елемент „Услуги”.
Въпрос № 2:

Уважаеми Дами/Господа,

Основната цел на процедурата е да допринесе за повишаване на конкурентоспособността на българските малки и средни предприятия от високотехнологичните и средновисокотехнологични сектори, определени като приоритетни за развитието на националната икономика.
От публикуваните документи по обявената процедура се вижда крещящо противоречие между обявените статистически данни за българската икономика и направеният извод, че основен фактор за преодоляване на негативните последици от кризата е насърчаване развитието на малките и средни предприятия в насока високи технологии и иновации като стимул за привличане на инвестиции, създаване на нови работни места и повишаване на конкурентоспособността на икономиката като цяло.Като основание за този извод се посочват следните статистически данни:

- В България малките и средни предприятия представляват около 99 на сто от всички

предприятия в страната - те са основен генератор на нови работни места, налагане на

успешни бизнес идеи и постигане на национални конкурентни предимства;

- През последните години МСП отбелязват значителен принос по отношение на редица икономически показатели – те осигуряват 69 на сто от оборота и 64 на сто от добавената стойност на частните предприятия;

- Едновременно с това значително нарастна делът на МСП във външнотърговския обмен на страната – в износа техният дял е 54 на сто, а във вноса надхвърля 70 на сто;

- По данни на Евростат, износът на високотехнологични продукти като дял от общия износ на страната се е удвоил през последните 4 години, като от 4 % през 2006 година достига до 8% през 2009 г.

От така публикуваните данни следва, че износът на високотехнологични продукти като дял от общия износ на страната (който е 54%) представлява само 4,3%, но въпреки това се прави посоченият по-горе генерален извод, че основен фактор за преодоляване на негативните последици от кризата е насърчаване развитието на малките и средни предприятия в насока високи технологии и иновации като стимул за привличане на инвестиции, създаване на нови работни места и повишаване на конкурентоспособността на икономиката като цяло.


Какви са следствията от този изненадващо нелогичен и необоснован подход за определяне на приоритетите на обявената процедура?
Елиминира се участието в настоящата процедура на по-голямата част от МСП и се поставя под въпрос усвояването на 100 млн.лева европейски субсидии за българската икономика!?
Дали това е само случайна досадна грешка в подхода? Едва ли!Какво имам впредвид?В ход е Процедура BG161PO003-1.1.04 „Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги” до края на 2011г. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 48 895 750 лева.

В ход е също Процедура BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги” без определен краен срок за кандидатстване и е с общ размер на безвъзмездната финансова помощ 19 558 300 лева.


Както се вижда и трите обявени процедури са за подкрепа на малките и средни предприятия от високотехнологичните и средновисокотехнологични сектори (къде по-явно, къде по-завоалирано!), определени като приоритетни за развитието на националната икономика, макар, че те формират едва 4,3% от общия износ на страната и представляват незначителна част от общия брой на МСП!?

И още нещо!В този тежък и труден период за бизнеса не само в нашата страна, в настоящата процедура се залагат драстични ограничителни условия за допустимост на проектите и бенефициентите:

- за проектите – завишен е драстично минималния праг на безвъзмездната помощ, което означава драстично увеличаване на минималната здължителна инвестиция на собствени средства от страна на бенефициентите, макар, че в гореупоменатите „изводи” се казва: „...Основен проблем пред развитието на предприятията, класифицирани в секторите на високотехнологичните и средновисокотехнологичните производства и услуги е липсата на свободен ресурс за инвестиции в съвременни технологии и оборудване за разширяване на дейността, оптимизиране на производствените процеси, повишаване на производителността и постигане на устойчива конкурентоспособност на националния и международните пазари в дългосрочен аспект.”!?Т.е. и от допустимите „високотехнологични и средновисокотехнологични производства и услуги” много малък брой от тях ще могат да участвуват по тази процедура!

- за бенефициентите – завишен е многократно минималния праг за реализирани нетни приходи от продажби през последната приключена финансова година (2009 г.), макар, че това беше годината с пика на икономическата криза...

И накрая, тази въпросна процедура беше предложена за обществено обсъждане на 17.12.2010г. с краен срок 27.12.2010г. При това „общественото обсъждане” се свеждаше до даване на предложения и коментари по електронната поща, без публикуването им в интернет, както и без никакъв отговор на направените предложения и коментари.Това оставям също без коментар!
Досега най-много критики търпеше администрацията заради мудното и далеч надхвърлящо допустимите срокове обработване на постъпилите предложения, което от своя страна е най-голямата пречка за навременното усвояване на финансовите ресурси по европейските програми. И ето, нашата родна администрация, вече с натрупан опит, с един елегантен ход решава своите проблеми – като ограничи драстично броя на допустимите участници в обявяваните процедури, прикрито зад „наукообразни” доводи и мотиви!?? И вече причината за неусвояването на финансовите ресурси по европейските програми няма да бъде административния апарат, а нежеланието (разбирай неумението!) на нашите МСП да участвуват в конкурсите по обявените процедури...
Във връзка с изложеното по-горе, моля за Вашето обосновано опровержение!

Стоян Трушков


04.01.2011 г. (дата на постъпване на въпроса)
ОТГОВОР № 2:
Във връзка с изложеното от Ваша страна становище, моля да имате предвид, че от цитираните процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Конкурентоспособност” единствената фокусирана към предоставяне на подкрепа с оглед стимулиране развитието на високотехнологичните и среднотехнологични сектори на българската икономика е процедура BG161PO003-2.1.11 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”. Всички останали обявени до момента процедури за подбор на проекти по Приоритетни оси 1 и 2 на ОП „Конкурентоспособност” са насочени към развитие и укрепване на конкурентоспособността на българските предприятия чрез предоставяне на подкрепа в широк кръг направления: постигане на съответствие с международно признати стандарти, технологично обновление, разработване и внедряване на иновации и пр., като предприятията имат възможност да съобразяват потребностите си от развитие с условията за финансиране и спецификата на всяка конкретна процедура.
Въпрос № 3:

Здравейте,

Относно схемата „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”, BG161PO003-2.1.11, имам към Вас следния въпрос. Съгласно закона за МСП, при определяне категорията на предприятието се взема броя на средносписъчния персонал. Въпросът ми е при брой от 10 души, към кой вид спада предприятието? Тъй като в закона е определено, че при микро предприятие броят е по-малък от 10, което означава, че статутът на предприятие с 10 души персонал би трябвало да е малко. Правилно ли е това определение?

Благодаря.

Борислава Иванова,

05.01.2011 г. (дата на постъпване на въпроса)


ОТГОВОР № 3:

Съгласно чл. 3, ал.1. от ЗМСП „….Категорията малки и средни предприятия включва предприятията, които имат:

1. средносписъчен брой на персонала, по-малък от 250 души, и

2. годишен оборот, който не превишава 97 500 000 лв., и/или стойност на активите, която не превишава 84 000 000 лв.

(2) От предприятията по ал. 1 малки предприятия са тези, които имат:

1. средносписъчен брой на персонала, по-малък от 50 души, и

2. годишен оборот, който не превишава 19 500 000 лв., и/или стойност на активите, която не превишава 19 500 000 лв.

(3) От предприятията по ал. 1 микропредприятия са тези, които имат:

1. средносписъчен брой на персонала, по-малък от 10 души, и

2. годишен оборот, който не превишава 3 900 000 лв., и/или стойност на активите, която не превишава 3 900 000 лв.”

Стойностите за средносписъчен брой на персонала, годишен оборот и стойност на активите се изчисляват съгласно чл. 4б – чл. 4г от Закона за малките и средните предприятия. Всички данни (стойности) за посочените показатели се изчисляват и попълват в Декларацията на годишна база – въз основа на данните за предходната финансова година.

Тъй като в запитването Ви не се съдържа информация относно стойността на годишния оборот и активите за предходната финансова година, моля имайте предвид посочените указания за да определите коректно категорията на представляваното от Вас предприятие.


Въпрос № 4:

Здравейте,

Бих желала да получа отговор на следния въпрос: Допустимо ли е финансирането по ОП Конкурентноспособност за изграждане на сграда /база/, която е необходима за разполагането на притежавано вече оборудване?

Имаме необходимите машини за производство, имаме и закупен терен, но имаме нужда от помощ за изграждането на базата. Възможно ли и финансиране от Ваша страна и по коя схема, ако е?Благодаря предварително!


Аня Инджова

07.01.2011 г. (дата на постъпване на въпроса)


ОТГОВОР № 4

Съгласно Постановление № 236 на Министсерски съвет за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна программа «Развитие на конкурентоспосбността на българската икономика 2007-2013 г.», съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, и конкретно чл. 5, ал. 2, т.2, преките допустими разходи по ОП «Конкурентоспособност» могат да включват «…разходи за строителство».

Допълнително следва да имате предвид, че допустимите дейности и разходи са специфични за всяка конкретна процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП «Конкурентоспособност» и сА подробно указании в Насоките за кандидатстване по съответната процедура. По обявените към момента процедури за технологично обновление в предприятията, разходите за строително-монтажни работи, свързани с подобряване на функционалните характеристики на производствени помещения са допустими до определен размер, Като е налице изискване същите да са пряко свързани и необходими за въвеждане в експлоатация на оборудване, закупувано в рамките на съответния проект.
Въпрос № 5:
Имаме малка фирма за доставка на интернет и кабелна телевизия и обмисляме да участваме с проект по мярка BG161PO003-2.1.11 на ОП Конкурентноспособност. Бихте ли разяснили дали са допустими разходите свързани със закупуване и монтаж на оптични кабели за разширяване и модернизиране на нашата кабелна мрежа?

 

Благодаря предварително, 

П. Борисова

07.01.2011 г. (дата на постъпване на въпроса)
ОТГОВОР №5

Моля имайте предвид, че съгласно Насоките за кандидатстване „Не могат да се дават отговори, които съдържат становище относно съответствието на проект и/или кандидат с условията за кандидатстване.”

Съгласно т. 2.3.1.2 от Насоките за кандидатстване по процедурата, допустими са „…..разходи за придобиване на дълготрайни материални активи – разходи за закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално изпитване) на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, включително закупуване на компютърно оборудване, нужно за работа с компютърните приложения. В случаите на закупуване на компютърно оборудване/информационни системи, те трябва да са необходими за употребата на специализираните компютърни приложения….”

В случай, че предвидените за закупуване оптични кабели отговарят на посоченото изискване, същите могат да бъдат счетени за допустими.


Въпрос № 6:

Ако бенефициентът (микро предприятие) не може да покрие изискването за нетни приходи от продажби за 2009 (мин. 300 000лв), но е едноличен собственик на 2 фирми с една и съща дейност - свързани  юридически лица, могат ли те да се разглеждат като едно предприятие? Дейността е допустима съгласно Насоките за кандидатстване.


Поздрави,

Явор Ангелов

07.01.2011 г. (дата на постъпване на въпроса)
ОТГОВОР № 6

Съгласно т. 2.1.1 “Общи критерии за допустимост на кандидатите” от Насоките за кандидатстване по процедурата, допустими за финансиране по настоящата процедура са кандидатите, които:

„…са реализирали нетни приходи от продажби през последната приключена финансова година (2009 г.) в зависмост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:…микро предприятия ≥ 300 000 лева.”
Следва да имате предвид, че обстоятелствата по свързаност съгласно чл. 4 от Закона за малките и средни предприятия (ЗМСП) се отчитат про определянето на категорията на кандидатите по смисъла на чл. 3-4 от ЗМСП, но не и при доказване на съответствието с критерия за реализиран минимален оборот за 2009 година.
Въпрос № 7:

Моля за отговор на следните въпроси касаещ схемата Технологична модернизация за малки и средни предприятия:  1. Как се третира закупуването на оборудване за мобилно телевизионно студио, което ще бъде монтирано в съоръжение „тип ремарке” и ще бъде придвижвано чрез влекач, който е транспортно средство? Влекачът не е предмет на инвестиционна подкрепа. Счита ли това оборудване, което е отделна (самостоятелна) част за актив, попадащ извън дефиницията за транспортно средство по смисъла на насоките за кандидатстване?

Следва да се отчете, че за кандидата този актив не се заприхождава като транспортно средство, а като производствено оборудване, тъй като кандидатът е предприятие, извършващо дейност в сектор „Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика”.

  1. Считате ли ремарке за транспортно средство по смисъла на насоките за кандидатстване и съгласно дефиницията в ЗДП?

Моля за ясен и конкретен отговор.

Надя Ботева

07.01.2011 г. (дата на постъпване на въпроса)
ОТГОВОР 7:
Съгласно т.2 2. „Видове проекти/допустими дейности” от Насоките за кандидатстване по процедурата, недопустими са следните видове дейности/проекти: „….закупуване или наемане на транспортни средства и съоръжения”. За целите на настоящата процедура, понятието „транспортни средства” включва следните дефиниции:

- Съгласно Закона за движението по пътищата:

1. "Пътно превозно средство" е съоръжение, придвижвано по пътя на колела и използвано за превозване на хора и/или товари. Към пътните превозни средства се приравняват трамваите и самоходните машини, когато се придвижват по пътищата.

2. "Моторно превозно средство" е пътно превозно средство, снабдено с двигател за придвижване, с изключение на релсовите превозни средства.

3. "Самоходна машина" е съоръжение или машина, предназначена за извършване на специфични дейности и движеща се или придвижвана по пътищата само по изключение. Такива са: електрокарите, мотокарите, тракторите, тракторните ремаркета и друга самоходна земеделска и горска техника. Самоходната машина е

малогабаритна, когато е с теглително усилие до 200 кг, максималната й скорост на движение е до 25 км/час, колеята - до 900 мм, и масата без товар - до 900 кг.

Съгласно Закона за гражданското въздухоплаване: "Въздухоплавателно средство" е всяко средство, което може да получи поддържане в атмосферата за сметка на

реакцията на въздуха, освен реакцията на въздуха от земната повърхност.

- Съгласно Закона за железопътния транспорт:

1. „Влак” е подреден и скачен състав от вагони с един или повече локомотиви в работно състояние, снабден със сигнали и влакови документи. Локомотиви, мотрисни влакове, мотриси, моторни дрезини и други моторни возила, несваляеми от пътя, отправени на междугарие, се смятат за влакове.

- Съгласно Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България:

1. „Яхта” е кораб, използван за туризъм, спорт, спортен риболов или развлечение.

2. „Кораб” е всяко самоходно или несамоходно плавателно съоръжение от какъвто и да е тип, включително съдове на подводни криле, на въздушна възглавница, подводници, плаващи средства и неподвижни или плаващи платформи, предназначени за плаване по море и/или река, независимо от знамето, под което плава, и което се използва за извършване на една или няколко от следните дейности: превоз на товари, превоз на пътници и багажи; влачене на плавателни съоръжения; извършване на морски услуги и други помощни операции; риболов;експлоатация на други морски богатства, както и други дейности….”

За да определите допустимостта на разходите за закупуване на „мобилно телевизионно студио, което ще бъде монтирано в съоръжение тип ремарке” следва да прецените доколко посочения актив се отнася към възприетите за целите на процедурата дефиниции на понятието „транспортно средство”, които са подробно посочени в т. 2.2. „Допустимост на проектите/дейностите” от Насоките за кандидатстване по процедурата.


Въпрос № 8:

За коя финансова година ще изисква Договарящия орган предоставяне на данни в декларацията за МСП – за последната финансово приключила година 2009 или за последната финансова 2010 година. Моля за уточнение, с оглед на изискването предприятията да приключат финансовата 2010 до края на март 2011

Надя Ботева

10.01.2011 г. (дата на постъпване на въпроса)


ОТГОВОР 8:

Моля вижте публикувания по-горе отговор на Въпрос 1, подвъпрос 1. Допълнително имайте предвид, че в Декларацията за обстоятелства по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия кандидатите следва да посочат данни за последната приключена финансова година към датата на деклариране.


Въпрос № 9:

Искам да задам въпрос относно схема - 2.1.11 - 2010 г. - Процедура BG161PO003-2.1.11 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”

Може ли да кандидатства фирма, която е сменила кода на икономическата си дейност преди два месеца и новият код е допустим по настоящата схема или има някакво изискване за това от колко време трябва да бъде ползван този код от фирмата кандидат по тази схема?

Предварително благодаря за отговора!Евенлина Павлова

11.01.2011 г. (дата на постъпване на въпроса)


ОТГОВОР № 9

Моля вижте публикувания по-горе отговор на Въпрос 1, подвъпрос 2.


Въпрос № 10:

Здравейте,

Фирма Лактина ООД има опит в проектите към ИАНМСП и като желаещи да се включим имам един въпрос
Всички ли предприятия от преработвателната промишленост имат право да кандидатстват?
Ние сме преработвателно предприятие и всеки нас нов продукт може да повиши конкурентоспособността на България.

Ще съм благодарна, ако ми отговорите възможно по-бързо, за да можем да подготвим нашия проект. Благодаря предварително.


С уважение,

Елена Караиванова

11.01.2011 г. (дата на постъпване на въпроса)


ОТГОВОР №10

Съгласно специфичните критерии за допустимост на кандидатите по процедурата, допустими за финансиране са само предприятия, които „…развиват основната си икономическа дейност в следните допустими сектори/раздели/кодове съгласно Класификацията на икономическите дейности 2008 г. (Приложение С към Насоките за кандидатстване):  • Сектор C „Преработваща промишленост” – кодове на основна икономическа дейност от разделите, определени от Евростат като високотехнологични и средновисокотехнологични производства, както следва:

- C20 „Производство на химични продукти”;

- C21 „Производство на лекарствени вещества и продукти”;

- C26 „Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти”;

- C27 „Производство на електрически съоръжения”;

- C28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение”;

- C29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета”;

- C30 „Производство на превозни средства, без автомобили”.


  • Сектор J „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” - кодове на основна икономическа дейност от разделите, определени от Евростат като високотехнологични услуги и други услуги, интензивно базирани на знанието, както следва:

- J58 „Издателска дейност”;

- J59 „Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика”;

- J60 „Радио- и телевизионна дейност”;

- J61 „Далекосъобщения”;

- J62 „Дейности в областта на информационните технологии”;

- J63 „Информационни услуги”.  • Сектор М „Професионални дейности и научни изследвания” - само кодове на основна икономическа дейност от раздел М72 „Научноизследователска и развойна дейност”.

Допълнително следва да имате предвид, че за да удостоверят, че осъществяват основната си икономическа дейност в горепосочените допустими сектори/раздели/кодове, кандидатите следва да представят към проектните предложения Удостоверение за код на основната икономическа дейност, издадено от Националния статистически институт, а в случай че кандидатът е регистриран по Закона за търговския регистър и кодът на икономическата дейност на предприятието е вписан в търговския регистър, това обстоятелство ще се проверява служебно съгласно чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър.
Въпрос № 11:

Добър ден, интересувам се от открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване BG161PO003-2.1.11 "Технологична модернизация в малки и средни предприятия".

Понеже при инженерните дейности не е посочена нашата, бих желала да ми отговорите на следния въпрос:

Фирми, занимаващи се с проектиране на депа за отпадъци и изготвяне на Екологични оценки, ОВОС-и и др., имат ли право на участие в процедурата?


Милена Даскалова

11.01.2011 г. (дата на постъпване на въпроса)


Отговор № 11:

Моля имайте предвид, публикувания отговор на Въпрос 10, по-горе. Допълнително, за да прецените допустимостта на предприятие, което извършва дейност в областта на проектиране на депа за отпадъци и изготвяне на екологични оценки, ОВОС и др. следва да проверите за наличието на съответствие между кода на основната му икономическа дейност и посочените в т. 2.1.2 от Насоките за кандидатстване допустими сектори/раздели/кодове съгласно Класификацията на икономическите дейности 2008 г. - Приложение С към Насоките за кандидатстване.


Въпрос № 12:

Относно открита процедура по подбор по мярка 2.1.1 – 2010 г. Процедура BG161PO003-2.1.011 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” имаме следния въпрос:

В декларацията за МСП - Приложение Д , за коя година се вземат данните за персонала за 2009 или за 2010, ако кандидата е с утвърден годишен отчет към датата на кандидастване?
Стоян Динев

12.01.2011 г. (дата на постъпване на въпроса)


Отговор № 12:

При попълване на Декларацията за обстоятелствата по чл. 3-4 от Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП) – Приложение Д към Насоките за кандидатстване по процедура BG161PO003-2.1.11 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”, данните за средносписъчен брой на персонала, годишен оборот и стойност на активите се определят съгласно разпоредбите на чл. 4б – чл. 4г на ЗМСП. Всички данни (стойности) за посочените показатели се изчисляват на годишна база – въз основа на данните за предходната финансова година (чл. 4б, ал. 1 от ЗМСП).


Въпрос № 13:

Здравейте,

Във връзка с нова програма за "Технологична модернизация на малки и средни предприятия", ни интересува, ако са готови отчетите за 2010 г., отново ли се представят тези за 2007, 2008 и 2009 г. или се представят за 2008, 2009 и 2010 г. ?

Поздрави:

М. Панова

12.01.2011 г. (дата на постъпване на въпроса)


Отговор № 13

За да удостоверят съответствието си с посоченото изискване в т. 2.1.2 „Специфични критерии за допустимост на кандидатите” от Насоките за кандидатстване, а именно да: „…имат минимум 3 приключени финансови години (2007, 2008, 2009 г.) преди датата на обявяване на процедурата за подбор на проекти”, кандидатите следва да приложат към проектните си предложения Отчет за приходите и разходите и Счетоводен баланс за 2007, 2008 и 2009 г. - копие,заверено от кандидата. Изискването за представяне на посочените документи е изрично указано в т. 3.1.1 „Списък на документите за кандидатстване” от Насоките по процедурата.


Въпрос № 14:

Уважаеми г-не/г-жо,

Пиша Ви относно публикуваната на 30.12.2010г. открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.1.11 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”. В насоките на кандидатстване като допустими са посочени следните кодове на икономическа дейност на предприятието:

Сектор C „Преработваща промишленост” както следва:

-  C20 „Производство на химични продукти”;

-  C21 „Производство на лекарствени вещества и продукти”;

-  C26 „Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти”;

-  C27 „Производство на електрически съоръжения”;

-  C28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение”;

-  C29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета”;

-  C30 „Производство на превозни средства, без автомобили”.Сектор J „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” както следва:

-  J58 „Издателска дейност”;

-  J59 „Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика”;

-  J60 „Радио- и телевизионна дейност”;

-  J61 „Далекосъобщения”;

-  J62 „Дейности в областта на информационните технологии”;

-  J63 „Информационни услуги”.

Сектор М „Професионални дейности и научни изследвания” - само кодове на основна икономическа дейност от раздел М72 „Научноизследователска и развойна дейност”.

От друга страна, като изрично забранени (с цел избягване на припокриване с Програма за развитие на селските райони) се споменават следните кодове, попадащи в Сектор C „Преработваща промишленост”:

-  10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”;

-  10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”;

-  10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”;

-  10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”;

-  10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”;

-  10.6 „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”;

10.81. „Производство на захар”;

10.83 „Преработка на кафе и чай”;

10.9 „Производство на готови храни за животни”;

11.01. „Производство на спиртни напитки”;

11.02. „Производство на вина от грозде”;

11.03. „Производство на други ферментирали напитки”;

11.04. „Производство на други недестилирани алкохолни напитки”;

11.05. „Производство на пиво”;

11.06. „Производство на малц”.
Кодът 10.85 „Производство на готови храни” не е изборен сред недопустимите, но не фигурира и сред допустимите. Въпросът ми е бенефициент с код на икономическата дейност 10.85 „Производство на готови храни” допустим ли е по настоящата процедура.
Предварително благодаря за отговора! Поздрави и пожелания за хубав и успешен ден,
Марина Даскалова

12.01.2011 г. (дата на постъпване на въпроса)


Отговор № 14:

Съгласно т. 2.1.2. „Специфичните критерии за допустимост на кандидатите” от Насоките за кандидатстване, допустими за финансиране по процедурата са само предприятия, които развиват основната си икономическа дейност в изброените в запитването Ви допустими сектори/раздели/кодове съгласно Класификацията на икономическите дейности 2008 г. - Приложение С към Насоките за кандидатстване. Код на основна икономическа дейност 10.85 „Производство на готови храни” не се отнася към посочените като допустими сектори и кодове съгласно т. 2.1.2 от Насоките за кандидатстване и не следва да се счита за допустим по процедурата.


Въпрос № 15:

Здравейте,


Във връзка с набирането на проектни предложения по процедура BG161PO003-2.1.011 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” бих искал да задам следния въпрос:

В насоките за кандидатстване е посочен като допустим код по НКИД2008 J58 Издателска дейност. В същото време голяма част от издателствата в България извършват и полиграфическа дейност - печат. Допустимо ли е в този случай предприятие, чийто КИД попада в J58 да кандидатства за ДМА - печатни машини и оборудване, с които се извършва полиграфическа дейност, която не е допустима като код по настоящата схема. Благодаря за отговора.
Поздрави,
Стелиян Рашков

12.01.2011 г. (дата на постъпване на въпроса)


Отговор № 15:

Доколкото основната цел на настоящата процедура е „…да допринесе за повишаване на конкурентоспособността на българските малки и средни предприятия от високотехнологичните и средновисокотехнологични сектори, определени като приоритетни за развитието на националната икономика, чрез насърчаване на инвестициите в съвременни технологии и оборудване…”, следва да имате предвид, че допустими по процедурата са дейности пряко допринясящи за развитието на предприятието в сектора, посочен като допустим съгласно т. т. 2.1.2. „Специфичните критерии за допустимост на кандидатите” от Насоките за кандидатстване по процедурата.
Въпрос № 16:

Уважаеми Дами и Господа,

Въпросът ми е допустимо ли е фирма, която е спечелила и изпълнила проект по схема BG61РО003-2.1.04 "Технологична модернизация в малки и средни предприятия" да кандидатства по настоящата схема BG161PO003-2.1.11 "Технологична модернизация в малки и средни предприятия", при положение, че по настоящата схема се предвижда закупуване ДНА и ДМА, а в предишния проект е закупен патент?

Предварително благодаря за отговора.

С уважение,

Габриела Христова

14.01.2011 г. (дата на постъпване на въпроса)
Отговор № 16:

Както изрично е посочено в т. 2.2. „Допустимост на проектите/дейностите” от Насоките за кандидатстване по процедурата кандидатите нямат право да подават проектни предложения за вече реализирани дейности или такива, в процес на изпълнение – финансирани от други източници с публичен характер. Насоките за кандидатстване не поставят други ограничения пред потенциалните кандидати, които вече са реализирали проекти по други процедури по ОП „Конкурентоспособност” и/или други програми за финансиране.


Въпрос № 17:

Здравейте,

 

Във връзка с обявената процедура за технологична модернизация на малки и средни предприятия, бих искал да задам следния въпрос; 

1. По отношение на недопустима дейност "закупуване или наемане на транспортни средства и съоръжения", такава дейност ли е закупуването на ПТС (подвижна телевизионна станция), тъй като недопустимостта важи само за транспортни средства и съоръжения? 

 

С уважение, 

Иван Димитров

 

18.01.2011 г. (дата на постъпване на въпроса)


Отговор № 17:

Съгласно т. 2.3.2 от Насоките за кандидатстване по процедурата, недопустимите разходи включват разходи за закупуване или наемане на транспортни средства и съоръжения. За да определите допустимостта на разходите за закупуване на „подвижна телевизионна станция” следва да прецените доколко посочения актив се отнася към възприетите за целите на процедурата дефиниции на понятието „транспортно средство”, които са подробно посочени в т. 2.2. „Допустимост на проектите/дейностите” от Насоките за кандидатстване по процедурата.


Въпрос № 18:

Уважаеми господине/ госпожо,

Във връзка със схема - 2.1.11 - 2010 г. - Процедура BG161PO003-2.1.11 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” имаме следния казус:
Компанията, която желае да кандидатства работи в сферата на радио и телевизионната дейност. Тя е регистрирана в България съгласно Търговския закон, но основен собственик на капитала е международна компания, притежаваща компании в още много европейски страни. При определянето на фирмата като малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия възниква следната ситуация, а именно съгласно  Чл. 4. От ЗМСП При изчисляване на данните по чл. 3  (т.е. дали едно предприятие е малко, микро или средно) се взема предвид дали предприятието е независимо, дали e предприятие партньор по смисъла на ал. 3, или е свързано предприятие по смисъла на ал. 5.
В нашия случай, ако тълкуваме правилно закона, предприятието попада в обхвата на ал.5 свързано предприятие.
Как следва да процедираме в този случай? Компанията сама по себе си отговаря на условията, но ако следва да се вземат данните на всички компании, в които собственика на капитала има някакъв дял, то показателите брой на служителите и оборот вероятно ще са доста по-различни? Бихте ли ни дали насоки как следва да определим конкретния вид на предприятието.
Благодарим предварително
С уважение,

Емилия Трошанова


24.01.2011 г. (дата на постъпване на въпроса)

ОТГОВОР № 18
Моля, имайте предвид, че съгласно Насоките за кандидатстване „Не могат да се дават отговори, които съдържат становище относно съответствието на проект и/или кандидат с условията за кандидатстване.”

Съгласно Допълнителните разпоредби на Закона за малките и средните предприятия "предприятие" е всяко физическо лице, юридическо лице или гражданско дружество, което извършва стопанска дейност, независимо от собствеността, правната и организационната си форма.

Допълнително, съгласно чл. 4., ал. 5., свързани предприятия са предприятията, между които съществува някое от следните отношения:

1. едното предприятие притежава повече от половината от броя на гласовете в общото събрание на другото предприятие;

2. едното предприятие има право да назначава или освобождава повече от половината от членовете на изпълнителния, управителния или надзорния орган на другото предприятие;

3. едното предприятие има право да упражнява решаващо влияние върху другото предприятие по силата на договор, сключен между тях, или на клауза в неговия устав, учредителен договор или друг учредителен акт;

4. предприятие, което е акционер, съдружник или член в друго предприятие, контролира самостоятелно повече от половината от броя на гласовете в общото събрание на това предприятие по силата на споразумение с други акционери, съдружници или членове.
ВЪПРОС № 19
Здравейте,
Имам следния въпрос по процедура BG161PO003-2.1.011 "Технологична модернизация в малки и средни предприятия":

В насоките за кандидатстване са посочени кодовете на основна дейност, които са допустими по тази процедура. Възможно ли е ако кодът на основната дейност на предприятието не е сред указаните, но имаме проект да работим в област, допустима по настоящата процедура, да кандидатстваме като посочим новия код на икономическа дейност, под който смятаме да работим да в бъдеще. Допустима ли е такава кандидатура?

Благодаря Ви предварително.

Ваня Маринова


25.01.2011 г. (дата на постъпване на въпроса)

ОТГОВОР № 19
Уважаема г-жо Маринова,

Съгласно Насоките за кандидатстване, т.2.1.2. Специфични критерии за допустимост на кандидатите, едно от изискванията, за да са допустими за

финансиране по настоящата процедура кандидатите е, да:
„………..Развиват основната си икономическа дейност в следните допустими

сектори/раздели/кодове съгласно Класификацията на икономическите дейности 2008 г.

(Приложение С към Насоките за кандидатстване):


  • Сектор C „Преработваща промишленост” – кодове на основна икономическа

дейност от разделите, определени от Евростат като високотехнологични и

средно високотехнологични производства, както следва:- C20 „Производство на химични продукти”;

- C21 „Производство на лекарствени вещества и продукти”;

- C26 „Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни

и оптични продукти”;

- C27 „Производство на електрически съоръжения”;

- C28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално

предназначение”;

- C29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета”;

- C30 „Производство на превозни средства, без автомобили”.


  • Сектор J „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” - кодове на основна икономическа дейност от разделите,определени от Евростат като високотехнологични услуги и други услуги, интензивно базирани на знанието, както следва:

- J58 „Издателска дейност”

- J59 „Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и

издаване на музика”;

- J60 „Радио- и телевизионна дейност”;

- J61 „Далекосъобщения”;

- J62 „Дейности в областта на информационните технологии”;

- J63 „Информационни услуги”.


  • Сектор М „Професионални дейности и научни изследвания” - само кодове на основна икономическа дейност от раздел М72 „Научноизследователска и развойна дейност”.

За да удостоверят, че осъществяват основната си икономическа дейност в горепосочените допустими сектори/раздели/кодове, кандидатите следва да представят към проектните предложения Удостоверение за код на основната икономическа дейност,

издадено от Националния статистически институт, а в случай че кандидатът е регистриран по Закона за търговския регистър и кодът на икономическата дейност на предприятието вписан в търговския регистър, това обстоятелство ще се проверява служебно съгласно чл.23, ал. 4 от Закона за търговския регистър…..”
Съгласно така цитирания текст от Насоките за кандидатстване е видно, че кандидатът следва да отговаря на условията за допустимост към момента на кандидатстване.

ВЪПРОС № 20
Здравейте,

 

Въпроси по Процедура BG161PO003-2.1.11 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” 

1. Крайният срок за подаване на проектните предложения е 24:00 часа на 01.04.2011 или друг?

2. Ще се приемат ли се копия на оферти, подписана с електронен подпис на издателя. Тези подписи са законни и допустими при всякакви икономически дейности, включително при данъчните операции и декларации, банковите трансфери, подписване на договори и др.?

3. Кой е легитимния източник на информация за попълване на Декларация за държавни помощи, свободно достъпен за кандидатите и, който ще се използва при оценката на проектните предложения?

4. Кой е легитимния източник на информация за попълване на Декларация за малки и средни предприятия и определяне на свързаност на юридическите лица, свободно достъпен за кандидатите и, който ще се използва при оценката на проектните предложения?

 

 Предварително благодаря:

Петров
26.01.2011 г. (дата на постъпване на въпроса)


ОТГОВОР № 20
Уважаеми г-н Петров,

1. В случай, че проектното предложение се доставя на ръка крайният срок за подаване на проектни предложения по процедурата е 1.04.2011 в рамките на работния ден – от 9.00 до 17.30ч. При положение, че проектното предложение е изпратено по пощата или с куриер за валидна се счита датата на пощенското клеймо на изпращащата станция, съответно датата на издаване на товарителницата.


2. Копия на оферти, подписани с електронен подпис ще се приемат за изготвени съгласно изискванията на Насоките за кандидатстване.
3. Източник на информация за попълване на Декларацията за държавни помощи – Приложение Г към Насоките за кандидатстване по процедурата е/са документа/ите, удостоверяващи получаването на минимална/държавна помощ от страна на предприятието-кандидат по процедурата. Такъв документ може да бъде договор за предоставяне на минимална/държавна помощ и/или друг приложим документ, даващ на кандидата юридическото право да получи помощта.
Допълнително следва да имате предвид, че към Декларацията за държавни помощи – Приложение Г към насоките за кандидатстване са публикувани и Указания и примери за попълване на Декларацията, които да бъдат използвани от кандидатите при подготовка на документите за кандидатстване.
4. Кандидатите по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.1.011 "Технологична модернизация в малки и средни предприятия" са длъжни да удостоверят, че отговарят на изискването за категория на кандидата - микро, малки или средни предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия, като представят към проектните предложения, Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП (Приложение Д към Насоките за кандидатстване, включващо и Допълнителни указания и примери за попълване на Декларацията).
При определяне на категорията на предприятието, кандидатите следва да спазват разпоредбите на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средни предприятия (ЗМСП), като задължително определят дали предприятието е независимо по смисъла на чл. 4, ал. 2 от ЗМСП, дали е предприятие-партньор съгласно чл. 4, ал. 3 или е свързано предприятие съгласно чл. 4, ал. 5 от същия закон.

Данните за средносписъчен брой на персонала, годишен оборот и стойност на активите, които се посочват в Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП се определят съгласно разпоредбите на чл. 4б – чл. 4г на ЗМСП. Всички данни (стойности) за посочените показатели се изчисляват на годишна база – въз основа на данните за предходната финансова година, Като техен източник е Годишния отчет за дейността на предприятието за последната приключена финансова година и конкретно Отчет за приходите и разходите, Счетоводен Баланс и Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд.


ВЪПРОС № 21

Уважаеми дами/г-да,

До момента всички предприятия с КИД (2008) от Сектор С - Преработвателна промишленост (с изключение на дейностите, попадащи забранителните режими по Регламент № 800/2008 и Регламент (ЕО) № 1998/2006) можеха да кандидатстват по такъв тип процедура. Във връзка с Насоките на кандидатстване по настоящата процедура, ни прави впечатление че в точка 2.1.2 вече изрично се цитират разрешени КИД, от които липсва сектор С25 “Производство на метални изделия, без машини и оборудване” - досега разрешен сектор.

1. Значи ли това, че предприятията с такъв сектор на икономическа дейност вече няма да могат да кандидатстват за технологична модернизация по ОП Конкурентоспособност?

2. И още – ако допустими са само изрично изброените сектори в точка 2.1.2 от Насоките за кандидатстване, защо тогава изобщо изброявате дейностите от забранителните режими по Регламент № 800/2008 и Регламент (ЕО) № 1998/2006, при положение, че същите не се припокриват с изрично разрешените ?

Предварително благодаря.

С Уважение/Best regards,

Евгени Бакърджиев26.01.2011 г. (дата на постъпване на въпроса)
ОТГОВОР № 21
Уважаеми г-н Бакърджиев,

Моля, имайте предвид, че всяка една процедура за кандидатстване съдържа както общи, така и специфични критерии за допустимост на кандидатите, които се гласуват и приемат от страна на Комитета за наблюдение по ОП «Конкурентоспособност». Въз основа на така гласуваните критерии се изготвят Насоките за кандидатстване и пакет документи към тях. В тази връзка допустими за кандидатстване по конкретната процедура са само кандидати, които имат код на основна икономическа дейност, изрично посочен в т.2.1.2. «Специфични критерии за допустимост на кандидатите» от Насоките за кандидатстване. Следва да имате предвид, че процедура «Технологична модернизация в малки и средни предприятия» е планирано да бъде обявена и през 2011г. като повече информация за това може да намерите тук:http://www.opcompetitiveness.bg/bg/news/id_219.html

ВЪПРОС № 22
Въпрос към Управляващия орган на ОП „Конкурентоспособност”:
Искам да задам два въпроса:

Първият е относно схема BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги”

Подали сме проектно предложение на 10.01.2011 г и искам да попитам кога ще са оценителните сесии за 2011 година и след колко време можем да очакваме отговор за това дали е одобрен или съответно отхвърлен нашият проект?
Също така искам да задам въпрос относно процедура „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” едно от изискванията за допустимост на кандидатите е да са с определен код на икономическа дейност,

Въпросът ми е следния – ако дадена фирма е сменила кода на икономическата си дейност преди два месеца с такъв, който е допустим по настоящата процедура тя допустим кандидат ли е или има изискване относно това от колко време трябва дадената фирма да е ползвала   допустим по настоящата процедура КИД?


Искам да помоля ако е удобно отговорите да ми ги пратите по имейл! Предварително благодаря!
Евелина Милчева Павлова
28.01.2011 г.

ОТГОВОР № 22
Уважаема г-жо Павлова,

Тъй като първата част на въпроса Ви касае процедура BG161PO003-1.1.03 “Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги”, отговорът се намира в рубриката „Въпроси и отговори” към съответната процедура.

Във връзка с втората част на въпроса, следва да имате предвид следното:

Допустими за кандидатстване по конкретната процедура са само кандидати, които имат код на основна икономическа дейност, изрично посочен в т.2.1.2. «Специфични критерии за допустимост на кандидатите» от Насоките за кандидатстване. За да удостоверят, че осъществяват основната си икономическа дейност в горепосочените допустими сектори/раздели/кодове, кандидатите следва да представят към проектните предложения Удостоверение за код на основната икономическа дейност, издадено от Националния статистически институт, а в случай че кандидатът е регистриран по Закона за търговския регистър и кодът на икономическата дейност на предприятието вписан в търговския регистър, това обстоятелство ще се проверява служебно съгласно чл.23, ал. 4 от Закона за търговския регистър.

От така представената информация следва, че кандидатът трябва да притежава съответния код на основна икономическа дейност към момента на кандидатстване.
ВЪПРОС № 23
BG161PO003-2.1.11 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия" по ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013

Здравейте,


Във връзка с горепосочената схема за безвъзмездна финансова помощ имам следния въпрос:
Ако съгласно ЗМСП, поради наличие на свързаност, малко предприятие преминава в категорията на средно, то кои данни за годишен оборот (нетни приходи от продажби) са определящи за допустимостта му като кандидат по схемата:
1)индивидуалните данни на предприятието или
2)данните, получени след изчисляване на свързаността му по ЗМСП.

Поздрави!


Михаела Ангелова
31.01.2011 г. (дата на постъпване на въпроса)
ОТГОВОР № 23

Съгласно чл. 4г от Закона за малките и средните предприятия:

„…(1) Когато предприятието е независимо, данните по чл. 3 се определят на базата на годишния му финансов отчет.

(2) Когато предприятието е предприятие партньор по смисъла на чл. 4, ал. 3 или е свързано предприятие по смисъла на чл. 4, ал. 5, данните по чл. 3 се определят на базата на годишния му финансов отчет или консолидирания финансов отчет на предприятието, или консолидираните финансови отчети, в които предприятието е включено.

(3) Към данните на съответното предприятие по ал. 2 се добавят данните на всяко предприятие партньор, с което има непосредствена връзка, както следва:

1. добавя се такава стойност от данните на непосредствено възходящото предприятие партньор, която е пропорционална на притежавания дял от капитала или от броя на гласовете в общото събрание на съответното предприятие по ал. 2 (който дял е по-голям);2. добавя се такава стойност от данните на непосредствено низходящото предприятие партньор, която е пропорционална на дела от капитала или броя на гласовете в общото събрание, притежавани от съответното предприятие по ал. 2 в низходящото предприятие партньор (който дял е по-голям); в случаи на взаимно участие се взема по-големият дял.
(4) Към данните по ал. 2 и 3 на предприятието партньор се добавят в пълен размер данните на всяко предприятие, което е свързано с него, при условие че тези данни не са били включени посредством консолидирани финансови отчети.
(5) Данните на предприятията партньори се вземат от техните годишни финансови отчети или консолидирани финансови отчети. Към тези данни се добавят всички данни на предприятията, които са свързани с тези предприятия партньори, освен ако данните на свързаните предприятия вече са включени в консолидираните финансови отчети.
(6) Данните на свързаните предприятия се вземат от техните годишни финансови отчети или консолидирани финансови отчети. Към данните на свързаните предприятия се добавят данните на всяко тяхно предприятие партньор, при условие че вече не са били включени в консолидираните финансови отчети с дял, пропорционален на дела по ал. 3.
При попълване на данните в Декларацията за обстоятелствата по чл. 3-4 от ЗМСП, моля имайте предвид и Допълнителните указания и примери за попълване на Декларацията, публикувани към Насоките за кандидатстване по процедурата.
Каталог: images -> module4 -> files
files -> Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура bg16rfop002 001 „подобряване на производствения капацитет в мсп“
files -> Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура bg16rfop002 001 „подобряване на производствения капацитет в мсп“
files -> Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги” /въпроси с номера 54-63, получени в периода 17. 12. 2010 – 27. 01. 2011 г
files -> Отговори публикувани на 04. 05. 20
files -> Отговор на въпроси №119 124 получени в периода 10. 05. 2012 -27. 05. 2012 г
files -> Въпроси и отговори по процедура bg161PO003 04 „развитие на приложните изследвания в изследователските организации в българия”
files -> Отговори на въпроси с №63-68, получени в периода 06-08. 11. 2011 г. И публикувани на 18. 11. 2011 г
files -> Програма за разработване на иновации от стартиращи предприятия с подобна насоченост
files -> Въпроси и отговори по процедура bg161PO003 04 „развитие на приложните изследвания в изследователските организации в българия”


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница